Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i Internet chia s? v?n đ?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238135
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách g? r?i các v?n đ? v?i Internet Connection Sharing (ICS) trên Windows 98 Second Edition d?a trên máy tính.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Khi b?n s? d?ng ICS, b?n có th? chia s? m?t k?t n?i Internet gi?a hai ho?c nhi?u máy tính. Trư?c khi b?n cài đ?t ho?c s? d?ng ICS, b?n nên liên h? v?i nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP) ho?c đ?c c?a ISP c?a b?n đi?u kho?n và đi?u ki?n c?a vi?c s? d?ng chính sách đ? xác đ?nh n?u b?n đang cho phép chia s? k?t n?i c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ICS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234815 Mô t? c?a chia s? k?t n?i Internet
Đ? cài đ?t ICS:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Internet công c? trên các Thi?t l?p Windows tab, và sau đó b?m Thông tin chi ti?t.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Chia s? k?t n?i Internet ki?m tra h?p, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
 4. Làm theo các hư?ng d?n đ? ch?y thu?t s? ICS.
LƯU ?: B?n ch? nên cài đ?t ICS trên máy tính mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i v?i Internet. Máy tính này đư?c g?i là máy "ch?". Các máy tính khác trên m?ng c?c (b? LAN) mà s? d?ng máy ch? lưu tr? đ? k?t n?i vào Internet ? đây đư?c g?i là "khách hàng" máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u ICS, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230140 Ch? có m?t k?t n?i Internet chia s? lưu tr? c?n thi?t trên m?t m?ng LAN
LƯU ?: Thu?t ng? "b? đi?u h?p dial-up" đư?c s? d?ng trong bài vi?t này đ? ch? modem c?a b?n. Thu?t ng? này có th? là m?t thi?t b? tích h?p d?ch v? k? thu?t s? m?ng (ISDN) ho?c không đ?i x?ng k? thu?t s? thuê bao đư?ng (ADSL).

C?u h?nh máy ch?

Đ? kh?c ph?c ICS, xác minh r?ng các thành ph?n đúng đư?c cài đ?t trên máy ch? sau khi b?n cài đ?t ICS. Ki?m tra các thành ph?n sau hai thu?c tính m?ng, nơi b? đi?u h?p là đi?u h?p quay c?a b?n ho?c b? đi?u h?p m?ng c?a b?n:

 • TCP/IP(Shared)->b? đi?u h?p
 • TCP/IP(Home)->b? đi?u h?p
Đ? ki?m tra các thành ph?n trong thu?c tính m?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng.
 2. Trên các Cấu hình tab, xem các Các c?u ph?n m?ng sau đ? đư?c cài đ?t h?p đ? xác minh r?ng TCP/IP(Shared) và TCP/IP(Home) các thành ph?n đư?c li?t kê.
N?u m?t trong các thành ph?n xu?t hi?n trong thu?c tính m?ng nhưng không có các (Trang ch?)(Chung) tài li?u tham kh?o, không đư?c cài đ?t đúng và ICS không ho?t đ?ng đúng. B?n có th? c?n ph?i lo?i b? và sau đó cài đ?t l?i ICS đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Đ? thêm thông tin v? các m?c ICS thu?c tính m?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
236465 Mô t? v? cách ICS xu?t hi?n trong thu?c tính m?ng
Các thành ph?n TCP/IP(Shared) nên là b? đi?u h?p mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i t?i Internet và các thành ph?n TCP/IP(Home) nên là b? đi?u h?p mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i v?i m?ng LAN c?a b?n. N?u các thành ph?n TCP/IP(Shared) không ph?i là trong các Các c?u ph?n m?ng sau đ? đư?c cài đ?t h?p, máy ch? và khách hàng máy tính không th? k?t n?i vào Internet. N?u các thành ph?n TCP/IP(Home) không ph?i là trong các Các c?u ph?n m?ng sau đ? đư?c cài đ?t h?p, máy ch? và khách hàng máy tính không th? k?t n?i v?i nhau trên m?ng LAN.

