"Ng?ng 0x0000000A" liên quan đ?n Scsiport.sys trong Windows NT 4.0 SP5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 236981
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? ki?m nh?p. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p m?t thông báo l?i "STOP 0x0000000A" sau khi áp d?ng Windows NT 4.0 Service Pack 5 (SP5) trên m?t máy tính v?i m?t IBM ServerRaid SCSI adapter. V?n đ? này có th? x?y ra tùy thu?c vào giá tr? d? li?u giá tr? s? ki?m nh?p NumberOfRequests liên k?t v?i các SCSI adapter.

Máy tính v?i khác SCSI Adapter c?ng có th? g?p các tri?u ch?ng tương t?.

NGUYÊN NHÂN

M?t s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n trong SP5 cho các thu?t toán xác nh?n giá tr? d? li?u giá tr? NumberOfRequests lưu tr? trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DriverName\Parameters\Devicen
Các thu?t toán trong SP5 là thi?u sót và không tr? v? các k?t qu? chính xác cho b?t k? giá tr? hơn 255. Đ?c bi?t, các thông báo l?i nói trên k?t qu? n?u tham s? đư?c thi?t l?p đ? 256 ho?c 512.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c các c?p nh?t ph?n m?m. Thông tin v? vi?c thu th?p các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng h?y vào:
  • 152734 làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? vi?c thu th?p các c?p nh?t ph?n m?m, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này và có đư?c k?t qu? mong đ?i mà không áp d?ng hotfix này, h?n ch? giá tr? d? li?u giá tr? NumberOfRequests vào kho?ng 16 thông qua 255.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT Server Phiên b?n 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6.

THÔNG TIN THÊM

Trư?c khi SP5, các thu?t toán đ? phê chu?n tham s? này là c?ng hoàn thi?n, nhưng không ph?i trong đó m?t cách mà m?t thông báo l?i "STOP" k?t qu?. Đ?c bi?t, các giá tr? gi?a 256 và 512 đư?c gi?m đ?n kho?ng 16 thông qua 255.

Thu?c tính

ID c?a bài: 236981 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbmt KB236981 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 236981

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com