Cài đ?t, c?u h?nh và s? d?ng ti?n ích sao chép InterOrg

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238573 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Tài li?u này di?n t? cách s? d?ng Microsoft Exchange Máy ch? nhân r?ng InterOrg ti?n ích đ? chia s? mi?n phí và b?n r?n và công c?p thông tin. Ti?n ích sao nhân b?n InterOrg g?m hai chương tr?nh, các Ti?n ích c?u h?nh Exchange Server nhân r?ng (Exscfg.exe) và vi?c trao đ?i D?ch v? máy ch? nhân b?n (Exssrv.exe). B?n có th? s? d?ng các chương tr?nh này đ? ph?i h?p các cu?c h?p, các cu?c h?n, và liên h? v?i thông tin gi?a các thành viên c?a hai t? ch?c khác nhau trao đ?i. Ngoài ra, các lo?i tin nh?n có th? t? đ?ng đư?c chuy?n đ?i sang bài vi?t và b? sung vào thư m?c công c?ng có th? sau đó đư?c nhân r?ng.

B?ng cách s? d?ng m?t t?p tin c?u h?nh t?o b?i vi?c trao đ?i Ti?n ích sao chép c?u h?nh máy ch?, Exchange Server Replication D?ch v? liên t?c c?p nh?t thông tin t? m?t máy ch? (đư?c g?i là các nhà xu?t b?n) đ? m?t ho?c nhi?u máy tính Exchange (đư?c công nh?n là thuê bao). Thông tin mi?n phí và b?n r?i nhân r?ng t? nhà xu?t b?n đ? ngư?i đăng kí ch?. B?i v? đi?u này, b?n ph?i có hai khóa h?c mi?n phí và b?n r?n đ? bi-directionally C?p nh?t thông tin mi?n phí và b?n r?n. Thư m?c công c?ng có th? nhân r?ng t? nhà xu?t b?n đ? thuê bao hay bi-directionally. B?n có th? c?u h?nh t?n s? nhân r?ng thêm vào khai thác g? c?a thông đi?p và thư m?c sao chép, và bao nhiêu ch? bi?n đi?n b?n mu?n dành đ? nhân r?ng quá tr?nh.

Chú ý Đ? bi?t thông tin c? th? v? vi?c t?o m?t c?u h?nh Phiên t?p tin, xem t?p tin tr? giúp cho ti?n ích c?u h?nh nhân r?ng InterOrg (Exscfg.exe).

Nhi?u t? ch?c Exchange Server trong m?t công ty duy nh?t

Nhi?u t? ch?c Exchange Server có th? t?n t?i trong m?t công ty duy nh?t. T?nh h?nh này có th? x?y ra khi:
 • M?t sáp nh?p ho?c mua l?i m?t công ty có m?t riêng bi?t T? ch?c Exchange Server di?n ra.
 • Các máy ch? đư?c b? sung vào m?t t? ch?c Exchange Server khác nhau mà có th? ho?c không có th? đư?c k?t h?p v?i t? ch?c ph? huynh.
 • Trư?c đó phiên b?n c?a Exchange Server ph?i chia s? c?p và mi?n phí và thông tin b?n r?n v?i Exchange Server máy tính trong các t? ch?c khác nhau b?ng cách s? d?ng Microsoft Exchange Server 5.5 ho?c m?i hơn.
 • Máy tính Exchange Server đư?c qu?n l? m?t cách riêng bi?t trong khác nhau các t? ch?c v? các ràng bu?c đ?a l?.
N?u m?t tô pô Exchange Server đó bao g?m hai ho?c nhi?u t? ch?c t?n t?i, b?n có th? s? d?ng ti?n ích Exchange Server InterOrg Replicator đ? chia s? thông tin cho đ?n khi m?t ki?n trúc t? ch?c v?nh vi?n đư?c thành l?p.

Nhi?u t? ch?c mà span công ty

Chia s? thông tin gi?a các công ty đ?i h?i ph?i tích h?p ch?t ch? an ninh m?ng và qu?n l? chi ti?t c?a thông tin chia s?. Các InterOrg Replicator ti?n ích cho phép qu?n l? chi ti?t c?a intra-organizational n?i dung truy c?p và b?o m?t cho v?n chuy?n bên ngoài c?a vi?c trao đ?i các t?p tin H? ph?c v? t? ch?c an ninh l?p. Các ti?n ích InterOrg Replicator không đi?u này b?ng:
 • H?n ch? s? tương tác c?a các t? ch?c khác đ? m?t thư m?c c? th? ho?c thư m?c.
 • Ngăn ng?a qu?n tr? viên c?a các t? ch?c khác t? nh?n th?y c?u trúc c?a h? th?ng thư m?c chung c?a b?n và ngăn ch?n ngư?i s? d?ng ngư?i đ? không đư?c c?p phép t? sao chép thông tin mi?n phí và b?n r?n.

