Tích l?y C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2345451 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y Update 4 bao g?m các hotfix cho Microsoft SQL Server 2008 R2 các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành SQL Server 2008 R2.

Lưu ?
này xây d?ng c?a gói này cumulative update c?ng đư?c bi?t đ?n như xây d?ng 10.50.1746.0.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

Các lưu ? quan tr?ng v? gói cumulative update

 • Các hotfix trong gói này cumulative update đư?c bao g?m trong SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1).
 • SQL Server 2008 R2 Hotfix đư?c bây gi? đa ngôn ng?. V? v?y, đó là ch? có m?t gói hotfix tích l?y cho t?t c? ngôn ng?.
 • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói thành ph?n. Gói cumulative update C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 4 cho SQL Server 2008 R2

M?t gói C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Này gói tích l?y có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo SQL Server 2008 R2 có ch?a các hotfix trong gói này cumulative update.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói cumulative update.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho gói C?p Nh?t tích l?y c? th? này. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

SQL Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2008 R2

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? các hotfix s? đư?c phát hành khi h? tr? nên có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s? S? bài KB Mô t?
549034không cóCDC n?m b?t công vi?c có th? tr?i nghi?m đi?u ki?n assert sau khi b?n có CDC đư?c kích ho?t trên b? máy cơ s? d? li?u b?ng có XML ho?c blob c?t lo?i d? li?u khác:

