Jak rozwiązywać problemy związane z udostępnianiem połączenia internetowego

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 238135 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL238135
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisane, jak rozwiązywać problemy związane z udostępnianiem połączenia internetowego (ICS, Internet Connection Sharing) na komputerze z systemem Windows 98 Wydanie drugie.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Dzięki usłudze ICS dwa lub większa liczba komputerów może współużytkować jedno połączenie internetowe. Przed zainstalowaniem lub użyciem usługi ICS należy skontaktować się z usługodawcą internetowym lub przeczytać warunki i zasady użytkowania oraz umowę z usługodawcą, aby ustalić, czy współużytkowanie połączenia jest dozwolone.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usługi ICS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
234815 Description of Internet Connection Sharing
Aby zainstalować usługę ICS:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Kliknij pozycję Narzędzia internetowe na karcie Instalator systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Udostępnianie połączenia internetowego, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 4. Postępując zgodnie z instrukcjami, uruchom Kreatora udostępniania połączenia internetowego.
UWAGA: Usługę ICS należy zainstalować tylko na komputerze używanym do łączenia się z Internetem. Ten komputer jest nazywany „hostem”. Inne komputery w sieci lokalnej (LAN), używające hosta do łączenia się z Internetem, są nazywane „klientami”.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wymagań usługi ICS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
230140 Only One Internet Connection Sharing Host Is Required on a LAN
UWAGA: Pojęcie „karta Dial-Up” jest używane w tym artykule jako określenie modemu. Ten termin może również oznaczać urządzenie ISDN (Integrated Services Digital Network) lub ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).

Konfiguracja hosta

Aby rozwiązywać problemy dotyczące usługi ICS, sprawdź po zainstalowaniu jej, czy na hoście są zainstalowane poprawne składniki. Sprawdź we Właściwościach sieci następujące dwa składniki, przy czym karta to karta Dial-Up lub karta sieciowa.

 • Protokół TCP/IP(Udostępniony)-> karta
 • Protokół TCP/IP(Domowy)-> karta
Aby sprawdzić składniki we Właściwościach sieci:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Sieć.
 2. Na karcie Konfiguracja obejrzyj pole Zainstalowane są następujące składniki sieci, aby sprawdzić, czy wymienione są oba składniki: TCP/IP(Udostępniony) oraz TCP/IP(Domowy).
Jeżeli którykolwiek ze składników pojawia się we Właściwościach sieci, ale nie ma odniesienia (Domowy) lub (Udostępniony), udostępnianie połączenia internetowego nie jest zainstalowane poprawnie i nie działa poprawnie. Może być konieczne jego usunięcie, a następnie ponowne zainstalowanie w celu rozwiązania tego problemu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące elementów usługi ICS we Właściwościach sieci, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 236465 Description of How ICS Appears in Network Properties
Składnik Protokół TCP/IP(Udostępniony) powinien być kartą używaną do połączenia z Internetem, a składnik Protokół TCP/IP(Domowy) powinien być kartą używaną do łączenia z siecią LAN. Jeżeli składnika Protokół TCP/IP(Udostępniony) nie ma w polu Zainstalowane są następujące składniki sieci, komputery hosta i klienta nie mogą uzyskać połączenia z Internetem. Jeżeli w polu Zainstalowane są następujące składniki sieci nie ma składnika Protokół TCP/IP(Domowy), komputery hosta i klienta mogą nie uzyskać połączenia z siecią LAN.

UWAGA: Jeśli znana jest zastosowana w komputerze karta używana do łączenia się z Internetem oraz karta używana do połączenia z siecią LAN, można ominąć następującą sekcję zatytułowaną Określanie karty Protokół TCP/IP(Udostępniony) oraz Protokół TCP/IP(Domowy).

Jak określić karty Protokół TCP/IP(Udostępniony) oraz Protokół TCP/IP(Domowy)

 • Standardowe połączenia Dial-Up Networking

  W przypadku standardowego połączenia Dial-Up Networking karta Dial-Up firmy Microsoft powinna być wymieniona we Właściwościach sieci. Aby ustalić, czy usługa Dial-Up Networking jest używana do łączenia z Internetem, sprawdź ikonę usługodawcy internetowego w folderze Dial-Up Networking. Aby obejrzeć folder Dial-Up Networking, kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie folder Dial-Up Networking.

