Làm th? nào đ? s? d?ng các thành ph?n Web PivotTable văn ph?ng v?i VB

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 235542
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng văn ph?ng PivotTable Web thành ph?n đ? hi?n th? thông tin trên m?t h?nh th?c Visual Basic.

THÔNG TIN THÊM

C?u ph?n Web Office là m?t b? đi?u khi?n cho phép lưu d? li?u văn ph?ng. B?i v? các thành ph?n Web là đi?u khi?n, b?n có th? đ?t chúng vào m?t Visual Basic l?p và t? đ?ng hoá các thành ph?n đ? hi?n th? d? li?u.

Xây d?ng m?u t? đ?ng hóa

 1. B?t đ?u Visual Basic và t?o ra m?t d? án m?i EXE tiêu chu?n. Form1 đư?c t?o ra theo m?c đ?nh.
 2. Dư?i Project|Tham khảo, thêm m?t tham chi?u đ?n các Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Báo chí các CTRL + T phím đ? hi?n th? các Thêm các thành ph?n h?p tho?i. Thêm các thành ph?n Web Microsoft Office, và sau đó Nh?p vào Ok.

  LƯU ?: Office XP bao g?m c? Office 2000 và Office XP Web Các thành ph?n. Đ? s? d?ng Office 2003 c?u ph?n Web, thêm Microsoft Office Web Thư vi?n thành ph?n 11,0. Đ? s? d?ng các thành ph?n Office 2000 Web, thêm các Microsoft Office Web thành ph?n 9,0 thư vi?n. Đ? s? d?ng Office XP Web Các thành ph?n, thêm thư vi?n Microsoft Office Web thành ph?n 10,0.
 4. Thêm m?t PivotTable m?u.
 5. Trong c?a s? m? cho Form1, chèn đo?n m? sau:
  Option Explicit
  
  Dim cnnConnection As Object
  
  Private Sub Form_Load()
  
    Dim strProvider As String
    Dim view As PivotView
    Dim fsets As PivotFieldSets
    Dim c As Object
    Dim newtotal As PivotTotal
    
    strProvider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    ' Create an ADO object
    Set cnnConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
    ' Set the provider and open the connection to the database
    cnnConnection.Provider = strProvider
    cnnConnection.Open "C:\pivottest.mdb"
    ' Set the pivot table's connection string to the cnnConnection's connection string
    PivotTable1.ConnectionString = cnnConnection.ConnectionString
    ' SQL statement to get everything from table1
    PivotTable1.CommandText = "Select * from table1"
    
    ' Get variables from the pivot table
    Set view = PivotTable1.ActiveView
    Set fsets = PivotTable1.ActiveView.FieldSets
    Set c = PivotTable1.Constants
    
    ' Add Category to the Row axis and Item to the Column axis
    view.RowAxis.InsertFieldSet fsets("Category")
    view.ColumnAxis.InsertFieldSet fsets("Item")
    
    ' Add a new total - Sum of Price
    Set newtotal = view.AddTotal("Sum of Price", view.FieldSets("Price").Fields(0), c.plFunctionSum)
    view.DataAxis.InsertTotal newtotal
    view.DataAxis.InsertFieldSet view.FieldSets("Price")
     
    ' Set some visual properties
    PivotTable1.DisplayExpandIndicator = False
    PivotTable1.DisplayFieldList = False
    PivotTable1.AllowDetails = False
  End Sub
  
  Private Sub Form_Terminate()
   ' Remove reference to the ADO object
   Set cnnConnection = Nothing
  End Sub
  
  
  Private Sub PivotTable1_DblClick()
    Dim sel As Object
    Dim pivotagg As PivotAggregate
    Dim sTotal As String
    Dim sColName As String
    Dim sRowName As String
  
    Dim sMsg As String
    
    ' Get the selection object you double-clicked on
    Set sel = PivotTable1.Selection
    ' If it is a aggregate, you can find information about it
    If TypeName(sel) = "PivotAggregates" Then
     ' Select the first item
  
     Set pivotagg = sel.Item(0)
     ' Display the value
     MsgBox "The cell you double-clicked has a value of '" & pivotagg.Value & "'.", vbInformation, "Value of Cell"
     
     ' Get variables from the cell
     sTotal = pivotagg.Total.Caption
     sColName = pivotagg.Cell.ColumnMember.Caption
     sRowName = pivotagg.Cell.RowMember.Caption
     
     ' Display the row and column name
     sMsg = "The value is " & sTotal & " by " & sRowName & " by " & sColName
     MsgBox sMsg, vbInformation, "Value Info"
    End If
  End Sub
  					
 6. Sau đó, t?o ra m?t cơ s? d? li?u m?u b?ng cách s? d?ng Microsoft Access. B?t đ?u truy c?p và ch?n Tr?ng truy c?p cơ s? d? li?u. Lưu các t?p tin như c:\pivottest.mdb. B?m đúp T?o b?ng theo quan đi?m thi?t k?. Nh?p d? li?u sau:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tên trư?ngKi?u d? li?u
  Kho?n m?cVăn b?n
  Th? lo?iVăn b?n
  GiáS?
 7. Đóng c?a s? và lưu các thay đ?i như Table1. Ch?n Không đ? t?o m?t phím. B?m đúp vào Table1 và nh?p dư?i đây d? li?u:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Kho?n m?cTh? lo?iGiá
  Móng tayPh?n c?ng5
  Áo sơ miQu?n áo23
  BúaPh?n c?ng16
  Bánh sandwichTh?c ph?m5
  Qu?nQu?n áo31
  Đ? u?ngTh?c ph?m2
 8. Đóng truy c?p đ? lưu t?p tin.
 9. Báo chí các F5 ch?a khóa đ? ch?y các d? án. Sau khi ch?y, pivot b?ng nên cư. B?m-đúp vào ngày m?t t? bào v?i d? li?u cho th?y giá tr? c?a các t? bào và các t? bào c?t và d?ng tên.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? văn ph?ng t? đ?ng hóa, truy c?p vào các Phát tri?n văn ph?ng Microsoft h? tr? trang web t?i:
http://support.Microsoft.com/ofd

Thu?c tính

ID c?a bài: 235542 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautomation kbhowto kbweb kbmt KB235542 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:235542

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com