Kh?ng đ?nh: File:<file name=""></file>

d?ng =<line number=""> th?t b?i trong vi?c kh?ng đ?nh = 'fNoWriters' - và -<b00> </b00> </line>
d?ng =<line number=""> th?t b?i trong vi?c kh?ng đ?nh = 'fNoReaderWriterConflict'</line>
548984980570Kh?c ph?c: "Toàn văn ch? s? hi?u l?i trong quá tr?nh nén ho?c gi?i nén" l?i tin thư thoại khi b?n xây d?ng l?i m?c ch? d?n tra c?u toàn văn b?n trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2
548986980832Kh?c ph?c: "m?t kh?ng đ?nh h? th?ng ki?m tra đ? không thành công" báo l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n SQL giao d?ch trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2
451119980849Kh?c ph?c: B?n kinh nghi?m cao đ? tr? cho các đ?i l? phân ph?i peer-to-peer trong Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2
548988981120Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n kích ho?t TDE trên m?t b? máy cơ s? d? li?u có s? tách bi?t ?nh ch?p đư?c kích ho?t trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
548990982034Kh?c ph?c: Tính năng d?ch không ho?t đ?ng khi b?n th?c hi?n m?t hành đ?ng nhóm trong m?t PivotTable Excel s? d?ng SSAS 2008 ho?c SSAS 2008 R2 là ngu?n d? li?u
548996982854Kh?c ph?c: "không có b? nh? h? th?ng không đ? trong nhóm tài nguyên 'n?i b?' đ? ch?y truy v?n này" thông báo l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n văn b?n đ?y đ? mà s? d?ng h?p ch?t t? trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2
548998982857Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n đ?t c?u h?nh m?t đ?ng g?i giao d?ch cho m?t b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
549014983577Kh?c ph?c: Quá tr?nh xu?t kh?u không bao gi? k?t thúc khi b?n xu?t b?n báo cáo đ? l?ng nhau tablix m?c trong Microsoft SQL Server báo cáo b?n ghi d?ch v? 2008 đ? ti?n ích m? r?ng đư?c h? tr? b?i renderers c?ng ngắt trang
4425412022254SQL Server có th? báo cáo l?i 18272 trong ho?t đ?ng khôi ph?c
5490192028406Kh?c ph?c: Kho?ng tr?ng gi?a m?t s? m?t hàng đư?c t?o ra không chính xác trong m?t SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 báo cáo
5490212028755Kh?c ph?c: M?t k?t qu? không chính xác đư?c tr? l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n như v?i kí t? đ?i di?n đ?i di?n và đ?i chi?u Latin1_General_100_CS_AS trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2
5490402200755Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n MDX trong SSAS 2008 hay trong SSAS 2008 R2
5490422220252Kh?c ph?c: M?t báo cáo SQL Server 2005 s? d?ng t?m nh?n b?t t?t tính năng ch?y không chính xác trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
5478772222998Kh?c ph?c: M?t ư?c tính không chính xác cardinality đư?c tr? l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2
5490322248999Kh?c ph?c: M?t ch? s? tham nh?ng x?y ra khi b?n c?p nh?t m?t cái nh?n trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2
5490442255410M?t truy v?n tr? v? k?t qu? không phù h?p trư?c khi b? nh? cache d? li?u ?m lên trong SSAS 2008 hay trong SSAS 2008 R2
5617612261403Kh?c ph?c: Các "SQL máy ch?: SSIS đư?ng ?ng 10.0" đ?i tư?ng hi?u su?t không xu?t hi?n trong danh sách "Đ?i tư?ng hi?u su?t" trong khi m?t ngư?i dùng truy c?p m?t s? đ?ng h? đư?ng ?ng SSIS trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
5490302264562Kh?c ph?c: Các truy v?n văn b?n đ?y đ? mà s? d?ng ch?a ho?c FREETEXT v? ng? cùng v?i các nhà đi?u hành "OR" m?t m?t th?i gian dài đ? ch?y trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
5617672276330Kh?c ph?c: Ch?c năng "CHANGETABLE" là ch?m trong SQL Server 2008 và SQL Server 2008 R2
5196282276495Kh?c ph?c: "L?i h? th?ng t?p" x?y ra khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t quá tr?nh C?p Nh?t ho?t đ?ng trên m?t chi?u hư?ng trong Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phân tích
5617692276717S?a ch?a: m? l?i 1456 khi b?n thêm m?t nhân ch?ng trong m?t b? máy cơ s? d? li?u m?i ph?n ánh phiên có tên b? máy cơ s? d? li?u gi?ng như m?t b? máy cơ s? d? li?u hi?n có ph?n ánh các phiên h?p trong Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, và Microsoft SQL Server 2008 R2
5617722278042Kh?c ph?c: M?t bi?n đ?i ngu?n g?c c?t có th? t?o k?t qu? không chính xác trong SSIS 2008 hay trong SSIS 2008 R2 khi m?t c?t có ngu?n g?c trong vi?c s? d?ng ch?-đ?c và cách s? d?ng đ?c/ghi
5245442284503Kh?c ph?c: B?n g?p hai v?n đ? khi b?n s? d?ng Microsoft SQL Server 2008 R2 Master d? li?u b?n ghi d?ch v? (MDS)