  W przypadku standardowego połączenia Dial-Up Networking na liście we Właściwościach sieci komputera hosta powinny się znajdować następujące składniki:

  • Protokół TCP/IP(Udostępniony)-> Karta Dial-Up
  • Protokół TCP/IP(Domowy)-> Karta sieciowa
  • Połączenia z Internetem za pomocą modułów telefonicznych innych firm

  Aby ustalić, czy do połączenia z Internetem został użyty moduł telefoniczny innej firmy, sprawdź we Właściwościach sieci, czy istnieje karta Dial-Up modułu telefonicznego innej firmy. Aby usługa ICS mogła poprawnie działać z telefonem innej firmy, moduł telefoniczny musi korzystać z 32-bitowej karty Dial-Up. Niektórzy usługodawcy internetowi — na przykład firma America Online (AOL) — stosują własne moduły telefoniczne do łączenia się z Internetem.

  W przypadku połączenia przy użyciu modułu telefonicznego innej firmy na liście we Właściwościach sieci hosta powinny znajdować się następujące składniki, przy czym Karta modułu telefonicznego innej firmy to nazwa karty modułu telefonicznego innej firmy i nazwa karty sieciowej:

  • Protokół TCP/IP(Udostępniony)-> Karta modułu telefonicznego innej firmy
  • Protokół TCP/IP(Domowy)-> Karta sieciowa

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z usługi ICS i modułów telefonicznych innych firm, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 230233 How to Use AOL with Internet Connection Sharing
  • 229978 ICS Cannot Autodial 3rd-Party Internet Dial-Up Connections
  UWAGA: W przypadku urządzeń korzystających z kart sieciowych niektórzy usługodawcy internetowi zapisują „adres karty”, który jest również określany jako „adres MAC” karty sieciowej. Usługodawca internetowy może umożliwić łączenie się z Internetem tylko za pomocą określonej karty sieciowej. Jeśli chce się użyć innej karty sieciowej, konieczny może być kontakt z usługodawcą internetowym w celu uzyskania dodatkowej pomocy.
 • Urządzenia jednokierunkowe

  Urządzenia jednokierunkowe, na przykład jednokierunkowe modemy kablowe, wymagają połączenia ze źródłem do wysyłania danych oraz połączenia ze źródłem do odbierania danych. Usługa ICS nie działa poprawnie z konfiguracją z tego typu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kart jednokierunkowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 231648 ICS Does Not Function with Unidirectional Adapters
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kart jednokierunkowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Dwukierunkowe modemy kablowe

  W przypadku zastosowania dwukierunkowego modemu kablowego komputer-host musi mieć kartę sieciową. Ta konfiguracja wymaga dwóch kart sieciowych zainstalowanych w komputerze — jednej dla modemu kablowego oraz drugiej dla sieci LAN.

  W przypadku połączenia z modemem kablowym następujące składniki powinny być wymienione we Właściwościach sieci hosta, przy czym Protokół TCP/IP(Udostępniony) oznacza kartę sieciową podłączoną do modemu kablowego, a Protokół TCP/IP(Domowy) jest kartą sieciową podłączoną do sieci LAN:
  • Protokół TCP/IP (Udostępniony)->Karta sieciowa1
  • Protokół TCP/IP (Udostępniony)->Karta sieciowa2

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kart jednokierunkowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Urządzenia ADSL

  W przypadku zewnętrznego urządzenia z asymetryczną cyfrową linią abonencką ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) wymagana jest karta sieciowa zainstalowana na komputerze hoście. Ta konfiguracja wymaga dwóch kart sieciowych zainstalowanych w danym komputerze — jednej dla modemu kablowego oraz drugiej dla sieci LAN.

  W przypadku połączenia z zewnętrznym urządzeniem ADSL następujące składniki powinny być wymienione we Właściwościach sieci hosta, gdzie Protokół TCP/IP(Udostępniony) oznacza kartę sieciową podłączoną do urządzenia ADSL, a Protokół TCP/IP(Domowy) jest kartą sieciową podłączoną do sieci LAN:

  • Protokół TCP/IP (Udostępniony)->Karta sieciowa1
  • Protokół TCP/IP (Domowy)->Karta sieciowa2