LƯU ?: N?u b?n bi?t các b? chuy?n đ?i mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i t?i Internet và các b? chuy?n đ?i mà b?n s? d?ng đ? k?t n?i v?i m?ng LAN, b?n có th? b? qua sau đây Vi?c xác đ?nh TCP/IP(Shared) và các b? chuy?n đ?i TCP/IP(Home) keá tieáp.

Làm th? nào đ? xác đ?nh TCP/IP(Shared) và b? đi?u h?p m?ng TCP/IP(Home)

 • Tiêu chu?n k?t n?i m?ng quay s?

  Cho m?t tiêu chu?n m?ng quay s? k?t n?i, Microsoft quay adapter nên đư?c li?t kê trong thu?c tính m?ng. Ki?m tra đ? xác đ?nh n?u m?ng quay s? đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i Internet, xem cho m?t bi?u tư?ng cho ISP c?a b?n trong thư m?c m?ng quay s?. Đ? xem các thư m?c m?ng quay s?, b?m đúp vào Máy tính của tôi, và sau đó b?m đúp chu?t vào các M?ng quay s? thư m?c.

  Cho m?t tiêu chu?n m?ng quay s? k?t n?i, các thành ph?n sau đây c?n đư?c li?t kê trong thu?c tính m?ng cho máy ch?:

  • TCP/IP(Shared)-> quay Adapter
  • TCP/IP(Home)-> b? đi?u h?p m?ng
  • Bên th? ba Internet tr?nh quay s? k?t n?i

  Đ? xác đ?nh n?u b?n đang s? d?ng m?t tr?nh quay s? bên th? ba đ? k?t n?i v?i Internet, ki?m tra thu?c tính m?ng đ? xem b? đi?u h?p quay quay s? bên th? ba. Cho ICS đ? ho?t đ?ng đúng v?i m?t tr?nh quay s? bên th? ba, ph?n m?m tr?nh quay s? ph?i s? d?ng m?t adapter quay 32-bit. M?t s? ISP s? d?ng tr?nh quay s? riêng c?a h? đ? k?t n?i v?i Internet, ví d?, America Online (AOL).

  K?t n?i quay s? bên th? ba, các thành ph?n sau đây c?n đư?c li?t kê trong thu?c tính m?ng cho máy ch?, nơi B? đi?u h?p Dialer bên th? ba là tên c?a b? đi?u h?p tr?nh quay s? bên th? ba, và là tên c?a b? đi?u h?p m?ng:

  • TCP/IP(Shared)->B? đi?u h?p Dialer bên th? ba
  • TCP/IP(Home)->B? đi?u h?p m?ng

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng bên th? ba dialers v?i ICS, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  230233 Làm th? nào đ? s? d?ng AOL v?i chia s? k?t n?i Internet
  229978 ICS không th? Autodial 3rd-Party Internet Dial-Up Connections
  LƯU ?: Đ?i v?i các thi?t b? s? d?ng m?t adapter m?ng, m?t s? ISP k? l?c đ?a ch? b? đi?u h?p, thư?ng đư?c g?i là "đ?a ch? MAC" c?a các adapter m?ng. ISP c?a b?n có th? ch? cho phép b?n k?t n?i Internet b?ng b? đi?u h?p m?ng c? th? đó. N?u b?n mu?n s? d?ng m?t adapter m?ng khác, b?n có th? c?n liên h? v?i ISP c?a b?n đ? đư?c tr? giúp thêm.
 • Unidirectional thi?t b?

