Làm th? nào đ? t? khôi ph?c l?i metabase khi không có sao lưu đúng t?n t?i ho?c khi MMC không b?t đ?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 234429 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web an ninh cơ s? h? t?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đ? khôi ph?c metabase, khuyên b?n s? d?ng các hành đ?ng khôi ph?c trong Microsoft Management Console (MMC). Tuy nhiên, n?u không có sao lưu c?a metabase đ? t?ng đư?c t?o ra b?i MMC, ho?c n?u MMC không th? kh?i đ?ng v? metabase đ? đư?c l?i quá n?ng, b?n có th? th? b?ng tay khôi ph?c metabase b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n "Thông tin thêm".

THÔNG TIN THÊM

Chú ý B?n nên sao lưu metabase thư?ng xuyên b?ng cách s? d?ng hành đ?ng sao lưu trong MMC.

IIS 5,0

Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300672Làm th? nào đ? t?o m?t sao lưu metabase trong IIS 5

N?u t?p sao lưu đư?c t?o ra b?i MMC có s?n

N?u hành đ?ng sao lưu trong MMC đư?c s? d?ng đ? t?o ra m?t t?p tin sao lưu)Tên t?p.MDBackupNumber), nhưng MMC không th? m? v? metabase hi?n t?i b? h?ng, th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t? khôi ph?c l?i metabase t? các Tên t?p.MDBackupNumber t?p tin.
 1. Ng?ng t?t c? các d?ch v? IIS và các d?ch v? khác mà d?a vào IIS, ch?ng h?n như các ?ng d?ng bên th? ba ho?c máy ch? trang web Microsoft.

  Chú ý Đ? ngăn ch?n IIS và d?ch v? ph? thu?c c?a nó, s? d?ng các NET STOP IISADMIN /Y b? ch? huy. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  236166B?ng cách s? d?ng NET STOP và NET b?t đ?u l?nh đ? bu?c các d?ch v? IIS đ? tái đ?c s? đăng k?
 2. Đ?i tên t?p tin b? h?ng metabase, Metabase.bin, cho m?t tên m?i như Metabase.bad. Metabase.bin t?p tin n?m trong thư m?c %SystemRoot%\System32\Inetsrv.
 3. Sao chép MMC metabase t?p sao lưu, Tên t?p.MDBackupNumber, mà n?m trong thư m?c %SystemRoot%\System32\Inetsrv\Metaback, vào thư m?c %SystemRoot%\System32\Inetsrv. Đ?i tên nó đ? Metabase.bin.
 4. Khởi động lại máy tính.

N?u t?n t?i m?t b?n sao c? c?a các t?p tin Metabase.bin

N?u không có t?p sao lưu đư?c t?o ra b?i MMC có s?n, nhưng m?t b?n sao c? c?a các t?p tin Metabase.bin t?n t?i ? nơi khác (thư?ng là trên m?t h? th?ng băng d? ph?ng), th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Ng?ng t?t c? các d?ch v? IIS và các d?ch v? khác mà d?a vào IIS, ch?ng h?n như các ?ng d?ng bên th? ba ho?c máy ch? trang web Microsoft.

  Chú ý Đ? ngăn ch?n IIS và d?ch v? ph? thu?c c?a nó, s? d?ng các NET STOP IISADMIN /Y b? ch? huy. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  236166B?ng cách s? d?ng NET STOP và NET b?t đ?u l?nh đ? bu?c các d?ch v? IIS đ? tái đ?c s? đăng k?
 2. Đ?i tên t?p tin b? h?ng metabase, Metabase.bin, cho m?t tên m?i như Metabase.bad. Metabase.bin t?p tin n?m trong thư m?c %SystemRoot%\System32\Inetsrv.
 3. Sao b?n sao c? c?a các t?p tin Metabase.bin vào thư m?c %SystemRoot%\System32\Inetsrv.
 4. Khởi động lại máy tính.

N?u không có t?p tin sao lưu MMC ho?c b?n sao c? c?a các t?p tin Metabase.bin t?n t?i

N?u không có t?p sao lưu đư?c t?o ra b?i MMC là b?n sao có s?n, và không tr? lên c?a Metabase.bin t?p tin t?n t?i, m?t sao lưu t?m th?i c?a metabase có th? v?n t?n t?i.

Khi metabase C?p nh?t thông qua MMC hay m?t ti?n tr?nh khác, m?t sao lưu t?m th?i c?a metabase có th? đư?c t?o ra. N?u b?n C?p Nh?t đ? b? gián đo?n (mà có th? gây ra tham nh?ng t?i đ?a đi?m đ?u tiên), đó là m?t cơ h?i này t?p tin t?m th?i có th? v?n c?n t?n t?i.

T?p t?m th?i này đư?c đ?t tên là Metabase.bak ho?c Metabase.bin.bak, và n?m trong thư m?c %SystemRoot%\System32\Inetsrv. N?u t?p tin t?m th?i này t?n t?i, th?c hi?n các bư?c sau đ? c? g?ng khôi ph?c l?i metabase:
 1. Ng?ng t?t c? các d?ch v? IIS và các d?ch v? khác mà d?a vào IIS, ch?ng h?n như các ?ng d?ng bên th? ba ho?c máy ch? trang web Microsoft.

  Chú ý Đ? ngăn ch?n IIS và d?ch v? ph? thu?c c?a nó, s? d?ng các NET STOP IISADMIN /Y b? ch? huy. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  236166B?ng cách s? d?ng NET STOP và NET b?t đ?u l?nh đ? bu?c các d?ch v? IIS đ? tái đ?c s? đăng k?
 2. Đ?i tên t?p tin b? h?ng metabase, Metabase.bin, cho m?t tên m?i như Metabase.bad. Metabase.bin t?p tin n?m trong thư m?c %SystemRoot%\System32\Inetsrv.
 3. Đ?i tên t?p tin sao lưu t?m th?i (Metabase.bak hay Metabase.bin.bak) đ?n Metabase.bin.
 4. Khởi động lại máy tính.

N?u không có metabase sao lưu t?p này không

N?u không có t?p tin sao lưu c?a metabase có s?n, cách duy nh?t đ? khôi ph?c IIS ch?c năng là đ? làm như sau.

Chú ý T?t c? các cài đ?t IIS đư?c lưu tr? trong metabase s? b? m?t.

IIS 4,0

 1. G? cài đ?t các gói tùy ch?n Microsoft Windows NT 4.0. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  187870Làm th? nào đ? g? b? và cài đ?t l?i Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack
 2. G? cài đ?t Microsoft Internet Explorer.
 3. Xóa các t?p tin Metabase.bin t? thư m?c %SystemRoot\System32\Inetsrv\.
 4. Cài đ?t Internet Explorer.
 5. Cài đ?t gói l?a ch?n Windows NT 4.0.

IIS 5,0

G? cài đ?t và sau đó cài đ?t l?i IIS 5.0.(c) Microsoft Corporation 2000, t?t c? các quy?n. Nh?ng đóng góp c?a Kevin Zollman, Microsoft Corporation.

Thu?c tính

ID c?a bài: 234429 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbhowto kbpending kbmt KB234429 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:234429

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com