5285582291551Kh?c ph?c: L?i x?y ra khi b?n c? g?ng đ? đ?t c?u h?nh m?t máy ch? t? xa báo cáo b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng báo cáo b?n ghi d?ch v? c?u h?nh qu?n l? trong Trung tâm d? li?u Phiên b?n c?a SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? báo cáo
5269002291705Kh?c ph?c: Các h?i đ?ng AMO, ADOMD.NET, và XMLA cho Microsoft SQL Server 2008 R2 có không chính xác ph? thu?c vào h?i đ?ng Microsoft.SharePoint.dll và h?i đ?ng Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll
5366672293053Kh?c ph?c: ID tiêu đ? c?t không chính xác có ti?n t? thông tin khi b?n s? d?ng đi?u khi?n "ReportViewer" c?a Visual Studio 2010 đ? ch?y báo cáo đ?a phương
5478912295869Kh?c ph?c: M?t b? t?c chưa đư?c x? l? x?y ra khi b? máy cơ s? d? li?u đư?c khôi ph?c trong SQL Server 2005 SP3 ho?c trong SQL Server 2008 R2
5342622297308Kh?c ph?c: "trư?c filestream c?u h?nh đó là không đ?y đ?" l?i và m?t s? vi ph?m truy nh?p x?y ra khi b?n th?c hi?n sau khi t?p c?u h?nh c?a các tính năng FILESTREAM trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2
5341012300689Kh?c ph?c: B?n khôi ph?c không th? l?i m?t đ?ng g?i lưu c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u trên m?t th? hi?n c?a SQL Server n?u b?n vô hi?u hóa m? hóa d? li?u minh b?ch trư?c khi b?n t?o đ?ng g?i lưu trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
5442052344694S?a ch?a: M?t s? thay đ?i ch?c năng theo d?i và DMVs không làm vi?c m?t cách chính xác sau khi m?t b? máy cơ s? d? li?u t? đ?ng ph?n ánh chuy?n đ?i d? ph?ng x?y ra trong SQL Server 2008 R2
5362672359606Kh?c ph?c: "System.OverflowException: giá tr? là quá l?n ho?c quá nh? cho m?t Int32" thông báo l?i x?y ra khi b?n c? g?ng t?o ra m?t báo cáo trong Microsoft SQL Server 2008 R2 d?ch báo cáo v?
5617982380361Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ch?y "sp_createstats" lưu th? t?c trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2 n?u b?ng có ch?a m?t c?t tính nondeterministic
5618002380435Kh?c ph?c: K? ho?ch truy v?n cho m?t th? t?c d?ch s?n không đư?c lưu tr? n?u s? d?ng các th? t?c d?ch s?n m?t bi?n BLOB và bi?n đư?c s? d?ng trong m?t chu?i ch?c năng trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2
5618042384766Kh?c ph?c: Tài s?n ANSI_NULLS c?a m?t cái nh?n đư?c l?p m?c ch? d?n đư?c thay đ?i đ? sai sau khi đư?c l?p ch? d?ng xem m?c nhân r?ng ki?m nh?p b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
5618062387686Kh?c ph?c: "m?t l?i cú pháp MOF x?y ra" thông báo l?i x?y ra khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2
5496562397020Kh?c ph?c: "truy c?p b? t? ch?i. [0x80070005] "thông báo l?i x?y ra trong SSCM khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u c?a trương m?c c?a SQL Server 2008 R2 trong Windows Vista ho?c trong phiên b?n m?i hơn c?a Windows
5487202401453Kh?c ph?c: "T?m th?t b?i: không th? l?y d? li?u cho yêu c?u này l?i" tin thư thoại khi b?n tra c?u cho m?t s? đ?i tư?ng b? máy cơ s? d? li?u SQL Azure trong tab "Đ?i tư?ng Explorer Details" trong SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
5543222407088Kh?c ph?c: "Sys.ArgumentNullException" l?i x?y ra khi b?n m? m?t báo cáo drillthrough trong m?t báo cáo xem Web ph?n n?u b?n s? d?ng ch? đ? tích h?p SharePoint trong SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? báo cáo
5559242410425Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t ngo?i l? khi b?n c? g?ng t?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u MDS trong SQL Server 2008 R2 MDS n?u m?t b?ng cơ s? d? li?u-MDS đ?t tên là "tblSystem"
5559332412136Kh?c ph?c: Lư?i th?c th? Explorer hi?n vài hàng trong m?t web site SQL Server 2008 R2 MDS n?u b?n s? d?ng m?t đ? phân gi?i màn h?nh th?p
5603682421014Kh?c ph?c: "m?t l?i nghiêm tr?ng x?y ra trên l?nh hi?n hành" l?i tin thư thoại khi b?n s? d?ng Freetexttable ho?c Containstable ch?c năng trên m?t ch? đ? xem đư?c l?p m?c ch? d?n trong m?t truy v?n CTE trong SQL Server 2008 R2
5543452428397Kh?c ph?c: "lo?i mismatch" thông báo l?i x?y ra khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t b? máy cơ s? d? li?u nhúng PowerPivot (en) t? m?t th? hi?n c?a b?n ghi d?ch v? SQL Server 2008 R2 phân tích đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong ch? đ? SharePoint h?i nh?p
5589222431362Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng t?o ra m?t truy v?n đư?c đ?t tên trong m?t d? án s? d?ng Microsoft SQL Server 2008 R2 song song Data Warehouse làm ngu?n d? li?u: t? khóa không đư?c h? tr?

