Làm th? nào đ? s? d?ng m?t t?p tin đăng nh?p c?a Office 2000 thi?t l?p đ? g? r?i các v?n đ? v? thi?t l?p văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 237957 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Office 2003 c?a bài vi?t này, xem 826511.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Office XP c?a bài vi?t này, xem 296603.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đôi khi m?t v?n đ? x?y ra v?i thi?t l?p văn ph?ng, và m?t thông báo l?i có th? ho?c có th? không xu?t hi?n. Trong c? hai trư?ng h?p, b?n có th? c?n ph?i s? d?ng m?t Thi?t l?p đăng nh?p t?p tin là m?t trong nh?ng công c? c?a b?n đ? thu h?p xu?ng v?n đ?.

Đi?u này bài th?o lu?n v? m?t s? k? thu?t cho gi?i thích thông tin trong thi?t l?p t?p tin đăng nh?p. Các ch? đ? đư?c li?t kê theo th? t? mà b?n mu?n s? d?ng m?i k? thu?t. Bài vi?t này không áp d?ng m?i t?nh hu?ng mà b?n có th? g?p ph?i, nhưng nó th?o lu?n v? m?t s? ví d? trong đó v?n đ? thi?t l?p đư?c gi?i quy?t b?i gi?i thích m?t t?p s? ghi thi?t l?p.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? t?o m?t t?p s? ghi

Theo m?c đ?nh, thi?t l?p văn ph?ng t?o ra hai t?p tin đăng nh?p trong các ti?n tr?nh cài đ?t, m?t cho Setup.exe và cho tr?nh cài đ?t Windows (Msiexec.exe). t?p tin đăng nh?p đư?c t?o ra trong thư m?c \Temp và có tên tương t? như sau:
Log file for      Log file name
-----------------------------------------------------------------------

Setup.exe       Office 2000 <edition> Setup(####).txt
Windows Installer   Office 2000 <edition> Setup(####)_MsiExec.txt
				
nơi?n b?n> là phiên b?n c?a văn ph?ng b?n đang cài đ?t. Ví d?, nh?ng t?p tin này có th? là:
.Txt Office 2000 Premium thi?t l?p (0002)
Văn ph?ng 2000 Premium thi?t l?p (0002) _MsiExec.txt
#### Characters trong tên t?p tin đăng nh?p là con s? đ?u v?i 0002. H? tăng 2 N?u b?n ph?i ch?y thi?t l?p nhi?u l?n. V? v?y các t?p nh?t k? v?i nhi?u nh?t là các t?p tin đăng nh?p l?n cu?i cùng b?n ch?y Thi?t l?p.

N?u b?n mu?n t?o ra m?t đăng nh?p Windows Installer r?t chi ti?t t?p tin, b?n có th? s? d?ng tham s? ti?t v cho chuy?n đ?i/l. N?u b?n t?o m?t verbose log, tuy nhiên, đăng nh?p thi?t l?p m?c đ?nh s? tr? thành m?t phiên b?n vi?t t?t, và t?p nh?t k? m?c đ?nh Windows Installer không đư?c t?o ra.

Đ? có thêm thông tin v? thi?t l?p tùy ch?n đăng nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230861OFF2000: Làm th? nào đ? tùy ch?nh tùy ch?n ghi s? thi?t l?p văn ph?ng

Làm th? nào đ? gi?i thích các t?p tin đăng nh?p

Tùy thu?c vào v?n đ? b?n đang g?p ph?i, b?n có th? c?n xem các thi?t l?p đăng nh?p, đăng nh?p Windows Installer, m?t Nh?t k? ti?t.

