Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng đăng nh?p t? đ?ng trong Windows 2000 Professional

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 234562 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách thi?t l?p các "ngư?i dùng và Passwords" tính năng đăng nh?p t? đ?ng cho Windows 2000 Professional. Lưu ? r?ng đi?u khi?n B?ng đi?u khi?n công c? không ph?i là có s?n cho Microsoft Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, ho?c Windows 2000 Datacenter Server.

Ngăn ng?a d?u nh?c m?t kh?u trong m?t h? th?ng không tên mi?n

 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Ngư?i dùng và m?t kh?u.
 2. Nh?n vào đây đ? xóa các Ngư?i dùng ph?i nh?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u đ? dùng máy tính này h?p ki?m.

  LƯU ?: Tùy ch?n này không xu?t hi?n trên m?t h? th?ng là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n.
 3. B?m vào các Nâng cao tab.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Yêu c?u ngư?i dùng nh?n Ctrl-Alt-Del trư?c khi đăng nh?p h?p ki?m.
Đăng nh?p t? đ?ng không đư?c h? tr? khi b?n đang đăng nh?p vào m?t tên mi?n. B?n s? c?n ph?i tham gia m?t nhóm làm vi?c n?u b?n mu?n s? d?ng t? đ?ng tính năng đăng nh?p.

B?n c?ng có th? b?t tính năng đăng nh?p t? đ?ng ? t?t c? các phiên b?n c?a Windows 2000 h? s?n ph?m b?ng cách ch?nh s?a các s? đăng k?.

CHÚ ?: Th? t?c này s? cho phép ngư?i dùng đăng nh?p t? đ?ng đ?n các tên mi?n. Đi?u này có th? gây ra m?t v?n đ? an ninh nghiêm tr?ng. B?t c? ai kh?i đ?ng h? th?ng này v?i cơ quan đăng k? này s?a đ?i s? đư?c đăng nh?p vào h? th?ng v?i ngư?i s? d?ng ch?ng ch? b?o m?t.
 1. B?t đ?u Regedt32.exe và xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 2. Thi?t l?p tên mi?n, tên trương m?c và m?t kh?u, b?ng cách s? d?ng các giá tr? b?n s? thư?ng nh?p khi đăng nh?p. B?n ph?i ch? đ?nh các sau các giá tr?: DefaultDomainName, DefaultUserName, và DefaultPassword.

  LƯU ?: Các giá tr? DefaultDomainName và DefaultUserName có th? đ? t?n t?i. Giá tr? DefaultPassword có th? không. N?u không, t?o ra nó. Đ? làm như v?y:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?.
  2. Trong các Giá tr? tên h?p, lo?i DefaultPassword.
  3. Trong các Ki?u d? li?u h?p, b?m vào REG_SZ.
  4. Nh?p vào Ok.
  5. Trong các Chu?i Editor h?p, g? m?t kh?u c?a b?n. Nh?p vào Ok và lưu các thay đ?i.

   LƯU ?: N?u không có chu?i DefaultPassword đư?c ch? đ?nh, Windows s? t? đ?ng thay đ?i giá tr? c?a phím AutoAdminLogon t? 1 (đúng) đ? 0 (sai). Đi?u này vô hi?u hoá tính năng AutoAdminLogon. Hành vi này c?ng x?y ra n?u các DefaultPassword chu?i đư?c ch? đ?nh, nhưng m?t kh?u đ? tr?ng ho?c NULL.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?. Lo?i AutoAdminLogon trong các Giá tr? tên h?p. Nh?p vào REG_SZ trong các Ki?u d? li?u h?p. Nh?p 5 t?i các Chu?i h?p. Lưu các thay đ?i.
 4. B? thu?c lá Regedt32.exe.
 5. T?t Windows và t?t máy tính.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và Windows 2000. B?n có th? đăng nh?p t? đ?ng bây gi?.

  Lưu ? r?ng thi?t l?p này ch? áp d?ng cho đăng nh?p đ?u tiên. Đ? thi hành các thi?t đ?t này cho ti?p theo logoffs, ngư?i qu?n tr? ph?i c?u h?nh thi?t đ?t sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
  Giá trị:
  ForceAutoLogon

  Loại:
  REG_SZ

  Dữ liệu:
  1
Đây là m?t tính năng b?o m?t c?a thi?t k?. Ngh? quy?t liên quan đ?n ch?nh s?a registry. Ch?nh s?a registry không đư?c h? tr?.

THÔNG TIN THÊM

Windows 2000 ch?

Quá tr?nh đư?c mô t? trong bài vi?t này ch? áp d?ng cho đăng nh?p đ?u tiên. Đ? thi hành thi?t đ?t này cho ti?p theo logons, ngư?i qu?n tr? ph?i thi?t l?p khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

Giá tr?: ForceAutoLogon
Lo?i: REG_SZ d? li?u: 1
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
97597Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng đăng nh?p t? đ?ng trong Windows NT 3.x và 4,0

Thu?c tính

ID c?a bài: 234562 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbnetwork kbnofix kbmt KB234562 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:234562

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com