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.


D? li?u an toàn

Chi tieát taäp tin

Này gói tích l?y có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Này gói tích l?y ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a gói này cumulative update có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Phiên b?n 32-bit

SQL Server 2008 R2 b? máy cơ s? d? li?u b?n ghi d?ch v? c?t l?i đư?c chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2009.100.1746.089,44006 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Distrib.exe2009.100.1746.075,61606 Tháng mư?i, 201010:16x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Logread.exe2009.100.1746.0424,28806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,04806 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,44005 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,95205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1746.0452,44805 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,77606 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Rdistcom.dll2009.100.1746.0652,12806 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replagnt.dll2009.100.1746.018,78406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0192,35206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replmerg.exe2009.100.1746.0341,85606 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Replsync.dll2009.100.1746.0100,70406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Snapshot.exe10.50.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,06406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0154,46406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Sqlmergx.dll2009.100.1746.0194,40006 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Sqlwep100.dll2009.100.1746.089,44006 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.041,82406 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.041,82406 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.026.97606 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,28806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,28806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,48806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.026.97606 Tháng mư?i, 201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u c?t l?i trư?ng h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Atxcore.dll2009.100.1746.026,46406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1746.0135,52006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Sqlaccess.dll2009.100.1746.0415,58406 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Sqlagent.exe2009.100.1746.0367,96806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Sqlos.dll2009.100.1746.014,68806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1746.014,68806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1746.04,611,42406 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Sqlservr.exe2009.100.1746.042,904,41606 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Sqsrvres.dll2009.100.1746.089,95206 Tháng mư?i, 201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,44005 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1746.0452,44805 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0203,10406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Replerrx.dll2009.100.1746.0120,67206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replisapi.dll2009.100.1746.0272,73606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replprov.dll2009.100.1746.0576,86406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replrec.dll2009.100.1746.0791,90406 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Replsub.dll2009.100.1746.0413,02406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0521,05606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0271,71206 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.0780,64006 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0193,37606 Tháng mư?i, 201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406 Tháng mư?i, 201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.1746.05,920,60806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.1746.01,988,44806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.1746.01,001,31206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.1746.05,928,80006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1746.04,163,42406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.50.1746.011,564,89606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.50.1746.0911,20006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006 Tháng mư?i, 201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.1746.0108,38406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmdspdm.dll10.50.1746.0178,01606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Msmdsrv.exe10.50.1746.025,790,81606 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Xmsrv.dll10.50.1746.020,766,56006 Tháng mư?i, 201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? tích h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1746.0214,88006 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006 Tháng mư?i, 201010:01x 86
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.1746.0567,13606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1746.0563,04006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.1746.011,564,89606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1746.0255,84006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1746.01,812,32006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0317,28006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1746.0264,03206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1746.0153,44006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1746.05,179,23206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.0112,48006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1746.02,557,79206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.01,259,36006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.1746.0104,28806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0292,70406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1746.0198,49606 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1746.01,300,32006 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1746.01,455,96806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1746.0131,42406 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1746.01,178,46406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1746.01,607,52006 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1746.01,984,35206 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1746.014,68806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.1746.01,066,84806 Tháng mư?i, 201010:18x 86
BCP.exe2009.100.1746.089,44006 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1746.0661,34406 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406 Tháng mư?i, 201010:18x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1746.04,163,42406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,95205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1746.03,290,97606 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.1746.09,193,31206 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1746.0386,91206 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1746.063,32806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1746.0378,72006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1746.092.00006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,77606 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1746.03,372,89606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Radlangsvc.dll10.50.1746.0145,24806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1746.02,910,04806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0154,46406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sqleditors.dll10.50.1746.01,242,97606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Sqlresolver.dll10.50.1746.038,75206 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006 Tháng mư?i, 201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 công c? và ph? ki?n tr?m làm vi?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Autoadmin.dll2009.100.1746.0937,82406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406 Tháng mư?i, 201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,04806 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.1746.0505,69606 Tháng mư?i, 201010:19x 86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.1746.05,920,60806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.1746.01,988,44806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.1746.01,001,31206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.1746.05,928,80006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1746.0280,41606 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,06406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.041,82406 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.041,82406 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.026.97606 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,28806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,28806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,48806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.026.97606 Tháng mư?i, 201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 toàn văn b?n đ?ng cơ
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2009.100.1746.0461,66406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? tr?nh duy?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmdsrv.RLL10.50.1746.0824,67206 Tháng mư?i, 201009:28x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
SQL Server 2008 R2 Native Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406 Tháng mư?i, 2010
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 Tháng 3 năm 2010
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng ba, 2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng ba, 2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng ba, 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng ba, 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng ba, 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng ba, 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng ba, 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng ba, 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng ba, 2009
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,568,54406 Tháng mư?i, 2010
Sqlnclir10.RLL2009.100.1600.1226,144Tháng ba tháng tư, 2010

