Palai?ot r?ku Azure Active Directory sinhroniz?cijas k??du: "j?su versija Windows debeszils Active Directory sinhroniz?cijas konfigur?cijas vednis ir novecojusi"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2386445 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Palai?ot Azure akt?vo direktorija sinhroniz??ana r?ks, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Windows Azure Active Directory sinhroniz?cijas konfigur?cijas vednis j?su versija ir novecojusi. Sazinieties ar atbalsta centru.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja direktorija sinhroniz??ana r?ks, kas ir instal?ta dator? versija ir novecojusi un ir j?atjaunina.

???DUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
  1. Atinstal?t direktorija sinhroniz??ana r?ks.
  2. Lejupiel?d?t un instal?t jaun?ko versiju direktorija sinhroniz??ana r?ks. Lai to izdar?tu, dodieties uz Instal?tu vai jaunin?tu direktorija sinhroniz??ana r?ks.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2386445 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 24. j?nijs - P?rskat??ana: 15.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Azure
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • CRM Online via Office 365 E Plans
  • Microsoft Azure Recovery Services
  • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365m o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade kbmt KB2386445 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2386445

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com