Làm th? nào đ? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm đ? ki?m soát các máy in trong Thư mục Họat động

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 234270 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t máy in liên quan có th? đư?c kích ho?t ho?c vô hi?u hóa b?ng cách s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm. T?t c? các cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm đư?c ch?a trong các đ?i tư?ng chính sách nhóm đư?c k?t h?p v?i Thư mục Họat động container (trang web, đơn v? t? ch?c, và tên mi?n). C?u trúc này t?i đa hóa và m? r?ng Thư mục Họat động.

Bài vi?t này mô t? các chính sách c? th? cho vi?c qu?n l? máy in và làm th? nào đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa qu?n l? máy in b?ng cách s? d?ng các đ?a phương nhóm chính sách biên so?n.

Thông tin thêm

Có hai lo?i c?u h?nh có th? đư?c đ?t cho máy in trong m?t thi?t l?p chính sách Nhóm:
 • C?u h?nh máy tính
 • C?u h?nh ngư?i dùng

Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t máy in-c? th? cho các máy tính trong Thư mục Họat động

 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Nh?p vào các thùng ch?a ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n mà b?n mu?n qu?n l? (m?t đơn v? t? ch?c ho?c m?t tên mi?n). B?m chu?t ph?i vào thùng ch?a đó, và sau đó nh?p vào Properties.
 3. B?m vào các chính sách nhóm tab, và sau đó b?m m?i đ? t?o ra m?t thi?t l?p chính sách nhóm "m?i".
 4. Trong các đ?a phương nhóm chính sách Editor, m? r?ng các m?c tin thư thoại sau đây:
  • C?u h?nh máy tính
  • M?u qu?n tr?
  • Máy in
Các cài đ?t chuyên bi?t sau có th? đư?c kích ho?t theo Máy tính Configuration:
 • Cho phép các máy in đư?c công b?: Cho phép ho?c vô hi?u hóa vi?c xu?t b?n các máy in trong m?c tin thư thoại.
 • Cho phép b? đ?m máy in đ? ch?p nh?n k?t n?i t? máy:Ki?m soát cho dù b? đ?m in s? ch?p nh?n k?t n?i t? máy. Khi các chính sách không đư?c c?u h?nh, b? đ?m in s? không ch?p nh?n k?t n?i t? máy cho đ?n khi ngư?i dùng chia s? trong m?t máy in đ?a phương ho?c m? hàng ch? in trên m?t k?t n?i máy in. T?i th?i đi?m này, b? đ?m in s? B?t đ?u ch?p nh?n k?t n?i t? máy t? đ?ng.
 • Cho phép c?t t?a xu?t b?n in:Xác đ?nh xem b? ki?m soát mi?n có th? prune (có ngh?a là, xóa t? Active Directory) máy in đư?c xu?t b?n b?i máy tính này. theo m?c đ?nh, các b?n ghi d?ch v? c?t t?a trên b? đi?u khi?n tên mi?n prunes in các đ?i tư?ng t? Thư mục Họat động n?u máy tính đ? công b? h? không đáp ?ng v?i yêu c?u liên h?. Khi kh?i đ?ng l?i máy tính đ? công b? các máy in, nó republishes b?t k? đ?i tư?ng đ? xoá máy in.
 • T? đ?ng phát hành máy in m?i trong Active Directory:theo m?c đ?nh, cài đ?t chuyên bi?t này đư?c b?t. Nó có th? đư?c t?t v? v?y mà ch? có máy in chia s? đư?c l?a ch?n đ?c bi?t đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại.
 • Ki?m tra trạm đậu đư?c công b?: Đư?c s? d?ng đ? xác minh r?ng máy in đư?c xu?t b?n đư?c công b? trong Thư mục Họat động. theo m?c đ?nh, nhà nư?c xu?t b?n không đư?c xác minh
 • H? tr? URL tu? ch?nh trong ngăn bên trái c?p máy in:Bit chính sách này đư?c thi?t k? cho ngư?i qu?n tr? đ? thêm h? tr? tùy ch?nh URL cho máy ch?. N?u này chút không đư?c ch?n, danh m?c chính pane c?p máy in Hi?n th? URL cho máy in đ? ch?n c?ng v?i m?t nhà cung c?p h? tr? URL n?u nó có s?n. N?u này chút đư?c ch?n và URL tùy ch?nh h? tr? đư?c cung c?p, h? tr? hai URL đư?c đ? c?p trư?c đây đư?c thay th? b?ng URL tùy ch?nh. Không đư?c ch?n m?c đ?nh. (m? là, không có URL tùy ch?nh h? tr?).
 • V? trí máy tính:Ch? đ?nh các tiêu chí vị trí mặc định đư?c s? d?ng khi tra c?u máy in. Thi?t l?p này là m?t thành ph?n c?a các tính năng theo d?i v? trí c?a máy in c?a Windows. Đ? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t này, cho phép theo d?i v? trí b?ng cách cho phép các Pre-populate văn b?n in t?m v? tríthi?t l?p. Khi v? trí theo d?i đư?c kích ho?t, các h? th?ng s? d?ng v? trí quy đ?nh như là m?t tiêu chí khi ngư?i dùng tra c?u cho máy in. Giá tr? mà b?n nh?p ? đây s? thay th? v? trí th?c t? c?a máy tính ti?n hành tra c?u.