  UWAGA: W przypadku wewnętrznego urządzenia ADSL urządzenie ADSL używa do połączenia z Internetem standardowej karty Dial-Up. Wewnętrzne urządzenia ADSL powinny pracować tak samo jak standardowe połączenia Dial-Up Networking. Może tak być również w przypadku zewnętrznych urządzeń ADSL, np. połączonych przez porty USB. Zwykle pojawi się odwołanie do protokołu PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) lub PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM). Powinny również się pojawić składniki Protokół TCP/IP (Udostępniony), Karta Dial-up (jak wymieniono powyżej) lub połączenia modemowe.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  • 273587 Jak skonfigurować usługę ICS do używania z połączeniami DSL, które korzystają z kart PPPoE
  • 265728 Usługa Udostępnianie połączenia internetowego wymaga dwóch kart sieciowych na komputerze-hoście
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kart jednokierunkowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Urządzenia ISDN
  W przypadku urządzenia ISDN (Integrated Services Digital Network), zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, do połączenia z Internetem wymagana jest karta Dial-Up. Urządzenia ISDN powinny pracować tak samo jak standardowe połączenia Dial-Up Networking.

Korzystanie z pliku Icssetup.log

Aby dowiedzieć się, które karty Kreator udostępniania połączenia internetowego zidentyfikował jako potencjalne karty udostępnione i domowe, sprawdź plik Icssetup.log znajdujący się w folderze Windows. Kreator udostępniania połączenia internetowego poszukuje prawdopodobnych kart na liście kart we Właściwościach sieci. Jeśli występują problemy, sprawdź, czy każda z tych kart jest również wymieniona na liście Karty sieciowe w programie Menedżer urządzeń.

UWAGA: Kreator udostępniania połączenia internetowego nigdy nie zidentyfikuje karty Dial-Up jako karty domowej.

Przykładowy plik Icssetup.log

Internet Connection Sharing Setup Log: Wednesday Mar 17 1999
Build Adapter ListBuild Adapter List - found: Dial-Up Adapter
Build Adapter List - found: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter
Build Adapter List - found: Internet Connection Sharing
Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a
candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter IS a candidate
Find External Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter NOT a candidate, only valid Internal adapter
Find External Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a candidate, known special purpose adapter
Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate
Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter
Loaded external adapter: Dial-Up Adapter
Loaded internal adapter: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

Składniki Protokół TCP/IP(Domowy) oraz Protokół TCP/IP(Udostępniony) występują na nieprawidłowych kartach

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Opcje internetowe.
 2. Na karcie Połączenia kliknij przycisk Udostępnianie.
 3. W obszarze Połącz z Internetem używając wybierz z listy kartę do połączenia z Internetem.
 4. W obszarze Połącz z siecią domową używając wybierz z listy kartę do połączenia z siecią LAN.
 5. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK ponownie, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
Jeżeli nie ma przycisku Udostępnianie, może to być spowodowane nieprawidłową wersją plików Inetcpl.cpl i Inetcplc.dll. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 236152 No Sharing Button After Installing Internet Connection Sharing
UWAGA: Jeśli którykolwiek ze składników pojawiających się we Właściwościach sieci zostanie usunięty lub ponownie zainstalowany na hoście, należy również usunąć i ponownie zainstalować usługę ICS.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Tylko jeden składnik Protokół TCP/IP znajduje się na liście we Właściwościach sieci

Ten błąd może wystąpić, jeśli jeden lub więcej kluczy Rejestru zostanie uszkodzonych. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Z Właściwości sieci przepisz opisy wszystkich wymienionych kart.
 2. W Edytorze Rejestru otwórz następujący klucz:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\<nnnn>
  Gdzie <nnnn> jest przyrostową liczbą czterocyfrową, zaczynając od 0000.
 3. Usuń każdy klucz, dla którego wpis DeviceDesc nie odpowiada opisowi jednej z kart we Właściwościach sieci.

  Jeśli na liście we Właściwościach sieci wyświetlonych jest wiele kluczy dla tej samej karty, usuń każdy klucz, a następnie usuń i ponownie zainstaluj daną kartę w Menedżerze urządzeń. Aby usunąć kartę z Menedżera urządzeń, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij przycisk Panel sterowania, kliknij dwukrotnie aplet System, kliknij kartę Menedżer urządzeń, kliknij dwukrotnie pozycję Karty sieciowe, kliknij kartę, a następnie kliknij przycisk Usuń. UWAGA: W celu ponownego zainstalowania karty po jej usunięciu z Menedżera urządzeń może być wymagany oryginalny dysk ze sterownikiem lub oprogramowanie.

