% HOMEPATH % và % HOMESHARE % bi?n đư?c gi?i quy?t không đúng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 236813 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? s? d?ng Microsoft phân b? t?p tin h? th?ng (DFS) đ? ánh x? ổ đĩa tr?c ti?p cho m?c tin thư thoại và m?c tin thư thoại con trong m?t chia s? DFS. N?u m?c tin thư thoại nhà n?m trên m?t ph?n DFS, % HOMEDRIVE % bi?n là ánh x? ch? vào g?c r? DFS và không đ? đư?ng d?n đ?y đ?. Hành vi này là đi?u hi?n nhiên khi b?n xem các m?c tin thư thoại trong Windows NT Explorer. Ngoài ra, % HOMEPATH % và % HOMESHARE % bi?n đang không đư?c gi?i quy?t m?t cách chính xác.

Ví d?, n?u DFS_root là g?c r? DFS dùng chung \\Pkdfs và m?c tin thư thoại nhà c?a b?n là \\Pkdfs\Dfs_root\Home\User1:
% HOMEDRIVE % (ví d?, ổ đĩa Z) là ánh x? t?i \\Pkdfs\Dfs_root
% HOMESHARE % gi?i quy?t đ? \\Pkdfs\Dfs_root
% HOMEPATH % gi?i quy?t đ? \Home\User1.
Thay vào đó, % HOMEDRIVE %% % HOMEPATH % HOMESHARE % nên gi?i quy?t đ? \\Pkdfs\Dfs_root\Home\User1, nên gi?i quy?t đ? \, và % HOMEDRIVE % (Z:) nên đ? đ? \\Pkdfs\Dfs_root\Home\User1.

GI?I PHÁP

Windows NT

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c các c?p nh?t ph?n m?m. Thông tin v? vi?c thu th?p các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng h?y vào:
 • 152734 làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? vi?c thu th?p các c?p nh?t ph?n m?m, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

Windows 2000

theo m?c đ?nh, Windows 2000 ánh x? % HOMEDRIVE % bi?n đ? m?c tin thư thoại nhà, th?m chí n?u nó trên m?t chia s? không DFS. Trong trư?ng h?p này, % HOMEDRIVE % bi?n là ánh x? t?i ph?n \\Pkdfs\Dfs_root\Home\User1 và % HOMEPATH % bi?n gi?i quy?t đ? \.

Windows 2000 h? tr? th?c hi?n chia s? sâu. B?n có th? s? d?ng tính năng này đ? tr?c ti?p ánh x? cho m?c tin thư thoại trong m?t ph?n n?u b?n có quy?n thích h?p. N?u m?c tin thư thoại nhà c?a b?n là \\server\chia s?\dir\dir2\%username% (nơi chia s? là m?t ph?n không DFS), c?a b?n % HOMEDRIVE % bi?n là ánh x? t?i \\server\share\dir1\dir2\%USERNAME% và % HOMEPATH % bi?n gi?i quy?t đ? đư?c vi?t b?i admin theo m?c đ?nh.

B?n có th? s? d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPO) c?a Thư mục Họat động đ? t?t tính năng chia s? sâu cho m?c tin thư thoại nhà (và gi? cho các hành vi tương t? như Windows NT 4.0). Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Management Console (MMC).
 2. B?m vào các Thêm/lo?i b? -theo, và sau đó ch?n chính sách nhóm danh sách.LƯU ?: B?n có th? áp d?ng chính sách này cho máy tính đ?a phương, m?t máy tính t? xa ho?c m?t t?p h?p các máy tính t? xa.

 3. Đi t?i c?p User Configuration Templates\System\Logon\Logoff.
 4. B?m đúp K?t n?i m?c vào m?c tin thư thoại g?c c?a ph?n.
 5. Nh?p vào Kích ho?t, sau đó b?m Ok.
Khi b?n b?t chính sách này, % HOMEDRIVE % bi?n là ánh x? t?i \\server\share\ và gi?i quy?t các % HOMEPATH % bi?n đ? \dir1\dir2\%USERNAME% khi c? ph?n là m?t ph?n không DFS.

Cho m?t Windows 2000 Server trong m?t NT 4.0 mi?n, đ? m? chính sách này, th?c hi?n như sau:
 • Trên thanh công c? click B?t đ?u, b?m Ch?y, r?i g? gpedit.msc.
Đi?u này s? m? ra các chính sách hi?n th? ngư?i s? d?ng và máy tính c?u h?nh chính sách không ph?i là visable khi b?n m? chính sách an ninh đ?a phương.

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT Server 4.0 Service Pack 6 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6.

Thu?c tính

ID c?a bài: 236813 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB236813 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 236813

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com