Article ID: 236621 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן השינוי של הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני כל שינוי. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

אם תנסה להעביר את התיקייה 'מסמכים והגדרות' ב-Windows או לשנות את שמה, תקבל את הודעת השגיאה הבאה:
Documents and Settings is a Windows system folder and is required for Windows to run properly.? It cannot be moved or renamed.?

סיבה

אופן פעולה זה מקורו בתכנון עצמו.

פתרון הבעיה

כדי להגדיר תיקייה אחרת עבור התיקייה 'מסמכים והגדרות' במהלך ההתקנה, בצע את השלבים הבאים:
 1. השתמש בבורר ?/UNATTEND עם Winnt.exe או עם Winnt32.exe והוסף את הערך הבא לקובץ Unattend.txt, במקום שבו z:\foldername הוא שם הנתיב והקובץ הרצויים לך:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\foldername
  ?
 2. התקן את Windows. הנתיב שהזנת לקובץ Unattend.txt ישמש במקום תיקיית ברירת המחדל 'מסמכים והגדרות'.
לקבלת פרטים נוספים אודות התקנת Windows 2000 ללא התערבות, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
183245 שינויים בשורת הפקודה של Windows 2000 Unattended Winnt[32].exe (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

הערה: להלן מידע אודות תצורה ש-Microsoft אינה תומכת בה. אנו מספקים מידע זה למטרות אינפורמטיביות בלבד; Microsoft אינה ערבה לכך שתצורה זו תפעל כראוי.

אזהרה Microsoft ממליצה מאוד לא לשנות שמות של תיקיות מערכת. שינוי שמן של תיקיות מערכת עלול לגרום לכשל מערכת קטסטרופלי או לאי-יציבות של המחשב. אם תנסו בכל זאת, יש לדאוג תחילה לגיבוי של המערכת.

כדי להעביר את התיקייה 'מסמכים והגדרות' או לשנות את שמה, יש להשתמש בשיטה המתאימה.

ספציפי למשתמש

אזהרה אם תשנה את הרישום בצורה שגויה, באמצעות 'עורך הרישום' או באמצעות שיטה אחרת, עלולות להתעורר בעיות קשות. ייתכן כי בעיות אלה יחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום נעשה על אחריותך הבלעדית.
הערה: שיטה זו אינה משנה את מיקומם של רכיבי מפתח של Windows. השתמש בשיטה זו אם עליך להזיז נתונים ספציפיים למשתמש בלבד.

כדי להגדיר תיקייה אחרת עבור התיקייה 'מסמכים והגדרות' לאחר התקנת Windows למשתמש מסוים, בצע את השלבים הבאים:
 1. הגדר את הנתיב של פרופיל המשתמש. ישנן שתי שיטות לזיהוי נתיב פרופיל. באמצעות הגדרות נתיב של המשתמש או באמצעות SID של המשתמש. שיטת ה-SID של המשתמש עדיפה.
  • שיטת SID של המשתמש
   1. השתמש בכלי GETSID מתוך Windows Server Resource Kit כדי לקבל את ה-SID. השתמש בתחביר הדומה לזה שבדוגמה הבאה:
    GETSID \\SERVER1 UserName \\SERVER1 UserName
   2. לאחר שקיבלת את ה-SID, השתמש ב-Regedit.exe או ב-Regedt32.exe כדי לבחור ב-SID של משתמש תחת מפתח הרישום הבא:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • הגדרת נתיב משתמש
   1. היכנס למחשב כמשתמש ולאחר מכן הקלד SET בשורת פקודה. רשום לפניך את ההגדרה עבור USERPROFILE ולאחר מכן סגור את חלון שורת הפקודה.
   2. היכנס כמנהל המערכת של המחשב.
   3. השתמש ב'עורך הרישום' כדי להוסיף את ההגדרה USERPROFILE למפתח הרישום הבא:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. לחץ על מפתח הרישום ולאחר מכן לחץ על חפש בתפריט עריכה.
   5. בתיבה חפש, הקלד את הערך של ההגדרה USERPROFILE ולאחר מכן לחץ על חפש את הבא.
 2. שנה את הערך של ProfileImagePath כדי להשתמש בנתיב החדש הרצוי לך במפתח הרישום HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. סגור את 'עורך הרישום' ולאחר מכן היכנס כמשתמש. הקלד SET בשורת הפקודה כדי לוודא שהנתיב שונה.

התיקייה כולה

הערה: שיטה זו משנה את מיקומם של רכיבי מפתח של Windows. השתמש בשיטה זו רק אם עליך להעביר את התיקייה 'מסמכים והגדרות' או לשנות את שמה, ואין לך אפשרות להשתמש בקובץ Unattend.txt כדי לשנות את השם במהלך ההתקנה.

כדי להגדיר תיקייה אחרת עבור התיקייה 'מסמכים והגדרות' כולה, לרבות רכיבי מפתח של המערכת, בצע את השלבים הבאים:
 1. היכנס למחשב כמנהל מערכת.
 2. צור תיקייה חדשה.
 3. פתח את התיקייה 'מסמכים והגדרות' הנוכחית.
 4. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תצוגה.
 5. תחת הגדרות מתקדמות לחץ על הצג קבצים ותיקיות מוסתרים ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את תיבות הסימון הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים והסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה.
 6. לחץ על אישור.
 7. לחץ וגרור כדי להעתיק את כל התיקיות לתיקייה החדשה, למעט תיקיית המשתמשים המחוברים כעת למערכת.
 8. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על מערכת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה פרופילי משתמש.
 9. העתק את פרופיל המשתמש הנוכחי לתיקייה החדשה.
 10. לחץ על אישור, סגור את לוח הבקרה ולאחר מכן צא מהמחשב והיכנס אליו שוב כמנהל מערכת.
 11. ב'עורך הרישום', לחץ על חפש בתפריט עריכה.
 12. הקלד מסמכים והגדרות ולאחר מכן לחץ על חפש.
 13. החלף את נתוני הערכים או שנה את שם הערך או מפתח הרישום לנתיב החדש עבור כל מפתח רישום וכל ערך המכילים את הנתיב המקורי.הערה: אם לא תבצע שינוי זה במלואו עבור כל מופע ברישום, ייתכן שלא תצליח להפעיל את המחשב. חובה לעדכן את כל מפתחות הרישומים והערכים בנתיב החדש.

 14. הפעל מחדש את המחשב.
 15. כעת באפשרותך להסיר את התיקייה המקורית 'מסמכים והגדרות' בצורה בטוחה.
הערה חיפוש ברישום אחר המחרוזת Documents and Settings יביא למציאת ערך מחרוזת במפתח המשנה הבא:
HKLM\system\controlset001\control\hivelist
. ערך המחרוזת הוא ?\Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. אין לשנות ערך מחרוזת זה. לאחר סיום החיפוש אחר המחרוזת Documents and Settings יש לחפש גם אחר שם הקובץ הקצר Docume~1. יש לשנות את הנתיב עבור אותן תוצאות.

מאפיינים

Article ID: 236621 - Last Review: יום שלישי 06 יוני 2006 - Revision: 5.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
מילות מפתח 
kberrmsg kbui kbprb KB236621

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com