Mun chuyn F sang C

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2360612 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bai vit nay giai thich cach chuyn n vi gia C va F, aox va gam, v.v. bng May tinh Bing va Windows 7.
Question Image
Co mt n vi nhit goi la F.Ti t hoi lam cach nao co th chuyn C, thng c dung Vi?t Nam sang F.
Nu ban mun chuyn F sang C hoc C sang F, ban co th thc hin d dang trong cng cu tim kim Bing. Ban nhp loai n vi chuyn i, gia tri hin tai va loai n vi cn i sang. ng qun thm du cach vao gia cac phn thng tin.
answer image
Question Image
Chi co th thi sao?
Nu ti mun chuyn 90 F sang C, nhp 90 F C", ung khng?

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482815


Va bm phim Enter, sau o kt qua chuyn i se hin thi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482816

answer image
Question Image
! Ti khng bit cng cu tim kim co chc nng chuyn i n vi.
Ban cung co th nhp vn ban n gian nh "90 F sang C".
answer image
Question Image
Bing tht thng minh! Co th chuyn cac n vi khac n vi nhit khng?
Chc chn la co ri. Ban co th chuyn cac n vi theo cach ging nh ban a lam vi F va C. Chng han cac n vi sau co th chuyn i c.

n vi dai: met (m), foot / feet, yard, dm
n vi khi lng: gam (g), kil gam (kg), ao x (oz), pao (lb)
n vi cht long: lit (l), ga lng (gal)
n vi thi gian: giy, phut, gi, ngay
answer image
Question Image
OK. Ti ang nhp "130 pao kil gam"
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482817


, gia tri a c chuyn sang kil gam!
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482818

Thc t, chc nng chuyn i n vi nay cung co trong May tinh cua Windows 7.
Nhp vao nut Bt u, Tt ca Chng trinh, Cac tin ich ri May tinh khi ng May tinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482819

answer image
Question Image
May tinh a khi ng.
Bm Xem ri bm Chuyn i n vi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482820


answer image
Question Image
May tinh a m rng vi mt biu mu bn trai.
Ban co th s dung chc nng chuyn i theo cach sau.
  1. Chon loai n vi ma ban mun chuyn i.
  2. Nhp gia tri ma ban mun chuyn i.
  3. Chon loai n vi ma ban mun i sang.
Kt qua chuyn i se hin thi trong Bng.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2482821


answer image
Question Image
ung!

Ti se s dung May tinh cua Bing va Windows 7 chu ng hn trong tng lai.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2360612 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Ging 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Windows 7 Enterprise

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com