Thi?t l?p t?p tin đăng nh?p

T?p s? ghi cho Setup.exe là r?t ng?n so v?i các Windows Installer t?p tin đăng nh?p. Đi?u này là b?i v? s? lư?ng công vi?c th?c hi?n b?i Setup.exe là gi?i h?n đ?i v?i m?t hàng như:
 • Đ?c các t?p tin Setup.ini.
 • Phân tích cú pháp d?ng l?nh cho thu?c tính và thi?t chuy?n m?ch đó c?n ph?i đư?c thông qua đ? cài đ?t Windows.
 • Xác minh r?ng đúng h? đi?u hành và d?ch v? gói đang đư?c s? d?ng.
 • Ki?m tra phiên b?n c?a t?p tin Msi.dll.
 • B?t đ?u t? Instmsi (w) exe đ? cài đ?t tr?nh cài đ?t Windows (n?u c?n thi?t).
 • Ki?m tra phiên b?n c?a Internet Explorer.
 • Ki?m tra phiên b?n c?a Tahoma và TahomaBD phông ch?.
M?t trong nh?ng công vi?c c?a Setup.exe là đ? cài đ?t tr?nh cài đ?t Windows. N?u quá tr?nh này không thành công, Setup.exe không th? bàn giao quy?n ki?m soát đ? Msiexec.exe, các chính Windows Installer t?p tin th?c thi. Sau đây là m?t s? l?i tin nhaén có th? xu?t hi?n trong khi thi?t l?p khi có m?t v?n đ? cài đ?t các c?a s? Cài đ?t:
Cài đ?t s?n ph?m này đ?i h?i các c?a s? Tr?nh cài đ?t. Có l?i khi cài đ?t ho?c nâng c?p các c?a s? Tr?nh cài đ?t.
- hay -
Tr?nh cài đ?t Windows vào c?a b?n h? th?ng đư?c C?p Nh?t. B?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i đ? hoàn t?t b?n c?p nh?t này. Tên c?a b?n h? th?ng kh?i đ?ng l?i, tái ch?y thi?t l?p đ? ti?p t?c cài đ?t Microsoft Office 2000.
Trong trư?ng h?p này, b?n nên xem xét đăng nh?p thi?t l?p l?n đ?u tiên. N?u b?n nh?n đư?c m?t trong hai c?a các thông báo l?i, b?n có th? xem văn b?n tương t? như sau trong đăng nh?p, tương ?ng:
Package to install:
E:\data1.msi
Loading MSI Library....
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL
.. failed, error = 1157
Pre-released IE 5 is not installed
E:\msi\instmsi.exe /q /r:n
E:\msi\instmsi.exe /q /r:n exit status = 1620
				
Cu?c g?i này đ? Instmsi.exe th?t b?i v? d?ng mà sau m?t ho?t đ?ng thành công c?a Instmsi.exe nên
Loading MSI Library....
- hay -
Trying to get version of G:\OFFICE2000\CD1_ADMIN_IMAGE\msi\instmsi.exe
.. failed, error = 3
				
Hành đ?ng này không th? có đư?c phiên b?n c?a Instmsi.exe trên m?ng chia s?. Có th? có v?n đ? v? m?ng, Instmsi.exe có th? b? h?ng trên các chia s? m?ng, ho?c b?n có th? có m?t ph?n m?m xung đ?t v?i thi?t l?p.

Đ? xem danh sách nh?ng hành đ?ng tiêu chu?n c?a tr?nh cài đ?t Windows và mô t? c?a h?, Xin vui l?ng duy?t t?i Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/Aa372023.aspx
Chú ý N?u b?n không có các t?p tin Msi.dll trên máy tính c?a b?n khi b?n ch?y Setup.exe, b?n luôn luôn xem "l?i = 1157" trong các t?p tin log thi?t l?p. Đi?u này có th? b? qua trong h?u h?t trư?ng h?p, b?i v? bư?c ti?p theo trong thi?t l?p là đ? ch?y Instmsi.exe, mà cài đ?t Msi.dll và các t?p tin cài đ?t Windows khác.

Đ? có thêm thông tin v? nh?ng v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
229819OFF2000: Thông báo l?i khi b?n cài đ?t ho?c nâng c?p cài đ?t Windows
237741 OFF2000: Thi?t l?p liên t?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i sau khi c?p nh?t Windows Installer
N?u b?n cho r?ng v?n đ? v?i d?ng l?nh thu?c tính và thi?t b? chuy?n m?ch b?n đang s? d?ng, nh?ng m?c này là c?ng đư?c li?t kê trong t?p nh?t k? thi?t l?p. Ví d?, n?u b?n s? d?ng sau đây d?ng l?nh đ? ch?y thi?t l?p:
f:\Setup.exe companyname = "công ty c?a tôi" /qb
văn b?n sau đây đư?c bao g?m trong các thi?t l?p đăng nh?p:
Launch Setup
7/27/99
7:37:11 AM
companyname="my company" /qb
Adding property...companyname="my company"

Recognized command line switch: qb
				
- và -
C:\WINDOWS\SYSTEM\msiexec.exe /qb /I F:\data1.msi /Lpiwae
"C:\WINDOWS\TEMP\Office 2000 Premium Setup(0002)_MsiExec.txt"
companyname="my company"
Launching MsiExec....
Successfully launched MsiExec....
				