  G? v? trí c?a máy tính c?a ngư?i dùng. Khi ngư?i dùng tra c?u máy in, các h? th?ng s? d?ng v? trí quy đ?nh (và các tiêu chí tra c?u khác) đ? t?m máy in g?n đó. B?n c?ng có th? s? d?ng thi?t đ?t này đ? hư?ng ngư?i dùng đ?n m?t đ?c bi?t máy in ho?c nhóm c?a máy in b?n mu?n s? d?ng.
 • Kho?ng th?i gian c?t t?a thư m?c: C?t t?a kho?ng th?i gian xác đ?nh kho?ng th?i gian pruner ng? gi?a ki?m tra cho các đ?i tư?ng PrintQueue b? b? rơi. Pruner đ?c c?t t?a kho?ng giá tr? m?i gi?
 • m?c tin thư thoại c?t t?a th? l?i: Thi?t l?p s? l?n mà PrintQueue pruner c? g?ng liên l?c v?i h? ph?c v? in trư?c khi nó xóa m?t đ?i tư?ng PrintQueue b? b? rơi.
 • m?c tin thư thoại c?t t?a ưu tiên: Đ?t m?c ưu tiên c?a ch? đ? c?a thread c?t t?a. Các ch? đ? c?t t?a ch? ch?y trên b? b? ki?m soát mi?n và ch?u trách nhi?m xóa c? máy in t? các m?c tin thư thoại. Giá tr? h?p l? là -2, -1, 0, 1 và 2, tương ?ng v?i THREAD_PRIORITY_LOWEST qua THREAD_PRIORITY_HIGHEST. giá tr? m?c đ?nh là 0.
 • Không cho phép cài đ?t chuyên bi?t máy in s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i: Xác đ?nh xem máy in s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ch? đ? h?t nhân có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?c b?. Tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i có quy?n truy c?p vào b? nh? toàn b? h? th?ng. Do đó, tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i t?m nh?n th?p văn có th? gây ra l?i d?ng.
 • kí nh?p m?c tin thư thoại c?t t?a các s? ki?n th? l?i:Ch? đ?nh cho dù đăng s? ki?n khi b?n ghi d?ch v? c?t t?a trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c? g?ng liên l?c v?i m?t máy tính trư?c khi nó prunes máy in c?a máy tính.

  b?n ghi d?ch v? c?t t?a đ?nh k? liên l?c máy tính đ? công b? các máy in đ? xác minh r?ng các máy in đư?c v?n c?n có s?n đ? s? d?ng.
  N?u máy không đáp ?ng v?i nh?ng n? l?c liên l?c, các n? l?c đư?c th? l?i m?t s? quy đ?nh c?a th?i gian, t?i m?t kho?ng th?i gian quy đ?nh. Các m?c tin thư thoại c?t t?a th? l?ithi?t l?p s? xác đ?nh s? l?n mà c? g?ng th? l?i. giá tr? m?c đ?nh là hai retries. Các m?c tin thư thoại c?t t?a kho?ngthi?t l?p s? xác đ?nh kho?ng th?i gian gi?a retries. giá tr? m?c đ?nh là tám gi?. N?u máy tính không có ph?n ?ng b?ng cách c? g?ng liên l?c cu?i cùng, các máy in đư?c b?t t? m?c tin thư thoại
 • Pre-populate máy in t?m v? trí văn b?n: Cho phép thi?t l?p theo d?i v? trí v?t l? cho máy in c?a Windows.