  Cho thi?t b? unidirectional, như m?t cách cáp modem, b?n ph?i có m?t k?t n?i đ?n m?t ngu?n đ? g?i d? li?u và k?t n?i đ?n m?t ngu?n đ? nh?n d? li?u. ICS không ho?t đ?ng đúng v?i lo?i c?u h?nh.Đ? thêm thông tin v? b? đi?u h?p m?ng m?t cách, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  231648 ICS không ho?t đ?ng v?i Unidirectional adapter
 • Two-way cáp modem

  Cho m?t hai chi?u cáp modem, modem cáp đ?i h?i m?t adapter m?ng cho máy ch?. C?u h?nh này c?n thi?t b?n có hai b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n, m?t cho modem cáp và m?t cho m?ng LAN.

  Cho m?t k?t n?i modem cáp, các thành ph?n sau đây c?n đư?c li?t kê trong thu?c tính m?ng cho máy ch?, đây là TCP/IP(Shared) là b? đi?u h?p m?ng k?t n?i v?i modem cáp và TCP/IP(Home) là b? đi?u h?p m?ng k?t n?i v?i m?ng LAN:
  • TCP/IP (chia s?)-> m?ng Adapter1
  • TCP/IP (Trang ch?)-> m?ng Adapter2

 • ADSL thi?t b?

  Cho thi?t b? d?ng (ADSL) bên ngoài thuê bao không đ?i x?ng k? thu?t s?, thi?t b? ADSL đ?i h?i là có b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t trong máy ch?. C?u h?nh này đ?i h?i hai b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t trong máy tính, m?t cho modem cáp và m?t cho m?ng LAN.

  Cho m?t k?t n?i thi?t b? bên ngoài ADSL, các thành ph?n sau đây c?n đư?c li?t kê trong thu?c tính m?ng cho máy ch?, nơi TCP/IP(Shared) là b? đi?u h?p m?ng đư?c k?t n?i v?i thi?t b? ADSL, và TCP/IP(Home) là b? đi?u h?p m?ng đư?c k?t n?i v?i m?ng LAN:

  • TCP/IP(Shared)-> m?ng Adapter1
  • TCP/IP(Home)-> m?ng Adapter2

  LƯU ?: Cho m?t thi?t b? ADSL n?i b?, đi?n tho?i ADSL s? d?ng b? đi?u h?p quay tiêu chu?n đ? k?t n?i v?i Internet. N?i b? ADSL thi?t b? nên ho?t đ?ng gi?ng như tiêu chu?n k?t n?i m?ng quay s?. Đi?u này c?ng có th? đúng đ?i v?i bên ngoài ADSL thi?t b?, như v?y m?t nh?ng k?t n?i qua c?ng USB. B?nh thư?ng, b?n s? th?y m?t tham chi?u đ?n m?t PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ho?c Point-to-Point (Point-to-Point Protocol over ATM). B?n c?ng nên xem TCP/IP (Shared), quay Adapter (như đư?c li?t kê ? trên), ho?c k?t n?i Modem.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  273587 Làm th? nào đ? c?u h?nh ICS đ? s? d?ng v?i các k?t n?i DSL s? d?ng PPPoE
  265728 Chia s? k?t n?i Internet đ?i h?i hai b? đi?u h?p m?ng
 • Thi?t b? ISDN
  Cho thi?t b? tích h?p d?ch v? k? thu?t s? m?ng (ISDN), c? n?i b? và bên ngoài các thi?t b? ISDN s? d?ng quay adapter đ? k?t n?i v?i Internet. Thi?t b? ISDN nên ho?t đ?ng gi?ng như tiêu chu?n k?t n?i m?ng quay s?.

B?ng cách s? d?ng các t?p tin Icssetup.log

Đ? xác đ?nh các adapter mà thu?t s? chia s? k?t n?i Internet đư?c xác đ?nh là ti?m năng chia s? và gia đ?nh Card, ki?m tra các t?p tin Icssetup.log trong thư m?c Windows. Thu?t s? chia s? k?t n?i Internet s? ki?m tra cho b? đi?u h?p m?ng có th? t? các danh sách c?a các adapter trong thu?c tính m?ng. N?u v?n đ? t?n t?i, h?y ki?m ch?ng r?ng m?i ngư?i trong s? các b? đi?u h?p m?ng đư?c c?ng đư?c li?t kê dư?i b? đi?u h?p m?ng trong qu?n l? thi?t b?.