Chú ý Setup.exe không th?c s? s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh và tài s?n; nó ch? c?n vư?t qua chúng trên đ? Msiexec.exe (các c?a s? Cài đ?t).

N?u b?n không th?y b?t k? v?n đ? ho?c l?i trong đăng nh?p thi?t l?p và Nh?t k? k?t thúc b?ng:
Successfully launched MsiExec....
sau đó, b?n c?n ph?i có m?t cái nh?n lúc đăng nh?p Windows Installer.

Windows Installer Log

Đăng nh?p cho tr?nh cài đ?t Windows là l?n hơn đáng k? so v?i Nh?t k? ghi cho thi?t l?p và có th? xu?t hi?n đư?c không đ?c đư?c ban đ?u. Tuy nhiên, các theo hư?ng d?n có th? giúp b?n thu h?p các v?n đ?.
 • N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong khi thi?t l?p, t?m ki?m s? l?i trong các t?p tin log. Ví d?, n?u b?n nh?n đư?c "l?i n?i b? 2343 "trong khi thi?t l?p, t?m ki?m cho"2343"trong Nh?t k?. B?n có th? t?m th?y văn b?n tương t? như sau đây:
  Action start 0:18:28: SetNotesDir.
  MSI (c) (AF:BF): Note: 1: 2343
  Internal Error 2343: Please contact product support for assistance.
  MSI (c) (AF:BF): Product: Microsoft Office 2000 Premium -- Internal Error
  2343: Please contact product support for assistance.
  
  
  Action ended 0:18:31: SetNotesDir. Return value 3.
  Action ended 0:18:31: INSTALL. Return value 3.
  Action ended 0:18:31: ExecuteAction. Return value 3.
  MSI (c) (AF:BF): Doing action: FatalError
  Action start 0:18:31: FatalError.
  Action 0:18:31: FatalError. Dialog created
  Action ended 0:18:32: FatalError. Return value 2.
  Action ended 0:18:32: INSTALL. Return value 3.
  						
  Các văn b?n quan tr?ng trong các m?c đăng nh?p là "SetNotesDir", xác nh?n r?ng b?n đang g?p ph?i v?n đ? mô t? trong các ki?n th?c Microsoft sau Bài vi?t cơ s?:
  228668 OFF2000: L?i n?i b? 2343 trong khi thi?t l?p
  V?n đ? trong trư?ng h?p này là b?n g? b? cài đ?t Lotus Notes, và nó l?i phía sau m?t s? lưu m?c đăng k? tr?nh cài đ?t không th? gi?i quy?t.

  Chú ý B?n có th? t?m th?y m?t s? l?i không kh?p v?i m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.
 • N?u cơ s? ki?n th?c Microsoft không có m?t bài vi?t phù h?p v?i thông đi?p l?i c? th? c?a b?n, h?y th? các bư?c sau đ? ch?n đoán các v?n đ?:
  1. T?m ki?m các t?p tin đăng nh?p cho m?t s? l?i.
  2. Đ?c m?i d?ng t? d?ng v?i s? l?i. Thông thư?ng b?n g?p ph?i m?t d?ng mà không thành công, v?i k?t qu? cu?i cùng là m?t Thi?t l?p l?i.

   Ví d?, m?t t?p s? ghi đư?c t?m ki?m cho "2735". Các sau khi văn b?n đư?c đ?t t?i/trên d?ng v?i 2735 l?i:
   Action start 19:07:09: AddLocalAlwaysInstalled.
   =====================================================
   Exception code: C0000006 IN_PAGE_ERROR
   Module: C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL
   Function: 0x3f0a2a0c
   =====================================================
   
   
   Registers:
   EAX:00000046 EBX:8159728C ECX:100023C0 EDX:00000046 ESI:00E41FB8
   EDI:BFF7EEED
   CS:EIP:0137:3F0A2A0C SS:ESP:013F:0116FF64 EBP:0116FFC8
   DS:013F ES:013F FS:0E37 GS:0000
   Flags:00000246
   
   
   Call stack:
   Address  Frame
   3F0A2A0C 0116FF60 0x3f0a2a0c
    -- 0x00000046 0x10013618 0x00000003 0x3F023355
   
   
   Internal Error 2735: Please contact product support for assistance.
   								
