Mô t? c?a chia s? k?t n?i Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 234815 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? chia s? k?t n?i Internet (ICS). Lưu ? r?ng bài vi?t này là dành cho ch? s? d?ng thông tin, và v? đi?u này, nó có th? không ch?a thông tin kh?c ph?c s? c?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? thông tin liên quan đ?n ICS, h?y t?m ki?m m?t l?n n?a v?i các t? truy v?n sau đây và t? khoá:
 • Internet và k?t n?i và chia s?
 • Đôn và modem và isp (n?u m?t ho?c nhi?u nh?ng t? này liên quan đ?n v?n đ? hay câu h?i c?a b?n)
Đ? có hi?u qu? hơn t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, s? d?ng t? khóa có liên quan đ?n v?n đ? c?a b?n khi b?n t?m ki?m.Đ? thêm thông tin v? cách th?c hi?u qu? hơn t?m ki?m b?ng cách s? d?ng t? khoá, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242450 Làm th? nào đ? truy v?n cơ s? ki?n th?c Microsoft b?ng cách s? d?ng t? khóa

THÔNG TIN THÊM

ICS cung c?p máy tính n?i m?ng v?i kh? năng chia s? k?t n?i Internet duy nh?t.

N?u b?n có nhi?u máy tính, b?n có th? s? d?ng ICS cho phép b?n và nh?ng ngư?i khác trên m?ng c?a b?n c?c b? (LAN) đ? th?c hi?n các nhi?m v? khác nhau cùng m?t lúc. Ví d?, m?t ngư?i có th? g?i và nh?n thư đi?n t?, trong khi ngư?i khác t?i m?t t?p tin, và m?t ngư?i khác duy?t Internet. B?n có th? c?ng đư?c truy c?p vào các tài kho?n e-mail công ty c?a b?n t? m?t máy tính khách hàng trong khi nh?ng ngư?i khác trên m?ng LAN c?a b?n không th?. B?n có th? s? d?ng Web kích ho?t chương tr?nh (ch?ng h?n như vi?c t?i xu?ng b?n C?p Nh?t) c?ng như Microsoft NetMeeting và các chương tr?nh h?i ngh? video.

Kh? năng chia s? Internet k?t n?i

 • Nhi?u ngư?i dùng có th? truy c?p vào Internet thông qua m?t k?t n?i duy nh?t b?ng cách s? d?ng m?ng quay s? và m?ng đ?a phương.
 • K?t n?i thi?t b? nh?n đư?c minh b?ch m?ng c?u h?nh b?ng cách s? d?ng h? th?ng tên mi?n (DNS) và Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) đ? x? l? Internet tên.
 • B?t k? IP g?n vào thi?t b? có th? k?t n?i, bao g?m c? khách hàng d?a-trên-Windows c? hơn, khách hàng không Windows trên, khách hàng d?a trên Microsoft Windows 98 và d?a trên Microsoft Windows 2000 khách hàng, v?i không có ph?n m?m b? sung khách hàng c?n thi?t.
 • K?t n?i thi?t b? và ph?n m?m có h? tr? giao th?c toàn di?n. Ví d?, b?n có th? chơi Internet mà không có c?u h?nh b? sung, ho?c b?n có th? s? d?ng đư?ng h?m Point-to-Point Protocol (PPTP) và ?o tư nhân m?ng (VPN) đ? truy c?p vào m?ng doanh nghi?p c?a b?n.

H? tr? Windows cho chia s? k?t n?i

Đ? k?t n?i nhi?u máy tính v?i Internet thông qua m?t k?t n?i Internet duy nh?t, m?t trong nh?ng máy tính ph?i ch?y Windows 98 Second Edition, Windows 2000, ho?c cài đ?t Windows Millennium Edition (Me) v?i chia s? k?t n?i Internet. Các máy tính khác trên m?ng LAN c?a b?n sau đó có th? đư?c truy c?p vào Internet thông qua k?t n?i trên máy tính chia s? k?t n?i Internet.

LƯU ?: ICS là m?t tính năng đư?c xây d?ng trong Windows 98 Second Edition, Windows 2000 và Windows Me, và không ph?i là m?t thành ph?n có s?n đ? t?i v?.

