J?s nevarat pie??irt p?rst?vjus uz Outlook Live Meeting vid? Office 365 velt?ta ITAR

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2353019 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Iedom?jieties ??du situ?ciju. Tiek pie??irts p?rst?vja at?aujas Office 365 velt?ta ITAR vid? Microsoft® Office Live Meeting. J?s m??iniet iepl?not Live Meeting piepras?juma v?rd? k?ds cits. ?aj? situ?cij? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
V?rd?, ?? persona nevar iepl?not, jo deleg?cija nav atbalst?ts par Live Meeting pakalpojumu. Ja pl?nojat Live Meeting, izmantojot Live Meeting pakalpojumu, uzaicin?jums b?s no jums.

Iemesls

?? ir zin?ma probl?ma. Funkciju dele???ana ??d? neatbalsta Microsoft tie?saistes pakalpojumus, izmantojot Microsoft Outlook konferen?u pievienojumprogramma.

Risin?jums

Lai apietu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. metode

Live Meeting gad?jumus v?rd? k?ds cits var uzst?d?t, izmantojot sapulces port?l? Live vai konferen?u centrs. Ir j?lieto personas lietot?jv?rdu un paroli, lai piek??tu sapulces port?l? Live vai konferen?u centrs. Tas ?auj Iepl?not tik?anos programm? Live Meeting. Tom?r, iepl?nojot sapulci sapulces port?l? Live vai konferen?u centrs, sapulces nepar?d?s j?su kalend?r?. ?? ir zin?ma probl?ma.

Izpild?tiHOD 2

Tik?anos var izveidot sapulces vad?t?js Live m?jas lap?, izmantojot lietot?ja akredit?cijas dati, un p?c tam nos?tot dal?bnieku un vad?t?js uzaicin?jumus uz sevi. P?c tam var izveidot regul?ras tik?an?s programm? Microsoft Outlook citas personas interes?s, izmantojot ?o personu dele???anas ties?bas un p?c tam iel?m?jot inform?ciju par Live Meeting no Live sapulces uzaicin?jumus.

Metode 3

Sapulces ?pa?nieks izveidot sapulci un uzaicin?t tikai lietot?js, kur? ir p?rst?vja at?aujas var b?t. P?rst?vim j?atver uzaicin?jumu un kop?t inform?ciju Live Meeting. P?rst?vim j?b?t, tad programm? Outlook izveidot jaunu tik?anos, Live Meeting inform?ciju iel?m?t jaunu tik?anos un p?c tam nos?t?t uzaicin?jumu visiem dal?bniekiem.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2353019 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 1. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
  • Microsoft Office Live Meeting 2007
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
vkbportal226 vkbportal107 kbmt KB2353019 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2353019

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com