Thi?t l?p h? th?ng tên mi?n cho ho?t đ?ng thư m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 237675 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

H? th?ng tên mi?n (DNS) là Offender Active Directory Windows 2000. Ho?t đ?ng thư m?c khách hàng và khách hàng công c? s? d?ng DNS đ? xác đ?nh v? trí b? đi?u khi?n vùng cho hành chính và đăng nh?p. B?n ph?i có m?t máy ch? DNS đư?c cài đ?t và c?u h?nh Active Directory và ph?n m?m liên quan đ?n khách hàng đ? ho?t đ?ng t?t. Bài vi?t này hư?ng d?n b?n qua các c?u h?nh DNS yêu c?u.

Đ? phân gi?i tên NetBIOS (h? ph?c v? WINS, t?p LMHosts ho?c NetBIOS broadcast) là v?n c?n c?n thi?t cho phiên b?n trư?c c?a Windows đ? gi?i quy?t tài nguyên m?ng trên m?t tên mi?n Active Directory.

LƯU ?: Windows 2000 Server CD-ROM là c?n thi?t đ? hoàn t?t thi?t l?p. Cài đ?t h? đi?u hành t? m?t chia s? m?ng không ho?t đ?ng trong m?t s? t?nh hu?ng.

Có kinh nghi?m qu?n tr? viên DNS đư?c khuy?n khích đ? đ?c các bư?c tham gia vào c?u h?nh, và s?a đ?i chúng cho phù h?p v?i t?nh hu?ng khác nhau. Các bư?c trong bài vi?t này phác th?o m?t c?u h?nh duy nh?t, đơn gi?n và không đ?i di?n cho c?u h?nh duy nh?t có th?.

THÔNG TIN THÊM

Yêu c?u máy ch? DNS

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng h? ph?c v? DNS Microsoft như đư?c cung c?p v?i Windows 2000 Server như máy ch? DNS c?a b?n. Tuy nhiên, Microsoft DNS là không c?n thi?t. Các máy ch? DNS b?n s? d?ng:
 • Ph?i h? tr? SRV RR (RFC 2052).
 • H? tr? giao th?c C?p Nh?t đ?ng (RFC 2136).
Phiên b?n 8.1.2 và sau này c?a máy CHI?U (m?t ph? bi?n DNS th?c h? ph?c v? hi?n) h? tr? c? SRV RR và năng đ?ng C?p Nh?t. (Phiên b?n 8.1.1 h? tr? C?p Nh?t năng đ?ng, nhưng nó có l?i mà đ? đư?c c? đ?nh trong 8.1.2.) N?u b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n c?a máy CHI?U không h? tr? C?p Nh?t đ?ng, b?n c?n ph?i t? thêm b?n ghi máy ch? DNS.

LƯU ?: Microsoft DNS, như bao g?m v?i Microsoft Windows NT Server 4.0, không h? tr? các b?n ghi SRV. Dùng h? ph?c v? DNS đư?c cung c?p v?i Windows 2000 Server.

B?t đ?u v?i m?t máy ch? đ?c l?p d?a trên Windows 2000

H? ph?c v? này tr? thành m?t máy ch? DNS cho m?ng c?a b?n. B?n c?ng có th? thúc đ?y nó đ?n vai tr? b? đi?u khi?n tên mi?n t?i m?t th?i gian sau đó.

Trong bư?c đ?u tiên, b?n ch? đ?nh máy ch? này m?t c?u h?nh giao th?c Internet (IP) t?nh. Các máy ch? DNS không nên s? d?ng đ?a ch? IP đư?c gán t? đ?ng, b?i v? thay đ?i năng đ?ng đ?a ch? có th? làm cho khách hàng đ? m?t liên l?c v?i các máy ch? DNS.

