B?ng cách s? d?ng LDIFDE nh?p kh?u và xu?t kh?u các đ?i tư?ng thư m?c vào Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 237677 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các LDAP d? li?u Interchange Format (LDIF) là m?t d? th?o Internet tiêu chu?n cho m?t đ?nh d?ng t?p tin có th? đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n đ?t ho?t đ?ng ch?ng l?i thư m?c phù h?p v?i các tiêu chu?n LDAP. LDIF có th? đư?c s? d?ng đ? xu?t kh?u và nh?p d? li?u, cho phép th?c thi các ho?t đ?ng như thêm, t?o ra và s?a đ?i đư?c th?c hi?n đ?i v?i thư m?c ho?t đ?ng. M?t chương tr?nh ti?n ích đư?c g?i là LDIFDE đư?c bao g?m trong Windows 2000 đ? h? tr? các đ?t ho?t đ?ng d?a trên LDIF t?p tin đ?nh d?ng chu?n. Bài vi?t này đư?c thi?t k? đ? giúp b?n hi?u r? hơn cách ti?n ích LDIFDE có th? đư?c s? d?ng đ? di chuy?n thư m?c.

THÔNG TIN THÊM

Xem các thông s? chung LDIFDE

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào D?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g?: ldifde ?. T?p tr? giúp xây d?ng trong sau đó s? hi?n th? như dư?i đây.

Thông s? chung

-i       Turn on Import Mode (The default is Export)
-f filename   Input or Output filename
-s servername  The server to bind to
-c FromDN ToDN Replace occurrences of FromDN to ToDN
-v       Turn on Verbose Mode
-j       Log File Location
-t       Port Number (default = 389)
-?       Help
				

Thông s? c? th? xu?t kh?u

-d RootDN    The root of the LDAP search (Default to Naming Context)
-r Filter    LDAP search filter (Default to "(objectClass=*)")
-p SearchScope Search Scope (Base/OneLevel/Subtree)
-l list     List of attributes (comma separated) to look for in an LDAP
        search.
-o list     List of attributes (comma separated) to omit from input
-g       Disable Paged Search
-m       Enable the SAM logic on export
-n       Do not export binary values
				

Chuy?n nh?p tham s? c? th?

-k   The import will go on ignoring 'Constraint Violation' and 'Object
    Already Exists' errors
				

Thông tin đăng nh?p tham s?

-a   Sets the command to run using the supplied user distinguished name
    and password. For example: "cn=yourname,dc=yourcompany,dc-com
    password"	
-b   Sets the command to run as username domain password. The default is
    to run using the credentials of the currently logged on user.	
				
Chú ý Công c? này là r?t linh ho?t và cung c?p m?t s? thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh và l? lu?n. Ti?n ích đư?c bao g?m trong Windows 2000 Server, nhưng không ph?i v?i Windows 2000 Professional. Chương tr?nh LDIFDE có th? đư?c sao chép vào máy tính ch?y Windows 2000 Professional và đư?c đi?u hành t? xa đ?i v?i Windows 2000 Server Active Directory.

B?ng cách s? d?ng LDIFDE đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u các đ?i tư?ng thư m?c

Đây là m?t quá tr?nh t?ng bư?c đ? nh?p kh?u và xu?t kh?u t? ch?c đơn v? (Anh) và tài kho?n ngư?i dùng t? m?t trong nh?ng Windows 2000 Active Directory khác. Ví d? này, "Xu?t kh?u" là tên mi?n mà t? đó các đ?i tư?ng đư?c xu?t kh?u và "Nh?p kh?u" là tên mi?n mà các đ?i tư?ng đư?c nh?p kh?u. LDIFDE c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? nh?p kh?u h?u h?t bên th? ba thư m?c Active Directory.

Xu?t kh?u các đơn v? t? ch?c t? các ngu?n tên mi?n

 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? trong l?nh v?c xu?t kh?u. N?u b?n đăng nh?p b?ng cách s? d?ng m?t trương m?c có quy?n qu?n tr?, b?n có th? không có th? th?c hi?n xu?t kh?u và nh?p kh?u các ho?t đ?ng ch?ng l?i ho?t đ?ng Thư m?c.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào D?u nh?c l?nh.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g?:
  ldifde -f exportOu.ldf -s Server1 -d "dc = xu?t kh?u, dc = com" -p subtree - r "(objectCategory=organizationalUnit)" -l "cn, objectclass, ou"
  Ch?y l?nh này xu?t kh?u t?t c? các anh ngo?i tr? b? ki?m soát mi?n thành m?t t?p có tên ExportOU.ldf.

