H?n ch? các k?t n?i đ?ng th?i c?a ngư?i dùng trong Windows Server 2003, Windows 2000 và Windows NT 4.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 237282 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? h?n ch? các k?t n?i đ?ng th?i cho t?t c? ngư?i dùng trong m?t Microsoft Windows Server 2003, m?t Microsoft Windows 2000, và m?t môi trư?ng Microsoft Windows NT 4.0.

THÔNG TIN THÊM

Cài đ?t công c? Windows 2000 Resource Kit tên CConnect.exe trên m?i máy tính khách hàng. Công c? này, cùng v?i m?t t?p tin .adm đư?c cung c?p b?i các công c?, có th? th?c hi?n các ch?c năng sau đây:
 • H?n ch? các k?t n?i đ?ng th?i cho m?i ngư?i dùng.
 • Đăng xu?t kh?i máy tính t? xa khi k?t n?i đ?ng th?i đư?c đ?t t?i.
 • Danh sách t?t c? các máy tính ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào.
 • Danh sách các máy ch? đăng nh?p cho m?i ngư?i dùng.
 • Hi?n th? bao nhiêu ngư?i dùng đang đăng nh?p vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n (DC).
 • L?c lư?ng logoff m?t khi các k?t n?i đ?ng th?i đ?t đư?c.
 • Cho phép g? l?i c?a các công c? CConnect.
 • Ghi s? ki?n vào Nh?t k? s? ki?n c?a h? ph?c v? đ? ch? r? v? t?nh tr?ng c?a các công c? CConnect.
 • Lưu danh sách t?t c? vào m?t t?p tin đ? ki?m tra thêm.
 • Theo d?i ngư?i s? d?ng cu?i c?a máy tính và ch? gi?i h?n đó ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào máy tính n?u máy tính b? đóng c?a không chính xác.
Công c? này là bao g?m trong Windows 2000 Resource Kit và làm vi?c v?i Windows NT 4.0 và Windows 2000. Cho Windows 2000, không có không có yêu c?u h? th?ng. Đ?i v?i Windows NT 4.0, yêu c?u sau t?n t?i:
 • Windows NT 4.0 Service Pack 3 ho?c sau này ph?i đư?c cài đ?t.
 • Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) 2.0 ph?i đư?c cài đ?t.
 • Windows Scripting Host ph?i đư?c cài đ?t.
 • Web Based Enterprise Management (WBEM) ph?i đư?c cài đ?t.

Phiên b?n 2.0

Phiên b?n 2.0 h? tr? thi?t b? đ?u cu?i máy ch? h?n ch?.

Yêu c?u

Ph?c v? đ?u cu?i Windows NT 4.0: Service Pack 4 ho?c cao hơn
Windows 2000: Không có yêu c?u
Phiên b?n 2 s? có s?n cho ngư?i s? d?ng trên c?a s? ti?p theo 2000 Resource Kit. Phiên b?n 1.3 là ngày đ?u tiên c?a Windows 2000 Resource Kit.

LimitLogin ti?n ích

B?n c?ng có th? s? d?ng ti?n ích LimitLogin đ? h?n ch? tin đăng nh?p ngư?i s? d?ng đ?ng th?i trong m?t tên mi?n Active Directory trong m?t Windows Server 2003, Windows 2000, và m?t môi trư?ng Windows NT 4.0. Các ti?n ích LimitLogin gi? theo d?i c?a t?t c? các thông tin đăng nh?p vào tên mi?n Active Directory.

Các ti?n ích LimitLogin có kh? năng sau đây:
 • Nó có th? h?n ch? s? lư?ng các tin đăng nh?p cho m?i ngư?i s? d?ng t? b?t k? máy tính nào trong vùng. Đi?u này bao g?m ph?c v? đ?u cu?i bu?i.
 • Nó có th? hi?n th? thông tin đăng nh?p v? b?t k? ngư?i dùng ? tên mi?n theo đi?u tiêu chí c? th?. Ví d?, b?n có th? s? d?ng ti?n ích LimitLogin đ? hi?n th? t?t c? các bu?i đăng nh?p vào m?t máy tính khách hàng c? th? ho?c lên b? ki?m soát mi?n c? th?. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng ti?n ích đ? hi?n th? t?t c? các máy tính mà ngư?i dùng nh?t đ?nh hi?n đang đăng nh?p.
 • Nó r?t d? dàng đ? qu?n l? và c?u h?nh b?i v? nó có th? tích h?p vào các ho?t đ?ng thư m?c Microsoft Management Console (MMC) snap-in.
 • Nó t? xa có th? xóa và đăng xu?t ngư?i dùng phiên t? các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính MMC snap-in.
 • Nó có th? t?o các báo cáo thông tin đăng nh?p này trong m?t đ?nh d?ng giá tr? ph?y (CSV) ho?c m?t đ?nh d?ng XML.
Đ? t?i v? ti?n ích LimitLogin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/f/d/0/fd05def7-68a1-4f71-8546-25c359cc0842/limitlogin.exe
G?i câu h?i ho?c đ? cung c?p cho khách hàng thông tin ph?n h?i v? các ti?n ích LimitLogin, e-mail bí danh sau đây:
llogin@Microsoft.com

Thu?c tính

ID c?a bài: 237282 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbpolicy kbmt KB237282 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:237282

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com