Kompiuteris, kuriame veikia ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?, nebereaguoja ir pakimba atliekant registravimosi etap? ?Vartotojo parametr? taikymas?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2379016 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai paleid?iate kompiuter?, kuriame veikia ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas (SP2) arba ?Windows Server 2008? pakeitim? paketas (SP2), kompiuteris nebereaguoja ir u?stringa per registravimosi etap? Vartotojo parametr? taikymas arba Kompiuterio parametr? taikymas.

Galite pamatyti, kad tinklo ry?i? aplankas yra tu??ias. Be to, paleid?iant ?ios tarnybos gali b?ti nepaleistos.

Pastaba ?ioms tarnyboms nustatytas paleidimo tipas ?Automatinis?.
 • Spausdinimo kaupos programa
 • Terminal? tarnybos
 • Serverio tarnyba
 • Nuotolinis registravimas
 • ?Windows? valdymo instrumentuot? (WMI)
 • Paskirstyt?j? operacij? koordinatorius
 • Visos paslaugos, susijusios su taikomosiomis programomis
Pastaba ?i problema paprastai i?kyla ?diegus serverio sertifikat? ir sukonfig?ravus saugi?j? jung?i? lygmen? (SSL) kompiuteryje. Pavyzd?iui, ?diegiate SSL serverio sertifikat? informacin?se interneto paslaugose (IIS) 7.0, tada leid?iate HTTPS savo svetain?je naudoti sertifikat?.

PRIE?ASTIS

?is problema atsiranda d?l aklaviet?s tarnyb? valdymo tvarkytuvo duomen? baz?je.

Tarnyb? valdymo tvarkytuvas bando paleisti HTTP.sys tarnyb?, tada blokuoja atitinkamoje vietoje tarnyb? valdymo tvarkytuvo duomen? baz?. Tada HTTP.sys atlieka i?kvietim?, kuriam reikalingos kriptografijos paslaugos. Tada siun?iama u?klausa paleisti kriptografijos paslaugas. Ta?iau tarnyb? valdymo tvarkytuvo duomen? baz?je jau atliktas blokavimas. Tod?l atsiranda aklaviet?.

SPRENDIMAS

Informacija apie kar?t?sias pataisas

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Jas taikykite tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. Su ?iomis kar?tosiomis pataisomis gali b?ti atliekami papildomi bandymai. Tod?l jei ?i problema nekels jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?j? patais?.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
Pastaba Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiama ?i kar?toji pataisa. Jei nematote savo kalbos, ?ios kar?tosios pataisos j?s? kalba n?ra.

B?tinosios s?lygos

Jei norite taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, j?s? kompiuteryje turi b?ti ?diegtas ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas (SP2) arba ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas (SP2).

Daugiau informacijos, kaip gauti ?Windows Vista? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
935791 Kaip gauti naujausi? ?Windows Vista? pakeitim? paket?
Daugiau informacijos, kaip gauti ?Windows Server 2008? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
968849 Kaip gauti naujausi? ?Windows Server 2008? pakeitim? paket?

Registro informacija

Norint naudoti ?iame pakete esan?i? kar?t?j? patais?, nereikia atlikti pakeitim? registre.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

Bendroji ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? datos ir laikai j?s? vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? galim? vasaros laiko patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali pasikeisti su failais atliekant tam tikrus veiksmus.
Sistem? ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? failo informacijos pastabos
Svarbu Kar?tosios pataisos sistemoms ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau tik ?Windows Vista? yra nurodyta puslapyje ?Kar?tosios pataisos u?klausa?. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, skirto vienai ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?j? patais?, nurodyt? puslapyje ties ?Windows Vista?. Visuomet perskaitykite ?io straipsnio skyri? ?Taikoma?, kad nustatytum?te, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie yra susij? su tam tikru produktu, SR_Level (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, rodomus ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaugos ?aka
  6.0.600 2.22xxx?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?SP2LDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskirame s?ra?e skyriuje ?Papildoma ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s atnaujint? komponent? b?senai palaikyti. Saugos katalog? failai, kuriems atributai nepateikti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Http.sys6.0.6002.22490413,69617-Sep-201015:56x86
Visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249033,79217-Sep-201017:22x64
Http.sys6.0.6002.22490620,54417-Sep-201015:33x64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249070,65617-Sep-201017:25IA-64
Http.sys6.0.6002.224901,183,74417-Sep-201015:39IA-64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? ap?jimas

Jei norite, kad problem? i?spr?stume u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50564

Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite spr?sti problem? nediegdami kar?t?j? patais?, sukurkite DependOnService registro rakt?, kad pakeistum?te HTTP.sys veikimo b?d?. Tuomet, atsi?velgiant ? crytosvc tarnyb?, HTTP.sys bus paleid?iama pirma. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , ?veskite regedit langelyje Prad?ti paie?k? ir paspauskite ENTER.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  UAC
  Jeigu j?s? papra?ys administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP
 3. Meniu Redaguoti perkelkite pel?s ?ymikl? prie Naujas, tada spustel?kite Keli? eilu?i? vert?.
 4. ?veskite DependOnService, tada paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DependOnService, tada ? Modifikuoti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite CRYPTSVC, tada spustel?kite Gerai.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
 8. I? naujo paleiskite kompiuter?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija sistemoms ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?

Papildomi failai visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,078
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_8fd7f41e67d3b22c7323e4b873c5217f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_a830704d9ca2c386.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_f00f5788d03e0238eabdd2760bdc3d8b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4f7f86c025f21c90.manifest
File versionNot applicable
File size692
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aecfc7142f67cc69.manifest
File versionNot applicable
File size144,703
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot applicable
Papildomi failai visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows Server 2008? ir ?Windows Vista? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameAmd64_5d9c9a8f6fcc4106a9c76695437e93af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4facdf98e1148184.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e195de3ac8015f4a5eefd1508ae6c65b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_74022a52f4983fc6.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_53d9a34e6c362a5a.manifest
File versionNot applicable
File size4,722
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_0aee6297e7c53d9f.manifest
File versionNot applicable
File size144,967
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,102
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameIa64_601d8237137f06914ab520941292da70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_13cb76d2d6eea0f3.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_a43d6409c0061cb4b69d3eb0aaece7fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_42b097d6c60227c6.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bcabc0b3d6c220.manifest
File versionNot applicable
File size4,715
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aed16b0a2f65d565.manifest
File versionNot applicable
File size144,957
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,257
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2379016 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, naudojant su:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?, naudojant su:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink KB2379016

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com