Xu?t chuy?n trương m?c ngư?i dùng t? các ngu?n tên mi?n

T?i d?u nh?c l?nh, g?:
ldifde -f Exportuser.ldf -s Server1 -d "dc = xu?t kh?u, dc = com" -p subtree - r "(& (objectCategory=person)(objectClass=User)(givenname=*))"-l "cn, givenName, objectclass, samAccountName"
Ch?y l?nh này xu?t kh?u t?t c? các ngư?i dùng trong l?nh v?c xu?t kh?u vào m?t t?p tin tên Exportuser.ldf. N?u b?n không có t?t c? các thu?c tính c?n thi?t, thao tác chuy?n nh?p không ho?t đ?ng. Các thu?c tính objectClasssamAccountName đư?c yêu c?u, nhưng nhi?u hơn n?a có th? đư?c thêm vào khi c?n thi?t.

Chú ý Đư?c xây d?ng trong tài kho?n, ch?ng h?n như qu?n tr? viên, không có m?t tên. Theo m?c đ?nh, b? l?c LDAP đư?c s? d?ng ? trên không xu?t kh?u các tài kho?n. LDIFDE không h? tr? m?t kh?u xu?t kh?u.

Chú ý Khi b?n b? qua các -s tham s?, LDIFDE ch?n m?t danh m?c toàn c?u cho xu?t kh?u. Tùy thu?c vào v? trí b? đi?u khi?n tên mi?n, h? ph?c v? này có th? là đi?u khi?n vùng cho m?t tên mi?n khác nhau, và xu?t kh?u có th? th?t b?i. B?n th?y đi?u này khi b?n ki?m tra k?t xu?t c?a LDIFDE. Trong trư?ng h?p này, ch? đ?nh m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương c?a các tên mi?n trong đó các đ?i tư?ng đư?c lưu tr?.

Chuy?n nh?p các đơn v? t? ch?c do xu?t kh?u đ? chuy?n nh?p

 1. Đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? mi?n chuy?n nh?p. N?u b?n đăng nh?p b?ng cách s? d?ng m?t trương m?c có quy?n qu?n tr?, b?n có th? không có th? th?c hi?n xu?t kh?u và nh?p kh?u các ho?t đ?ng ch?ng l?i ho?t đ?ng Thư m?c.
 2. M? t?p Exportou.ldf b?ng Notepad.
 3. Trong Notepad, trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thay th?.
 4. Trong các T?m th?y nh?ng g? h?p lo?i, Xu?t kh?u. Trong các Thay th? v?i h?p lo?i, Nh?p kh?u.
 5. Nh?p vào Thay th? t?t c?.
 6. Sau khi b?n ki?m ch?ng r?ng tên mi?n đư?c thay th?, ti?t ki?m, và sau đó đóng t?p.
 7. T?i d?u nh?c l?nh, g?:
  ldifde -i -f ExportOU.ldf -s Server2
B?n s? th?y m?t thông báo nói r?ng s? lư?ng các m?c đ? đư?c thay đ?i và r?ng l?nh hoàn t?t thành công.

Chú ý Trong t?nh hu?ng này, b?n ph?i hoàn t?t bư?c đ?u tiên trư?c khi đ? hoàn thành bư?c th? hai, do đó, r?ng các anh có s?n đ? ch?a nh?ng ngư?i s? d?ng.