Bảo mật

B?t c? khi nào truy c?p thông tin trên m?t máy tính Exchange Server t? m?t tên mi?n ho?c t? ch?c, m?t s? vi ph?m b?o m?t có th? x?y ra. InterOrg Replicator ti?n ích giúp duy tr? s? riêng tư c?a thông tin đư?c chia s? trong khi nó đang đư?c nhân đôi gi?a các t? ch?c Exchange Server. Ngoài ra, trung h?c thông tin, ch?ng h?n như s? và tên c?a thư m?c trong vi?c trao đ?i các đ?i di?n Máy tính, không ph?i là có s?n cho m?t trong hai ngư?i qu?n tr? h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Yêu c?u h? th?ng

Máy tính đang ch?y ti?n ích c?u h?nh nhân r?ng và d?ch v? nhân b?n ph?i đáp ?ng các yêu c?u sau đây:
 • Microsoft Windows NT 4.0 Server v?i Service Pack 4 (SP4) ho?c m?i hơn
 • M?t trong nh?ng cách sau:
  • Exchange Server 5.0 Standard Edition ho?c phiên b?n doanh nghi?p v?i SP2 ho?c m?i hơn
  • Trao đ?i máy ch? 5.5 Standard Edition ho?c Enterprise Edition v?i SP3 ho?c m?i hơn
  • Exchange 2000 Server Standard Edition ho?c phiên b?n doanh nghi?p

Yêu c?u v? m?ng

 • M?t giao di?n l?p tr?nh ?ng d?ng nh?n tin (MAPI)-có kh? năng m?ng c?c (b? LAN) k?t n?i gi?a khác nhau trao đ?i t? ch?c

Thiết lập và cài đặt

Cài đ?t các ti?n ích InterOrg sao chép đ? s? d?ng v?i Exchange Máy ch? bao g?m các bư?c sau đây, nó đư?c m? r?ng thêm dư?i đây:
 1. Chu?n cho các nhà xu?t b?n.
 2. Chu?n cho các thuê bao.
 3. Cài đ?t các t?p tin InterOrg Replicator ti?n ích.
 4. T?o m?t t?p tin c?u h?nh.
 5. Thi?t l?p d?ch v? nhân b?n.

Chu?n cho các nhà xu?t b?n

Bư?c đ?u tiên trong c?u h?nh ti?n ích InterOrg Replicator là đ? chu?n cho m?t máy tính Exchange là m?t nhà xu?t b?n. Nhà xu?t b?n thu th?p thông tin t? m?t t? ch?c Exchange Server, gói nó và g?i nó đ? máy tính Exchange thuê bao bên ngoài t? ch?c Exchange Server, d?a trên m?t l?ch tr?nh b?n t?o ra.

Đ? chu?n cho các nhà xu?t b?n, b?n ph?i t?o m?t tài kho?n d?ch v? và h?p thư cho ti?n ích đ? s? d?ng trong b?n sao quá tr?nh. B?n c?ng ph?i gán quy?n thích h?p cho d?ch v? đó tài kho?n và h?p thư, và t?o ra m?t thư m?c công c?ng cho ti?n ích đ? s? d?ng trong th?i gian sao chép.

Tài kho?n d?ch v? và h?p thư mà b?n t?o ra ph?i đư?c li?t kê như là m?t ch? s? h?u c?a m?i thư m?c công c?ng và thư m?c con b?n mu?n tái t?o, trên các nhà xu?t b?n ho?c các thuê bao. Đi?u này cho phép các ti?n ích đ? nhân r?ng Chưa xác đ?nh ngư?i và m?c đ?nh cho phép t? m?t trong nh?ng t? ch?c khác. S? d?ng Microsoft Outlook thay đ?i quy?n s? h?u và c?p phép c?a công chúng thư m?c.

