Identifikator ?lanka: 236621 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Ukoliko poku?ate da premestite ili preimenujete fasciklu ?Dokumenti i postavke? u operativnom sistemu Windows, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:
?Fascikla ?Dokumenti i postavke? je sistemska fascikla operativnog sistema Windows i obavezna je za ispravan rad operativnog sistema Windows. Ne mo?e se premestiti niti preimenovati.?

UZROK

Ovo pona?anje je tako dizajnirano.

RE?ENJE

Da biste naveli drugu fasciklu umesto ?Dokumenti i postavke? tokom instalacije, sledite slede?e korake:
 1. Koristite parametar /UNATTEND sa datotekom Winnt.exe ili Winnt32.exe i unesite slede?i tekst u datoteku Unattend.txt, gde je z:\foldername putanja a ime fascikle koje ?elite:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\foldername
 2. Instalirajte operativni sistem Windows. Putanja koju ste uneli u datoteku Unattend.txt se koristi umesto podrazumevane fascikle ?Dokumenti i postavke?.
Za vi?e informacija o tihoj instalaciji operativnog sistema Windows 2000 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
183245 Promene komandne linije Windows 2000 Unattended Winnt[32].exe (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

DODATNE INFORMACIJE

NAPOMENA: Slede?i odeljak sadr?i informacije o konfiguraciji koju Microsoft ne podr?ava. Ove informacije slu?e samo u informativne svrhe. Microsoft ne nudi garancije da ova konfiguracija radi ispravno.

UPOZORENJE: Microsoft posebno preporu?uje izbegavanje preimenovanja sistemskih fascikli. Ukoliko preimenujete sistemske fascikle, mo?e do?i nestabilnosti ra?unara ili nepopravljivih sistemskih kvarova. Ukoliko je mogu?e, trebalo bi napraviti rezervnu kopiju sistema pre poku?aja izvr?avanja ove procedure.

Da biste preimenovali ili premestili fasciklu ?Dokumenti i postavke?, koristite odgovaraju?i metod.

Korisni?ki odre?en

Upozorenje Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili pomo?u nekog drugog metoda. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.
NAPOMENA: Ovaj metod ne preme?ta klju?ne komponente operativnog sistema Windows. Koristite ovaj metod ako ?elite da premestite samo podatke za odre?enog korisnika.

Da biste odredili drugu fasciklu umesto ?Dokumenti i postavke? nakon instaliranja operativnog sistema Windows za odre?enog korisnika, sledite slede?e korake:
 1. Identifikujte putanju profila korisnika. Postoje dva na?ina za identifikovanje putanje profila. Prema postavkama putanje korisnika ili SID (bezbednosni ID) korisnika. Preporu?uje se metod sa SID-om korisnika.
  • Metod sa SID-om korisnika.
   1. Koristite alatku GETSID iz kompleta alatki Windows Server Resource Kit da biste pribavili SID. Koristite sintaksu kao u slede?em primeru:
    GETSID \\SERVER1 UserName \\SERVER1 UserName
   2. Kada pribavite SID, koristite datoteku Regedit.exe ili Regedt32.exe da biste izabrali SID korisnika u okviru slede?eg klju?a registartora:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Postavke putanje korisnika
   1. Prijavite se na ra?unar kao korisnik, i zatim otkucajte SET na komandnoj liniji. Zabele?ite postavke za USERPROFILE i zatim zatvorite prozor komandne linije.
   2. Prijavite se kao administrator ra?unara.
   3. Koristite alatku ?Ure?iva? registratora? da biste dodali USERPROFILE postavke slede?em klju?u registartora:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Kliknite na klju? registratora i zatim izaberite stavku Prona?i u meniju Ure?ivanje.
   5. U okviru Pronala?enje otkucajte vrednost USERPROFILE postavke i zatim kliknite na dugme Prona?i slede?e.
 2. Promenite vrednost ProfileImagePath da koristi novu putanju koju ?elite u klju?u registartora HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora? i zatim se prijavite sa korisni?kim nalogom. Otkucajte SET u komandnoj liniji da biste potvrdili promenu putanje.

?itava fascikla

NAPOMENA: Ovaj metod preme?ta klju?ne komponente operativnog sistema Windows. Ovaj metod koristite samo ako ?elite da premestite ili preimenujete fasciklu ?Dokumenti i postavke? i ako ne mo?ete da koristite datoteku Unattend.txt za promenu imena tokom instalacije.

Da biste odredili drugu fasciklu umesto ?Dokumenti i postavke?, uklju?uju?i i klju?ne komponente sistema, sledite slede?e korake:
 1. Prijavite se kao administrator ra?unara.
 2. Kreirajte novu fasciklu.
 3. Otvorite trenutnu fasciklu ?Dokumenti i postavke?.
 4. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle i zatim kliknite na karticu Prikaz.
 5. Na listi Vi?e opcija postavki izaberite Prika?i skrivene datoteke i fascikle i zatim opozovite izbor u poljima Sakrij oznake tipa datoteka poznatih tipova datoteka i Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema.
 6. Kliknite na dugme U redu.
 7. Kliknite i prevucite da biste kopirali sve fascikle u novu fasciklu, osim fascikli korisnika koji su trenutno prijavljeni.
 8. Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na stavku Sistem i zatim izaberite karticu Korisni?ki profili.
 9. Kopirajte trenutne korisni?ke profile u novu fasciklu.
 10. Kliknite na dugme U redu, zatvorite kontrolnu tablu i odjavite se i opet se prijavite sa administratorskim nalogom.
 11. U programu ?Ure?iva? registratora?, izaberite stavku Prona?i u meniju Ure?ivanje.
 12. Otkucajte dokumenti i postavke i zatim kliknite na dugme Prona?i.
 13. Zamenite podatke vrednosti ili preimenujte vrednost ili klju? registratora za novu putanju za svaki klju? registartora i vrednost koja sadr?i originalnu putanju.NAPOMENA: Morate dovr?iti ovu izmenu za svaki registar da bi ra?unar mogao da se pokrene. Od presudne je va?nosti da a?urirate sve klju?eve registratora i vrednosti sa novom putanjom.

 14. Ponovo pokrenite ra?unar.
 15. Sada mo?ete bezbedno ukloniti originalnu fasciklu ?Dokumenti i postavke?.
Napomena Ako potra?ite termin ?Documents and Settings? u registratoru, prona?i ?ete vrednost niske u slede?em potklju?u:
HKLM\system\controlset001\control\hivelist
. Ova vrednost niske je \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Nemojte menjati ovu vrednost niske. Kada zavr?ite sa tra?enjem termina ?Documents and Settings?, potra?ite i skra?eno ime datoteke ?Docume~1?. Promenite putanju za te rezultate.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 236621 - Poslednji pregled: 22. decembar 2006. - Revizija: 5.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbprb kbui KB236621

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com