  S? d?ng đ?a đi?m theo d?i đ? thi?t k? m?t k? ho?ch v? trí doanh nghi?p c?a b?n, và gán cho máy tính và máy in v?i các v? trí trong các đ? án. Theo d?i v? trí s? ghi đè các phương pháp tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí và k?t h?p máy tính và máy in. Các phương pháp tiêu chu?n s? d?ng m?t máy in đ?a ch? IP và m?t n? m?ng con đ? ư?c tính v? trí đ?a l? và g?n g?i v?i máy tính c?a m?nh.N?u b?n b?t cài đ?t chuyên bi?t này, ngư?i dùng có th? duy?t t?m máy in theo v? trí mà không bi?t v? trí c?a máy in ho?c sơ đ? sàn đ?t tên v? trí.

  Cho phép theo d?i v? trí thêm m?t Tr?nh duy?t nút ch?n m?t trong thu?t s? Thêm máy in Tên máy in và chia s? v? trí màn h?nh và các T?ng quát th? tab trong các Thu?c tính máy inhộp thoại. theo m?c đ?nh, n?u b?n s? các thi?t l?p v? trí c?a nhóm chính sách máy tính xu?t m?c đ?nh v? trí mà b?n đ? nh?p hi?n trong cácV? tríl?nh v?c.
 • Duy?t máy in: N?u b?n b?t cài đ?t chuyên bi?t này, các h? th?ng ph? in thông báo các máy in chia s? cho máy in duy?t. B?n nên vô hi?u hoá cài đ?t chuyên bi?t này n?u b?n không mu?n h? th?ng in ?n đ? thêm máy in chia s? danh sách tr?nh duy?t. N?u cài đ?t chuyên bi?t này không đư?c c?u h?nh, máy in chia s? không thêm vào danh sách tr?nh duy?t n?u m?t b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại có s?n nhưng đư?c thêm vào n?u m?t b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại không s?n dùng.
 • Prune máy in không t? đ?ng tái: Thi?t đ?t này xác đ?nh li?u máy in có th? đư?c b?t t? m?c tin thư thoại. Nó là thư?ng là t?t nh?t đ? thi?t l?p này tr?ng. Tuy nhiên, n?u b?n th?y r?ng máy in đư?c đư?c b?t ngay c? khi máy tính mà t? đó h? đư?c công b? ho?t đ?ng và trên m?ng, b?n có th? kích ho?t chính sách này đ? ngăn ch?n b?n ghi d?ch v? c?t t?a xóa các máy in đư?c xu?t b?n trong m?ng lư?i Cúp ho?c t?nh hu?ng trong đó các liên k?t quay ch? th?nh tho?ng đư?c s? d?ng. Đ? ngăn ch?n máy in đư?c rút kh?i ho?t đ?ng m?c tin thư thoại, kích ho?t chính sách này, và duy tr? vi?c l?a ch?n m?c đ?nh Không bao gi? trong các Prune republishing không máy indanh sách.
 • D?a trên web in: Bit chính sách này đư?c thi?t k? cho ngư?i qu?n tr? đ? vô hi?u hóa Internet in ?n hoàn toàn. Khi bit chính sách này đư?c ch?n, không có máy in chia s? trên máy ch? đư?c công b? cho các web site, và không có máy in chia s? là có th? ch?p nh?n các công vi?c t? các ?ng d?ng khách khác b?ng cách s? d?ng HTTP. Không đư?c ch?n m?c đ?nh.