   Nh?n vào văn b?n này, b?n th?y r?ng thi?t l?p không th? vào các cu?c g?i đ?n AddLocalAlwaysInstalled. Đây là m?t cu?c g?i chung lo?i khá, nhưng d?ng k? ti?p liên quan đ?n các t?p tin Msi.dll là m?t trong đó th?c s? có ngh?a là nhi?u nh?t. Đây là m?t phím T?p tin cài đ?t Windows, và nó có th? có ngh?a r?ng tr?nh cài đ?t Windows c?n ph?i cài đ?t l?i.

   Nó c?ng có th? có ngh?a r?ng b?n đang có m?t ph?n m?m xung đ?t. H?y ch?c ch?n r?ng đ? t?t b?t k? ph?n m?m ch?ng vi-rút đang ch?y và t?t c? ?ng d?ng không c?n thi?t có th? đư?c ch?y trong n?n. Xin xem các Sau hai bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? có thông tin v? làm th? nào đ? gi?m thi?u nh?ng v?n đ? trong khi thi?t l?p:
   218873 Gi?i đáp th?c m?c Office 2000 Kernel32.dll l?i dư?i Windows 95
   218853 OFF2000: Gi?i đáp th?c m?c văn ph?ng Kernel32.dll l?i dư?i Windows 98
 • T?t c? các t?p tin đăng nh?p ch?a m?t ho?c nhi?u l?i thư?ng có th? đư?c b? qua. Các l?i sau đây có th? xu?t hi?n trong b?t k? t?p tin đăng nh?p và thư?ng làm ch? ra m?t v?n đ? thi?t l?p:
  Internal Error 2898: Please contact product support for assistance.
  
  Internal Error 2826: Please contact product support for assistance.
  
  Internal Error 2726: Please contact product support for assistance.
  						
  Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  230879OFF2000: Error Message Log File luôn ch?a "n?i b? l?i 2898: Xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? s?n ph?m đ? đư?c h? tr?"

 • Đôi khi thi?t l?p không thành công, nhưng không có s? l?i xu?t hi?n. Thay vào đó b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i thi?t l?p tương t? như sau:
  Cài đ?t k?t thúc s?m v? c?a l?i.
  Trong m?t t?nh hu?ng như th? này, b?n ph?i t?m ki?m các t?p tin log b? tri?t đ?:
  • M?t đi?u đ? t?m ki?m là chu?i "Lưu ?". Trong m?t trư?ng h?p nơi thi?t l?p t?o ra các "cài đ?t k?t thúc s?m v? m?t thông báo l?i", văn b?n sau đây đư?c đ?t trong m?t t?m ki?m cho"Lưu ?":
   MSI (s) (AF:C0): Note: 1: 2318 2: H:\data1.msi
   MSI (s) (AF:C0): MainEngineThread is returning 1603
   MSI (c) (BB:93): Back from server. Return value: 1603
   Action ended 19:53:03: ExecuteAction. Return value 3.
   MSI (c) (BB:93): Doing action: FatalError
   Action start 19:53:03: FatalError.
   								
   Hi?n có trên th?c t? nhi?u trư?ng h?p "Lưu ?" trong các t?p tin log. Tuy nhiên, Th? ba d?ng xu?ng t? "Lưu ?" trong m?t ch?a các văn b?n "giá tr? l?i tr? 3". N?u b?n th?y b?t k? d?ng trong các t?p tin log nơi giá tr? tr? l?i"" là b?t c? đi?u g? khác hơn 1, b?n nên t?p trung vào vi?c thi?t l?p các ho?t đ?ng trong l?nh v?c này các b?n ghi.

   M?t th? khác c?n nh? v? đăng nh?p m?c có ch?a "Lưu ?" là các b?n ch? s? sau "Note" có th? đư?c ánh x? tr?c ti?p đ?n các c?a s? Cài đ?t l?i đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c đư?c trích d?n trư?c đó trong này bài vi?t. Cho thông tin thêm v? trư?ng h?p c? th? này, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   230895OFF2000: k?t "cài đ?t thúc s?m v? m?t l?i" khi b?n ch?y thi?t l?p văn ph?ng
  • M?t chu?i đ? t?m ki?m trong t?p nh?t k? là "fatalerror". Trong trang trư?c đăng nh?p t?p tin m?u (lưu ? 2318), m?t đư?ng ch?a "FatalError" sau khi d?ng v?i "Giá tr? tr? l?i 3". Đi?u này r? ràng là khu v?c nơi mà b?n nên t?p trung c?a b?n x? l? s? c? cho r?ng thi?t l?p riêng v?n đ?.