Đ? chu?n cho các máy ch? nhà xu?t b?n cho InterOrg nhân r?ng:
 1. T?o m?t trương m?c Windows NT và m?t cu?c trao đ?i liên k?t h?p thư cho ti?n ích đ? s? d?ng như là m?t tài kho?n d?ch v?. Chú ý H?p thư ph?i đư?c t?o ra trên m?t máy ch? Exchange có m?t c?a hàng thư m?c chung.
 2. S? d?ng Outlook, thêm h?p thư tài kho?n d?ch v? mà b?n t?o ra như là m?t ch? s? h?u cho m?i qu?c gia c?p và c?p con b?n mu?n tái t?o.
 3. S? d?ng Outlook, t?o ra m?t thư m?c công c?ng có tên ExchsyncSecurityFolder trong thư m?c công c?ng g?c. Grant c?p có th? nh?n th?y s? cho phép đ? h?p thư tài kho?n d?ch v? mà b?n t?o ra. Không ch? r? b?t k? M?c đ?nh ho?c chưa xác đ?nh ngư?i c?p phép trên c?p này; nó đư?c s? d?ng b?i nhân r?ng D?ch v? cho an ninh b? sung và ph?i có m?t trên c? hai nhà xu?t b?n và các máy ch? thuê bao.

Chu?n cho các thuê bao

M?t thuê bao là m?t máy tính Exchange bên ngoài t? ch?c c?a b?n, b?n mu?n sao chép thông tin b?ng cách s? d?ng các ti?n ích InterOrg Replicator. Đ? c?u h?nh m?t thuê bao, b?n ph?i t?o m?t trương m?c Windows NT và m?t liên k?t trao đ?i h?p thư mà các ti?n ích có th? s? d?ng như m?t tài kho?n d?ch v?. Ngoài ra, b?n ph?i t?o các thư m?c công c?ng mà các ti?n ích yêu c?u cho quá tr?nh sao chép.

Đ? chu?n cho các máy ch? thuê bao cho InterOrg sao chép:
 1. T?o m?t trương m?c Windows NT và m?t cu?c trao đ?i liên k?t h?p thư cho ti?n ích đ? s? d?ng như là m?t tài kho?n d?ch v?.

  Chú ý H?p thư ph?i đư?c t?o ra trên m?t máy ch? Exchange có m?t c?a hàng thư m?c chung.
 2. S? d?ng Outlook đ? t?o ra m?t thư m?c c?p cao nh?t cho m?i m?t ph?n c?a h? th?ng phân c?p thư m?c mà b?n đang sao chép. Các ti?n ích t?o ra c?p con t? đ?ng.
 3. S? d?ng Outlook đ? trao tr?nh so?n th?o xu?t b?n quy?n cho m?i thư m?c c?p cao nh?t đ? h?p thư tài kho?n d?ch v? mà b?n t?o ra.
 4. S? d?ng Outlook đ? t?o ra m?t thư m?c công c?ng có tên ExchsyncSecurityFolder ra c?p công c?ng g?c. Grant c?p có th? nh?n th?y s? cho phép đ? h?p thư tài kho?n d?ch v? mà b?n t?o ra. Không ch? r? b?t k? M?c đ?nh ho?c chưa xác đ?nh ngư?i c?p phép trên c?p này; nó đư?c s? d?ng b?i nhân r?ng D?ch v? cho an ninh b? sung và ph?i có m?t trên c? hai nhà xu?t b?n và các máy ch? thuê bao.

Cài đ?t InterOrg Replicator ho?c InterOrg sao chép các t?p tin ti?n ích

Các t?p tin sau đây đư?c đ?t trong Support\Exchsync\I386 thư m?c trên đ?a CD SP3:
 • Exscfg.exe, các c?u h?nh máy ch? trao đ?i Replication chương tr?nh
 • Exssrv.exe, nhân r?ng Exchange Server D?ch v?
Máy tính ph?i đáp ?ng các yêu c?u sau đây.

Phiên b?n 5.5 trao đ?i c?a các công c? InterOrg Replicator

 • Trên m?t máy tính không trao đ?i, b?n có th? cài đ?t Outlook 98 và ngư?i qu?n tr? Exchange 5.5. B?n ph?i có ít Exchange Server 5,5 Service Pack 3 phiên b?n c?a ngư?i qu?n tr? Exchange.
 • Trên m?t máy tính Exchange 5.5 SP3, b?n ph?i có m?t Đi?n h?nh cài đ?t bao g?m các qu?n tr? viên 5.5 trao đ?i. Đ?m b?o Outlook đó đ? không bao gi? đư?c cài đ?t trên máy tính.

Phiên b?n Exchange 2000 công c? sao chép InterOrg

 • Trên m?t máy tính Exchange 2000, b?n ph?i cài đ?t Exchange H? th?ng qu?n l?. H?y ch?c ch?n r?ng Outlook đ? không bao gi? đư?c cài đ?t trên máy tính.
 • Trên m?t máy tính Exchange 5.5 SP3, b?n ph?i có m?t Đi?n h?nh cài đ?t bao g?m các qu?n tr? viên 5.5 trao đ?i. Đ?m b?o Outlook đó đ? không bao gi? đư?c cài đ?t trên máy tính.
 • Không đư?c h? tr? cho các máy tính không trao đ?i.