M?i đ?i tư?ng chính sách nhóm b? sung trong Windows Server 2008 R2


 1. Trên b? đi?u khi?n tên mi?n, b?m vào B?t đ?u, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Qu?n l? chính sách nhóm. Ho?c, nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i GPMC.TH?C S?, và sau đó nh?n Nh?p.
 2. M? r?ng các khu r?ng và sau đó có tên mi?n.
 3. Trong mi?n c?a b?n, ch?n OU nơi b?n mu?n t?o chính sách này.
 4. B?m chu?t ph?i vào OU, và sau đó ch?n t?o ra m?t GPO và trong l?nh v?c này, và liên k?t nó ? đây.
 5. Đ?t tên cho GPO, và sau đó nh?p vào Ok. B?m chu?t ph?i vào đ?i tư?ng chính sách Nhóm M?i đư?c t?o ra, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a. Đi?u này s? m? tr?nh so?n th?o qu?n l? chính sách nhóm.
 6. ? so?n chính sách nhóm qu?n l?, m? r?ng các m?c tin thư thoại sau đây:
  • C?u h?nh máy tính
  • Chính sách
  • M?u qu?n tr?
  • Panel điều khiển
  • Máy in


cài đ?t chuyên bi?t b? sung sau đây có th? đư?c kích ho?t theo C?u h?nh máy tính:
 • Thu?t s? Thêm máy in - quét trang m?ng (qu?n l? m?ng):Chính sách này đ?t s? lư?ng t?i đa c?a máy in (m?i lo?i) mà thu?t s? Thêm máy in s? hi?n th? trên m?t máy tính trên m?t m?ng đư?c qu?n tr? khi máy tính có th? đ?t đư?c m?t b? đi?u khi?n tên mi?n (ví d?: tên mi?n tham gia laptop trên m?ng công ty).
 • Thu?t s? Thêm máy in - quét trang m?ng (không đư?c qu?n l? m?ng):Chính sách này đ?t s? lư?ng t?i đa c?a máy in (m?i lo?i) mà thu?t s? Thêm máy in s? hi?n th? trên m?t máy tính trên m?t m?ng lư?i không đư?c qu?n l? khi máy tính không ph?i là có th? đ?t đư?c m?t b? đi?u khi?n tên mi?n (ví d?: tên mi?n tham gia laptop trên m?t m?ng gia đ?nh).
 • Luôn luôn khi?n in công ăn vi?c làm trên máy ch?:Khi in ?n thông qua m?t h? ph?c v? in, xác đ?nh cho dù b? đ?m in trên các khách hàng s? x? l? các công vi?c in ?n riêng c?a m?nh ho?c chuy?n chúng vào máy ch? đ? làm vi?c. Thi?t đ?t chính sách này ?nh hư?ng đ?n in ?n đ?n m?t máy ch? Windows in ch?.
 • Th?c hi?n tr?nh đi?u khi?n in trong cô l?p quy tr?nh:Thi?t đ?t chính sách này s? xác đ?nh cho dù b? đ?m in s? th?c hi?n các tr?nh đi?u khi?n in trong m?t quá tr?nh cô l?p ho?c riêng bi?t. Khi tr?nh đi?u khi?n in đư?c n?p trong m?t quá tr?nh cô l?p (ho?c cô l?p quy tr?nh), m?t s? th?t b?i c?a tr?nh đi?u khi?n in s? không gây ra b?n ghi d?ch v? b? đ?m in th?t b?i.
 • M? r?ng đi?m và in k?t n?i đ? tra c?u Windows Update: Thi?t đ?t chính sách này cho phép b?n qu?n l? nơi khách hàng máy tính tra c?u đi?m và in ?n các tr?nh đi?u khi?n. N?u b?n b?t cài đ?t chuyên bi?t chính sách này, máy tính khách hàng s? ti?p t?c tra c?u cho tương h?p v? sau tr?nh đi?u khi?n đi?m và in t? Windows Update sau khi nó không t?m th?y tr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau t? các c?a hàng đ?a phương tr?nh đi?u khi?n và b? nh? cache c?a tr?nh đi?u khi?n máy ch?.
 • Ch? s? d?ng gói đi?m và in:Chính sách này h?n ch? máy tính khách hàng s? d?ng gói đi?m và in ch?. N?u thi?t l?p này đư?c kích ho?t, ngư?i dùng s? có th? đ? tr? và in ch? ra máy in s? d?ng nh?n th?c đư?c gói tr?nh đi?u khi?n. Khi s? d?ng gói đi?m và in, máy tính khách hàng s? ki?m tra ch? k? tr?nh đi?u khi?n c?a t?t c? các tr?nh đi?u khi?n đư?c t?i xu?ng t? các máy ch? in.
 • Ghi đè in thi?t l?p kh? năng tương h?p v? sau tr?nh đi?u khi?n th?c hi?n báo cáo c?a tr?nh đi?u khi?n in:Thi?t đ?t chính sách này s? xác đ?nh cho dù b? đ?m in s? ghi đè lên kh? năng tương h?p v? sau tr?nh đi?u khi?n b? cô l?p là báo cáo c?a tr?nh đi?u khi?n in. Đi?u này cho phép executing tr?nh đi?u khi?n in trong m?t quá tr?nh cô l?p ngay c? khi tr?nh đi?u khi?n không báo cáo kh? năng tương h?p v? sau.