LƯU ?: Thu?t s? chia s? k?t n?i Internet s? không bao gi? xác đ?nh b? đi?u h?p quay như trang ch? Adapter.

M?u Icssetup.log t?p tin

Đăng nh?p thi?t l?p chia s? k?t n?i Internet: Th? Tư Mar 17 năm 1999
Xây d?ng Adapter ListBuild Adapter List - t?m th?y: quay Adapter
Xây d?ng danh sách Adapter - t?m th?y: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter
Xây d?ng danh sách Adapter - t?m th?y: chia s? k?t n?i Internet
T?m ?ng viên Adapter n?i b?, ki?m tra: quay Adapter không m?t
?ng c? viên, đư?c bi?t đ?n m?c đích đ?c bi?t b? đi?u h?p
T?m ?ng viên Adapter n?i b?, ki?m tra: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter là m?t ?ng c? viên
T?m ?ng viên Adapter n?i b?, ki?m tra: k?t n?i Internet chia s? không m?t ?ng c? viên, đư?c bi?t đ?n m?c đích đ?c bi?t b? đi?u h?p
T?m ?ng viên Adapter bên ngoài, ki?m tra: quay Adapter là m?t ?ng c? viên
T?m ?ng viên Adapter bên ngoài, ki?m tra: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter không m?t ?ng c? viên, ch? h?p l? n?i b? đi?u h?p
T?m ?ng viên Adapter bên ngoài, ki?m tra: k?t n?i Internet chia s? không m?t ?ng c? viên, đư?c bi?t đ?n m?c đích đ?c bi?t b? đi?u h?p
T?m ?ng viên Adapter n?i b?, ki?m tra: quay Adapter không m?t ?ng c? viên, đư?c bi?t đ?n m?c đích đ?c bi?t b? đi?u h?p
T?m ?ng viên Adapter n?i b?, ki?m tra: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter là m?t ?ng c? viên
T?m ?ng viên Adapter n?i b?, ki?m tra: k?t n?i Internet chia s? không m?t ?ng c? viên, đư?c bi?t đ?n m?c đích đ?c bi?t b? đi?u h?p
N?p bên ngoài b? đi?u h?p: quay Adapter
N?p n?i b? đi?u h?p: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

TCP/IP(Home) và TCP/IP(Shared) xu?t hi?n trên b? đi?u h?p m?ng sai

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Tuỳ chọn Internet.
 2. Trên các Kết nối tab, b?m vào Chia s?.
 3. Dư?i K?t n?i t?i Internet s? d?ng, ch?n b? đi?u h?p k?t n?i Internet c?a b?n t? danh sách.
 4. Dư?i K?t n?i đ? s? d?ng m?ng gia đ?nh c?a tôi, ch?n các adapter cho m?ng LAN c?a b?n t? danh sách.
 5. Nh?p vào Ok, b?m Ok m?t l?n n?a, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c.
Nếu Chia s? nút không ph?i là hi?n nay, đi?u này có th? đư?c gây ra b?i các phiên b?n sai c?a các t?p tin Inetcpl.cpl và Inetcplc.dll. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
236152 Không có nút chia s? sau khi cài đ?t k?t n?i Internet chia s?
LƯU ?: N?u b?n lo?i b? ho?c cài đ?t l?i b?t k? thành ph?n đư?c hi?n th? trong thu?c tính m?ng trên máy ch?, b?n c?ng ph?i g? b? và cài đ?t l?i ICS.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Ch? là m?t trong nh?ng thành ph?n TCP/IP đư?c li?t kê trong thu?c tính m?ng

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u khóa s? đăng k? b? h?ng. Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong thu?c tính m?ng, vi?t xu?ng các mô t? c?a m?i c?a các adapter đư?c li?t kê.
 2. Trong Registry Editor, m? phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\<nnnn></nnnn>
  Trong trư?ng h?p <nnnn> là m?t gia tăng 4 ch? s? b?t đ?u lúc 0000. </nnnn>
 3. M?i phím Delete nơi các DeviceDesc m?c nh?p không kh?p v?i các mô t? v? m?t trong các b? đi?u h?p m?ng trong thu?c tính m?ng.

