SMS: Làm th? nào đ? s? d?ng tin thư thoại SMS 1.2 và tin thư thoại SMS 2.0 đ? tri?n khai Windows NT 4.0 SP6a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238315 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng h? th?ng qu?n lí máy ch? (SMS) đ? phân ph?i các gói b?n ghi d?ch v? Microsoft Windows NT 4.0 6a (SP6a).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Windows NT SP6a, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246009 Đóng gói b?n ghi d?ch v? Windows NT 4.0 6a có s?n

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? s? d?ng tin thư thoại SMS 2.0 đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows NT SP6a

Các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n này gi? đ?nh r?ng b?n đ? t?i v? các t?p tin Windows NT SP6a (Sp6i386.exe) t? các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc767869.aspx.
Lưu ?: b?n c?ng có th? có đư?c Windows NT 4.0 SP6a t? đ?a CD-ROM SP6a Windows NT 4.0. Windows NT 4.0 SP6a CD-ROM ch?a các t?p tin N4sp6a.pdf, mà b?n có th? s? d?ng đ? t? đ?ng cư trú thu?c tính gói và chương tr?nh c?a tin thư thoại SMS.
 1. Gi?i nén các t?p tin Sp6i386.exe vào m?t m?c tin thư thoại t?m th?i.
 2. T?o m?t m?c tin thư thoại m?i có tên "NT4sp6a", và sau đó di chuy?n các t?p tin Sp6i386.exe vào m?c tin thư thoại m?i.

  Lưu ?: The NT4sp6a m?c tin thư thoại là ngu?n g?c c?a gói Windows NT4 SP6a tin thư thoại SMS.
 3. B?t đ?u giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên tin thư thoại SMS, và sau đó t?o ra m?t gói m?i v?i "NT4sp6a" c?p ngu?n.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phân ph?i ph?n m?m tin thư thoại SMS và các gói ph?n m?m sáng t?o tùy ch?n, xem tr? giúp tr?c tuy?n SMS.

  Lưu ?: ví d? này mô t? làm th? nào đ? t?o ra các gói ph?n m?m tin thư thoại SMS và tin thư thoại SMS chương tr?nh và qu?ng cáo m?t cách riêng bi?t. B?n c?ng có th? s? d?ng thu?t s? ph?n m?m phân ph?i ho?c Windows NT 4.0 SP6a gói đ?nh ngh?a File (Nt4sp6.pdf) n?u nh?ng công c? có s?n.
 4. S? d?ng dòng lệnh sau đây đ? t?o ra m?t chương tr?nh m?i cho các gói ph?n m?m b?n đ? t?o ? bư?c 3:
  update\update.exe Hz
  C?ng theo cách th? công, b?n có th? ch?nh s?a các dòng lệnh đ? s? d?ng b?t k? chuy?n m?ch dòng lệnh Update.exe đư?c mô t? trong ph?n "Chuy?n m?ch dòng lệnh Update.exe" c?a bài vi?t này.

  Lưu ?: nó là quan tr?ng đ? xác minh r?ng dòng lệnh này phù h?p v?i c?u trúc m?c tin thư thoại ngu?n c? th? gói b?n đ? t?o ra. Tin thư thoại SMS là không th? tr?nh duy?t c?u trúc m?c tin thư thoại và chương tr?nh s? th?t b?i n?u không có đư?ng d?n chính xác đ? Update.exe.
 5. M? các thu?c tính c?a chương tr?nh, nh?p vào tab môi trư?ng , và sau đó đ?m b?o r?ng chương tr?nh là thi?t l?p đ? ch?y v?i quy?n qu?n tr? ho?c nó b?ng cách s? d?ng khách hàng Windows NT ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t kho?n có quy?n qu?n tr? thích h?p (n?u ngư?i dùng Windows NT không có quy?n qu?n tr? đ?a phương ho?c n?u không có ngư?i đang kí nh?p khi b?n t?o ra chương tr?nh).

  Thông thư?ng, m?t Windows NT khách hàng ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n đư?c s? d?ng ch? khi các tệp nguồn cài đ?t chuyên bi?t này không trên m?t đi?m phân ph?i tin thư thoại SMS ho?c n?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t x? l? c?n đ? truy c?p t?p tin mà không ph?i là ngày m?t tin thư thoại SMS phân ph?i đi?m.
 6. Ch?n các đi?m phân ph?i mà b?n mu?n g?i các gói ph?n m?m NT4sp6a.
 7. T?o ra m?t qu?ng cáo m?i cho NT4sp6a gói ho?c chương tr?nh mà b?n đ? t?o ? bư?c 4.

  H?y ch?c ch?n r?ng b?n ch?n các cài đ?t chuyên bi?t gói, chương tr?nh, và b? sưu t?p phù h?p trên tab chung c?a qu?ng cáo.
 8. N?u b?n mu?n ch?y cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? t? đ?ng, m? các tính ch?t qu?ng cáo, nh?p vào tab l?ch tr?nh , và sau đó t?o ra m?t chuy?n như?ng b?t bu?c cho chương tr?nh.

