การกู้คืนจากไดรฟ์ระบบล้มเหลวด้วย nondefault SystemRoot โฟลเดอร์%%

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 235478 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่315242.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows Server 2003 โดยการเริ่มระบบ จากการติดตั้ง Windows ซีดีรอม หรือ สำหรับ Windows 2000 จากแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์สี่ของเซ็ตอัพ เซ็ตอัพไม่พร้อมท์ให้คุณหาชื่อของโฟลเดอร์การติดตั้งเป้าหมาย หรือช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนี้ โฟลเดอร์การติดตั้งเริ่มต้นสำหรับ Windows 2000 จะ Winnt โฟลเดอร์การติดตั้งเริ่มต้นสำหรับ Windows Server 2003 คือ Windows โฟลเดอร์ที่ใช้เริ่มต้นการติดตั้งไม่สามารถระบุ หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างการติดตั้ง Windows ยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • โฟลเดอร์ Winnt หรือ Windows อยู่แล้ว
 • คุณทำการติดตั้งแบบอัตโนมัติ และระบุการ " TargetPath =" พารามิเตอร์ในแฟ้มคำตอบ
 • คุณเรียกใช้ Winnt32.exe จากสำเนาที่ใช้ในการทำงานของ Microsoft Windows NT, Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 และเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูง
ไม่สามารถระบุโฟลเดอร์การติดตั้งในระหว่างการติดตั้งมักจะไม่ได้ปัญหา จนกว่าคุณมีความล้มเหลวของระบบ/ไดรฟ์ หรือคุณต้องการฟอร์แมตใหม่พาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบเดิมเมื่อต้องการติดตั้ง Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 สำหรับการคืนค่าระบบเต็มรูปแบบการทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องมี Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 ที่ติดตั้งไว้ในที่เดียวกันdrive_letter: \%SystemRoot% โฟลเดอร์เป็นต้นฉบับ แล้ว ทำการคืนค่าทั้งหมดไปยังตำแหน่งเดิม ซึ่งเป็นที่ด้านบนของการติดตั้ง Windows 2000 หรือ Windows 2003 Server ถูกติดตั้งใหม่

หมายเหตุ:การสำรองข้อมูลของ windows (Ntbackup.exe) ช่วยให้คุณสามารถคืนค่าไปยังที่ตั้งอื่น แต่จะไม่คืน "สถานะระบบ" ในแบบฟอร์มที่จะส่งกลับระบบกับเงื่อนไขที่ทำงาน นี่คือเนื่องจากการวิธีการรวบรวม และประมวลผลในภายหลังในระหว่างการดำเนินการคืนค่าสถานะระบบหากโฟลเดอร์% SystemRoot %ของต้นฉบับไม่พบ Winnt เนื่องจากคุณปรับรุ่นการติดตั้งก่อนหน้านี้ของ Windows NT ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน คุณจะไม่มีวิธีการดำเนินการกู้คืนข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ต้องแรกรับ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 ติดตั้งใหม่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อของโฟลเดอร์ต้นฉบับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยในการติดตั้ง Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 ในการสำรอง SystemRoot โฟลเดอร์%%
 • ทำการติดตั้งแบบอัตโนมัติที่ใช้ในแฟ้มคำตอบ การติดตั้งแบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถกำหนดโดยใช้การติดตั้งโฟลเดอร์ " TargetPath = WINDIR " พารามิเตอร์ ซึ่งสามารถแม้จะได้ขณะเริ่มระบบจากการติดตั้งซีดีรอม Windows ต่อไปนี้:

  ใช้แผ่นจดบันทึกหรือตัวแก้ไขข้อความอื่น สร้างแฟ้มที่เรียกว่า Winnt.sif ประกอบด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้ แล้ว บันทึกแฟ้มลงในฟลอปปีดิสก์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อแฟ้มเป็น Winnt.sif และไม่ได้ลงท้าย ด้วยนามสกุล.txt เป็น
  [Unattended]
  UnattendMode = GuiAttended
  OemPreinstall =ไม่ใช่
  TargetPath = OLDWINDIR<-match the="" original="" folder=""></-match>