  N?u có nhi?u phím cho cùng m?t adapter đư?c li?t kê trong thu?c tính m?ng, xóa m?i c?a các phím và sau đó lo?i b? và cài đ?t l?i các b? chuy?n đ?i trong Device Manager. Đ? lo?i b? các b? chuy?n đ?i trong qu?n l? thi?t b?, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề, b?m các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m đúp vào B? đi?u h?p m?ng, b?m vào các b? chuy?n đ?i, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.LƯU ?: B?n có th? c?n ban đ?u tr?nh đi?u khi?n đ?a ho?c ph?n m?m đ? cài đ?t l?i các b? chuy?n đ?i sau khi b?n g? b? nó t? ngư?i qu?n l? thi?t b?.

TCP/IP(Shared) và TCP/IP(Home) các thành ph?n thi?u

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các t?p tin Iphlpapi.dll là phiên b?n không chính xác ho?c b? hư h?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, trích xu?t m?t phiên b?n m?i c?a các t?p tin t? đ?a CD-ROM Windows 98 Second Edition đó và sau đó lo?i b? và cài đ?t l?i ICS. Đ? trích xu?t các t?p tin Iphlpapi.dll, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i SFC.exe trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Nh?p vào Gi?i nén m?t t?p tin t? đ?a cài đ?t.
 3. Lo?i iphlpapi.dll trong các Xác đ?nh h? th?ng t?p tin b?n mu?n khôi ph?c h?p, và sau đó b?m B?t đ?u.
 4. Trong các Khôi ph?c t? h?p, g? các k? t? ? đ?a và đư?ng d?n đ?n thư m?c Windows 98 Second Edition ngu?n CD-ROM.
 5. Trong các Lưu t?p ? h?p, g? đư?ng d?n đ?y đ? đ?n thư m?c \Windows\System (ví d?, C:\Windows\System), và b?m Ok.
 6. Nh?p vào Ok s? d?ng thư m?c sao lưu m?c đ?nh khi b?n đư?c nh?c.
 7. Nh?p vào Ok và b? ki?m tra t?p tin h? th?ng.
 8. G? b? và cài đ?t l?i ICS

Kích ho?t tính năng d?ch v? DHCP trên máy ch?

N?u không có m?t đ?a ch? IP thích h?p, khách hàng s? không th? giao ti?p v?i máy ch?. N?u máy tính khách hàng không có đư?c m?t đ?a ch? IP t? máy ch? lưu tr?, d?ch v? DHCP có th? đư?c vô hi?u hóa. Đ? kích ho?t tính năng d?ch v? DHCP trên máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên Windows 98 Second Edition CD-ROM, h?y m? c?p Tools\MTSutil\ICS.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các Dhcp_on.inf t?p tin, và sau đó b?m Cài đ?t.
 3. Kh?i đ?ng l?i Windows.

C?u h?nh máy khách

C?u h?nh máy khách cho DHCP

Đ? l?p c?u h?nh máy khách đ? có đư?c m?t đ?a ch? IP t? máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp Mạng.
 2. Nh?p vào thành ph?n TCP/IP đư?c cài đ?t cho b? đi?u h?p m?ng trên b?n LAN.
 3. Nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các Đ?a ch? IP tab, b?m vào T? đ?ng thu đ?a ch? IP.
 5. Trên các TH?NG c?u h?nh tab, b?m vào S? d?ng DHCP cho ngh? quy?t th?ng.
 6. Trên các Cổng vào tab, lo?i b? b?t k? c?ng có th? đư?c cài đ?t.
 7. Trên các C?u h?nh DNS tab, b?m vào Vô hi?u hoá DNS.
 8. Nh?p vào Ok, b?m Ok m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào Có N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.
N?u b?n mu?n ch? đ?nh các khách hàng thông tin IP b?ng tay, ho?c c?m th?y r?ng DHCP không ho?t đ?ng đúng cách, xem ph?n mang tên Làm th? nào đ? ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP t?nh sau này trong bài vi?t này.

