ID c?a bài: 236621 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng di chuy?n ho?c đ?i tên c?p "tài li?u và cài đ?t" Windows, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
"Documents and Settings là m?t thư m?c h? th?ng Windows và c?n cho Windows ch?y đúng. Nó không th? đư?c di chuy?n ho?c đ?i tên."

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này là do thi?t k?.

GI?I PHÁP

Đ? ch? đ?nh m?t thư m?c khác nhau cho thư m?c "Documents and Settings" trong khi cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng chuy?n đ?i /UNATTEND v?i Winnt.exe ho?c Winnt32.exe và chèn các m?c sau đây vào t?p tin Unattend.txt, nơi z:\foldername là tên đư?ng d?n và c?p mà b?n mu?n:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\foldername
 2. Cài đ?t Windows. Đư?ng d?n b?n đưa vào t?p tin Unattend.txt đư?c s? d?ng thay v? thư m?c "tài li?u và cài đ?t" m?c đ?nh.
Đ? bi?t thêm v? cài đ?t không giám sát c?a Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
183245Thay đ?i đ?i v?i Windows 2000 l?i Winnt [32] .exe command line

THÔNG TIN THÊM

LƯU ?: Ph?n sau cung c?p thông tin v? m?t c?u h?nh Microsoft không h? tr?. Chúng tôi cung c?p thông tin này cho m?c đích thông tin ch?; Microsoft đưa ra không có b?o đ?m r?ng này c?u h?nh ho?t đ?ng đúng.

C?NH BÁO: Microsoft m?nh m? khuy?n cáo ch?ng l?i đ?i tên b?t k? thư m?c h? th?ng. L?i h? th?ng nghiêm tr?ng ho?c m?t máy tính không ?n đ?nh có th? gây ra n?u b?n đ?i tên c?p h? th?ng. N?u th?c hi?n, m?t b?n sao lưu nên đư?c làm b?ng h? th?ng trư?c khi c? th? t?c này.

Đ? đ?i tên ho?c di chuy?n c?p ""tài li?u và cài đ?t, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Ngư?i dùng c? th?

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

LƯU ?: Phương pháp này không ph?i di d?i quan tr?ng c?u ph?n c?a Windows. S? d?ng phương pháp này n?u b?n yêu c?u ch? đ?c trưng cho ngư?i s? d?ng d? li?u đư?c chuy?n đi.

Đ? ch? đ?nh m?t thư m?c khác nhau cho thư m?c "Documents and Settings" sau khi b?n cài đ?t Windows cho m?t ngư?i dùng c? th?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh đư?ng d?n h? sơ c?a ngư?i dùng. Có hai phương pháp đ? xác đ?nh đư?ng d?n h? sơ. Ho?c b?ng cách thi?t l?p đư?ng d?n ngư?i dùng ho?c ngư?i dùng SID. Ngư?i s? d?ng SID phương pháp đư?c ưa thích.
  • Phương pháp SID c?a ngư?i s? d?ng
   1. S? d?ng các công c? GETSID t? b? tài nguyên máy ch? Windows đ? có đư?c SID. S? d?ng cú pháp tương t? như ví d? sau:
    Tên ngư?i dùng \\SERVER1 GETSID \\SERVER1 UserName
   2. M?t khi b?n có đư?c SID, s? d?ng Regedit.exe ho?c Regedt32.exe đ? ch?n SID c?a ngư?i s? d?ng theo khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Ngư?i s? d?ng đư?ng d?n cài đ?t
   1. Đăng nh?p vào máy tính như là ngư?i dùng, và sau đó g? THI?T L?P m?t d?u nh?c l?nh. Lưu ? các thi?t l?p cho USERPROFILE, và sau đó đóng c?a s? d?u nh?c l?nh.
   2. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? c?a máy tính.
   3. S? d?ng Registry Editor đ? thêm các thi?t l?p USERPROFILE đ?n khóa registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. B?m khóa s? đăng k? và sau đó b?m T?m trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
   5. Trong các T?m h?p, nh?p giá tr? c?a các thi?t l?p USERPROFILE, và sau đó nh?p vào T?m ti?p theo.
 2. Thay đ?i giá tr? ProfileImagePath s? d?ng đư?ng d?n m?i b?n mu?n trong registry key HKEY_LOCAL_MACHINE NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Đóng Registry Editor, và sau đó đăng nh?p như ngư?i dùng. Lo?i THI?T L?P t?i d?u nh?c l?nh đ? ki?m ch?ng đư?ng d?n đ? thay đ?i.

Toàn b? thư m?c

LƯU ?: Phương pháp này relocates quan tr?ng c?u ph?n c?a Windows. S? d?ng phương pháp này ch? n?u b?n đ?i h?i ph?i có thư m?c "Documents and Settings" đ? đư?c di chuy?n ho?c đ?i tên và b?n không th? s? d?ng các t?p tin Unattend.txt đ? thay đ?i tên trong khi cài đ?t.

Đ? ch? đ?nh m?t thư m?c khác nhau cho thư m?c toàn b? "Documents and Settings", bao g?m c? các thành ph?n h? th?ng quan tr?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. T?o m?t thư m?c m?i.
 3. M? c?p "tài li?u và cài đ?t" hi?n th?i.
 4. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p, và sau đó b?m vào các Xem tab.
 5. Dư?i Thi?t đ?t chuyên sâu Nh?p vào Hi?n th? các t?p và c?p ?n, và sau đó b?m Xóa các ?n ph?n m? r?ng t?p tin cho các ki?u t?p đ? bi?t?n các t?p tin đư?c b?o v? h? đi?u hành h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. B?m và kéo đ? sao chép t?t c? các thư m?c vào thư m?c m?i, ngo?i tr? hi?n đang đăng nh?p vào thư m?c ngư?i dùng.
 8. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề, và sau đó b?m vào các H? sơ ngư?i dùng tab.
 9. Sao h? sơ c?a ngư?i dùng hi?n t?i vào c?p m?i.
 10. Nh?p vào Ok, đóng Control Panel, và sau đó đăng xu?t và đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr? m?t l?n n?a.
 11. Trong Registry Editor, b?m T?m trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 12. Lo?i tài li?u và thi?t đ?t, và sau đó nh?p vào T?m.
 13. Thay th? d? li?u giá tr? ho?c đ?i tên giá tr? ho?c đăng k? ch?a khóa cho con đư?ng m?i cho m?i khóa registry và giá tr? ch?a đư?ng nét g?c.LƯU ?: B?n ph?i hoàn t?t s? thay đ?i này cho m?i trư?ng h?p trong s? đăng k? ho?c máy tính c?a b?n có th? không kh?i đ?ng. Nó là b?t bu?c r?ng b?n c?p nh?t t?t c? các khóa registry và các giá tr? v?i đư?ng d?n m?i.

 14. Khởi động lại máy tính.
 15. B?n có th? bây gi? an toàn lo?i b? c?p "tài li?u và cài đ?t" g?c.
Chú ý N?u b?n t?m ki?m đăng k? cho "Documents and Settings", b?n s? t?m th?y m?t chu?i giá tr? trong subkey sau đây:
HKLM\system\controlset001\control\hivelist
. Giá tr? chu?i này là \Device\HarddiskVolume#\Documents và cài đ?t. Không thay đ?i các giá tr? chu?i này. Sau khi b?n đ? k?t thúc t?m ki?m cho "Documents and Settings", c?ng t?m ki?m các tên t?p tin ng?n "Docume ~ 1." Thay đ?i đư?ng d?n cho nh?ng k?t qu?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 236621 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbui kbmt KB236621 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:236621

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com