Exchange 2003 Phiên b?n c?a công c? sao chép InterOrg

Đ? l?y phiên b?n Microsoft Exchange Server 2003 c?a các Inter-Organization sao chép công c?, truy c?p vào Microsoft sau Web site:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = E7A951D7 – 1559-4F8F-B400-488B0C52430E & displaylang = en
 • Trên m?t máy tính không trao đ?i, b?n ph?i có h? th?ng trao đ?i Qu?n l? cho Exchange 2003.
 • Trên m?t máy tính Exchange 2000, b?n ph?i cài đ?t Exchange H? th?ng qu?n l?. H?y ch?c ch?n r?ng Outlook đ? không bao gi? đư?c cài đ?t trên máy tính.
 • Trên m?t máy tính Exchange 5.5 SP3, b?n ph?i có m?t Đi?n h?nh cài đ?t bao g?m các qu?n tr? viên 5.5 trao đ?i. Đ?m b?o Outlook đó đ? không bao gi? đư?c cài đ?t trên máy tính.
Quan tr?ng Đ? sao chép thư m?c chung đ? thành công, các thư m?c c?p phép cho ngư?i dùng đ? ch? đ?nh trong r?ng m?i ph?i là gi?ng h?t nhau. Nếu c?p phép không kh?p, nhân r?ng s? th?t b?i. B?n sao có th? xu?t hi?n thành công trong giao di?n, nhưng m?t l?i s? đư?c ghi vào t?p nh?t k?. Đi?u này là do thi?t k?.

Chú ý N?u b?n c?u h?nh và sau đó th? ch?y d?ch v? nhân b?n trên m?t máy tính mà hi?n không có trao đ?i cài vào nó, b?n nh?n đư?c l?i sau đây trong các t?p s? ghi:
L?I: Không th? có đư?c đ?i tư?ng ICS Synchronizer t? thư m?c m? ngu?n, th?t b?i [80004002].
Đ? thi?t l?p InterOrg Replicator h?u ích:
 1. T?o m?t thư m?c làm vi?c cho ti?n ích đ? s? d?ng (ví d? như C:\Exchsync).
 2. Sao chép các t?p tin Exssrv.exe và Exscfg.exe đ? làm vi?c c?a b?n thư m?c.

T?o m?t t?p tin c?u h?nh

Thi?t l?p nhân r?ng, b?n ph?i t?o m?t t?p tin c?u h?nh cho sao chép thông tin mi?n phí và b?n r?n, c?ng như m?t t?p tin c?u h?nh đ? sao chép thư m?c chung.

Đ? t?o m?t t?p tin c?u h?nh cho mi?n phí và b?n r?ng:
 1. B?m đúp vào các Exscfg.exe t?p tin.
 2. Trên các Phiên làm vi?c tr?nh đơn, nh?p vào Thêm.
 3. Trong các Ch?n k? h?p th? lo?i h?p, b?m vào Sao chép r?nh/b?n r?i, r?i g? tên hi?n th? cho phiên làm vi?c.
 4. Trong các L?ch tr?nh h?p, nh?p th?i gian, ngày, và t?n s? cho b?n sao Phiên làm vi?c.
 5. N?u b?n mu?n các ti?n ích đ? vi?t m?t b?n ghi trong các quá tr?nh sao chép, b?m Ghi, và sau đó thi?t l?p các thông s? thích h?p.

  Chú ý Đăng nh?p t?p tin báo cáo n?u các d?ch v? b?t đ?u ho?c d?ng l?i, b?t k? l?i nào nó cu?c g?p, và thông tin th?ng kê cho m?i phiên giao d?ch (ví d?, s? thư và thư m?c nhân r?ng).
 6. G? các nhà xu?t b?n và ngư?i đăng k? tên h? ph?c v?, và các d?ch v? tài kho?n h?p thư b?n đ? t?o cho m?i.
 7. Nh?p vào Nâng cao, r?i g? tên mi?n Windows NT, tài kho?n d?ch v?, và m?t kh?u cho m?i c?a các tài kho?n nhà xu?t b?n và thuê bao.
 8. Nh?p vào Ok đ? thêm bu?i t?p tin c?u h?nh, và sau đó ti?t ki?m.
Đ? t?o m?t t?p tin c?u h?nh cho sao chép thư m?c chung:
 1. B?m đúp vào các Exscfg.exe t?p tin.
 2. Trên các Phiên làm vi?c tr?nh đơn, nh?p vào Thêm.
 3. Trong các Ch?n k? h?p th? lo?i h?p tho?i h?p, b?m vào Sao chép thư m?c công c?ng, r?i g? tên hi?n th? cho phiên làm vi?c.
 4. Trong các S? lư?ng t?i đa tác v? h?p, nh?p s? ch? đ? b?n mu?n s? d?ng cho sao chép.