Brakuje składników Protokół TCP/IP(Udostępniony) oraz Protokół TCP/IP(Domowy)

Ten problem może wystąpić, jeśli wersja pliku Iphlpapi.dll jest niewłaściwa lub jest on uszkodzony.

Aby rozwiązać ten problem, wyodrębnij nową wersję pliku z dysku CD-ROM z systemem Windows 98 Wydanie drugie, a następnie usuń i ponownie zainstaluj usługę ICS. Aby wyodrębnić plik Iphlpapi.dll, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst sfc.exe w oknie dialogowym Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij przycisk Wyodrębnij jeden plik z dysku instalacyjnego.
 3. Wpisz tekst iphlpapi.dll w polu Określ plik systemowy, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Start.
 4. W polu Przywróć z wpisz literę dysku oraz ścieżkę do folderu na źródłowym dysku CD-ROM z systemem Windows 98 Wydanie drugie.
 5. W polu Zapisz plik w wpisz pełną ścieżkę do folderu \Windows\System (np. C:\Windows\System), a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu odpowiedniego monitu, aby użyć domyślnego folderu kopii zapasowej.
 7. Kliknij przycisk OK i zamknij Kontrolera plików systemowych.
 8. Usuń i ponownie zainstaluj usługę ICS

Włączanie usług DHCP na hoście

Bez odpowiedniego adresu IP klient nie będzie mógł porozumieć się z komputerem-hostem. Jeśli komputer kliencki nie uzyska adresu IP z hosta, usługi DHCP mogą być wyłączone. Aby włączyć usługi DHCP na komputerze-hoście, wykonaj następujące kroki:
 1. Na dysku CD-ROM z systemem Windows 98 Wydanie drugie otwórz folder Tools\MTSutil\ICS.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Dhcp_on.inf, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 3. Ponownie uruchom system Windows.

Konfiguracja klienta

Konfigurowanie klienta dla usługi DHCP

W celu skonfigurowania komputera klienckiego, tak aby uzyskiwał adres IP z komputera-hosta, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Sieć.
 2. Kliknij składnik Protokół TCP/IP zainstalowany dla karty sieciowej w sieci LAN.
 3. Kliknij przycisk Właściwości.
 4. Na karcie Adres IP kliknij przycisk Uzyskaj adres IP automatycznie.
 5. Na karcie Konfiguracja WINS kliknij przycisk Użyj DHCP dla rozpoznawania WINS.
 6. Na karcie Brama usuń wszystkie zainstalowane bramy.
 7. Na karcie Konfiguracja DNS kliknij przycisk Wyłącz serwer DNS.
 8. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK ponownie, a następnie kliknij przycisk Tak, gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera.
Jeśli chcesz przypisać informacje IP klienta ręcznie lub uważasz, że protokół DHCP działa niepoprawnie, zobacz sekcję zatytułowaną Jak przypisywać statyczne adresy IP w dalszej części tego artykułu.

Jak przypisywać statyczne adresy IP

Zanim będzie można przypisać statyczny adres IP, należy uzyskać od usługodawcy internetowego informacje na temat konfiguracji DNS. Ewentualnie na komputerze-hoście kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst winipcfg, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Karta ICShare, kliknij przycisk Więcej informacji, zanotuj adres serwera DNS, a następnie kliknij przycisk OK. Po uzyskaniu ustawienia serwera DNS, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Sieć.
 2. Kliknij składnik Protokół TCP/IP zainstalowany dla karty sieciowej w sieci LAN.
 3. Kliknij przycisk Właściwości.
 4. Na karcie Adres IP kliknij przycisk Podaj adres IP.
 5. W polu Adres IP wpisz tekst 192.168.0.x (gdzie x to liczba z zakresu od 2 do 254).

  UWAGA: Ten adres IP nie powinien aktualnie być używany na innym komputerze w sieci LAN.
 6. W polu Maska podsieci wpisz tekst 255.255.255.0.
 7. Na karcie Konfiguracja WINS kliknij przycisk Wyłącz rozpoznawanie WINS.
 8. Na karcie Brama wpisz tekst 192.168.0.1 w polu Nowa brama, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 9. Na karcie Konfiguracja DNS kliknij przycisk Włącz serwer DNS, wpisz nazwę komputera-hosta w polu Host.