Phiên b?n d?a vào x 64

SQL Server 2008 R2 b? máy cơ s? d? li?u b?n ghi d?ch v? c?t l?i đư?c chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2009.100.1746.096,60806 Tháng mư?i, 201009:26x 64
Distrib.exe2009.100.1746.087,90406 Tháng mư?i, 201009:26x 64
DTS.dll2009.100.1746.02,220,38406 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0448,86406 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.01,090,40006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.042,33606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Exceldest.dll2009.100.1746.0260,96006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Logread.exe2009.100.1746.0511,84006 Tháng mư?i, 201009:26x 64
Mergetxt.dll2009.100.1746.034,65606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,44005 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,95205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806 Tháng mư?i, 201009:23x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1746.0452,44805 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,77606 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,942,88006 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0260,96006 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0286,04806 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Rdistcom.dll2009.100.1746.0791,39206 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Replagnt.dll2009.100.1746.018,78406 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Replagnt.dll2009.100.1746.018,78406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0192,35206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0231,26406 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Replmerg.exe2009.100.1746.0409,95206 Tháng mư?i, 201009:26x 64
Replsync.dll2009.100.1746.0126,81606 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Snapshot.exe10.50.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201009:25x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0216,92806 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0345,95206 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqlmergx.dll2009.100.1746.0231,26406 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Sqlwep100.dll2009.100.1746.0107,36006 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Ssradd.dll2009.100.1746.046,94406 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssravg.dll2009.100.1746.047,45606 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrdown.dll2009.100.1746.031,07206 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrmax.dll2009.100.1746.045,40806 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrmin.dll2009.100.1746.045,40806 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrpub.dll2009.100.1746.031.58406 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrup.dll2009.100.1746.030,56006 Tháng mư?i, 201009:13x 64
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u c?t l?i trư?ng h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Atxcore.dll2009.100.1746.031.58406 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1746.0262,49606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqlaccess.dll2009.100.1746.0403,29606 Tháng mư?i, 201009:19x 86
Sqlagent.exe2009.100.1746.0428,38406 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqlos.dll2009.100.1746.015,71206 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1746.015,71206 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1746.04,610,91206 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Sqlservr.exe2009.100.1746.061,962,08006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqsrvres.dll2009.100.1746.0105,82406 Tháng mư?i, 201009:20x 64
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,44005 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1746.0452,44805 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406 Tháng mư?i, 201009:23x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806 Tháng mư?i, 201009:20x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0203,10406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0247,13606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Replerrx.dll2009.100.1746.0120,67206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replerrx.dll2009.100.1746.0137,05606 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Replisapi.dll2009.100.1746.0272,73606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replisapi.dll2009.100.1746.0379,23206 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Replprov.dll2009.100.1746.0576,86406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replprov.dll2009.100.1746.0729,44006 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Replrec.dll2009.100.1746.0791,90406 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Replrec.dll2009.100.1746.0979,80806 Tháng mư?i, 201009:19x 64
Replsub.dll2009.100.1746.0413,02406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replsub.dll2009.100.1746.0495,96806 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0521,05606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0896,86406 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0271,71206 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0360,28806 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.01,042,78406 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.0780,64006 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0193,37606 Tháng mư?i, 201010:01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0309,08806 Tháng mư?i, 201009:13x 64
SQL Server 2008 R2 kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406 Tháng mư?i, 201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.1746.05,920,60806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.1746.01,988,44806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.1746.01,001,31206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.1746.05,928,80006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1746.04,163,42406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.50.1746.011,564,89606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.50.1746.0911,20006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,28006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,92806 Tháng mư?i, 201009:19x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,60806 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006 Tháng mư?i, 201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.1746.0108,38406 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,28006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Msmdspdm.dll10.50.1746.0178,01606 Tháng mư?i, 201009:19x 86
Msmdsrv.exe10.50.1746.054,611,29606 Tháng mư?i, 201009:26x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,92806 Tháng mư?i, 201009:19x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,60806 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Xmsrv.dll10.50.1746.021,448,03206 Tháng mư?i, 201009:13x 64
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? tích h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
DTS.dll2009.100.1746.02,220,38406 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0448,86406 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.01,090,40006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.042,33606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Exceldest.dll2009.100.1746.0260,96006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1746.0210,78406 Tháng mư?i, 201009:25x 64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0260,96006 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0286,04806 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqldest.dll2009.100.1746.0264,54406 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0477,53606 Tháng mư?i, 201009:13x 64
