Làm th? nào đ? s? d?ng các thành ph?n Web b?ng tính v?i Visual Basic

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 235883
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u b?n mu?n s? d?ng m?t công c? b?ng tính ho?c tính toán trong Visual Basic gi?i pháp tùy ch?nh c?a b?n, b?n có th? s? d?ng đi?u khi?n b?ng tính đi kèm v?i Microsoft Office Web c?u ph?n. Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? chèn m?t b?ng tính như là m?t đi?u khi?n vào m?t h?nh th?c Visual Basic và cư b?ng tính v?i d? li?u.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? thêm c?u ph?n Web văn ph?ng m?t h?nh th?c trong Visual Basic trong cùng m?t cách mà b?n thêm b?t k? đi?u khi?n ActiveX khác. Các B?ng tính đi?u khi?n bao g?m v?i Office Web c?u ph?n là m?t tùy ch?n thêm m?nh m? hơn các DataGrid ki?m soát mà tàu v?i Visual Basic. S? d?ng d? li?u b?ng tính đ? hi?n th? đ?nh d?ng d? li?u, tính toán công th?c và cho phép ngư?i dùng tương tác.

QUAN TR?NG: Đ? xem và làm vi?c v?i b?t k? c?u ph?n Web văn ph?ng, b?n ph?i có chúng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Các thành ph?n đ? đư?c cài đ?t v?i Microsoft Office 2000, ho?c, n?u công ty c?a b?n có m?t gi?y phép trang web Office 2000, các thành ph?n có th? đư?c t?i t? m?ng n?i b? c?a b?n. Ngư?i dùng c?a b?n ph?i có các thành ph?n này cài đ?t là t?t, và ph?i đư?c bao ph? b?i m?t gi?y phép Office 2000. B?n và ngư?i dùng c?a b?n ph?i s? d?ng Microsoft Internet Explorer phiên b?n 4,01 ho?c m?i hơn.

Các bư?c đ? t?o ra m?t d? án m?u

 1. T?o m?t d? án tiêu chu?n EXE m?i trong Visual Basic. Form1 đư?c t?o ra theo m?c đ?nh.
 2. Thêm m?t tham chi?u đ?n Microsoft Office Web thành ph?n 9,0.
 3. Thêm đi?u khi?n b?ng tính t? h?p công c? Visual Basic đ? h?nh th?c c?a b?n.
 4. Các B?ng tính đi?u khi?n có th? đư?c hi?n th? và đư?c s? d?ng như m?t b?ng, ho?c nó có th? đư?c ?n và s? d?ng như m?t công c? tính toán cho các đi?u khi?n có th? nh?n th?y trên trang.
Làm vi?c v?i các B?ng tính ki?m soát trong Visual Basic là g?n như gi?ng h?t nhau đ? làm vi?c v?i m?t b?ng tính trong Excel. Phương pháp và các thu?c tính b?n dùng đ? thao tác các thành ph?n b?ng tính là tương t? như nh?ng ngư?i b?n s? s? d?ng khi t? đ?ng hoá Excel.

Populating m?t đi?u khi?n b?ng tính

B?n có th? thêm d? li?u đ?n m?t B?ng tính ki?m soát trong m?t trong các cách sau:
 • Nh?p d? li?u tr?c ti?p vào lư?i đi?n.
 • Sao chép và dán d? li?u t? m?t Excel t?, t?p văn b?n ho?c tài li?u Word.
 • Nh?p d? li?u t? m?t t?p tin văn b?n ho?c m?t trang Web. Đ? bi?t thêm thông tin xem LoadText phương pháp ch? đ? và ch? đ? b?t đ?ng s?n HTMLURL trong tr? giúp tr?c tuy?n.
 • Vi?t m? cư b?ng tính v?i d? li?u.
Lưu ? r?ng không có cách nào đ? ràng bu?c các B?ng tính ki?m soát d? li?u tr?c ti?p.