C?u h?nh TCP/IP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp M?ng và các k?t n?i Dial-up.
 3. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Gán m?t đ?a ch? IP t?nh, m?t n? m?ng con và c?ng đ?a ch? h? ph?c v? này.
 6. Nh?p vào Nâng cao.
 7. B?m vào các DNS Tab.
 8. Ch?n "h?u ph? thêm ti?u h?c và k?t n?i c? th? DNS t?"
  Ki?m tra "Append h?u t? cha c?a h?u t? DNS chính"
  Ki?m tra "Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS"

  N?u máy ch? Windows 2000 d?a trên DNS này là trên m?t m?ng n?i b?, nó nên ch? tr? đ?n đ?a ch? IP c?a riêng nó cho DNS; không đưa vào đ?a ch? IP cho các máy ch? DNS khác ? đây. N?u máy ch? này c?n ph?i x? l? tên trên Internet, nó c?n ph?i có m?t ngành giao nh?n c?u h?nh.
 9. Nh?p vào Ok đ? đóng thu?c tính cài đ?t TCP/IP nâng cao.
 10. Nh?p vào Ok ch?p nh?n nh?ng thay đ?i c?a b?n c?u h?nh TCP/IP.
 11. Nh?p vào Ok đ? đóng thu?c tính c?a k?t n?i khu v?c đ?a phương.

  LƯU ?: N?u b?n nh?n đư?c m?t c?nh báo t? d?ch v? DNS b? nh? đ?m tr?nh gi?i quy?t, h?y nh?p vào Ok đ? b? qua c?nh báo. Tr?nh gi?i quy?t b? nh? đ?m c? g?ng đ? liên l?c v?i h? ph?c v? DNS, nhưng b?n đ? không hoàn t?t c?u h?nh h? ph?c v?.
 12. Ti?p t?c bư?c ti?p theo đ? cài đ?t h? ph?c v? DNS Microsoft.

Cài đ?t h? ph?c v? Microsoft DNS

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Thêm và lo?i b? c?u ph?n Windows.
 4. Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p vào D?ch v? m?ng, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các H? th?ng tên mi?n (DNS) ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Nh?p vào Ok đ? b?t đ?u máy ch? thi?t l?p. DNS server và công c? t?p tin đư?c sao chép vào máy tính c?a b?n.
 8. Ti?p t?c bư?c ti?p theo đ? c?u h?nh h? ph?c v? DNS.

C?u h?nh máy ch? DNS b?ng cách s? d?ng DNS Manager

Các bư?c hư?ng d?n b?n qua c?u h?nh DNS b?ng cách s? d?ng DNS Manager-theo trong Microsoft Management Console (MMC).
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào DNS Manager. B?n th?y hai vùng dư?i tên máy tính c?a b?n: Forward Lookup ZoneReverse Lookup Zone.
 2. Thu?t s? c?u h?nh máy ch? DNS b?t đ?u. Nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p chu?t ph?i Forward Lookup Zone, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Ch?n máy ch? DNS c?a b?n có m?t máy ch? g?c. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Ch?n đ? thêm m?t khu v?c chuy?n ti?p tra c?u. Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Khu v?c chuy?n ti?p tra c?u m?i ph?i có m?t khu v?c chính đ? nó có th? ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t năng đ?ng. Nh?p vào Ti?u h?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Khu v?c m?i có ch?a các h? sơ b? đ?nh v? mi?n Active Directory này. Tên g?i c?a khu v?c ph?i là gi?ng như tên mi?n Active Directory, ho?c là m?t container DNS h?p l? cho r?ng tên.

  Ví d?, n?u các tên mi?n Active Directory đư?c đ?t tên là "support.microsoft.com", khu v?c pháp l? tên là "support.microsoft.com", "microsoft.com" hay "com". G? tên c?a khu v?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: N?u b?n tên vùng "com" chúng tôi s? tin r?ng chúng tôi đang có th?m quy?n cho các tên mi?n "com" và không bao gi? chuy?n ti?p b?t c? yêu c?u mà chúng tôi có th? không tr? l?i ra đ?n các máy ch? tên mi?n "com" th?c s?. Như v?y s? là đúng n?u b?n đ?t tên cho nó "microsoft.com", b?n s? không bao gi? s? d?ng ngành giao nh?n c?a b?n đ? gi?i quy?t yêu c?u t? các máy ch? th?c s? "microsoft.com".
 8. Ch?p nh?n tên m?c đ?nh cho t?p tin khu v?c m?i. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Ch?n không đ? thêm m?t khu v?c đ?o ngư?c tra c?u bây gi?. Nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: Qu?n tr? viên DNS giàu kinh nghi?m có th? mu?n t?o ra m?t khu v?c đ?o ngư?c tra c?u, và đư?c khuy?n khích đ? khám phá này chi nhánh c?a tr?nh wizard.
 10. Nh?p vào K?t thúc đ? hoàn t?t thu?t s? c?u h?nh máy ch?.
 11. Sau khi hoàn t?t thu?t s? c?u h?nh máy ch? DNS Manager b?t đ?u. Ti?n hành bư?c ti?p theo đ? cho phép C?p Nh?t đ?ng trên khu v?c b?n ch? c?n thêm vào.

