Làm th? nào đ? t?m các máy ch? mà gi? vai tr? ho?t đ?ng linh ho?t đơn Master

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 234790 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?m các máy ch? mà gi? các Linh ho?t duy nh?t Master ho?t đ?ng (FSMO) vai tr? trong m?t khu r?ng. Active Directory đ?nh ngh?a năm FSMO vai tr?:
 • Gi?n đ? Th?c s?
 • Th?c s? đ?t tên mi?n
 • Thoát KH?I Th?c s?
 • Th?c s? PDC
 • Th?c s? cơ s? h? t?ng
Gi?n đ? master và Th?c s? đ?t tên mi?n là m?i r?ng vai tr?. V? v?y, đó là ch? có m?t lư?c đ? master và m?t Th?c s? đ?t tên mi?n m?i r?ng.

Là b?c th?y RID, PDC master và cơ s? h? t?ng Th?c s? là vai tr? cho m?i tên mi?n. M?i tên mi?n có riêng c?a m?nh RID Th?c s?, Th?c s? PDC, và cơ s? h? t?ng master. V? v?y, n?u m?t khu r?ng có ba l?nh v?c, có ba RID Th?c s?, ba PDC Th?c s? và ba cơ s? h? t?ng Th?c s?.

Làm th? nào đ? xác đ?nh các thoát KH?I, PDC và cơ s? h? t?ng FSMO ch? s? h?u c?a m?t tên mi?n đ? ch?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i DSA.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng đ? ch?n tên mi?n ? đ?u trang bên trái c?a s?, và sau đó b?m Ho?t đ?ng t? Masters.
 3. B?m vào các PDC Tab đ? xem các máy ch? đang n?m gi? vai tr? ch? PDC.
 4. B?m vào các Cơ s? h? t?ng Tab đ? xem các máy ch? đang n?m gi? các ch? cơ s? h? t?ng vai tr?.
 5. B?m vào các Thoát KH?I h? bơi Tab đ? xem các máy ch? đang n?m gi? vai tr? ch? RID.

Làm th? nào đ? xác đ?nh ngư?i gi? FSMO gi?n đ? trong m?t khu r?ng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo, b?m Thêm, b?m đúp vào Lư?c đ? Active Directory, b?m Đóng, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Nh?p chu?t ph?i Lư?c đ? Active Directory trong ngăn bên trái hàng đ?u, và sau đó nh?p vào Ho?t đ?ng t? Masters đ? xem các máy ch? đang n?m gi? vai tr? ch? gi?n đ?.
LƯU ?: Cho lư?c đ? Active Directory-theo có s?n, b?n có th? có đ? đăng k? các t?p tin Schmmgmt.dll. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regsvr32 schmmgmt.dll trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok. M?t thông đi?p đư?c hi?n th? mà các ti?u bang vi?c đăng k? thành công.

Làm th? nào đ? xác đ?nh mi?n đ?t tên FSMO ch? trong m?t khu r?ng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo, b?m Thêm, b?m đúp vào Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và Tín thác, b?m Đóng, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trong ngăn bên trái, nh?p vào Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác.
 4. Nh?p chu?t ph?i Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và Tin tư?ng, và sau đó nh?p vào Ho?t đ?ng kinh doanh Master đ? xem các máy ch? đang n?m gi? tên mi?n đ?t tên vai tr? chính trong các R?ng.

B?ng cách s? d?ng Windows 2000 Server Resource Kit

Windows 2000 Resource Kit ch?a m?t t?p tin .cmd đư?c g?i là Dumpfsmos.CMD mà b?n có th? s? d?ng đ? nhanh chóng danh sách FSMO vai tr? ch? s? h?u cho b?n tên mi?n hi?n t?i và r?ng. Các t?p tin .cmd s? d?ng Ntdsutil.exe đ? li?t kê các vai tr? ch? s? h?u. T?p Dumpfsmos.cmd bao g?m:
@echo off
REM
REM Script to dump FSMO role owners on the server designated by %1
REM

if ""=="%1" goto usage

Ntdsutil roles Connections "Connect to server %1" Quit "select Operation Target" "List roles for connected server" Quit Quit Quit 

goto done

:usage

@echo Please provide the name of a domain controller (i.e. dumpfsmos MYDC)
@echo.

