Raksta ID: 236621 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja sist?m? Windows m??in?t p?rvietot vai p?rd?v?t mapi "Documents and Settings" (Dokumenti un iestat?jumi), tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
"Documents and Settings is a Windows system folder and is required for Windows to run properly. It cannot be moved or renamed." (Documents and Settings ir Windows sist?mas mape, kas ir nepiecie?ama, lai sist?ma Windows darbotos pareizi. To nevar p?rvietot vai p?rd?v?t.)

IEMESLS

Tas ir ar nol?ku.

RISIN?JUMS

Lai instal??anas laik? nor?d?tu citu mapi mapei "Documents and Settings", r?kojieties ??di:
 1. Izmantojiet /UNATTEND sl?dzi ar Winnt.exe vai Winnt32.exe un ievietojiet nor?d?to ierakstu Unattend.txt fail?, kur z:\mapes_nosaukums ir ce?? un nepiecie?am?s mapes nosaukums:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\mapes_nosaukums
 2. Instal?jiet Windows. Ce??, kuru iek??v?t Unattend.txt fail?, tiek izmantots noklus?t?s mapes "Documents and Settings" viet?.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows 2000 neuzraudz?tu uzst?d??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
183245 Windows 2000 Unattended Winnt[32].exe komandrindas izmai?as (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

PAPILDINDORM?CIJA

PIEZ?ME. Turpm?k? sada?a sniedz inform?ciju par konfigur?ciju, ko Microsoft neatbalsta. ??s zi?as sniegtas vien?gi inform??anas nol?k?; Microsoft negarant?, ka ?? konfigur?cija darbojas pareizi.

BR?DIN?JUMS. Microsoft iesaka nep?rd?v?t nevienu sist?mas mapi. P?rd?v?jot sist?mas mapes, var rasties b?tiskas sist?mas k??mes un nestabila datora darb?ba. Ja tas tom?r ir j?veic, nepiecie?ama sist?mas dubl??ana pirms ??s darb?bas m??in??anas.

Izmantojiet atbilsto?o metodi, lai p?rd?v?tu vai p?rvietotu mapi "Documents and Settings".

Konkr?ti lietot?jam

Br?din?jums. Ja nepareizi modific?jat re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.
PIEZ?ME. ?? metode nep?rvieto Windows atsl?gas komponentus. Izmantojiet ?o metodi, ja nepiecie?ams p?rvietot tikai lietot?ja specifiskos datus.

Lai nor?d?tu citu mapi mapei "Documents and Settings", kad sist?ma Windows ir uzinstal?ta noteiktam lietot?jam, r?kojieties ??di:
 1. Identific?jiet lietot?ja profila ce?u. Profila ce?a identific??anai ir divas metodes. P?c lietot?ja ce?a iestat?jumiem vai lietot?ja SID. Priek?roka tiek dota lietot?ja SID metodei.
  • Lietot?ja SID metode
   1. Izmantojiet r?ku GETSID no Windows Server resursu komplekta, lai ieg?tu SID. Izmantojiet sintaksi, kas l?dz?ga ?im piem?ram:
    GETSID \\SERVERIS1 Lietot?jv?rds \\SERVERIS1 Lietot?jv?rds
   2. Kad ir ieg?ts SID, izmantojiet Regedit.exe vai Regedt32.exe, lai izv?l?tos lietot?ja SID zem ??das re?istra atsl?gas:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Lietot?ja ce?a iestat??ana
   1. Piesakieties dator? k? lietot?js un komandu uzvedn? ierakstiet SET (IESTAT?T). Atz?m?jiet LIETOT?JA PROFILA iestat?jumu un aizveriet komandu uzvednes logu.
   2. Piesakieties dator? k? administrators.
   3. Izmantojiet re?istra redaktoru, lai pievienotu LIETOT?JA PROFILA iestat?jumu ??dai re?istra atsl?gai:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Noklik??iniet uz re?istra atsl?gas un p?c tam uz Mekl?t izv?ln? Redi??t.
   5. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet LIETOT?JA PROFILA iestat?juma v?rt?bu un noklik??iniet uz Mekl?t n?kamo.
 2. Mainiet profila att?la ce?a v?rt?bu, lai izmantotu jauno ce?u, kuru v?laties re?istra atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Aizveriet re?istra redaktoru un piesakieties k? lietot?js. Komandu uzvedn? ierakstiet SET (IESTAT?T), lai p?rbaud?tu, vai ce?? ir izmain?ts.

Vis? map?

PIEZ?ME. ?? metode p?rvieto Windows atsl?gas komponentus. Izmantojiet ?o metodi tikai tad, ja j?p?rvieto vai j?p?rd?v? mape "Documents and Settings", bet nevar izmantot failu Unattend.txt, lai instal??anas laik? main?tu nosaukumu.

Lai nor?d?tu citu mapi visai mapei "Documents and Settings", tai skait? sist?mas atsl?gas komponentiem, r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties dator? k? administrators.
 2. Izveidojiet jaunu mapi.
 3. Atveriet pa?reiz?jo mapi "Documents and Settings".
 4. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas un p?c tam uz z?mnes Skats.
 5. Sada?? Papildu iestat?jumi noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes un p?c tam not?riet izv?les r?ti?as Pasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus un Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus .
 6. Noklik??iniet uz Labi.
 7. Lai kop?tu visas mapes jaun? map?, iz?emot lietot?ja mapi, kur? ?obr?d esat pieteicies, noklik??iniet un velciet t?s.
 8. Vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz Sist?ma un noklik??iniet uz z?mnes Lietot?ju profili.
 9. Kop?jiet pa?reiz?jo lietot?ja profilu jaunaj? map?.
 10. Noklik??iniet uz Labi, aizveriet vad?bas paneli, atsakieties un v?lreiz piesakieties dator? k? administrators.
 11. Re?istra redaktor? noklik??iniet uz Mekl?t izv?ln? Redi??t.
 12. Ierakstiet documents and settings un noklik??iniet uz Mekl?t.
 13. Aizst?jiet v?rt?bu datus vai p?rd?v?jiet v?rt?bas re?istra atsl?gu uz citu ce?u ikvienai re?istra atsl?gai un v?rt?bai, kas satur s?kotn?jo ce?u.PIEZ?ME. ??s izmai?as j?izpilda katrai re?istra instancei. Pret?j? gad?jum? dators var nestart?ties. Oblig?ti j?atjaunina visas re?istra atsl?gas un v?rt?bas, izmantojot citu ce?u.

 14. Restart?jiet datoru.
 15. Tagad varat dro?i no?emt s?kotn?jo mapi "Documents and Settings".
Piez?me. Ja re?istr? mekl?jat "Documents and Settings" (Dokumenti un iestat?jumi), virknes v?rt?bu atrad?sit ?aj? apak?atsl?g?:
HKLM\system\controlset001\control\hivelist
. ?? virknes v?rt?ba ir \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Nemainiet ?o virknes v?rt?bu. Kad pabeigta mapes "Documents and Settings" (Dokumenti un iestat?jumi) mekl??ana, mekl?jiet ar? ?so faila nosaukumu "Docume~1". Mainiet mekl??anas rezult?tu ce?u.

Rekviz?ti

Raksta ID: 236621 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 22. decembris - P?rskat??ana: 5.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbui kbprb KB236621

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com