B?n nh?n đư?c "l?i 1904. Mô-đun <path &="" file="" name=""> không th? đăng k? "thông báo l?i khi b?n ch?y thi?t l?p Office 2000</path>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 237294 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
C?NH BÁO: Thông tin này là sơ b? và không đư?c xác nh?n ho?c th? nghi?m c?a Microsoft. S? d?ng ch? v?i tùy ?.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Microsoft Office 2000, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:
L?i 1904. Module đư?ng d?n & t?p tin tên th?t b?i khi Đăng k?. HRESULT-2147024894. Liên h? v?i nhân viên h? tr? c?a b?n.
nơi đư?ng d?n & t?p tin tên là tên t?p tin c? th? v?i m?t đư?ng d?n đ?y đ? đ?n t?p tin.

L?a ch?n c?a b?n là nh?p vào H?y b?, Th? l?i, ho?c B? qua. N?u b?n nh?p vào H?y b?, m?t tin nh?n xu?t hi?n yêu c?u cho dù b?n mu?n thoát kh?i thi?t l?p. N?u b?n Nh?p vào Th? l?i, các thông báo l?i l?i xu?t hi?n. N?u b?n nh?p vào B? quaThi?t l?p ti?p t?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • T?p không đư?c cài đ?t đúng.
 • T?p tin b? h?ng.
 • Các chương tr?nh khác, bao g?m c? b? nh? cư trú và ch?ng vi-rút các chương tr?nh, ch?y và s? d?ng b?t k? phiên b?n c?a t?p tin.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

S? d?ng m?t trong nh?ng cách gi?i quy?t sau đây phù h?p v?i b?n t?nh h?nh.

Nh?p b? qua

Trong h?u h?t trư?ng h?p, b?n m?t cách an toàn có th? nh?p vào B? qua. Office 2000 k?t thúc ti?n tr?nh cài đ?t, và Office 2000 các chương tr?nh ho?t đ?ng chính xác.

Đăng k? t?p tin b?ng tay

Đ? đăng k? m?t t?p tin c? th? m?t l?n n?a trong đăng k?, trong khi b?n đang làm vi?c trong Microsoft Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, g? l?nh sau, và sau đó nh?p vào Ok
  RegSvr32 tên t?p
  nơi tên t?p là tên t?p tin đư?c ch? đ?nh vào năm 1904 l?i.
B?n s? nh?n đư?c m?t thông báo r?ng t?p tin là bây gi? chính xác đăng k?. N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo r?ng các t?p tin không đư?c đăng k?, h?y th? các cách gi?i quy?t khác.

Làm s?ch-b?t đ?u máy tính

Đ?m b?o r?ng không có không có các chương tr?nh đang ch?y, đ?c bi?t là các chương tr?nh ch?ng vi-rút. S? d?ng kh?i đ?ng ch?n l?c đ? đ?m b?o r?ng máy tính ch?y s?ch nh?t có th?. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n làm s?ch-b?t đ?u Click vào x? l? s? c?, (s?ch-kh?i đ?ng) bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129260Windows 95: Mô t? và thi?t l?p Các bư?c g? r?i
192926Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98
267288 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition

R?ng thư m?c Temp

Temp thư m?c có th? ch?a các t?p tin can thi?p v?i các cài đ?t Office. Đ? lo?i b? nh?ng t?p tin này, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho h? th?ng đi?u hành c?a b?n.

Microsoft Windows NT 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000

Trong Microsoft Windows NT 4.0, t?m đ?n thư m?c Temp, mà thư?ng n?m trong thư m?c g?c c?a đ?a c?ng h? th?ng (C:\Temp). Hi?n th? các n?i dung c?a thư m?c Temp v?i các chi ti?t, và xóa các t?p tin mà không đư?c thành l?p ngày ngày hi?n t?i.

Microsoft Windows 95 ho?c Microsoft Windows 98

 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Nh?n F8 khi b?n nh?n th?y "b?t đ?u Windows 95 "tin nh?n, và sau đó ch?n D?u nh?c l?nh ch? đ? an toàn ch?.

