Outlook Express và Outlook liên t?c nh?c b?n m?t kh?u c?a b?n khi b?n ki?m tra thư trên m?t máy tính d?a trên Exchange Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 236032 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? s? d?ng các bư?c trong bài vi?t này, b?n ph?i s? d?ng m?t tài kho?n Microsoft Exchange Server 2003 ho?c Exchange Server 2007. H?u h?t các gia đ?nh và cá nhân tài kho?n không s? d?ng Microsoft Exchange. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tài kho?n Microsoft Exchange và làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a trao đ?i k?t n?i tài kho?n c?a b?n, xem các liên k?t trong ph?n "Tài li?u tham kh?o".
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a các bư?c đ? b?n có th? làm theo đ? thi?t l?p Post Office Protocol 3 (POP3) ho?c Internet Message Access giao th?c 4 (IMAP4) tài kho?n c?a b?n đ? b?n có th? s? d?ng m?t tài kho?n Microsoft Exchange Server 2003 ho?c Exchange Server 2007. Bài vi?t này c?ng cung c?p các liên k?t đ?n các bài vi?t có th? giúp b?n t?m hi?u thêm v? và kh?c ph?c s? c? v?i tài kho?n Microsoft Exchange Server.

Các tri?u ch?ng c?a v?n đ?

Khi b?n s? d?ng Outlook ho?c Outlook Express và b?n c? g?ng đ? ki?m tra thư trên m?t máy tính d?a trên Exchange Server, b?n có th? đư?c liên t?c nh?c cho tên người dùng và m?t kh?u c?a b?n.

Các bư?c đ? gi?i quy?t v?n đ?

Khi b?n s? d?ng cài trao đ?i máy ch? POP3 ho?c IMAP4 xác th?c đ?t m?c đ?nh (xác th?c văn b?n r? ràng), thi?t l?p c?a b?n tên tài kho?n POP3 ho?c IMAP4 đ? bao g?m các thông tin sau:
NTDomain\NTDomainID\ExchangeMailAlias

Ví d?: n?u tên mi?n c?a b?n "Name_of_domain," các tên tài kho?n c?a b?n là "Myaccount", và máy ch? Exchange c?a b?n bí danh là "Serveralias," tên tài kho?n c?a b?n là như sau:
name_of_domain\myaccount\serveralias
T?m tên tài kho?n c?a b?n trong Outlook Express:
  1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n.
  2. B?m vào các Thư tab, và sau đó nh?p vào tài kho?n thư c?a b?n.
  3. Nh?p vào Thu?c tính, và sau đó b?m vào các Máy ch? tab.

Thông tin thêm

Trên máy tính d?a trên Exchange Server, các thông tin sau đây đư?c ki?m nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:
ID s? ki?n: 13003
Ngu?n: MSExchange Pop3
Lo?i: l?i
Th? lo?i: xác th?c
Tr? chơi mô t?: kí nh?p n? l?c t? 0.0.0.0 đ? bí danh th?t b?i: HrLookupCredentials() cu?c g?i th?t b?i v?i nh?t kí l?i th?t b?i: ngư?i dùng không bi?t tên ho?c m?t kh?u x?u.
hộp thoại s? xu?t hi?n khi b?n c? g?ng truy xu?t thư s? hi?n th? thông báo sau trên tab l?i trong thông tin chi ti?t:
Đ? có m?t v?n đ? kí nh?p vào máy ch? thư c?a b?n. M?t kh?u c?a b?n đ? b? t? ch?i. Tài kho?n: 'bí danh Ngày Máy ch?', Máy ch?: 'máy ch?', Giao th?c: POP3, ph?n ?ng máy ch?: '-ERR kí nh?p th?t b?i: ngư?i dùng không bi?t tên ho?c m?t kh?u x?u.', c?ng 110, Secure(SSL): No, l?i máy ch?: 0x800CCC90, s? l?i: 0x800CCC92
N?u b?n nh?n vào các máy ch? Exchange, b?n có th? nh?n đư?c sau s? ki?n ID t? IMAP4:
ID s? ki?n: 13005
Ngu?n: MSExchange IMAP4,
Lo?i: xác th?c
Tr? chơi mô t?: kí nh?p n? l?c c?a Domain\User t? đ?a ch? IP c?a máy ch? Exchange đ? th?t b?i: EcCreateothersess() cu?c g?i không thành công v?i: b?n không có quy?n đ? kí nh?p vào.

Tham kh?o

POP3 và IMAP4 xác th?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính d?a trên Exchange Server có th? ?nh hư?ng đ?n cách b?n kh?c ph?c v?n đ? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
191558 xác th?c m?t kh?u an toàn POP-3
198704 B?n nh?n đư?c l?i 0x800ccc90 ho?c l?i 0x800ccc18 khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Exchange Server b?ng cách s? d?ng xác th?c m?t kh?u an toàn
202061 XIMS: POP3 Outlook Express l?i: 0x8000CCC18 và Exchange Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng Outlook v?i Internet Mail and POP3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
179950 Làm th? nào đ? thi?t l?p trương m?c thư Internet
179751 C?u h?nh b?n ghi d?ch v? thông tin thư Internet


Đ? t?m hi?u thêm v? tài kho?n Microsoft Exchange, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
M?t tài kho?n Microsoft Exchange là g??
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook/HA012301711033.aspx?PID=CH100776841033

Xác đ?nh các phiên b?n c?a Microsoft Exchange Tài kho?n c?a Tôi k?t n?i v?i
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook/HA101170381033.aspx?PID=CH100776841033
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? có th? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? lưu m?t kh?u c?a b?n trong Outlook và Outlook Express, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290684 Lưu cài đ?t chuyên bi?t m?t kh?u không gi? l?i trong Outlook ho?c Outlook Express

Thu?c tính

ID c?a bài: 236032 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook Express 6.0
  • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbresolve kbprb kbmt KB236032 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 236032

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com