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.1746.0567,13606 Tháng mư?i, 201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1746.0563,04006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006 Tháng mư?i, 201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.1746.011,564,89606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1746.0255,84006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006 Tháng mư?i, 201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1746.01,812,32006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0317,28006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1746.0264,03206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1746.0153,44006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006 Tháng mư?i, 201009:25x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1746.05,179,23206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.0112,48006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1746.02,557,79206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.01,259,36006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.1746.0104,28806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0292,70406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1746.0198,49606 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,28006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,92806 Tháng mư?i, 201009:19x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,60806 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1746.01,300,32006 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1746.01,455,96806 Tháng mư?i, 201009:19x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0163,68006 Tháng mư?i, 201009:19x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1746.0164,70406 Tháng mư?i, 201009:19x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1746.02,175,32806 Tháng mư?i, 201009:26x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1746.01,607,52006 Tháng mư?i, 201009:19x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1746.01,984,35206 Tháng mư?i, 201009:19x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqlrsos.dll2009.100.1746.015,20006 Tháng mư?i, 201009:20x 64
SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.1746.01,066,84806 Tháng mư?i, 201010:18x 86
BCP.exe2009.100.1746.096,60806 Tháng mư?i, 201009:26x 64
Copydatabasewizard.exe10.50.1746.0661,34406 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406 Tháng mư?i, 201010:18x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1746.04,163,42406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,95205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1746.03,290,97606 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.1746.09,193,31206 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1746.0386,91206 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1746.063,32806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1746.0378,72006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1746.092.00006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,77606 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1746.03,372,89606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Radlangsvc.dll10.50.1746.0145,24806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1746.02,910,04806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0345,95206 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sqleditors.dll10.50.1746.01,242,97606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Sqlresolver.dll10.50.1746.038,75206 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006 Tháng mư?i, 201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 công c? và ph? ki?n tr?m làm vi?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Autoadmin.dll2009.100.1746.0937,82406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406 Tháng mư?i, 201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
DTS.dll2009.100.1746.02,220,38406 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0448,86406 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.01,090,40006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.042,33606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0260,96006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,04806 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.034,65606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.1746.0505,69606 Tháng mư?i, 201010:19x 86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.1746.05,920,60806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.1746.01,988,44806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.1746.01,001,31206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.1746.05,928,80006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1746.0280,41606 Tháng mư?i, 201009:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,28006 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,92806 Tháng mư?i, 201009:19x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,60806 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0260,96006 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0286,04806 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,06406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0216,92806 Tháng mư?i, 201009:20x 64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Ssradd.dll2009.100.1746.041,82406 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.046,94406 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssravg.dll2009.100.1746.041,82406 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.047,45606 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrdown.dll2009.100.1746.026.97606 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.031,07206 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,28806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.045,40806 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,28806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.045,40806 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,48806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.031.58406 Tháng mư?i, 201009:13x 64
Ssrup.dll2009.100.1746.026.97606 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.030,56006 Tháng mư?i, 201009:13x 64
SQL Server 2008 R2 toàn văn b?n đ?ng cơ
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2009.100.1746.0690,01606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201009:23x 64
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? tr?nh duy?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmdsrv.RLL10.50.1746.0824,67206 Tháng mư?i, 201009:28x 86
SQL Server 2008 R2 Native Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606 Tháng mư?i, 201016:23
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 Tháng 3 năm 201007:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 Tháng 3 năm 201006:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng ba, 200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 Tháng ba, 200919:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 Tháng ba, 200919:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng ba, 200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng ba, 200918:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 Tháng ba, 200919:39
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,568,54406 Tháng mư?i, 201017:02
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,832,73606 Tháng mư?i, 201016:20