Nh?p nh?ng ngư?i s? d?ng t? xu?t kh?u đ? chuy?n nh?p

 1. M? t?p Exportuser.ldf b?ng Notepad.
 2. Trong notepad, m? các Ch?nh s?a tr?nh đơn và nh?p vào Thay th?.

  Chú ý H?y nh? r?ng trong ví d? này, "Xu?t kh?u" là tên c?a các tên mi?n mà t? đó các đ?i tư?ng đư?c xu?t kh?u và "Nh?p kh?u" là tên c?a các tên mi?n mà các đ?i tư?ng đư?c nh?p kh?u. B?n s? thay th? "Xu?t kh?u" v?i các tên mi?n b?n xu?t kh?u t? và b?n s? c?n ph?i thay th? "Nh?p kh?u" v?i tên mi?n mà b?n đang nh?p kh?u vào.
 3. Trong các T?m th?y nh?ng g? h?p lo?i, Xu?t kh?u. Trong các Thay th? v?ih?p, lo?i Nh?p kh?u.
 4. Nh?p vào Thay th? t?t c?.
 5. Sau khi b?n ki?m ch?ng r?ng tên mi?n đư?c thay th?, ti?t ki?m, và sau đó đóng t?p.
 6. T?i d?u nh?c l?nh, g?:
  ldifde -i -f Exportuser.ldf -s Server2
 7. Xem các s? liên l?c m?i đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t trong hai trong Active Directory Ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo c? ho?c b?ng cách s? d?ng Windows Address Book.
LƯU ?: B?i v? LDIFDE không xu?t kh?u m?t kh?u, khi ngư?i dùng đư?c nh?p kh?u vào thư m?c, trương m?c b? vô hi?u hóa và m?t kh?u đư?c thi?t l?p đ? null. Đi?u này đư?c th?c hi?n v? l? do an ninh. Ngoài ra, tùy ch?n tài kho?n "Ngư?i s? d?ng ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo" đư?c ch?n.

Xu?t kh?u các đ?i tư?ng t? m?t r?ng toàn b?

N?u b?n c?n ph?i xu?t Anh, nhóm và ngư?i dùng t? m?t r?ng toàn b?, b?n có th? ch?y trên LDIFDE xu?t kh?u l?nh đ?i v?i m?i tên mi?n trong r?ng, ho?c cách khác, ch?y truy v?n m?t l?n ch?ng l?i danh m?c toàn c?u (GC). Đ? th?c hi?n vi?c này, đ?m b?o r?ng b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c xác đ?nh b?i vi?c chuy?n đ?i -s là m?t GC, và thêm vào đó, ch? đ?nh c?ng GC s? d?ng chuy?n đ?i -t. S? hi?u c?ng GC là 3268.

Ví d?, đ? th?c hi?n thao tác xu?t kh?u v?ch ra ch?ng l?i m?t GC, LDIFDE l?nh s?:
ldifde -f Exportuser.ldf -s Server1 -t 3268 -d "dc = xu?t kh?u, dc = com" -p subtree - r "(& (objectCategory=person)(objectClass=User)(givenname=*))"-l "cn, givenName, objectclass, sAMAccountName"
Chú ý Đ? s?a đ?i thu?c tính trong qu?ng cáo, nó là r?t quan tr?ng mà các đ?nh d?ng sau đây đư?c theo sau cho file nh?p, đ?c bi?t là các "-" trên m?t d?ng đơn theo sau là m?t d?ng hoàn toàn tr?ng trên d?ng k? ti?p. Chuy?n nh?p t?p này t?t c? b?n c?n làm ch?y: ldifde -i -f Import.ldf -s Máy chủ.

M?u chuy?n nh?p/s?a đ?i File Format:
dn: CN=Jane Doe,OU=Staff,DC=microsoft,DC=com
changetype: modify
replace: extensionAttribute1
extensionAttribute1: Staff
-

dn: CN=John Doe,OU=Staff,DC=microsoft,DC=com
changetype: modify
replace: extensionAttribute1
extensionAttribute1: Staff
-
				

Nh?p kh?u đ?c tính

Chuy?n nh?p t?p v?i đ?c tính có d?ng:
DN: distinguishedName
changetype: s?a đ?i
thay th?: thu?c tính
S?a đ?i thay th?: thu?c tính [đây là thu?c tính ph?i đư?c thay đ?i]
thu?c tính: value1
thu?c tính: value2
thu?c tính: valueN [đó n là t?i giá tr?]-[d?u n?i, b?t bu?c ph?i ch?m d?t đ?u vào t?p tin]
Ví d?:
DN: CN = Connector cho Lotus Notes (EX1), CN = k?t n?i, CN = Routing nhóm đ?u tiên, CN = Routing nhóm, CN = nhóm hành chính đ?u tiên, CN = hành chính nhóm, CN = VINC, CN = Microsoft Exchange, CN = d?ch v?, CN = Configuration, DC = vinc, DC = biz changetype: s?a đ?i thay th?: msExchExportContainersLinked msExchExportContainersLinked: OU = GroupWise ngư?i dùng, DC = vinc, DC = biz msExchExportContainersLinked: OU = ngư?i dùng AD, DC = vinc, DC = biz msExchExportContainersLinked: CN = ngư?i dùng, DC = vincDC = biz

Thu?c tính

ID c?a bài: 237677 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB237677 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:237677

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com