  N?u b?n b?t cài đ?t chuyên bi?t chính sách này, b? đ?m in s? b? qua các giá tr? c? kh? năng tương h?p v? sau tr?nh đi?u khi?n b? cô l?p là báo cáo c?a tr?nh đi?u khi?n in.
 • Gói đi?m và in - phê duy?t máy ch?:H?n ch? các gói đi?m và in t?i h? ph?c v? đ? đư?c phê duy?t. Thi?t đ?t chính sách này h?n ch? gói đi?m và in k?t n?i t?i h? ph?c v? đ? đư?c phê duy?t. Thi?t l?p này ch? áp d?ng cho gói đi?m và in k?t n?i và hoàn toàn đ?c l?p kh?i chính sách "Đi?m và in h?n ch?" chi ph?i các hành vi c?a-gói đi?m và in k?t n?i.

  Clinet đang ch?y Windows Vista ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Windows s? c? g?ng làm cho m?t đi?m gói và in k?t n?i b?t c? lúc nào m?t gói đi?m và in k?t n?i th?t b?i. Đi?u này bao g?m các n? l?c đang b? ch?n b?i chính sách này. Qu?n tr? viên có th? có đ? đ?t c? hai chính sách đ? ch?n t?t c? in k?t n?i đ?n m?t máy ch? c? th? in.

  N?u thi?t l?p này đư?c kích ho?t, ngư?i dùng s? có th? đóng gói đi?m và in ch? đ? in máy ch? đư?c phê duy?t b?i người quản tr? mạng. Khi s? d?ng gói đi?m và in, máy tính khách hàng s? ki?m tra ch? k? tr?nh đi?u khi?n c?a t?t c? các tr?nh đi?u khi?n đư?c t?i xu?ng t? các máy ch? in.
 • Đi?m và h?n ch? in ?n:Thi?t đ?t chính sách này ki?m soát khách hàng đi?m và hành vi in, bao g?m c? tính b?o m?t thông báo cho máy tính Windows Vista. Thi?t đ?t chính sách áp d?ng ch? cho các khách hàng không - in qu?n tr?, và ch? cho các máy tính là thành viên c?a m?t tên mi?n.

  Khi cài đ?t chuyên bi?t chính sách đư?c kích ho?t, có đư?c nh?ng đi?u ki?n sau:
  • Windows XP và sau đó khách hàng s? ch? t?i v? tr?nh đi?u khi?n in thành ph?n t? m?t danh sách các máy ch? đư?c đ?t tên theo m?t cách r? ràng. N?u m?t tr?nh đi?u khi?n in tương h?p v? sau có s?n trên máy tính khách, m?t k?t n?i máy in s? đư?c th?c hi?n. N?u m?t tr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau in không ph?i là có s?n trên các khách hàng, không có k?t n?i s? đư?c th?c hi?n.
  • B?n có th? đ?t c?u h?nh Windows Vista khách hàng đ? c?nh báo b?o m?t và cao l?nh nh?c không xu?t hi?n khi ngư?i dùng ch? và in ?n, ho?c khi tr?nh đi?u khi?n k?t n?i máy in c?n ph?i đư?c C?p Nh?t.