Cho phép C?p Nh?t đ?ng vào khu v?c Lookup Forward

 1. Trong qu?n l? DNS, m? r?ng các H? ph?c v? DNS đ?i tư?ng. M? r?ng các Forward Lookup khu thư m?c.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào khu v?c b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép C?p Nh?t đ?ng ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok ch?p nh?n s? thay đ?i.
 4. C?u h?nh máy ch? DNS hoàn t?t. Ti?n hành bư?c ti?p theo n?u b?n mu?n qu?ng bá này máy ch? DNS đư?c b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong các doanh nghi?p. Đây là con đư?ng đư?c đ? ngh?.
 5. N?u b?n quy?t đ?nh s? d?ng m?t máy tính khác nhau như đi?u khi?n vùng đ?u tiên c?a b?n, hư?ng d?n c?u h?nh trong ph?n trư?c c?a bài vi?t này áp d?ng cho đi?u khi?n vùng đó sau khi b?n đ? cài đ?t Windows 2000.

Thúc đ?y h? ph?c v? này đ? đi?u khi?n vùng (tùy ch?n--khuy?n cáo)

Thúc đ?y h? ph?c v? này sang vai tr? b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Dcpromo.exe.

Đ? thêm thông tin v? vi?c thúc đ?y và demoting đi?u khi?n vùng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
238369 Làm th? nào đ? thúc đ?y và Demote b? ki?m soát mi?n trong Windows 2000
Sau khi h? ph?c v? đ? đư?c đ?y m?nh đ?n vai tr? b? đi?u khi?n tên mi?n, các máy ch? DNS có th? s? d?ng tính năng ho?t đ?ng thư m?c lưu tr? h?i nh?p (đây là con đư?ng đư?c khuy?n cáo). Ti?n hành bư?c ti?p theo n?u b?n mu?n s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c lưu tr? tích h?p cho DNS.

Thư m?c ho?t đ?ng kích ho?t tính năng tích h?p DNS (tùy ch?n--khuy?n cáo)

Ho?t đ?ng thư m?c tích h?p DNS s? d?ng thư m?c đ? lưu tr? và nhân r?ng cơ s? d? li?u vùng DNS. N?u b?n quy?t đ?nh s? d?ng Active Directory tích h?p DNS, DNS ch?y trên m?t ho?c nhi?u b? đi?u khi?n vùng và b?n không c?n ph?i thi?t l?p m?t tô pô DNS làm b?n sao riêng bi?t.
 1. Trong qu?n l? DNS, m? r?ng các H? ph?c v? DNS đ?i tư?ng.
 2. M? r?ng các Forward Lookup khu thư m?c.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào khu v?c b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, các Khu lo?i giá tr? đư?c thi?t l?p đ? Ti?u h?c. Nh?p vào Thay đổi thay đ?i lo?i khu.
 5. Trong các Khu v?c thay đ?i ki?u h?p tho?i h?p, b?m vào DS ti?u h?c tích h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Các máy ch? DNS vi?t cơ s? d? li?u khu vào Active Directory.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào khu v?c tên là ".", và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 8. Trên các T?ng quát tab, các Khu lo?i giá tr? đư?c thi?t l?p đ? Ti?u h?c. Nh?p vào Thay đổi thay đ?i lo?i khu.
 9. Trong các Khu v?c thay đ?i ki?u h?p tho?i, DS ti?u h?c tích h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 237675 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB237675 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:237675

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com