  Trong Windows 98, gi? phím CTRL cho đ?n các Microsoft Windows 98 Startup tr?nh đơn xu?t hi?n, và sau đó ch?n D?u nh?c l?nh ch? đ? an toàn ch?. Trên m?t s? máy tính, b?n có th? nh?n F8 thay v? c?a CTRL đ? đưa lên các Microsoft Windows 98 Startup tr?nh đơn.
 2. Lo?i thi?t l?p và sau đó nh?n ENTER. Chú ý v? trí bi?n TEMP.
 3. Đi t?i c?p lưu ? ? bư?c 2. Ví d?, n?u TEMP là thi?t l?p đ? C:\WINDOWS\TEMP, g? d?ng sau đây và sau đó nh?n ENTER:
  cd\windows\temp
  N?u thư m?c lưu ? ? bư?c 2 không t?n t?i, b?n ph?i t?o các thư m?c. Ví d?, b?n có th? t?o ra m?t thư m?c t?m th?i đư?c g?i là win95tmp ngày c?a b?n đ?a c?ng b?ng cách g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh:
  MD c:\win95tmp
 4. Xóa b? b?t k? t?p t?m th?i trong c?p này. T?p t?m th?i thư?ng có m?t ph?n m? r?ng .tmp. Đ? xoá các t?p này, h?y g? d?ng sau và sau đó nh?n ENTER:
  del *.tmp
  LƯU ?: Không xóa các t?p tin t? trong Windows 95 đ? h?a giao di?n ngư?i dùng (ngh?a là, khi b?n đang ch?y Windows 95), b?i v? Windows 95 ho?c m?t chương tr?nh Windows có th? s? d?ng m?t trong nh?ng t?p tin này.

Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me)

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào H? th?ng thông tin.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.
 3. B?m vào các Môi trư?ng tab và t?m các bi?n TEMP. N?u bi?n TEMP là không có trong b?ng, nh?p M?i và g? NHI?T Đ? cho tên bi?n, vàC:\Windows\Temp Đ?i v?i giá tr? bi?n. Nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Không N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 5. Chèn Windows c?a b?n tôi kh?i đ?ng đ?a trong ? đ?a c?a b?n ? đ?a.
 6. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào D?ng l?i. Đ?m b?o Kh?i đ?ng l?i đư?c ch?n trong danh sách th? xu?ng. Nh?p vào Ok.
 7. Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i Windows đ? m?t d?u nh?c l?nh, g? các sau đây, và nh?n ENTER sau m?i d?ng:
  c:
  cd\windows\temp
  N?u thư m?c cd\windows\temp không t?n t?i, b?n ph?i t?o các thư m?c. B?n có th? t?o thư m?c t?m th?i trên đ?a c?ng c?a b?n b?ng cách g? các d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh:
  MD c:\windows\temp
 8. Xóa b? b?t k? t?p t?m th?i trong c?p này. T?p t?m th?i thư?ng có m?t ph?n m? r?ng .tmp. Đ? xoá các t?p này, h?y g? d?ng sau và sau đó nh?n ENTER:
  del *.tmp

Đ?i tên t?p ho?c t?p tin

S? d?ng Microsoft Windows Explorer đ? xác đ?nh v? trí và đ?i tên file, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p.

T?t b? nh? Cache ? đ?a CD-ROM (Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows Millennium Edition ch?)

H?y th? t?t cache ? đ?a CD-ROM. Đi?u này có th? làm cho ? đ?a đáng tin c?y hơn, nhưng nó c?ng có th? làm gi?m hi?u su?t. Đ? t?t ? đ?a CD-ROM b? nh? cache, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào các Các vấn đề bi?u tư?ng.
 3. B?m vào các Hiệu suất tab, và sau đó b?m H? th?ng t?p tin.
 4. Trên các Đ?A CD-ROM tab, b?m vào Không đ?c-trư?c trong các T?i ưu hóa truy c?p m?u chodanh sách.
 5. Kéo các Kích thư?c b? nh? cache b? sung thanh trư?t đ? v? trí bên trái (các Nh? cài đ?t), sau đó b?m Ok.

THAM KH?O

Đ?i v?i các bài vi?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i c? th? trong thi?t l?p văn ph?ng:
Click vào đây đ? xem danh sách các c?a s? cài đ?t l?i cho Office 2000 bài vi?t
Đ?i v?i các bài vi?t v?i thông tin chung v? làm th? nào đ? g? r?i các văn ph?ng l?i:
Click vào đây đ? xem danh sách các bài vi?t Office 2000 gi?i đáp th?c m?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 237294 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB237294 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:237294

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com