B?n nh?n đư?c m?t "danh sách phân ph?i này đ? đ?t kích thư?c t?i đa cho máy ch? b?c e-mail m?ng c?a b?n" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng thêm nhi?u m?c vào danh sách phân ph?i liên l?c...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238569 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Cho Outlook 2000 ch?:

Lưu ?: Các th? t?c trong bài vi?t này ch? áp d?ng n?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Outlook v?i các tùy ch?n công ty hay nhóm làm vi?c. V?i tùy ch?n này, b?n có th? s? d?ng b?n ghi d?ch v? thư thoại tin t?c th?i ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (MAPI). Đ? xác đ?nh lo?i h?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n, nh?p vào V? Microsoft Outlook, trên menu Tr? giúp . N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t công ty hay nhóm làm vi?c, b?n nh?n th?y "Công ty hay nhóm làm vi?c".
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng thêm nhi?u m?c vào danh sách phân ph?i liên l?c trong Microsoft Outlook, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
 • Danh sách phân ph?i này đ? đ?t kích thư?c t?i đa cho máy ch? b?c e-mail m?ng c?a b?n.
 • Danh sách phân ph?i này đ? đ?t kích thư?c t?i đa cho máy ch? b?c e-mail m?ng c?a b?n. Ch? là ngư?i đ?u tiên s? c?a total_number thành viên đ? đư?c thêm vào.
 • Danh sách phân ph?i này đ? đ?t kích thư?c t?i đa cho máy ch? b?c e-mail m?ng c?a b?n. Không có thành viên m?i có th? đư?c thêm vào.

Nguyên nhân

Đây là m?t h?n ch? c?a danh sách phân ph?i đư?c t?o ra và lưu tr? trong m?t c?a hàng h?p thư Microsoft Exchange Server ho?c trong m?t t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst). Có là không có gi?i h?n nh?t đ?nh v? s? lư?ng đ?a ch? liên l?c mà b?n có th? thêm vào danh sách phân ph?i. Gi?i h?n chính xác d?a trên kích thư?c t?p tin t?ng c?a các s? liên l?c.

N?u b?n s? d?ng ch? là nh?ng thông tin r?t cơ b?n cho đ?a ch? liên l?c, gi?i h?n danh sách phân ph?i c?a b?n có th? liên h? t?i 125 130 đ?a ch? liên l?c. Ví d?, các thông tin cho các s? liên l?c trong danh sách này kích thư?c có th? bao g?m ch? tên và đ?a ch? e-mail cho m?i liên l?c. B?n có th? t?o danh sách phân ph?i r?t l?n mà ch?a hơn m?t đ?a ch? liên l?c 1.000. Tuy nhiên, các danh sách này r?t l?n có th? không ho?t đ?ng như mong đ?i trong Outlook.

Cho k?t qu? t?t nh?t, s? liên l?c mà b?n nên thêm vào danh sách phân ph?i, đi?n h?nh là gi?a 50 danh b? và danh b? 70. Tuy nhiên, n?u các đ?a ch? liên l?c có ch?a r?t nhi?u thông tin, gi?i h?n danh sách phân ph?i nên nh? đ?n đ?a ch? liên l?c 25.

Ngoài ra, gi?i h?n danh sách phân ph?i d?a trên gi?i h?n kích thư?c tài s?n c?a máy tính đang ch?y Exchange Server. Gi?i h?n kích thư?c tài s?n cho m?t máy ch? Exchange là kho?ng 8 kilobyte (KB). Máy ch? trao đ?i lưu t?t c? liên k?t trong c?a hàng m?t tài s?n. Do đó, gi?i h?n danh sách phân ph?i c?ng ph? thu?c vào chi?u dài trung b?nh c?a s? liên l?c tên và kích thư?c trung b?nh c?a m?c nh?p c?a b?n. Kích thư?c c?a các m?c nh?p ID ph? thu?c vào lo?i đ?a ch? e-mail và chi?u dài c?a tin thư thoại.