Làm th? nào đ? ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP t?nh

Trư?c khi b?n có th? ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP t?nh, b?n s? c?n thông tin c?u h?nh DNS t? ISP c?a b?n. Ho?c trên máy ch?, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i winipcfg, và sau đó nh?p vào Ok. Nh?p vào ICShare Adapter, b?m Thông tin thêm, lưu ? đ?a ch? máy ch? DNS, và sau đó nh?p vào Ok. Sau khi b?n có đư?c các thi?t l?p DNS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng.
 2. Nh?p vào thành ph?n TCP/IP đư?c cài đ?t cho b? đi?u h?p m?ng trên b?n LAN.
 3. Nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các Đ?a ch? IP tab, b?m vào Ch? r? đ?a ch? IP.
 5. Trong các Đ?a ch? IP h?p, lo?i 192.168.0.x (trong đó x là m?t s? gi?a 2 và 254).

  LƯU ?: Đ?a ch? IP ph?i là m?t trong đó không ph?i là hi?n đang s? d?ng b?i m?t máy tính khác trên m?ng LAN c?a b?n.
 6. Trong các M?t n? m?ng con h?p, lo?i 255.255.255.0.
 7. Trên các TH?NG c?u h?nh tab, b?m vào Vô hi?u hóa gi?i quy?t th?ng.
 8. Trên các Cổng vào tab, lo?i 192.168.0.1 trong các C?a ng? m?i h?p, và sau đó b?m Thêm.
 9. Trên các C?u h?nh DNS tab, b?m vào Cho phép DNS, g? tên máy ch? trong các Máy ch? lưu tr? h?p.

  LƯU ?: The Miền h?p có th? đư?c đ? tr?ng, và lưu ? r?ng tên máy tính là ch?.
 10. Trong các Đơn đ?t hàng t?m ki?m h? ph?c v? DNS h?p, lo?i IP đ?a ch? cho máy ch? c?a b?n (thư?ng 192.168.0.1),, và sau đó nh?p vào Thêm.LƯU ?: N?u đ?a ch? máy ch? lưu tr? IP không ho?t đ?ng đúng, h?y th? s? d?ng đ?a ch? IP máy ch? DNS c?a ISP c?a b?n.

 11. Nh?p vào Ok, b?m Ok m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào Có N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP t?nh, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230150 Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t đ?a ch? IP c? đ?nh cho các thi?t b? m?ng

Các máy ch? k?t n?i vào Internet, nhưng khách hàng không

V?i máy ch? k?t n?i Internet, ki?m tra các k?t n?i m?ng LAN và Internet b?ng cách th?c hi?n các th? t?c sau đây:
 • S? d?ng công c? Winipcfg

  S? d?ng công c? Winipcfg đ? xác minh đ?a ch? IP, làm theo các bư?c sau:

  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i winipcfg, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Trong các Thông tin b? đi?u h?p Ethernet h?p, ch?n b? đi?u h?p m?ng.
  3. Nh?p vào Phiên bản, b?m Gia h?n, và sau đó nh?p vào Ok.
  N?u đ?a ch? IP cho b? đi?u h?p m?ng là 192.168.0.x (trong đó x là m?t s? gi?a 2 và 254), khách hàng thành công thu đư?c m?t đ?a ch? IP t? máy ch? lưu tr?.

  N?u khách hàng không có đư?c m?t đ?a ch? IP t? máy ch? lưu tr?, b?n có th? c?n ph?i cho phép d?ch v? DHCP trên máy ch? ho?c t? gán m?t đ?a ch? IP t?nh cho khách hàng.