Phiên b?n ki?n trúc Itanium

SQL Server 2008 R2 b? máy cơ s? d? li?u b?n ghi d?ch v? c?t l?i đư?c chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2009.100.1746.0169,31206 Tháng mư?i, 201008:53IA-64
Distrib.exe2009.100.1746.0209,24806 Tháng mư?i, 201008:53IA-64
DTS.dll2009.100.1746.04,287,84006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0800,09606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.02,030,94406 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.083,80806 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1746.0588,64006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Logread.exe2009.100.1746.01,128,80006 Tháng mư?i, 201008:51IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1746.073,05606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,44005 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,95205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806 Tháng mư?i, 201008:48x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1746.0452,44805 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,77606 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.02,663,77606 Tháng mư?i, 201008:48IA-64
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0590,68806 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0655,71206 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1746.01,841,50406 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Replagnt.dll2009.100.1746.018,78406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replagnt.dll2009.100.1746.029,02406 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Repldp.dll2009.100.1746.0192,35206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0527,71206 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Replmerg.exe2009.100.1746.0973,66406 Tháng mư?i, 201008:51IA-64
Replsync.dll2009.100.1746.0278,88006 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Snapshot.exe10.50.1746.013,66406 Tháng mư?i, 201008:53x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0509,79206 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0546,14406 Tháng mư?i, 201008:51IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1746.0436,06406 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1746.0201,05606 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssradd.dll2009.100.1746.095,58406 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssravg.dll2009.100.1746.095,58406 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1746.061,79206 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1746.089,95206 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1746.089,95206 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1746.064,86406 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrup.dll2009.100.1746.062,30406 Tháng mư?i, 201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u c?t l?i trư?ng h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Atxcore.dll2009.100.1746.063,32806 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1746.0477,02406 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.1746.0392,03206 Tháng mư?i, 201008:44x 86
Sqlagent.exe2009.100.1746.01,205,08806 Tháng mư?i, 201008:51IA-64
Sqlos.dll2009.100.1746.022,36806 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1746.020,83206 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1746.04,617,05606 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1746.0121,848,67206 Tháng mư?i, 201008:51IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1746.0188,76806 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1746.0153,44005 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.50.1746.0452,44805 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406 Tháng mư?i, 201008:48x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806 Tháng mư?i, 201008:48x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0203,10406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0538,46406 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Replerrx.dll2009.100.1746.0120,67206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replerrx.dll2009.100.1746.0301,92006 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Replisapi.dll2009.100.1746.0272,73606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replisapi.dll2009.100.1746.0766,30406 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Replprov.dll2009.100.1746.01,647,45606 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Replprov.dll2009.100.1746.0576,86406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Replrec.dll2009.100.1746.02,134,36806 Tháng mư?i, 201008:44IA-64
Replrec.dll2009.100.1746.0791,90406 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Replsub.dll2009.100.1746.01,121,12006 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Replsub.dll2009.100.1746.0413,02406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1746.01,534,30406 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0521,05606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0271,71206 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0712,54406 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.02,727,26406 Tháng mư?i, 201008:38IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.0780,64006 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0193,37606 Tháng mư?i, 201010:01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0563,55206 Tháng mư?i, 201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phân tích
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.070,404,44806 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Msmdspdm.dll10.50.1746.0178,01606 Tháng mư?i, 201008:45x 86
Msmdsrv.exe10.50.1746.072,182,62406 Tháng mư?i, 201008:51IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.015,846,24006 Tháng mư?i, 201008:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.010,506,08006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Xmsrv.dll10.50.1746.047,734,62406 Tháng mư?i, 201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? tích h?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
DTS.dll2009.100.1746.04,287,84006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0800,09606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.02,030,94406 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.083,80806 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1746.0588,64006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1746.0210,78406 Tháng mư?i, 201008:53IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0590,68806 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0655,71206 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Sqldest.dll2009.100.1746.0605,02406 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0943,96806 Tháng mư?i, 201008:38IA-64
