Thông tin: WinINet x? l? không đư?c h? tr? đ? s? d?ng trong d?ch v?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238425
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Win32 Internet ch?c năng (xu?t kh?u t? WinInet.dll) không đư?c h? tr? khi ch?y t? m?t d?ch v? ho?c m?t Internet Thông tin máy ch? (IIS) ?ng d?ng (c?ng là m?t d?ch v?). Bài vi?t này th?o lu?n v? b?ng cách s? d?ng WinInet.dll trong m?t d?ch v? ho?c trong máy ch? thông tin Internet các ?ng d?ng.

THÔNG TIN THÊM

B?i v? IIS là m?t d?ch v?, b?n s? có cùng m?t t?p h?p v?n đ? ch?y WinINet x? l? trong m?t ph?n m? r?ng ISAPI ho?c trong m?t DLL COM--ActiveX DLL đư?c s? d?ng b?i Active Server Pages (ASP)--như trong ch?y WinINet x? l? trong m?t d?ch v?. Ch?y WinINet x? l? trong m?t ?ng d?ng IIS c?ng có m?t b? duy nh?t c?a v?n đ?.

Các v?n đ? v?i ch?y WinINet x? l? trong m?t d?ch v? là WinINet x? l? s? d?ng thi?t đ?t t? cơ quan đăng k? cho SSL thông tin, thông tin ?y quy?n và nhi?u hơn n?a. D?ch v? làm không t?i HKEY_CURRENT_USER hive đăng k?, do đó, thông tin này không ph?i là có s?n.

C?nh báo: Microsoft không h? tr? b?ng cách s? d?ng WinINet x? l? các API trong b?i c?nh m?t d?ch v? h? th?ng.

Các API WinINet x? l? báo cáo hành vi vi ph?m truy c?p khi s? d?ng t? các d?ch v? trên SSL v?i Internet Explorer 5.0 đư?c cài đ?t.

Đ? hi?u nh?ng h?n ch? duy nh?t đ? s? d?ng WinINet x? l? trong m?t máy ch? môi trư?ng, nó là c?n thi?t đ? hi?u l?ch s? c?a WinInet. WinINet x? l? đư?c phát tri?n đ? s? d?ng b?i Internet Explorer. Trong th?c t?, đ? s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a WinInet, b?n ph?i n?p m?t cài đ?t t?i thi?u c?a Internet Explorer (xem các Tài li?u tham kh?o ph?n trong bài này). WinINet x? l? c?ng cho th?y nhi?u các API đ? s? d?ng b?i khác các ?ng d?ng khách hàng mu?n truy nh?p tài nguyên trên Internet (ho?c m?ng n?i b?). Nó là quan tr?ng đ? nh?n ra môi trư?ng trong đó WinINet x? l? phát tri?n và th? nghi?m trong tr?t t? đ? hi?u vi?c s? d?ng thích h?p cho DLL. WinINet x? l? đư?c phát tri?n đ? s? d?ng trong m?t môi trư?ng máy khách. M?c dù v?n c?n hành đ?ng như là m?t khách hàng khi nó đang ch?y trong m?t DLL ISAPI, nó đang ch?y m?t môi trư?ng máy ch? trong trư?ng h?p này.

Môi trư?ng khách hàng: M?t ngư?i ch?y tr?nh duy?t Internet Explorer
  • S? lư?ng tương đ?i th?p lư?ng yêu c?u
  • Yêu c?u th?c hi?n tương đ?i liên ti?p
  • Máy ch? ?ng d?ng đ?i là ng?n (chi?u dài c?a tr?nh duy?t Phiên làm vi?c
Môi trư?ng máy ch?: máy ch? Web (như, www.microsoft.com)
  • Cao s? lư?ng yêu c?u cho m?i th? hai
  • Nhi?u ch? đ? th?c hi?n yêu c?u đ?ng th?i
  • Ph?i ch?y cho tu?n ho?c tháng
Gi?i pháp ưa thích là đ? s? d?ng WinHttp, mà đư?c thi?t k? đ? ch?y trong m?t môi trư?ng d?ch v?, và v? nó là m?t phía máy ch? HTTP ch?ng, nó là không b? ràng bu?c đ? gi?i h?n k?t n?i 2 áp đ?t b?i RFC 2616 mà client-side HTTP ngăn x?p. Đi?u này đ?t API là r?t tương t? như trong vi?c s? d?ng WinINet x? l? do đó, familar v?i WinINet x? l? s? t?m th?y nó khá d? dàng đ? thích ?ng v?i.

M?t gi?i pháp là s? d?ng ? c?m tr?c ti?p SDK n?n t?ng bao g?m m?t m?u đó ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng WinSock qua SSL. B?n s? t?m th?y m?t m?u ? c?p \Microsoft Platform SDK\Samples\Winbase\Security\Ssl c?a SDK.

M?t v?n đ? khác c?n bi?t khi s? d?ng WinINet x? l? trong m?t máy ch? môi trư?ng là hai k?t n?i gi?i h?n áp đ?t b?i Internet Explorer. Đi?u này ch? đ? đư?c bao ph? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
183110 WinINet x? l? gi?i h?n k?t n?i m?i máy ch?
Trong khi có th? s? d?ng WinINet x? l? trong m?t d?ch v? và trong m?t máy ch? môi trư?ng, không nên c?ng không ph?i nó đư?c h? tr? b?i Microsoft. WinINet x? l? đ? không đư?c th? nghi?m trong c?u h?nh này và nh?ng v?n đ? t?n t?i.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
185375 Th? nào: T?o m?t cài đ?t EXE duy nh?t c?a Internet Explorer

Thu?c tính

ID c?a bài: 238425 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbproductlink kbhttp kbinfo kbmt KB238425 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:238425
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com