WD2000: Làm th? nào đ? g?i hàm API Windows ShellExecute

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238245 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? g?i các ShellExecute() Windows API ch?c năng t? m?t Visual Basic cho v? mô ?ng d?ng đ? b?t đ?u m?t chương tr?nh khác trên Microsoft Windows. S? d?ng ShellExecute() Thay v? V? (m?t tuyên b? Visual Basic) ho?c WinExec() (Windows API hàm) đ? làm vi?c xung quanh gi?i h?n sau đây c?a các l?nh sau:

V?i V?WinExec(), b?n không th? kh?i đ?ng m?t ?ng d?ng b?ng cách ch? đ?nh m?t tên t?p tin ch?. Ví d?, sau đây V? tuyên b? s? không thành công:
x = Shell("C:\My Documents\Book1.Xls")
				

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n. Dư?i đây là m?t m?u Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô mà các cu?c g?i các ShellExecute() Windows API ch?c năng. ShellExecute() xác đ?nh li?u Microsoft Excel đang ch?y; N?u v?y, nó t?i Book1.xls vào Microsoft Excel phiên hi?n th?i. N?u Microsoft Excel không đ? ch?y, ShellExecute() b?t đ?u t? Microsoft Excel và t?i Book1.xls.
Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias _
  "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation _
  As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters _
  As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd _
  As Long) As Long

Declare Function apiFindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" _
  (ByVal lpclassname As Any, ByVal lpCaption As Any) As Long

Global Const SW_SHOWNORMAL = 1

Sub ShellExecuteExample()
  Dim hwnd
  Dim StartDoc
  hwnd = apiFindWindow("OPUSAPP", "0")

  StartDoc = ShellExecute(hwnd, "open", "C:\My Documents\Book1.xls", "", _
   "C:\", SW_SHOWNORMAL)
End Sub
				
Các ShellExecute() ch?c năng m? ho?c in các t?p đ? ch? đ?nh. Dư?i đây là thông tin v? ShellExecute() t? các trang 901-904 c?a Microsoft Windows ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK) "Programmer's tham kh?o, kh?i lư?ng 2:Functions."

Tham s?

Parameter      Description
---------------------------------------------------------------------------

  hwnd         Identifies the parent window.

  lpszOp        A string specifying the operation to perform. This
            string can be "open" or "print".

  lpszFile       Points to a string specifying the file to open.

  lpszParams      Points to a string specifying parameters passed to
            the application when the lpszFile parameter
            specifies an executable file. If lpszFile points to
            a string specifying a document file, this parameter
            is NULL.

  lpszDir       Points to a string specifying the default
            directory.

  fsShowCmd      Specifies whether the application window is to be
            shown when the application is opened. This
            parameter can be one of the following values:

   Value     Meaning
   ---------------------------------------------------------------------

   0       Hides the window and passes activation to another
           window.

   1       Activates and displays a window. If the window is
           minimized or maximized, Windows restores it to its
           original size and position (same as 9).

   2       Activates a window and displays it as an icon.

   3       Activates a window and displays it as a maximized
           window.

   4       Displays a window in its most recent size and
           position. The window that is currently active remains
           active.

   5       Activates a window and displays it in its current
           size and position.

   6       Minimizes the specified window and activates the
           top-level window in the system's list.

   7       Displays a window as an icon. The window that is
           currently active remains active.

   8       Displays a window in its current state. The window
           that is currently active remains active.

   9       Activates and displays a window. If the window is
           minimized or maximized, Windows restores it to its
           original size and position (same as 1).
				

L?i nhu?n

Giá tr? tr? l?i là x? l? trư?ng h?p c?a ?ng d?ng đư?c khai trương ho?c in, n?u các ch?c năng là thành công. (Ch?t này c?ng có th? là các x? l? c?a m?t ?ng d?ng h? ph?c v? DDE.) M?t tr? v? giá tr? nh? hơn ho?c b?ng 32 xác đ?nh l?i.

L?i

Các ShellExecute() ch?c năng tr? v? giá tr? 31 n?u có là không có Hi?p h?i cho lo?i t?p đ? ch? đ?nh ho?c n?u có là không có Hi?p h?i cho hành đ?ng đ? nêu trong v?ng lo?i t?p. Các giá tr? khác c?a l?i có th? như sau:
Value     Meaning
---------------------------------------------------------------------------

  0       System was out of memory, executable file was corrupt, or
         relocations were invalid.

  2       File was not found.

  3       Path was not found.

  5       Attempt was made to dynamically link to a task, or there
         was a sharing or network-protection error.

  6       Library required separate data segments for each task.

  8       There was insufficient memory to start the application.

 10       Windows version was incorrect.

 11       Executable file was invalid. Either it was not a Windows
         application, or there was an error in the .exe image.

 12       Application was designed for a different operating system.

 13       Application was designed for MS-DOS 4.0.

 14       Type of executable file was unknown.

 15       Attempt was made to load a real-mode application
        (developed for an earlier version of Windows).

 16       Attempt was made to load a second instance of an
         executable file containing multiple data segments that
         were not marked read-only.

 19       Attempt was made to load a compressed executable file. The
         file must be decompressed before it can be loaded.

 20       Dynamic-link library (DLL) file was invalid. One of the
         DLLs required to run this application was corrupt.

 21       Application requires Microsoft Windows 32-bit extensions.
				

? ki?n

T?p đư?c ch? ra b?i tham s? lpszFile có th? là m?t t?p tin tài li?u ho?c m?t t?p tin th?c thi. N?u nó là m?t t?p tin tài li?u, ch?c năng này s? m? ra ho?c in nó, tùy thu?c vào giá tr? c?a tham s? lpszOp. N?u nó là m?t t?p tin th?c thi, ch?c năng này m? nó, ngay c? khi chu?i "in" ch? cho b?i lpszOp.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m?u m? trong bài vi?t này, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
212536OFF2000: Làm th? nào đ? ch?y m?u m? t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c
Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c nh?n tr? giúp v?i Visual Basic cho các ?ng d?ng, Xin vui l?ng xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
226118 OFF2000: L?p tr?nh tài nguyên cho Visual Basic cho các ?ng d?ng


Microsoft Windows SDK "l?p tr?nh viên c?a tài li?u tham kh?o, t?p 2: ch?c năng," các trang 901-904

Thu?c tính

ID c?a bài: 238245 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbprogramming kbmt KB238245 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:238245

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com