:done
				


S? d?ng công c? NTDSUTIL

NTDSUTIL là m?t công c? đi kèm v?i Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, và Windows 2000 Datacenter Server. Công c? này là có th? đư?c s? d?ng đ? xác minh thay đ?i m?t s? khía c?nh c?a Active Directory. Sau đây là các bư?c c?n thi?t đ? xem các vai tr? Flexiible Single Master ho?t đ?ng (FSMO) trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n nh?t đ?nh.

Ntdsutil.exe là công c? duy nh?t cho b?n th?y t?t c? các FSMO vai tr? ch?. B?n có th? xem mô ph?ng PDC, RID Th?c s?, và cơ s? h? t?ng vai tr? ch? ch? trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính. B?n có th? xem ch? s? h?u vai tr? ch? gi?n đ? trong lư?c đ? Active Directory snap-in. B?n có th? xem các tên mi?n đ?t tên vai tr? ch? s? h?u trong Active Directory Tên mi?n và tín thác.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Lo?i ntdsutil, vaø sau ñoù baám NH?P.
 3. Lo?i qu?n l? tên mi?n, và sau đó b?m phím ENTER.
 4. Lo?i các k?t n?i, vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. Lo?i k?t n?i t?i h? ph?c v?Tên máy chủ, nơiTên máy chủ là tên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n b?n mu?n xem, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Lo?i b? thu?c lá, vaø sau ñoù baám NH?P.
 7. Lo?i ch?n m?c tiêu ho?t đ?ng, và sau đó nh?n ENTER.
 8. Lo?i danh sách vai tr? cho k?t n?i h? ph?c v?, và sau đó nh?n ENTER.
Danh sách đư?c hi?n th? tương t? như nh?ng g? đư?c li?t kê dư?i đây. K?t qu? có th? r?t ph? thu?c vào các vai tr? đi?u khi?n vùng c? th? có th? gi?. N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, ki?m tra chính t? c?a các l?nh như cú pháp các l?nh ph?i đư?c chính xác. N?u b?n c?n cú pháp c?a m?t l?nh, g? ? t?i d?u nh?c m?i:

Máy ch? "dc1" bi?t kho?ng 5 vai tr?
Gi?n đ? – CN = NTDS
Thi?t đ?t, CN = DC1, CN = máy ch?, CN = Default--trang web-tên đ?u tiên, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = corp, DC = com
Tên mi?n - CN = NTDS
Thi?t đ?t, CN = DC1, CN = máy ch?, CN = Default--trang web-tên đ?u tiên, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = corp, DC = com
PDC – CN = NTDS
Thi?t đ?t, CN = DC1, CN = máy ch?, CN = Default--trang web-tên đ?u tiên, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = corp, DC = com
THOÁT KH?I - CN = NTDS
Thi?t đ?t, CN = DC1, CN = máy ch?, CN = Default--trang web-tên đ?u tiên, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = corp, DC = com
Cơ s? h? t?ng - CN = NTDS
Thi?t đ?t, CN = DC1, CN = máy ch?, CN = Default--trang web-tên đ?u tiên, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = corp, DC = com

B?NG CÁCH S? D?NG DCDIAG

Trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000, h?y ch?y l?nh sau:
DCdiag /test:Knowsofroleholders /v
				
B?n ph?i s? d?ng các chuy?n đ?i/v. Đi?u này li?t kê các ch? s? h?u c?a t?t c? các FSMO vai tr? trong các doanh nghi?p.
THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? đi?n tho?i dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
235617 Làm th? nào đ? t?m FSMO vai tr? ch? s? h?u b?ng cách s? d?ng ADSI và WSH
197132 Vai trò FSMO trong Active Directory của Windows 2000
223346 FSMO theo v? trí và t?i ưu hóa trên mi?n Windows 2000 lên mi?n


Thu?c tính

ID c?a bài: 234790 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB234790 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:234790

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com