  UWAGA: Pole Domena można pozostawić puste, należy jednak mieć na uwadze, że w nazwie komputera uwzględniana jest wielkość liter.
 10. W polu Kolejność przeszukiwania serwera DNS wpisz adres IP dla komputera-hosta (zwykle 192.168.0.1), a następnie kliknij przycisk Dodaj. UWAGA: Jeśli adres IP hosta działa niepoprawnie, spróbuj użyć adresu IP serwera DNS usługodawcy internetowego.

 11. : Jeśli adres IP hosta działa niepoprawnie, spróbuj użyć adresu IP serwera DNS usługodawcy internetowego. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK ponownie, a następnie kliknij przycisk Tak, gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przypisywania statycznych adresów IP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 230150 How to Configure a Permanent IP Address for Network Devices

Host łączy się z Internetem, natomiast klient nie nawiązuje połączenia

Po połączeniu hosta z Internetem przetestuj sieć LAN i połączenia internetowe, postępując zgodnie z następującymi procedurami:
 • Korzystanie z narzędzia Winipcfg

  Aby użyć narzędzia Winipcfg do weryfikacji adresu IP, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst winipcfg, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W polu Informacje o karcie Ethernet wybierz kartę sieciową.
  3. Kliknij przycisk Zwolnij, kliknij przycisk Odnów, a następnie kliknij przycisk OK.
  Jeśli adres IP karty sieciowej to 192.168.0.x (gdzie x jest liczbą z zakresu od 2 do 254), uzyskanie przez klienta adresu IP z hosta powiodło się.

  Jeśli klient nie uzyska adresu IP z hosta, konieczne może być włączenie usługi DHCP na hoście lub ręczne przypisanie klientowi statycznego adresu IP.

 • Badanie adresu IP hosta przy użyciu polecenia ping

  Aby użyć polecenia ping do weryfikacji funkcji protokołu TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol), wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Tryb MS-DOS.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie ping 192.168.0.1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby powrócić do systemu Windows.
  Jeśli otrzymasz odpowiedź, oznacza to, że komputer kliencki może porozumieć się z komputerem-hostem w sieci LAN za pomocą protokołu TCP/IP.

  Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, należy spróbować rozwiązać ten problem jako ogólny problem z połączeniem sieciowym w systemie Windows. Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z połączeniami sieciowymi w systemie Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  192534 Troubleshooting Windows 95/98 Network Connection Problems
 • Badanie adresu IP w Internecie przy użyciu polecenia ping

  Aby zbadać adres IP witryny sieci Web w Internecie przy użyciu polecenia ping, należy wcześniej uzyskać z hosta adres IP witryny sieci Web w Internecie. Aby uzyskać adres IP witryny sieci Web, wykonaj następujące kroki:

  1. Na komputerze-hoście kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Tryb MS-DOS.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie ping <nazwa witryny sieci Web> (gdzie <nazwa witryny sieci Web> to adres URL witryny sieci Web), a następnie naciśnij klawisz ENTER. UWAGA: Niektóre witryny sieci Web (na przykład www.microsoft.com) mogą nie zwracać odpowiedzi. Jeśli tak się dzieje, należy spróbować sprawdzić inną witrynę sieci Web.

  3. : Niektóre witryny sieci Web (na przykład www.microsoft.com) mogą nie zwracać odpowiedzi. Jeśli tak się dzieje, należy spróbować sprawdzić inną witrynę sieci Web. Jeśli witryna sieci Web zwróci odpowiedź, otrzymasz prawdopodobnie następujący komunikat:
   pinging <nazwa witryny sieci Web> [xxx.xxx.xxx.xxx]...
   Gdzie <nazwa witryny sieci Web> to adres URL witryny sieci Web, a xxx.xxx.xxx.xxx to adres IP witryny sieci Web.
  4. : Niektóre witryny sieci Web (na przykład www.microsoft.com) mogą nie zwracać odpowiedzi. Jeśli tak się dzieje, należy spróbować sprawdzić inną witrynę sieci Web. Zapisz wspomniany adres IP, aby go później użyć.
  Mając już adres IP internetowej witryny sieci Web, należy wykonać test połączenia TCP/IP na kliencie, wykonując następujące kroki:

  1. Na komputerze-hoście kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Tryb MS-DOS.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie ping xxx.xxx.xxx.xxx (gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to adres IP internetowej witryny sieci Web), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
  3. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby powrócić do systemu Windows.
  Jeśli otrzymasz odpowiedź, oznacza to, że komputer kliencki może porozumieć się z Internetem przez sieć LAN za pomocą protokołu TCP/IP.

  Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, zobacz sekcję Konfiguracja hosta, znajdującą się wcześniej w tym artykule, aby dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć w celu skonfigurowania i rozwiązania problemów z komputerem-hostem.

 • Badanie nazwy internetowej przy użyciu polecenia ping

  Jeśli klient może z powodzeniem badać przy użyciu polecenia ping adres IP witryny sieci Web, należy użyć odpowiedniej nazwy internetowej, aby sprawdzić konfigurację usługi DNS za pomocą polecenia ping. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Tryb MS-DOS.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie ping <nazwa witryny sieci Web> (gdzie <nazwa witryny sieci Web> to adres URL witryny sieci Web), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   UWAGA: Niektóre witryny sieci Web (na przykład www.microsoft.com) mogą nie zwracać odpowiedzi. Jeśli tak się dzieje, należy próbować sprawdzić inną witrynę sieci Web.
  Jeśli otrzymasz odpowiedź, to oznacza to, że komputer kliencki i komputer-host są poprawnie skonfigurowane i działają właściwie. UWAGA: Jeśli przeglądarka w dalszym ciągu nie może otworzyć witryny sieci Web, używając jej nazwy, należy sprawdzić ustawienia połączenia przeglądarki, aby upewnić się, że jest ona skonfigurowana do korzystania z sieci LAN i że nie skonfigurowano serwerów proxy.

 • Otwieranie adresu IP w przeglądarce

  Aby przetestować przeglądarkę, próbując otworzyć witrynę sieci Web za pomocą adresu IP, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz tekst http://xxx.xxx.xxx.xxx (gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to adres IP witryny sieci Web), a następnie kliknij przycisk OK.
  Jeśli witryna sieci Web zostanie wyświetlona, przeglądarka działa poprawnie i problem może dotyczyć rozpoznawania nazw DNS (Domain Name Server).

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji rozpoznawania nazw DNS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  229974 Connection Error Messages When You Use ICS with an FQDN
  Jeśli witryna sieci Web nie zostanie wyświetlona, problem może dotyczyć programu Winsock na tym komputerze.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat prawdopodobnych problemów z programem Winsock, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia danego artykułu z Bazy wiedzy firmy Microsoft:
  188952 "Internal Error Occurred" Error Message Using Internet Explorer

Uszkodzone klucze Rejestru

Ten błąd może wystąpić, jeśli jeden lub więcej kluczy Rejestru zostanie uszkodzonych. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Z Właściwości sieci przepisz opis każdego wymienionego protokołu.
 2. W Edytorze Rejestru otwórz następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\nnnn
  Gdzie nnnn jest przyrostową liczbą czterocyfrową, zaczynając od 0000.

 3. Gdzie Porównaj liczbę podkluczy z folderu NetTrans oraz liczbę wystąpień zainstalowanych protokołów w konfiguracji sieci. Każde wystąpienie zainstalowanego protokołu powinno mieć jeden podklucz.

  Jeśli w oknie dialogowym Sieć jest więcej kluczy niż protokołów, odinstaluj usługę ICS, wyeksportuj kopię klucza NetTrans, a następnie usuń klucz NetTrans z Rejestru. To spowoduje usunięcie wszystkich składników, z wyjątkiem zainstalowanych kart, z konfiguracji sieci.
 4. Gdzie Aby zmienić klucz NetTrans, kliknij dwukrotnie aplet Sieć w Panelu sterowania, a następnie kliknij przycisk Dodaj na karcie Konfiguracja sieci. Kliknij opcję Klient, kliknij przycisk Dodaj, kliknij pozycję Klient sieci Microsoft Networks, a następnie kliknij przycisk OK. Gdy ponownie pojawi się ekran Konfiguracji sieci, znajdą się na nim dodane domyślne protokoły, a klucz NetTrans w Rejestrze zostanie zmieniony tak, że teraz będzie tylko jeden podklucz dla każdego zainstalowanego protokołu.
 5. Gdzie Sprawdź ponownie Rejestr, aby upewnić się, że dla każdego zarejestrowanego protokołu istnieje tylko jeden podklucz w kluczu NetTrans. Jeśli tak jest, ponownie zainstaluj usługę ICS na hoście i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Właściwości

Numer ID artykułu: 238135 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbtshoot win98se KB238135
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com