  Khi cài đ?t chuyên bi?t chính sách không đư?c c?u h?nh, có đư?c nh?ng đi?u ki?n sau:
  • Windows Vista khách hàng máy tính có th? đi?m và in ra b?t k? máy ch?.
  • Windows Vista máy tính s? hi?n th? m?t c?nh báo và m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng lên khi ngư?i dùng t?o m?t máy in k?t n?i đ?n b?t k? máy ch? nào b?ng cách s? d?ng đi?m và in.
  • Windows Vista máy tính s? hi?n th? m?t c?nh báo và m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao khi m?t tr?nh đi?u khi?n hi?n có k?t n?i máy in c?n đư?c C?p Nh?t.
  • Windows Server 2003 và Windows XP máy tính khách hàng có th? t?o m?t máy in k?t n?i đ?n b?t k? máy ch? trong khu r?ng c?a h? b?ng cách s? d?ng đi?m và in.

  Khi cài đ?t chuyên bi?t chính sách b? vô hi?u hóa, có đư?c các đi?u ki?n sau đây:
  • Windows Vista khách hàng máy tính có th? t?o m?t máy in k?t n?i đ?n b?t k? máy ch? b?ng cách s? d?ng đi?m và in.
  • Windows Vista máy tính s? không hi?n th? m?t c?nh báo ho?c m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng lên khi ngư?i dùng t?o m?t máy in k?t n?i đ?n b?t k? máy ch? b?ng cách s? d?ng đi?m và in.
  • Windows Vista máy tính s? không hi?n th? m?t c?nh báo ho?c m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao khi m?t tr?nh đi?u khi?n hi?n có k?t n?i máy in đ? đư?c C?p Nh?t.
  • Windows Server 2003 và Windows XP máy tính khách hàng có th? t?o m?t máy in k?t n?i đ?n b?t k? máy ch? b?ng cách s? d?ng đi?m và in.
  • Các Ngư?i dùng có th? ch? đi?m và in đ? các máy tính trong khu r?ng c?a h?cài đ?t chuyên bi?t ch? áp d?ng cho Windows Server 2003 và Windows XP SP1 (và sau đó các gói d?ch v?).

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?m và in, đi đ?n các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t máy in-c? th? cho ngư?i dùng trong Thư mục Họat động

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Nh?p vào các thùng ch?a Thư mục Họat động tên mi?n b?n mu?n qu?n l? (m?t đơn v? t? ch?c ho?c m?t tên mi?n). B?m chu?t ph?i vào thùng ch?a đó, và sau đó nh?p vào thu?c tính.
 3. B?m vào t?o m?i đ? t?o ra m?t chính sách nhóm "M?i".
 4. Trong tr?nh so?n th?o chính sách nhóm, m? r?ng các m?c tin thư thoại sau đây: C?u h?nh ngư?i dùng, M?u qu?n tr?, Panel điều khiểnmáy in.
Các cài đ?t chuyên bi?t sau có th? đư?c c?u h?nh theo Ngư?i dùng Configuration:
 • Vô hi?u hóa lo?i b? máy in:Ngăn ch?n ngư?i dùng t? xóa đ?a phương và máy in m?ng. N?u ngư?i dùng c? g?ng xóa m?t máy in, ch?ng h?n như b?ng cách s? d?ng l?nh xóa công c? máy in trong Control Panel, Windows s? hi?n th? m?t thông báo gi?i thích r?ng các hành đ?ng là ngăn ch?n b?i m?t chính sách. Tuy nhiên, chính sách này không ngăn ch?n ngư?i dùng t? ch?y chương tr?nh đ? xóa m?t máy in.
 • Vô hi?u hóa vi?c b? sung các máy in:Ngăn ch?n ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng phương pháp quen thu?c đ? thêm đ?a phương và m?ng máy in. Chính sách này lo?i b? thu?t s? Thêm máy in t? các B?t đ?utr?nh đơn và t? c?p máy in trong Panel điều khiển. Ngoài ra, ngư?i dùng không th? thêm máy in b?ng cách kéo bi?u tư?ng máy in vào c?p máy in. N?u h? c? g?ng đ? s? d?ng phương pháp này, m?t tin thư thoại xu?t hi?n gi?i thích r?ng các hành đ?ng b? vô hi?u hoá b?i m?t chính sách.