Internet k?t n?i chia s? các thành ph?n

 • DHCP c?p phát - m?t d?ch v? DHCP đơn gi?n ch? đ?nh đ?a ch? IP, c?a ng?, và tên máy ch? trên m?ng c?c b?.
 • DNS Proxy - Resolves tên trên danh ngh?a c?a m?ng c?c b? truy v?n khách hàng và chuy?n ti?p.
 • Đ?a ch? m?ng (NAT) - b?n đ? m?t t?p h?p các đ?a ch? tư nhân đ?n m?t t?p h?p các đ?a ch? công c?ng. NAT theo d?i đ?a ch? IP ngu?n tư nhân và công c?ng đi?m đ?n đ?a ch? IP cho d?ng ch?y ra bên ngoài. Nó thay đ?i thông tin đ?a ch? IP và s?a các yêu c?u thông tin tiêu đ? IP đ?ng.
 • Auto-dial - t? đ?ng quay s? k?t n?i.
 • L?p tr?nh ?ng d?ng giao di?n (API) - cho c?u h?nh, t?nh tr?ng và đi?u khi?n quay s? cho chương tr?nh.

Thi?t l?p lên m?t m?ng lư?i v?i Internet k?t n?i chia s?

Maïng ICS là m?t lo?i m?ng c?c mà d?a vào m?t máy tính duy nh?t đư?c g?i là m?t c?a ng?, thông qua đó t?t c? các máy tính và thi?t b? giao th?c TCP/IP-kh? năng k?t n?i v?i Internet.

Ph?n c?ng và ph?n m?m c?n thi?t đ? thi?t l?p m?t m?ng gia đ?nh bao g?m:
 • M?t máy tính chính, g?i là m?t c?a ng?, cung c?p kh? năng k?t n?i m?ng Internet. Máy tính này ph?i ch?y Windows 98 Second Edition, Windows 2000 ho?c Windows Me v?i chia s? k?t n?i Internet kích ho?t.
 • M?t ho?c nhi?u máy tính ch?y Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 ho?c khác TCP-IP cho phép khách hàng ph?n m?m.
 • Các thi?t b? có kh? năng k?t n?i v?i Internet.
 • M?t thi?t b? k?t n?i m?ng cho m?i máy tính.
 • Cáp và tr?m trung chuy?n, tùy thu?c vào lo?i thi?t b? k?t n?i b?n s? d?ng.
 • M?t modem đơn (ho?c m?t đư?ng dây ISDN ho?c ADSL) cho toàn b? m?ng.
 • Ph?n m?m tr?nh duy?t Internet và tr?nh đi?u khi?n TCP/IP đư?c cài đ?t trên m?i thi?t b? chia s? k?t n?i.
B?n có th? cho phép chia s? k?t n?i Internet b?ng cách s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Windows 98 Second Edition ho?c Windows Me:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. Trên các Thi?t l?p Windows tab, b?m đúp vào Internet công c?.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Chia s? k?t n?i Internet ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh đ? ch?y thu?t s? chia s? k?t n?i Internet.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ICS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234863 Microsoft Windows 98 Second Edition Icsrm.txt n?i dung t?p
Đ? có thêm thông tin v? g? r?i các v?n đ? ICS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
238135 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i Internet chia s? v?n đ?
Đ? có thêm thông tin v? g? r?i các v?n đ? t? đ?ng quay s? v?i ICS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
236445 ICS không t? đ?ng quay s? k?t n?i Internet
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách vô hi?u hóa ICS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230112 Làm th? nào đ? vô hi?u hoá chia s? k?t n?i Internet
Đ? có thêm thông tin v? v?n đ? v?i kh?i đ?ng c?a b?n máy tính l?i trư?c khi k?t thúc thu?t s? chia s? k?t n?i Internet, ho?c thông tin v? g? b? cài đ?t và cài đ?t l?i ICS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
227172 Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trư?c khi thu?t s? ICS thi?t l?p hoàn toàn
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? v? thi?t l?p ICS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
229829 Chia s? k?t n?i Internet không đư?c thi?t l?p đúng
Đ? thêm thông tin v? yêu c?u ICS và TCP/IP, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230070 TCP/IP ph?i b? ràng bu?c đ? t?t c? các b? đi?u h?p m?ng k?t n?i ICS Host đ? LAN

Thu?c tính

ID c?a bài: 234815 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbfaq kbinfo kbmt KB234815 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:234815

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com