Straipsnio ID: 236621 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
SVARBU: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitim?. ?sitikinkite, kad prie? keisdami registr? suk?r?te atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei i?kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines registro kopijas, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Jei bandysite perkelti ar pervardyti Windows aplank? Dokumentai ir parametrai, bus parodytas toks klaidos prane?imas:
Dokumentai ir parametrai yra Windows sistemos aplankas, reikalingas, kad Windows veikt? tinkamai. Negalima jo perkelti ar pervardyti.

PRIE?ASTIS

Tai lemia dizainas.

SPRENDIMAS

Jei diegdami vietoj aplanko Dokumentai ir parametrai norite nurodyti kit? aplank?, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Naudokite Winnt.exe arba Winnt32.exe jungikl? /UNATTEND ir ?veskite toliau pateikt? ?ra?? ? fail? Unattend.txt, kur z:\foldername yra aplanko, kur? norite naudoti, mar?rutas ir pavadinimas:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\foldername
 2. ?diekite Windows. Mar?rutas, kur? ?trauk?te ? Unattend.txt fail?, naudojamas vietoj numatytojo aplanko Dokumentai ir parametrai.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie nepri?i?rim? Windows 2000 s?rank?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
183245 Windows 2000 Unattended Winnt[32].exe komand? eilut?s pakeitimai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

DAUGIAU INFORMACIJOS

PASTABA: kitame skyriuje pateikiama Microsoft nepalaikoma informacija apie konfig?ravim?. ?i informacija pateikiama tik susipa?inti; Microsoft neu?tikrina, kad ?i konfig?racija veiks tinkamai.

?SP?JIMAS: Microsoft nerekomenduoja pervardyti joki? sistemos aplank?. Pakeitus sistemos aplank? pavadinimus, gali ?vykti didelis gedimas arba kompiuteris gali tapti nepatvarus. Prie? vykdant ?i? proced?r?, reik?t? sukurti sistemos atsargin? kopij?.

Jei norite pervardyti ar perkelti aplank? Dokumentai ir parametrai, naudokite tinkam? b?d?.

Konkret?s vartotojo

?SP?JIMAS: jei naudodami registro rengykl? arba kit? b?d? pakeisite registr? neteisingai, gali i?kilti dideli? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr? prisiimate atsakomyb?.
PASTABA: naudojant ?? metod?, pagrindiniai Windows komponentai neperkeliami. Naudokite ?? metod?, jei norite perkelti tik konkre?ius vartotojo duomenis.

Jei vietoje aplanko Dokumentai ir parametrai norite nurodyti kit? aplank? ?dieg? individualaus vartotojo Windows, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nustatykite vartotojo profilio mar?rut?. Identifikuoti profilio mar?rut? galima dviem b?dais: naudojant vartotojo mar?ruto parametrus arba vartotojo SID. Pirmenyb? teikiama vartotojo SID metodui.
  • Vartotojo SID metodas
   1. Jei norite ?gyti SID, naudokite Windows serverio i?tekli? rinkinio ?rank? GETSID. Naudokite toki? sintaks?:
    GETSID \\SERVER1 UserName \\SERVER1 UserName
   2. ?gij? SID, naudokite Regedit.exe arba Regedt32.exe ir pasirinkite vartotojo SID registro rakte
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Vartotojo mar?ruto parametras
   1. U?siregistruokite kompiuteryje kaip vartotojas, tada ? komand? eilut? ?ra?ykite SET. Pa?ym?kite USERPROFILE parametr? ir u?darykite komand? eilu?i? lang?.
   2. Prisiregistruokite kaip kompiuterio administratorius.
   3. Naudodami registro redaktori?, ?traukite USERPROFILE parametr? ? registro rakt?
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Spustel?kite registro rakt?, tada spustel?kite Rasti, esant? meniu Redaguoti.
   5. Lauke Rasti ?veskite USERPROFILE parametro reik?m? ir spustel?kite Rasti kit?.
 2. Registro rakte HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList pakeiskite ProfileImagePath norimo naudoti naujo mar?ruto reik?me.
 3. U?darykite registro rengykl? ir prisiregistruokite kaip vartotojas. Komand? eilut?je ?ra?ykite SET ir patikrinkite, ar mar?rutas pakeistas.

Visas aplankas

PASTABA: naudojant ?? metod?, pakei?iama pagrindini? Windows komponent? vieta. Naudokite ?? metod?, tik jei norite perkelti ar pervardyti aplank? Dokumentai ir parametrai ir diegdami negalite pakeisti pavadinimo, kai naudojate fail? Unattend.txt .

Jei diegdami vietoj viso aplanko Dokumentai ir parametrai norite nurodyti kit? aplank? ir pagrindinius sistemos komponentus, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Prisiregistruokite kaip kompiuterio administratorius.
 2. Sukurkite nauj? aplank?.
 3. Atidarykite dabartin? aplank? Dokumentai ir parametrai.
 4. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko pasirinktys, tada spustel?kite skirtuk? Rodymas.
 5. Papildomi parametrai spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus, tada spustel?j? i?valykite ?ym?s langelius Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius ir Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus.
 6. Spustel?kite Gerai.
 7. Spustel?kite ir vilkite visus aplankus, i?skyrus dabar prisiregistravusio vartotojo aplank?, kad jie b?t? nukopijuoti ? nauj?j? aplank?.
 8. Valdymo skyde dukart spustel?kite Sistema, tada spustel?kite skirtuk? Vartotojo profiliai.
 9. Nukopijuokite dabartin? vartotojo profil? ? nauj? aplank?.
 10. Spustel?kite Gerai, u?darykite Valdymo skyd?, i?siregistruokite ir v?l prisiregisttruokite kaip administratorius.
 11. Registro rengykl?je spustel?kite Rasti, esant? meniu Redaguoti.
 12. ?ra?ykite dokumentai ir parametrai ir spustel?kite Rasti.
 13. Perkelkite kiekvieno registro rakto ir reik?m?s, turin?ios original?j? mar?rut?, reik?m?s duomenis ar pakeiskite reik?m?s ar registro rakto pavadinim? nauju mar?rutu.PASTABA: jei neatliksite ?io pakeitimo kiekvienam registrui, kompiuteris gali ne?sijungti. B?tina atnaujinti visus registro raktus ir reik?mes nauju mar?rutu.

 14. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 15. Dabar galite saugiai pa?alinti original?j? aplank? Dokumentai ir parametrai.
PASTABA: jei registre ie?kosite Dokumentai ir parametrai, eilut?s reik?m? rasite ?iame daliniame registro rakte:
HKLM\system\controlset001\control\hivelist
. ?ios eilut?s reik?m? yra \?renginys\Stand?iojodiskotomas#\Dokumentai ir parametrai. Nekeiskite ?ios eilut?s reik?m?s. Baig? ie?koti Dokumentai ir parametrai, taip pat ie?kokite trumpojo failo vardo Docume~1. Pakeiskite ?i? rezultat? mar?rut?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 236621 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. gruod?io 22 d. - Per?i?ra: 5.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbui kbprb KB236621

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com