   Tuy nhiên, có nh?ng l?n khi "fatalerror" không làm theo m?t phù h?p v?i "Giá tr? tr? l?i 3". Trong văn b?n sau đây ch?p t? m?t t?p tin đăng nh?p, "fatalerror" đ?n trư?c "Giá tr? tr? l?i 3":
   Action start 9:26:59: CARunCostIE5.
   Action ended 9:26:59: CARunCostIE5. Return value 3.
   Action start 9:26:59: FatalError.
   Action 9:26:59: FatalError. Dialog created
   Action ended 9:28:41: FatalError. Return value 2.
   Action ended 9:28:41: INSTALL. Return value 3.
   								
   Cho trư?ng h?p này, t?m ki?m các t?p tin đăng nh?p cho "fatalerror" b?n th?y r?ng Thi?t l?p văn ph?ng là có m?t v?n đ? v?i m?t hành đ?ng tùy ch?nh (CARunCostIE5) mà xác đ?nh bao nhiêu không gian đ?a yêu c?u Internet Explorer 5. V? v?y, b?n mu?n t?p trung c?a b?n gi?i đáp th?c m?c vào các m?t hàng như sau:
   • Internet Explorer 5 đư?c cài đ?t? N?u v?y, hi?n m?t thao tác s?a ch?a s?a ch?a b?t k? v?n đ??
   • B?n đang cài đ?t văn ph?ng t? m?t ? đ?a m?ng? N?u V? v?y, đang có b?t k? d?u cách trong đư?ng d?n đ?n thư m?c \IE5 trong thư m?c g?c c?a các Văn ph?ng chia s?? Có c?p \IE5 t?n t?i ? g?c c?a chia s? văn ph?ng? Có thư m?c \IE5 đ?i tên thành? N?u v?y, đ?i tên nó quay l?i IE5.
   • B?n đang s? d?ng m?t bi?n đ?i v?i tùy ch?nh Internet Đ?t Explorer 5? N?u v?y, hi?n thi?t l?p công vi?c mà không có bi?n đ?i?
   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? c? th? này, xin vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   238319 OFF2000: "K?t cài đ?t thúc s?m v? m?t l?i" thư khi thi?t l?p không th? t?m th?y thư m?c IE5
 • Đôi khi, khi xem xét m?t t?p tin đăng nh?p, b?n không t?m th?y "Lưu ?", "fatalerror" ho?c m?t s? l?i. Thay vào đó b?n có th? xem văn b?n tương t? như sau đây:
  1: 2203 2: C:\\Desktop.mst 3: -2147024843 
  Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.
  C:\\Desktop.mst
  						
  Trong trư?ng h?p này, thi?t l?p là có m?t v?n đ? áp d?ng m?t bi?n đ?i v? nó đang s? d?ng đư?ng d?n đ?n bi?n d?ng C:\\Desktop.mst. Để biết thêm thông tin về v?n đ? này, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  228639 OFF2000: "L?i áp d?ng Transforms" thư khi b?n ch?y thi?t l?p t? m?t siêu liên k?t

Verbose Log Files

T?t c? các k? thu?t đư?c li?t kê trong "Đăng nh?p Windows Installer" ph?n có th? đư?c s? d?ng trên t?p tin ti?t đăng nh?p. Tuy nhiên, khai thác g? ti?t tăng Thi?t l?p l?n, do đó, b?n ch? nên s? d?ng ti?t đăng nh?p, n?u b?n đang có thi?t l?p các v?n đ? mà không th? đư?c ch?n đoán v?i m?t t?p tin đăng nh?p m?c đ?nh.
 • T?o m?t t?p s? ghi ti?t

  N?u b?n mu?n t?o m?t cài đ?t Windows r?t chi ti?t t?p tin đăng nh?p, b?n có th? s? d?ng tham s? ti?t v cho chuy?n đ?i/l. Đ? làm đi?u này, s? d?ng d?ng l?nh sau đây đ? ch?y thi?t l?p văn ph?ng:
  đư?ng d?n\setup.exe/l * v C:\Verboselog.txt
  D?ng l?nh trên t?o ra các t?p tin log ti?t Verboselog.txt vào thư m?c g?c c?a ? C:. B?n c?ng có th? xác đ?nh b?t k? đư?ng d?n và tên t?p cho t?p nh?t k? này.
 • Ch?n đoán khi thi?t l?p đi?m d?ng đáp ?ng