Làm th? nào đ? s? d?ng tin thư thoại SMS 1.2 đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows NT SP6a

 1. S? d?ng các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n trư?c đ? t?o ra ngu?n gói.
 2. S? d?ng dòng lệnh sau đây đ? t?o m?t gói ph?n m?m m?i cho Windows SP6a:
  Update/Update.exe Hz
 3. Xác minh r?ng các tùy ch?n dòng lệnh tr?m làm vi?c m?t cách chính xác đư?c thi?t l?p cho lo?i cài đ?t chuyên bi?t mà b?n đang s? d?ng.

  Lo?i cài đ?t chuyên bi?t b?n ch?n ph? thu?c vào các quy?n c?a ngư?i s? d?ng kí nh?p vào các khách hàng m?c tiêu.
 4. N?u b?n đang nh?m m?c tiêu ngư?i dùng quy?n th?p ngư?i không có quy?n qu?n tr? đ?a phương ho?c m?t máy ch? mà không có m?t b?n ghi trên, h?y nh?p vào vi?c h? th?ng (Background).

  b?n ghi d?ch v? qu?n l? l?nh gói x? l? vi?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Lưu ?: cho b?t k? gói đang s? d?ng b?n ghi d?ch v? qu?n l? gói l?nh đ? hoàn t?t thành công:

  • B?n ph?i đ?t c?u h?nh gói đ? ch?y hoàn toàn âm th?m và đ?i h?i không có tương tác ngư?i dùng.
  • B?n ph?i thi?t l?p tùy ch?n vi?c h? th?ng (Background) .
  • B?n ph?i thi?t l?p công vi?c đ? ch?y như là b?t bu?c.
  B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t th? công b?n ghi d?ch v? qu?n l? gói l?nh trên máy s? d?ng tin thư thoại SMS. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng Rservice.exe đ? t? cài đ?t chuyên bi?t Pcmsvc32.exe, tham kh?o các t?p tin Install.doc đư?c bao g?m trong tin thư thoại SMS Service Pack 4 (SP4). N?u b?n không ch?n tu? ch?n vi?c h? th?ng (Background) , ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đư?c x? l? b?i chương tr?nh qu?n l? l?nh gói, nó ch?y ? phía trư?c, và nó đ?i h?i m?t kí nh?p ngư?i dùng ph?i có quy?n qu?n tr? đ?a phương đ? hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v?.
 5. T?o ra m?t công vi?c m?i đ? phân ph?i các gói ph?n m?m Windows NT SP6a, và sau đó nh?m m?c tiêu nó lúc khách hàng b?n mu?n nâng c?p.

  N?u b?n ch?n tu? ch?n vi?c h? th?ng (Background) cho gói c?a b?n, h?y ch?c ch?n đ? thi?t l?p công vi?c đ? ch?y như là b?t bu?c. Ngày b?t bu?c đư?c thi?t l?p đ? m?t tu?n trư?c theo m?c đ?nh.
Tin thư thoại SMS 1.2 và 2.0 SP6a cài đ?t chuyên bi?t yêu c?u b?n ph?i kh?i đ?ng l?i khách hàng sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong.

Lưu ?: gói b?n ghi d?ch v? thi?t l?p chương tr?nh đ?i h?i b?n ph?i có quy?n qu?n tr? sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Windows NT SP6a cho bi?t thêm m?t vài phím đ? khóa registry RunOnce . N?u b?n có quy?n qu?n tr?, b?n ph?i kí nh?p vào các khách hàng cho các gói b?n ghi d?ch v? chương tr?nh thi?t l?p đ? hoàn thành. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255987 Gói b?n ghi d?ch v? yêu c?u kí nh?p v?i quy?n qu?n tr? đ?a phương
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phân ph?i ph?n m?m b?ng cách s? d?ng h? th?ng qu?n lí Server 2.0, tham kh?o các h? th?ng qu?n lí Server 2.0 qu?n tr? hư?ng d?n, chương 12, "Ph?n m?m phân ph?i." Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phân ph?i ph?n m?m h? th?ng qu?n lí máy ch? 1.2, tham kh?o các h? th?ng qu?n lí máy ch? 1.2 c?a qu?n tr? viên hư?ng d?n, ph?n 2, "Ph?n m?m qu?n l?."

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh Update.exe

dòng lệnh sau đây mô t? cú pháp cho Update.exe:
C?p Nh?t [-u] [-f] [-n] [-o] [-z] [-q]
B?n có th? s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch sau v?i Update.exe:
 • -u: s? d?ng tham s? này cho ch? đ? không giám sát.
 • -f: s? d?ng tham s? này đ? bu?c các chương tr?nh khác đ? đóng khi b?n t?t máy tính.
 • -n: s? d?ng tham s? này n?u b?n không mu?n sao lưu t?p tin khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh.
 • -o: s? d?ng tham s? này n?u b?n không mu?n đư?c nh?c khi các nhà s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM) t?p tin đư?c ghi đè.
 • -z: s? d?ng tham s? này n?u b?n không mu?n đ? kh?i đ?ng l?i máy tính khi cài đ?t chuyên bi?t xong.
 • -q: s? d?ng tham s? này cho ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
Đ? xem tr? giúp cho các l?nh này, g? C?p Nh?t /?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 238315 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Systems Management Server 1.2 Standard Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB238315 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 238315

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com