Ja dator? ar oper?t?jsist?mu Windows 7 r?k? VAMT 2.0 tiek atv?rts saraksts, tiek par?d?ts k??das zi?ojums Vienums ar ??du atsl?gu jau ir pievienots.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2383895 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja dator? ar oper?t?jsist?mu Windows 7 r?k? Volume Activation Management Tool (VAMT) 2.0 tiek atv?rts saraksts (.cil), var tikt par?d?ts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums.

Vienums ar ??du atsl?gu jau ir pievienots.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja dator? ir uzst?d?ti vair?ki t?kla adapteri ar vienu un to pa?u MAC adresi. Piem?ram, ?? probl?ma var rasties, ja virtu?laj? ma??n? ir pieejami divi t?kla adapteri un tiem tiek konfigur?ta viena un t? pati MAC adrese.

Ja ??d? gad?jum? tiek atv?rts .cil form?ta fails, tiek par?d?ts ieraksts, kas l?dzin?s t?l?k nor?d?tajam.

NetworkName="contoso.com" Id="e3f3f83c-f050-4d81-9117-xx">
<MacAddresses>
<MacAddress>00:11:11:CF:FC:xx</MacAddress>
<MacAddress>00:11:11:CF:FC:xx</MacAddress>
</MacAddresses>

RISIN?JUMS

Ja v?laties, lai m?s dz?stu dubl?tos ierakstus no .CIL form?ta faila, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats dz?st dubl?tos ierakstus no .CIL form?ta faila, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50785


Piez?mes
 • L?dzu, atlasiet .CIL form?ta failu, no kura v?laties dz?st dubl?tos ierakstus.
 • Fix it risin?jums nedarbojas, ja r?ks VAMT (Volume Activation Management Tool) 2.0 nav instal?ts, izmantojot noklus?juma ce?u.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, manu?li dz?siet dubl?tos ierakstus no .CIL form?ta faila vai automatiz?jiet ?o procesu, izmantojot t?l?k nor?d?to avota kodu un izveidojot

automatiz?tu PowerShell skriptu.
param($inputFilePath, $vamtDirPath)

$cilFilePath = Resolve-Path $inputFilePath;
if (!$cilFilePath)
{
Write-Error "J?nor?da m?r?a CIL faila nosaukums";
exit 1;
}

if ($vamtDirPath)
{
$vamtDirPath = Resolve-Path $vamtDirPath;
}
else
{
$prograPath = [environment]::GetEnvironmentVariable("ProgramFiles(x86)");

if (!$prograPath -or $prograPath -eq "")
{
$prograPath = [environment]::GetEnvironmentVariable("ProgramFiles");
}

$vamtDirPath = $prograPath + "\VAMT 2.0"
}

try
{
$assembly = [System.Reflection.Assembly]::LoadFile($vamtDirPath + "\Vamtrt.dll");
}
catch
{
Write-Error "Iel?d?jot r?ka VAMT mont??u, rad?s k??da. Ja r?ks VAMT nav instal?ts noklus?juma direktorij?, nor?diet pareizo r?ka VAMT instal?cijas ce?u.";
exit 1;
}

$fileSerializer = new-object Microsoft.SoftwareLicensing.Vamt.FileSerializer($cilFilePath);

$softwareLicensingData = $fileSerializer.Deserialize();

for ($i = 0; $i -lt $softwareLicensingData.Machines.Length; $i++)
{
$machine = $softwareLicensingData.Machines[$i];

if ($machine.MacAddresses.Count -gt 0)
{
$distinctMacAddrs = new-object System.Collections.ObjectModel.Collection[string];

foreach ($mac in $machine.MacAddresses)
{
if (!$distinctMacAddrs.Contains($mac))
{
$distinctMacAddrs.Add($mac);
}
}

$machine.MacAddresses.Clear();

foreach ($distinctMac in $distinctMacAddrs)
{
$machine.MacAddresses.Add($distinctMac);
}
}
}

$fileSerializer.Serialize($softwareLicensingData);
P?c tam dator? ar sist?mu Windows 7 veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Kop?jiet saglab?to .CIL form?ta failu uz direktoriju c:\script. Piem?ram, c:\script\saved.cil
 2. Kop?jiet starpliktuv? ?aj? zin??anu b?z? ietverto avota kodu.
 3. Noklik??iniet uz S?kt > Visas programmas > Piederumi > Windows PowerShell > Windows PowerShell ISE.
 4. ?aul? Windows PowerShell noklik??iniet log? Untitled1.ps1.
 5. Iel?m?jiet ?aj? rakst? ietverto skriptu.
 6. Noklik??iniet uz Fails > Saglab?ta k? un ierakstiet c:\script\ScrubCil.ps1.
 7. Noklik??iniet uz S?kt > Visas programmas > Piederumi > Windows PowerShell; ar peles labo pogu noklik??iniet uz Windows PowerShell un izv?lieties opciju Palaist k? administratoram.
 8. PowerShell uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas.
  cd \script
  set-executionpolicy unrestricted
  .\ScrubCil.ps1 saved.cil


Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2383895 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2383895

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com