Gi?i pháp

Outlook 2007 Service Pack 2 (SP2) và sau đó

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c gi?i quy?t năm 2007 Microsoft Office suite Service Pack 2. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
949585 Cách nh?n đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho b? ?ng d?ng Office 2007
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2007 Service Pack 2, b?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c sau đây khi b?n c? g?ng t?o ra m?t danh sách phân ph?i v?i m?t thành viên l?n:

B?n có ch?c b?n mu?n thêm <number>thành viên vào danh sách phân ph?i?</number>
N?u b?n nh?p vào đ? d?u ki?m nh?c này b?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c sau đây:

danh sách phân ph?i này ch?a nhi?u thành viên hơn đư?c h? tr? khi s? d?ng Outlook 2007 Service Pack 1 ho?c trư?c đó. B?n có mu?n lưu thay đ?i vào danh sách phân ph?i?
Lưu ?: d?u ki?m nh?c này th? hai ch?a m?t hộp kiểm có nh?n Xin vui l?ng không hi?n l?i hộp thoại này m?t l?n n?a. N?u b?n b?m OK đ? d?u ki?m nh?c này th? hai c?a b?n danh sách phân ph?i đư?c lưu v?i thành viên hi?n t?i.

Lưu ?:Hành vi tương t? này áp d?ng cho Outlook 2010 và Outlook 2013.

Outlook 2007 SP1 ho?c trư?c đó

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này trong Outlook 2007 SP1 và trư?c đó, b?n ph?i t?o danh sách phân ph?i nhi?u. M?i danh sách phân ph?i nên có không có nhi?u hơn s? lư?ng t?i đa c?a đ?a ch? liên l?c, như đư?c di?n t? trong ph?n "Gây ra". Đ? t?o danh sách phân ph?i nhi?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong m?c tin thư thoại danh b? trong Outlook, m? danh sách phân ph?i l?n.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 3. Lo?i distribution_list_name đ?ng g?i, b?m vào d?ng th?c thư Outlook (* .msg) trong các lưu như ki?u danh sách, và sau đó nh?p vào lưu.

  Lưu ?: Đi?u này t?o ra đ?ng g?i lưu c?a danh sách phân ph?i b?n g?c c?a b?n.
 4. Đóng danh sách phân ph?i.
 5. M? l?i danh sách phân ph?i.
 6. Trong h?p tên , nh?p văn b?n sau đây vào cu?i tên danh sách phân ph?i:
  (start_firstname - end_firstname)
  Trong ví d? này, start_firstname là ch? dành s?n cho văn b?n cho tên đ?u tiên c?a s? liên l?c đ?u tiên trong danh sách m?i. Các ch? dành s?n cho văn b?n cho tên đ?u tiên c?a s? liên l?c cu?i cùng trong danh sách m?i end_firstname. Ch?n m?t lo?t các đ?a ch? liên l?c có ít hơn so v?i s? lư?ng t?i đa c?a đ?a ch? liên l?c.

  Ví d?, danh sách phân ph?i "Đ?a ch? liên l?c kinh doanh" ch?a 200 đ?a ch? liên l?c. Hi?n có 70 ti?p xúc gi?a David Jones và Tony Smith. V? v?y, b?n thay đ?i tên trong danh sách đ? "Danh b? kinh doanh (David - Tony)."
 7. Ch?n và sau đó xóa t?t c? các s? liên l?c đang không ? trong tên ph?m vi mà b?n ch? đ?nh trong danh sách tên m?i.

  Ví d?, n?u b?n đ?i tên danh sách đ? "Danh b? kinh doanh (David - Tony)", b?n sau đó xóa t?t c? các s? liên l?c có tên đ?u tiên đ?n trư?c khi "David" theo th? t? ABC. Ngoài ra, b?n xóa t?t c? các s? liên l?c có tên mà đ?n sau khi "Tony" theo th? t? ABC.
 8. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 9. Nh?p vào d?ng th?c thư Outlook (* .msg) trong các lưu như ki?u danh sách, và sau đó nh?p vào lưu.
 10. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào đóng. Khi b?n đư?c nh?c đ? lưu thay đ?i vào danh sách, b?m không.
 11. Trong Window Explorer, m? m?c tin thư thoại mà b?n đ? lưu danh sách s?a đ?i phân ph?i, b?m chu?t ph?i vào t?p tin .msg và sau đó nh?p vào Copy.
 12. Trong m?c tin thư thoại đ?a ch? liên l?c trong Outlook, b?m vào ch?nh s?a, và sau đó click vào Paste. Đi?u này t?o ra m?t danh sách phân ph?i m?i s? d?ng tên m?i mà b?n đ? ch? đ?nh trong bư?c 6.
 13. L?p l?i bư?c 5 qua 12 cho m?i nhóm ngư?i liên h? mà b?n mu?n tách thành m?t danh sách cá nhân g?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 238569 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbcontacts kbprb kbmt KB238569 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 238569

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com