Dators, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, p?rtrauc rea??t un uzkaras pieteik?an?s procesa posm? "Tiek lietoti lietot?ja iestat?jumi".

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2379016 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Start?jot datoru, kur? darbojas oper?t?jsist?mas Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2) vai Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2), dators p?rtrauc rea??t un uzkaras pieteik?an?s procesa posm? ?Tiek lietoti lietot?ja iestat?jumi? vai ?Tiek lietoti datora iestat?jumi?.

Mape ?t?kla savienojumi? var b?t tuk?a. Turkl?t start??anas laik?, iesp?jams, netiek s?kti ??di pakalpojumi.

Piez?me. ?iem pakalpojumiem ir iestat?ts start??anas tips "Autom?tisks".
 • Drukas spol?t?js
 • Termin??a pakalpojumi
 • Servera pakalpojums
 • Att?lais re?istrs
 • Windows p?rvald?bas instrument?cija (WMI)
 • Dal?to transakciju koordinators
 • Jebk?di pakalpojumi, kas saist?ti ar lietojumprogramm?m
Piez?me. ?? probl?ma parasti rodas, kad dator? esat instal?jis servera sertifik?tu un p?c tam konfigur?jis dro?ligzdu sl?ni (SSL). Piem?ram, instal?jat SSL servera sertifik?tu programmat?r? Interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS) 7.0 un p?c tam vietn? iesp?jojat HTTPS, lai izmantotu sertifik?tu.

IEMESLS

?o probl?mu izraisa strupsa?ere pakalpojumu vad?bas p?rvaldnieka datu b?z?.

Pakalpojumu vad?bas p?rvaldnieks m??ina s?kt pakalpojumu HTTP.sys un p?c tam to blo?? pakalpojumu vad?bas p?rvaldnieka datu b?z?. P?c tam pakalpojums HTTP.sys veic izsaukumu, kas pieprasa ?ifr??anas pakalpojumus start??anas laik?. P?c tam tiek nos?t?ts piepras?jums s?kt ?ifr??anas pakalpojumus. Tom?r tie jau ir blo??ti pakalpojumu vad?bas p?rvaldnieka datu b?z?. T?p?c rodas strupsa?ere.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja form? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas sist?mas Windows Vista 2. servisa pakotnei (SP2) vai Windows Server 2008 2. servisa pakotnei (SP2).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935791 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
968849 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows Server 2008 servisa pakotni

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ??s pakotnes labojumfailu, re?istr? nav j?veic nek?das izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas j?restart? dators.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?ciju
Svar?gi! Sist?mas Windows Vista labojumfaili un sist?mas Windows Server 2008 labojumfaili ir iek?auti vien? pakotn?. Ta?u labojumfailu piepras??anas lap? ir nor?d?ts tikai "Windows Vista". Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, lap? atlasiet labojumfailu, kas nor?d?ts sada?? "Windows Vista". Vienm?r skatiet rakstu sada?u "Attiecas uz", lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, SR_Level (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, skatot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelPakalpojuma joma
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, sada?? "Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008 un Windows Vista" ir nor?d?ti atsevi??i. MUM faili un MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 un Windows Vista x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Http.sys6.0.6002.22490413,69617-Sep-201015:56x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 un Windows Vista x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249033,79217-Sep-201017:22x64
Http.sys6.0.6002.22490620,54417-Sep-201015:33x64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249070,65617-Sep-201017:25IA-64
Http.sys6.0.6002.224901,183,74417-Sep-201015:39IA-64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86

PROFILAKSE

Risin?jums sist?mai Windows Vista un Windows Server 2008

Lai ?o probl?mu labotu autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski nov?rstu probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50564

Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu probl?mu, neinstal?jot labojumfailu, izveidojiet re?istra atsl?gu DependOnService, lai modific?tu pakalpojuma HTTP.sys darb?bu. T?d?j?di pakalpojums HTTP.sys ir atkar?gs no pakalpojuma crytosvc, kur? j?s?k pirmais. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  UAC
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Vair?ku virk?u v?rt?ba.
 4. Ierakstiet DependOnService un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz DependOnService un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?bas dati ierakstiet CRYPTSVC un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. Restart?jiet datoru.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,078
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_8fd7f41e67d3b22c7323e4b873c5217f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_a830704d9ca2c386.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_f00f5788d03e0238eabdd2760bdc3d8b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4f7f86c025f21c90.manifest
File versionNot applicable
File size692
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aecfc7142f67cc69.manifest
File versionNot applicable
File size144,703
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_5d9c9a8f6fcc4106a9c76695437e93af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4facdf98e1148184.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e195de3ac8015f4a5eefd1508ae6c65b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_74022a52f4983fc6.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_53d9a34e6c362a5a.manifest
File versionNot applicable
File size4,722
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_0aee6297e7c53d9f.manifest
File versionNot applicable
File size144,967
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,102
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameIa64_601d8237137f06914ab520941292da70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_13cb76d2d6eea0f3.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_a43d6409c0061cb4b69d3eb0aaece7fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_42b097d6c60227c6.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bcabc0b3d6c220.manifest
File versionNot applicable
File size4,715
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aed16b0a2f65d565.manifest
File versionNot applicable
File size144,957
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,257
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2379016 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 31. oktobris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink KB2379016

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com