 • Ping đ?a ch? IP c?a máy ch? lưu tr?

  S? d?ng l?nh Ping đ? xác minh ch?c năng c?a v?n t?i Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, và sau đó nh?p vào MS-DOS Prompt.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? Ping 192.168.0.1, và sau đó nh?n ENTER.
  3. T?i d?u nh?c l?nh, g? exit, và sau đó nh?n ENTER đ? tr? v? Windows.
  N?u b?n nh?n đư?c m?t thư tr? l?i, máy tính khách hàng có th? giao ti?p v?i máy ch? trên m?ng LAN v?i TCP/IP.

  N?u b?n không nh?n đư?c m?t thư tr? l?i, g? r?i các v?n đ? như là m?t v?n đ? k?t n?i m?ng chung trong Windows. Thông tin v? g? r?i v?n đ? k?t n?i m?ng trong Windows, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  192534 G? r?i v?n đ? k?t n?i m?ng Windows 95/98
 • Ping IP đ?a ch? trên Internet

  Ping đ?a ch? IP c?a m?t trang Web trên Internet, trư?c tiên b?n c?n đ? có đư?c đ?a ch? IP c?a m?t trang Web trên Internet t? máy ch?. Đ? có đư?c đ?a ch? IP cho m?t trang Web, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. Trên máy ch?, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, và sau đó nh?p vào MS-DOS Prompt.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? Ping<web site="" name=""></web> (nơi <web site="" name=""> là các Uniform Resource Locator (URL) c?a m?t trang Web), và sau đó nh?n ENTER.</web>LƯU ?: M?t s? các trang Web (ch?ng h?n như www.microsoft.com) có th? không g?i l?i m?t thư tr? l?i, n?u đi?u này x?y ra, h?y th? m?t trang Web khác nhau.

  3. N?u các trang Web tr? v? m?t thư tr? l?i, b?n s? nh?n đư?c thông báo sau:
   Ping <web site="" name=""> [xxx.xxx.xxx.xxx]... </web>
   Đâu <web site="" name=""> là nh?ng Uniform Resource Locator (URL) c?a các trang Web và xxx.xxx.xxx.xxx là đ?a ch? IP c?a trang Web.</web>
  4. Vi?t xu?ng đ?a ch? IP này đ? s? d?ng sau này.
  Sau khi b?n đ? thu đư?c đ?a ch? IP cho m?t trang Internet Web, đ? ki?m tra k?t n?i TCP/IP trên máy khách, theo các bư?c sau:

  1. Trên máy khách, nh?p B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, và sau đó nh?p vào MS-DOS Prompt.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? Ping xxx.xxx.xxx.xxx (trong đó xxx.xxx.xxx.xxx là đ?a ch? IP cho các trang web Internet Web), và sau đó nh?n ENTER.
  3. T?i d?u nh?c l?nh, g? exit, và sau đó nh?n ENTER đ? tr? v? Windows.
  N?u b?n nh?n đư?c m?t thư tr? l?i, máy tính khách hàng có th? giao ti?p v?i m?ng Internet trên m?ng LAN v?i TCP/IP.

  N?u b?n không nh?n đư?c m?t thư tr? l?i, h?y tham kh?o các các C?u h?nh máy ch? ph?n đ? c?p trư?c đó trong bài vi?t này cho bư?c đ? c?u h?nh và g? r?i các v?n đ? v?i máy ch?.

