Xu?t b?n m?t máy in trong Windows Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 234619 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Máy tính d?a trên Windows 2000 và không Windows 2000 d?a đ? chia s? máy in có th? xu?t b?n máy in trong thư m?c ho?t đ?ng v? v?y mà các máy in có th? đư?c t?m ki?m m?t cách d? dàng.

THÔNG TIN THÊM

Máy tính d?a trên Windows 2000

Đ? xu?t b?n m?t máy in đư?c chia s? b?i m?t máy tính ch?y Windows 2000, s? d?ng các Chia s? tab trong thu?c tính c?a máy in. Theo m?c đ?nh, các Danh sách trong thư m?c ch?n h?p ki?m. Đi?u này có ngh?a r?ng máy in đư?c chia s? đư?c xu?t b?n theo m?c đ?nh. Máy in đư?c xu?t b?n trong các thùng ch?a máy tính tương ?ng trong Active Directory. Nó đư?c đ?t tên theo h? ph?c v?-tên máy in.

Thay đ?i thu?c tính c?a máy in (v? trí, mô t?, n?p gi?y và vv) là propagted vào thư m?c ho?t đ?ng.

Đ? chia s? và xu?t b?n m?t máy in trên Windows 2000:
 1. Trong Windows 2000, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m Máy in, và sau đó nh?p vào Thêm máy in. Làm theo các hư?ng d?n đ? t?o ra máy in.
 2. Sau khi b?n đ? t?o và chia s? máy in, các Đư?c li?t kê trong thư m?c ki?m tra h?p nên đư?c ch?n. Đ?i tư?ng máy in đư?c xu?t b?n dư?i đ?i tư?ng máy tính mà nó k?t n?i vào.
Chú ý Trong Windows 2000 Server, thu?t s? thêm máy in chia s? máy in và xu?t b?n nó trong thư m?c ho?t đ?ng theo m?c đ?nh, tr? khi b?n nh?p vào Không chia s? máy in này trong c?a thu?t s? Chia s? máy in h?p tho?i. Trong Windows 2000 Professional, thu?t s? thêm máy in không chia s? máy in t? đ?ng; b?n c?n ph?i Chia s? như đ? chia s? và phát hành máy in.

Non-Windows 2000 d?a trên máy tính

B?n có th? xu?t b?n máy in đư?c chia s? b?i các phiên b?n Windows khác ngoài Windows 2000 trong Active Directory. N?u Windows Scripting Host đư?c cài đ?t (nó đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh trong Windows 98), phương pháp đơn gi?n nh?t là s? d?ng k?ch b?n Pubprn. K?ch b?n này xu?t b?n t?t c? các máy in đư?c chia s? trên m?t máy ch? nh?t đ?nh. Đo?n m? này n?m trong thư m?c h? th?ng. Cú pháp là:
cscript pubprn.vbs ServerName dspath
Ví d?, l?nh sau xu?t b?n t?t c? các máy in trên máy ch? Prserv1. Các máy in đư?c xu?t b?n trong các đơn v? t? ch?c ti?p th? (OU):
cscript pubprn.vbs prserv1 "LDAP: / / ou = ti?p th?, dc = antipodes, dc = com"
K?ch b?n này sao ch? là t?p con sau các thu?c tính c?a máy in:
 • V? trí
 • Mô h?nh
 • B?nh lu?n
 • Đư?ng d?n UNC
B?n có th? thêm các thu?c tính khác b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo (Dsa.msc) trong Microsoft Management Console (MMC). Lưu ? r?ng b?n có th? ch?y k?ch b?n Pubprn m?t l?n th? hai đ? C?p Nh?t (thay v? ghi đè lên) máy in hi?n có.Đ? bi?t thêm thông tin Windows Scripting Host và v? trí cài đ?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
188135Mô t? c?a Windows Script Host (WSH)
S? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo đ? xu?t b?n không Windows 2000 trên máy in:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i DSA.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. B?m đúp vào tên mi?n, b?m chu?t ph?i vào các đơn v? t? ch?c, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Máy in.
 3. Trong các Đư?ng d?n UNC h?p, g? đư?ng d?n đ?n máy in (ch?ng h?n như \\ServerName\printername).

T?m máy in trong Active Directory

Khách hàng thư m?c ngư?i dùng có th? duy?t t?m máy in đư?c xu?t b?n trong Active Directory, g?i jobs đ?n nh?ng máy in và th?m chí có th? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n máy in tr?c ti?p t? h? ph?c v?.
 1. Nh?p vào B?t đ?u đi?m đ?n Tìm kiếm, và sau đó b?m vào m?t trong hai Máy in trong Windows 2000 ho?c Windows XP.
 2. Trong các Trong h?p, b?m vào Toàn b? thư m?c.
 3. Nh?p các thông s? mà b?n mu?n t?m ki?m.
 4. Nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào m?t máy in, và sau đó nh?p vào K?t n?i đ? cài đ?t nó. Ho?c, nh?p vào M? xem hàng đ?i máy in hi?n t?i.
Qu?n tr? viên có th? s? d?ng chính sách nhóm đ? thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a môi trư?ng in ?n. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
234270B?ng cách s? d?ng chính sách nhóm đ? đi?u khi?n máy in trong Active Directory

Thu?c tính

ID c?a bài: 234619 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbprint kbmt KB234619 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:234619

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com