  Chính sách này không ngăn ch?n ngư?i dùng t? vi?c s? d?ng thu?t s? thêm/lo?i b? ph?n c?ng đ? thêm m?t máy in. Ho?c hi?n nó ngăn ch?n ngư?i dùng t? ch?y chương tr?nh đ? thêm máy in. Chính sách này s? không xóa máy in mà ngư?i dùng đ? thêm. Tuy nhiên, n?u ngư?i dùng không có thêm m?t máy in khi chính sách này đư?c áp d?ng, h? không th? in.

  Lưu ? r?ng b?n có th? s? d?ng máy in quy?n đ? h?n ch? vi?c s? d?ng các máy in mà không có thi?t l?p m?t chính sách. Trong c?p máy in, b?m chu?t ph?i vào m?t máy in, h?y nh?p vào Thu?c tính, và sau đó b?m vào các An ninh tab.
 • Hi?n th? xu?ng c?p trang trong thu?t s? Thêm máy in:Cho phép ngư?i dùng duy?t m?ng cho các máy in đư?c chia s? trong thu?t s? Thêm máy in. N?u b?n s? chính sách này, khi ngư?i dùng nh?p vào Thêm m?t máy in m?ngnhưng không đưa vào tên c?a m?t máy in c? th?, thu?t s? Thêm máy in s? hi?n th? m?t danh sách t?t c? các máy in chia s? trên m?ng và nh?c nh? ngư?i dùng đ? ch?n m?t máy in. N?u b?n vô hi?u chính sách này, ngư?i dùng không th? duy?t m?ng. Thay vào đó, h? ph?i nh?p tên máy in.

  Chính sách này ?nh hư?ng đ?n thu?t s? Thêm máy in ch?. Nó không ngăn ch?n ngư?i dùng t? vi?c s? d?ng các công c? khác đ? duy?t t?m máy in chia s? ho?c đ? k?t n?i v?i máy in m?ng.
 • Đư?ng d?n m?c đ?nh m?c tin thư thoại ho?t đ?ng khi tra c?u máy in:Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại ho?t đ?ng trong đó B?t đ?u tra c?u cho máy in.

  Thu?t s? Thêm máy in cho phép ngư?i dùng l?a ch?n tra c?u Thư mục Họat động cho máy in chia s?. N?u b?n b?t chính sách này, các tra c?u B?t đ?u t?i v? trí mà b?n ch? đ?nh trong các Đư?ng d?n m?c tin thư thoại ho?t đ?ng m?c đ?nh h?p. N?u không, tra c?u B?t đ?u t?i g?c c?a Thư mục Họat động.

  Chính sách này cung c?p m?t đi?m kh?i đ?u cho các ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tra c?u cho máy in. Nó không gi?i h?n ngư?i dùng tra c?u thông qua Thư mục Họat động.
 • S? duy?t Internet in:Thêm đư?ng d?n t?i m?t web site Internet ho?c m?ng n?i b? đ? thu?t s? Thêm máy in.
  B?n có th? s? d?ng chính sách này đ? hư?ng ngư?i dùng đ?n m?t web site mà t? đó h? có th? cài đ?t chuyên bi?t máy in.

  N?u b?n b?t chính sách này và nh?p m?t đ?a ch? Internet ho?c m?ng n?i b? trong h?p văn b?n, Windows thêm m?t Lông màye nút ch?n m?t đ? các Xác đ?nh v? trí máy in c?a b?n Trang trong thu?t s? Thêm máy in. Các Tr?nh duy?tnút ch?n m?t xu?t hi?n bên c?nh các K?t n?i v?i m?t máy in trên Internet ho?c m?ng n?i b? công ty c?a b?n tùy ch?n. Khi ngư?i dùng nh?p vào Tr?nh duy?tC?a s? m? m?t tr?nh duy?t Internet và đi?u hư?ng đ?n đ?a ch? c? th? đ? hi?n th? các máy in có s?n.

  Chính sách này làm cho nó d? dàng cho ngư?i s? d?ng đ? t?m các máy in b?n mu?n h? đ? thêm.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t chuyên bi?t chính sách này, h?y b?m vào cácGi?i thích tab cho m?i thi?t l?p chính sách.

Thu?c tính

ID c?a bài: 234270 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbprint kbmt KB234270 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 234270

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com