  Đôi khi, thi?t l?p văn ph?ng d?ng đáp ?ng (b? treo), và b?n không nh?n đư?c b?t k? thông báo l?i. Đi?u t?t nh?t đ? làm trong t?nh hu?ng này là đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và tái ch?y thi?t l?p văn ph?ng v?i khai thác g? ti?t bi?n ngày (v?i m?t tùy ch?n b? sung). Đ? làm đi?u này, b?t đ?u thi?t l?p văn ph?ng b?ng cách làm vi?c sau:
  1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, g? d?ng l?nh sau đây và nh?p vào Ok:
   đư?ng d?n\Setup.exe/l * v! C:\Verboselog.txt
   Chú ý Trong ví d? này, đư?ng d?n là đư?ng d?n đ?y đ? v? trí ngu?n văn ph?ng c?a b?n.
  B?nh thư?ng, 19 d?ng thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr? trong b? nh? trư?c khi đư?c ghi vào t?p nh?t k? ti?t (trong trư?ng h?p này, C:\Verboselog.txt). N?u b?n không s? d?ng các! tùy ch?n cho vi?c chuy?n đ?i/l (khai thác g?), b?n có th? m?t m?t s? ho?c t?t c? thông tin đư?c lưu tr? này n?u thi?t l?p d?ng. N?u b?n s? d?ng các! tùy ch?n, nh?t b?n m?t là m?t d?ng, b?i v? các! l?c lư?ng tùy ch?n thi?t l?p đ? vi?t ghi thông tin đ? đăng nh?p t?p tin m?t d?ng m?t lúc (có không có b? nh? đ?m c?a thông tin).

  Sau khi b?n t?o t?p nh?t k? ti?t, di chuy?n đ?n cu?i và nh?n vào cu?i m?t ho?c hai d?ng. Nh?ng d?ng này cho b?n bi?t nh?ng g? thi?t l?p đ? c? g?ng đ? làm khi nó d?ng l?i. Ví d?, b?n có th? xem văn b?n. tương t? như sau:
  Action start 11:14:57: CaMMCQueryAction.
  MSI (c) (51:65): Creating MSIHANDLE (143) of type 790542 for thread -91547
  						
  Đi?u này cho th?y m?t v?n đ? v?i hành đ?ng tùy ch?nh cho MMCQueryAction, đó ki?m tra t?p tin .mmc. B?i v? ClipArt cài đ?t .mmc t?p tin, b?n nên ki?m tra b?t k? cài đ?t chương tr?nh cài đ?t đó ClipArt trư?c khi b?n ti?n hành v?i văn ph?ng Thi?t l?p.

  Trong trư?ng h?p khác, b?n có th? xem văn b?n tương t? như sau trong các t?p tin đăng nh?p c?a b?n:
  MSI (c) (07:A5): Doing action: OPCRemove
  Action start 15:21:07: OPCRemove.
  MSI (c) (07:A5): Creating MSIHANDLE (36) of type 790542 for thread 165
  						
  Đi?u này cho th?y m?t v?n đ? v?i m?t ho?t đ?ng văn ph?ng lo?i b? thu?t s?. Nó có th? x?y ra khi cài đ?t Office 2000 là có m?t v?n đ? g? b? trư?c đó c?a b?n Phiên b?n c?a Microsoft Office. H?y th? g? b? cài đ?t các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng, và sau đó tái ch?y thi?t l?p Office 2000.Chú ý Thi?t l?p văn ph?ng s? d?ng các ti?n t? sau cho hành đ?ng tùy ch?nh. N?u t?p s? ghi cho th?y m?t v?n đ? v?i m?t hành đ?ng tùy ch?nh, các ti?n t? cho m?t d?u hi?u t?t v? nơi đ? b?t đ?u x? l? s? c? c?a b?n.
  • OLCA - hành đ?ng tùy ch?nh Outlook
  • OPC - thu?t s? văn ph?ng Removal
  • CAG, CaMMC - liên k?t v?i ClipArt
  • IE - Internet Explorer

Thu?c tính

ID c?a bài: 237957 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbsetup kbdtatshoot kbinfo kbtshoot kbmt KB237957 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:237957

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com