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.1746.0567,13606 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1746.0563,04006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.1746.011,564,89606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.deploy10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1746.0255,84006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1746.01,812,32006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0317,28006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1746.0264,03206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1746.0153,44006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1746.05,179,23206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.0112,48006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1746.02,557,79206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1746.01,259,36006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll.deploy10.50.1746.0104,28806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1746.0292,70406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1746.0198,49606 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.070,404,44806 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.015,846,24006 Tháng mư?i, 201008:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.010,506,08006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1746.01,300,32006 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1746.01,455,96806 Tháng mư?i, 201008:44x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0266,59206 Tháng mư?i, 201008:44IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1746.0242,01606 Tháng mư?i, 201008:44IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1746.03,581,28006 Tháng mư?i, 201008:51IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1746.01,607,52006 Tháng mư?i, 201008:44x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1746.01,984,35206 Tháng mư?i, 201008:44x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1746.022,36806 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appidpackage.dll10.50.1746.01,066,84806 Tháng mư?i, 201010:18x 86
BCP.exe2009.100.1746.0169,31206 Tháng mư?i, 201008:53IA-64
Copydatabasewizard.exe10.50.1746.0661,34406 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406 Tháng mư?i, 201010:18x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1746.04,163,42406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201010:14x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1746.0345,95205 Tháng 10 năm 201013:56x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1746.03,290,97606 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.50.1746.09,193,31206 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1746.0386,91206 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1746.063,32806 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1746.0378,72006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1746.092.00006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1746.01,767,77606 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1746.0296,80006 Tháng mư?i, 201010:13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1746.03,372,89606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Radlangsvc.dll10.50.1746.0145,24806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1746.02,910,04806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806 Tháng mư?i, 201010:18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0546,14406 Tháng mư?i, 201008:51IA-64
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Sqleditors.dll10.50.1746.01,242,97606 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Sqlresolver.dll10.50.1746.038,75206 Tháng mư?i, 201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006 Tháng mư?i, 201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 công c? và ph? ki?n tr?m làm vi?c
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Autoadmin.dll2009.100.1746.0937,82406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406 Tháng mư?i, 201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
DTS.dll2009.100.1746.04,287,84006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0800,09606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.02,030,94406 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.083,80806 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006 Tháng mư?i, 201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0588,64006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,04806 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.073,05606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.1746.0505,69606 Tháng mư?i, 201010:19x 86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.1746.05,920,60806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.1746.01,345,37606 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.1746.01,988,44806 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.1746.01,001,31206 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.1746.05,928,80006 Tháng mư?i, 201010:15x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1746.0280,41606 Tháng mư?i, 201008:49x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.070,404,44806 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.015,846,24006 Tháng mư?i, 201008:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.010,506,08006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206 Tháng mư?i, 201010:12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0590,68806 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0655,71206 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,06406 Tháng mư?i, 201010:11x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0509,79206 Tháng mư?i, 201008:46IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Ssradd.dll2009.100.1746.041,82406 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.095,58406 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssravg.dll2009.100.1746.041,82406 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.095,58406 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1746.026.97606 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.061,79206 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,28806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.089,95206 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,28806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.089,95206 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,48806 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.064,86406 Tháng mư?i, 201008:39IA-64
Ssrup.dll2009.100.1746.026.97606 Tháng mư?i, 201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.062,30406 Tháng mư?i, 201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 toàn văn b?n đ?ng cơ
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2009.100.1746.01,141,60006 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? tr?nh duy?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmdsrv.RLL10.50.1746.0824,67206 Tháng mư?i, 201008:20IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201008:47IA-64
SQL Server 2008 R2 Native Client
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606 Tháng mư?i, 201015:47
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831 Tháng 3 năm 201006:43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 Tháng 3 năm 201007:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Tháng ba, 200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 Tháng ba, 200920:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 Tháng ba, 200920:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Tháng ba, 200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 Tháng ba, 200920:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Tháng ba, 200918:28
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,568,54406 Tháng mư?i, 201017:02
Sqlncli10.dll2009.100.1746.05,862,24006 Tháng mư?i, 201015:39

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t gói tích l?y

Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, m? m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh .
 2. Nh?p vào thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh .
 3. Xem t?t c? các b?n C?p Nh?t cho SQL Server 2008 R2 b?n cài đ?t chuyên bi?t, b?m đ? ch?n hộp kiểm Hi?n th? thông tin C?p Nh?t .
 4. G? cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix tích l?y.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2345451 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbsqlsetup kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2345451 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2345451

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com