 • Tên ping Internet

  N?u khách hàng thành công có th? ping đ?a ch? IP c?a m?t trang web, s? d?ng tên Internet đ? ki?m tra c?u h?nh DNS nh?n ping. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, và sau đó nh?p vào MS-DOS Prompt.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? Ping<web site="" name=""></web> (trong đó <web site="" name=""> là các Uniform Resource Locator (URL) c?a m?t trang Web), và sau đó nh?n ENTER. </web>

   LƯU ?: M?t s? các trang Web (ch?ng h?n như www.microsoft.com) có th? không g?i l?i m?t thư tr? l?i, n?u đi?u này x?y ra, h?y th? m?t trang Web khác nhau.
  N?u b?n nh?n đư?c m?t thư tr? l?i, máy ch? và khách hàng máy tính đư?c đ?t c?u h?nh và ho?t đ?ng đúng.LƯU ?: N?u tr?nh duy?t c?a b?n v?n không th? m? m?t trang Web theo tên, h?y ki?m tra thi?t đ?t k?t n?i c?a tr?nh duy?t và đ?m b?o r?ng nó đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?ng LAN k?t n?i và r?ng không có máy ch? proxy đư?c l?p c?u h?nh.

 • M? đ?a ch? IP trong tr?nh duy?t

  Đ? ki?m tra tr?nh duy?t b?ng cách c? g?ng m? m?t trang Web theo đ?a ch? IP, làm theo các bư?c sau:

  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i http://xxx.xxx.xxx.xxx (trong đó xxx.xxx.xxx.xxx là đ?a ch? IP c?a trang Web), và sau đó nh?p vào Ok.
  N?u trang Web đư?c hi?n th?, tr?nh duy?t đang ho?t đ?ng đúng và có th? có m?t v?n đ? v?i đ? phân gi?i h? ph?c v? tên mi?n (DNS).

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh DNS, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  229974 Thông báo l?i k?t n?i khi b?n s? d?ng ICS v?i m?t FQDN
  N?u trang Web không hi?n th?, có th? có m?t v?n đ? v?i Winsock trên máy tính.

  Thông tin v? các v?n đ? có th? Winsock, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  188952 "L?i n?i b? đ? x?y ra" thông báo l?i b?ng cách s? d?ng Internet Explorer

B? hư h?ng Registry Keys

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u khóa s? đăng k? b? h?ng. Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong thu?c tính m?ng, vi?t xu?ng các mô t? c?a m?i c?a các giao th?c đư?c li?t kê.
 2. Trong Registry Editor, m? phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\nnnn
  Nơi nnnn b?t đ?u m?t gia tăng b?n ch? s? t? 0000.

 3. Ki?m tra s? subkeys theo thư m?c NetTrans v?i s? lư?ng các trư?ng h?p c?a giao th?c đư?c cài đ?t trong c?u h?nh m?ng. Nên có m?t subkey cho m?i trư?ng h?p c?a m?t giao th?c đư?c cài đ?t.

  N?u có nhi?u phím hơn giao th?c đư?c li?t kê trong thu?c tính m?ng, g? b? cài đ?t ICS, xu?t b?n c?a phím NetTrans, và sau đó xoá phím NetTrans t? s? đăng k?. Đi?u này có th? lo?i b? t?t c? các thành ph?n t? c?u h?nh m?ng ngo?i b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t.
 4. Đ? xây d?ng l?i ch?a khóa NetTrans, b?m đúp vào Mạng trong b?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m các Thêm nút trên các C?u h?nh m?ng tab. Nh?p chu?t Máy khách, b?m Thêm, b?m Khách hàng cho m?ng c?a Microsoft, và sau đó nh?p vào Ok. Khi tr? v? màn h?nh c?u h?nh m?ng, nó s? có đư?c thêm vào giao th?c m?c đ?nh và xây d?ng l?i ch?a khóa NetTrans trong s? đăng k? do đó có là ch? có m?t subkey cho m?i giao th?c đư?c cài đ?t.
 5. Ki?m tra s? đăng k? m?t l?n n?a đ? đ?m b?o r?ng ch? có m?t NetTrans subkey t?n t?i trên m?t giao th?c đư?c cài đ?t. N?u v?y, cài đ?t l?i ICS trên máy ch? lưu tr? và ki?m tra xem n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 238135 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbtshoot kbmt KB238135 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:238135
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com