Th? t?c sau đây populates và đ?nh d?ng m?t B?ng tính ki?m soát v?i d? li?u t? cơ s? d? li?u m?u Northwind (NWind.mdb):
Sub GetNwindData()

  Dim rstEmployees As Object
  Dim cnn As String
  Dim strSQL As String
  Dim fldCount As Integer
  Dim intIRow As Integer
  Dim intICol As Integer
  Dim varData As Variant

  'Create recordset and fill with records from Northwind sample database.
  Set rstEmployees = CreateObject("ADODB.Recordset")
  cnn = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\nwind.mdb"
  strSQL = "SELECT FirstName, LastName, Title, Extension FROM Employees ORDER BY LastName"
  rstEmployees.Open strSQL, cnn, 3 ' adOpenStatic = 3
  
  'Clear any existing values from the spreadsheet control.
  Spreadsheet1.ActiveSheet.Cells(1, 1).Select
  Spreadsheet1.ActiveSheet.UsedRange.Clear

  'Add the field names as column headers.
  For fldCount = 0 To rstEmployees.Fields.Count - 1
    intIRow = intIRow + 1
    Spreadsheet1.ActiveSheet.Cells(1, intIRow).Value = rstEmployees.Fields(fldCount).Name
  Next

  'Fill the control with data from the database.
  Dim iNumCols As Integer
  Dim iNumRows As Integer
  
  iNumCols = rstEmployees.Fields.Count
  iNumRows = rstEmployees.Recordcount
  varData = rstEmployees.GetRows(iNumRows)
  
  For intIRow = 1 To iNumRows
    For intICol = 1 To iNumCols
      Spreadsheet1.ActiveSheet.Cells(intIRow + 1, intICol).Value = varData(intICol - 1, intIRow - 1)
    Next
  Next

  'Format the headers in row 1 with a Bold Font that is 11 points.
  With Spreadsheet1.ActiveSheet.Range(Spreadsheet1.Cells(1, 1),
Spreadsheet1.ActiveSheet.Cells(1, iNumCols)).Font
    .Bold = True
    .Size = 11
  End With
  
  'AutoFit the columns and make all text left-aligned.
  With Spreadsheet1.ActiveSheet.Range(Spreadsheet1.Cells(1, 1),
Spreadsheet1.ActiveSheet.Cells(iNumRows + 1, iNumCols))
    .AutoFitColumns
    .HAlignment = ssHAlignLeft
  End With

End Sub
				


Lưu ? r?ng m?t đi?u khi?n b?ng tính không ph?i là m?t b?ng tính và ch?a ch? m?t t? đơn. B?t đ?ng s?n ActiveSheet luôn luôn đ? c?p đ?n r?ng t? đơn.

Nh?n tr? giúp

Sau khi b?n t?o m?t tài li?u tham kh?o đ? thư vi?n c?u ph?n Web văn ph?ng, b?n có th? truy c?p tr? giúp thông qua tr?nh duy?t đ?i tư?ng ho?c t? các T?ng quát tab c?a h?p công c? tài s?n b?ng tính. B?n c?ng có th? xác đ?nh v? trí và nh?p đúp vào t?p tin tr? giúp Msowcvba.chm. Đ? đư?c giúp đ? trên m?t t? khóa c? th?, làm n?i b?t t? khóa và báo chí các F1 baám giö? phím. Thông tin v? vi?c t?o ra tài li?u tham kh?o và b?ng cách s? d?ng đ?i tư?ng m?u tr? giúp, xem tr? giúp trong Visual Basic ho?c Visual Basic cho các ?ng d?ng.

B?n có th? liên k?t m?t bi?u đ? ki?m soát v?i m?t đi?u khi?n b?ng tính. Đ? có thêm thông tin trên b? đi?u khi?n b?ng x?p h?ng, xin vui l?ng b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
235885 Làm th? nào đ? s? d?ng các bi?u đ? thành ph?n Web v?i VB

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u ph?n Web Office, xem chương 12, "B?ng cách s? d?ng Web Technologies," trong Microsoft Office 2000/Visual Basic Programmer's Guide.

Thu?c tính

ID c?a bài: 235883 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbhowto kbofficewebspread kbmt KB235883 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:235883
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com