  [ข้อมูล]
  unattendedinstall =ใช่
  msdosinitiated = 0
  เริ่มระบบจากการติดตั้ง Windows ซีดีรอมในขณะที่ดิสก์ประกอบด้วยแฟ้ม Winnt.sif อยู่ในไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows A. อ่านแฟ้ม Winnt.sif แล้ว และใช้ชื่อของโฟลเดอร์ที่ระบุในพารามิเตอร์ "TargetPath" แทนของโฟลเดอร์ Winnt เริ่มต้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  216258วิธีการดำเนินการทำงานอัตโนมัติการติดตั้ง 2000 Windows จากแผ่นซีดีรอม
 • ใช้คอนโซลการกู้คืนของ Windows เพื่อสร้าง และฟอร์แมตพาร์ติชันระบบ/ใหม่ และจากนั้น ให้สร้างโฟลเดอร์ Winnt หรือ Windows เมื่อติดตั้ง Windows พบโฟลเดอร์ Winnt หรือ Windows ในระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ มันจะแจ้งให้คุณแทนที่นั้น หรือกด ESC เพื่อที่ใช้โฟลเดอร์อื่น กด ESC และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้ตรงกับต้นฉบับ% SystemRoot %ชื่อโฟลเดอร์ของคุณ และจากนั้น ดำเนินการติดตั้ง
  1. เริ่มระบบจากการติดตั้ง Windows ซีดีรอมหรือฟลอปปีดิสก์สี่ของเซ็ตอัพ กด R เพื่อซ่อมแซม และจากนั้น กด C เพื่อเริ่มการทำงานของคอนโซลการกู้คืน
  2. ใช้คำสั่ง DISKPART เพื่อแบ่งพาร์ติชันของไดรฟ์ใหม่
  3. ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบการจัดรูปแบบพาร์ติชัน ตัวอย่าง::
   รูปแบบ:ไดรฟ์: /q /fs:file-system(FAT, FAT32, NTFS)
  4. Use the MAP command to display the arc path for the new partition and use it in the next step for the "TargetDevice=" entry.
  5. Using Notepad or another text editor, create a file called Setup.log containing the following parameters, and then save the file to a floppy disk. Make sure the file name is Setup.log, and does not end with a .txt extension.

   หมายเหตุ:Make sure to modify the "TargetDevice=" line below to match your hardware configuration, specifying on which disk\partition you want the Winnt folder to be created. Display this information using the Recovery Console's MAP command in the step above.
   [Paths]
   TargetFolder = "\WINNT"
   TargetDevice = "\Device\Harddisk0\Partition1"<- set="" to="" your="" hardware=""></->
   SystemPartitionFolder = "\"
   SystemPartition = "\Device\Harddisk0\Partition1"
   [Signature]
   Version = "WinNt5.0"
   [Files.SystemPartition]
   NTDETECT.COM = "NTDETECT.COM","1805e"
   ntldr = "ntldr","35567"
   [Files.WinNt]
  6. Boot from the Windows installation CD-ROM or floppy disks again, press R to repair, press R to repair using the "Emergency Repair process," and then press M for manual repair. In the next screen, clear all the choices exceptVerify Windows System files, and then select Continue. When you are prompted for the Emergency Repair disk, insert the disk you created in step 5 and press ENTER to continue. This creates a Winnt folder and then quits.
  7. Boot using the Windows installation CD-ROM or floppy disks and perform your new installation. Remember to press ESC to select your new installation folder name when the time comes.
  For additional information, please click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  810562How to start Setup from MS-DOS in Windows Server 2003
 • Using an MS-DOS or Windows 95 or Windows 98 Startup disk, create a FAT or FAT32 partition on the new system/boot drive, and then create a Winnt folder. Boot using the Windows 2000 installation CD-ROM or floppy disks or the Windows Server 2003 installation CD-ROM, and start your new installation. When Windows 2000 or Windows Server 2003 Setup encounters the existing Winnt or Windows folder, it prompts you to overwrite it or to press ESC to use a different folder. Press ESC and change the folder name to match your original %SystemRoot% folder name, and then continue with the installation.

  หมายเหตุ:If you require a partition using the NTFS file system, you can use theconvert.exedrive_letter: /fs:ntfscommand after the installation is complete, but before you perform a restore from your last good backup. This retains your NTFS file and folder permissions that were assigned before the drive failure.
 • Install the drive on or move it to another computer running Windows NT, Windows 2000, or Windows Server 2003, create a partition, format it, and then create a Winnt folder. Move the drive back to the original computer and start Setup from the Windows 2000 installation CD-ROM or floppy disks or from the Windows Server 2003 installation CD-ROM. When Windows Setup encounters the existing Winnt folder, it prompts you to overwrite it or press ESC to use a different folder. Press ESC and change the folder name to match your original %SystemRoot% folder name, and then continue with the installation.
After successfully installing Windows 2000 or Windows Server 2003 in a folder with the originaldrive_letter:\%SystemRoot% folder name, use Windows Backup (Ntbackup.exe) to perform a full system restoration (including the system state) using the latest backup tape. Choose to restore to the original location. This should return Windows 2000 or Windows Server 2003 to a working state.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 235478 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB235478 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:235478

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com