  Chú ý S? ch? đ? ph?i nh? hơn ho?c b?ng s? lư?ng các trang web mà b?n mu?n sao chép thông tin cho. N?u b?n s? d?ng s? nhi?m v? cao hơn các giá tr?, b?n có th? ?nh hư?ng tiêu c?c đ?n hi?u su?t.
 5. Trong các L?ch tr?nh h?p, nh?p th?i gian, ngày, và t?n s? cho b?n sao Phiên làm vi?c.
 6. N?u b?n mu?n các ti?n ích đ? vi?t m?t b?n ghi trong các quá tr?nh sao chép, b?m Ghi, và sau đó thi?t l?p các thông s? thích h?p.

  Chú ý Đăng nh?p t?p tin báo cáo n?u các d?ch v? b?t đ?u ho?c d?ng l?i, b?t k? l?i nào nó cu?c g?p, và thông tin th?ng kê cho m?i phiên giao d?ch (ví d?, s? thư và thư m?c nhân r?ng).
 7. Lo?i nhà xu?t b?n và ngư?i đăng k? tên máy ph?c v? và các d?ch v? tài kho?n h?p thư b?n đ? t?o cho m?i.
 8. Nh?p vào Nâng cao, r?i g? tên mi?n Windows NT, tài kho?n d?ch v?, và m?t kh?u cho m?i c?a các tài kho?n nhà xu?t b?n và thuê bao.
 9. Nh?p vào Danh sách c?p ch?n thư m?c mà b?n mu?n sao chép. Trong các Danh sách c?p Phiên h?p tho?i, ch?n thư m?c ho?c thư m?c phân c?p trên các nhà xu?t b?n mà b?n mu?n sao chép, và sau đó ch?n c?p đích trên ngư?i đăng k?.
 10. B?m vào các > nút ngay sau khi đ?n sao chép thư m?c chung thông tin ch? t? nhà phát hành cho ngư?i đăng k?. Click vào nó m?t l?n n?a đ? b?t/t?t hai chi?u r?ng.
 11. Nh?p vào Ok đ? thêm bu?i t?p tin c?u h?nh và ti?t ki?m.

Thi?t l?p d?ch v? nhân b?n

Trư?c khi b?n b?t đ?u d?ch v? nhân b?n, b?n ph?i cung c?p các chương tr?nh v?i m?t s? thông tin đó là c?n thi?t cho quá tr?nh sao chép.
 1. B?m đúp vào các Exssrv.exe t?p tin. L?n đ?u tiên b?n ch?y Exssrv.exe t?p tin, nh?p vào Cài đ?t.
 2. Lo?i Windows NT domain\account tên và m?t kh?u t? tài kho?n d?ch v? và h?p thư mà b?n t?o ra. B?n có th? s? d?ng ho?c các tài kho?n d?ch v? nhà xu?t b?n ho?c tài kho?n d?ch v? thuê bao.
 3. Lo?i đư?ng d?n và tên t?p c?u h?nh t?p tin đó b?n t?o ra.
 4. Ch? r? cho dù b?n mu?n d?ch v? đ? t? đ?ng b?t đ?u khi b?n b?t máy tính.

  Sau khi b?n đ? cài đ?t các d?ch v?, Nh?p vào B?t đ?u, ho?c b?t đ?u nó t? b?ng đi?u khi?n.
Chú ý Đ?i v?i m?i h?p thư trong máy ch? nhà xu?t b?n mà b?n mu?n sao chép thông tin mi?n phí và b?n r?n đ?, ngư?i nh?n ph?i tu? ch?nh tương ?ng t?n t?i trên máy ch? thuê bao. Đ?a ch? SMTP c?a h?p thư là duy nh?t baám giö? phím đư?c s? d?ng đ? phù h?p v?i h?p thư cho ngư?i nh?n tùy ch?nh.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
238642G? r?i các ti?n ích sao chép InterOrg
221767 Công nhân r?ng InterOrg thư m?c không ho?t đ?ng trên ngôn ng? khác nhau

Thu?c tính

ID c?a bài: 238573 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB238573 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:238573

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com