K??da, m??inot palaist Azure akt?vo direktorija sinhroniz??ana r?ks konfigur?cijas vednis: "kas jums nodro?in?ja uz??muma administratora akredit?cijas dati nav der?gi."

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2386471 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot palaist Microsoft Azure Active Directory sinhroniz?cijas r?ks konfigur?cijas vedni, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Kas jums nodro?in?ja uz??muma administratora akredit?cijas dati nav der?gi. Sniedziet der?gu akredit?cijas datus un m??iniet v?lreiz.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja esat ievad?jis nepareizus akredit?cijas direktorija sinhroniz??ana r?ks konfigur?cijas ved?a lap? Active Directory akredit?cijas dati.

???DUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. P?rliecinieties, ka j?s sniedzat akredit?cijas datus kontam, kuram ir uz??muma administratora at?aujas j?su uz??muma lok?l? Active Directory instal?cijas.
 2. P?rliecinieties, vai ierakst?t pareizu lietot?jv?rdu un paroli lietot?ja kontam.
 3. P?rliecinieties, ka dator?, kur? instal?ta direktorija sinhroniz??ana r?ks konfigur?cijas vednis var?tu sazin?ties ar uz??muma dom?na kontrolieriem un var veikt autentifik?ciju lok?l? Active Directory.
Piez?me. Kontam j?b?t uz??muma administratora at?aujas Active Directory me??, kurai pievienoj?s dator?, kur? darbojas direktorija sinhroniz??ana r?ks konfigur?cijas vednis.

Lai p?rbaud?tu, vai konts ir uz??muma administratora at?aujas, r?kojieties ??di:
 1. Dom?na kontrolleri vai dator?, kur? ir instal?ts Windows Server administr?cijas Toolkit, s?kt Active Directory lietot?ji un datori. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet DSA.msc ?aj? Open izv?les r?ti?a un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ekr?nuz??mums no palaist logu un ierakst?jis dsa.msc
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz dom?na, un p?c tam noklik??iniet uz atrast.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ekr?nuz??mums no Active Directory lietot?ji un datori logu, labi noklik??in?ju?i dom?na izv?le
 3. adreses lodzi?? v?rds un uzv?rds ierakstiet uz??muma admins, un p?c tam noklik??iniet uz Atrast t?l?t.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ekr?nuz??mums no lietot?jiem atrast kontaktpersonas un grupas, uz??muma admins uzrakst?ts zem nosaukumu lodzi?a
 4. Veiciet dubultklik??i uz Uz??muma administratoriun p?c tam noklik??iniet uz locek?iem tab.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ekr?nuz??mums no uz??muma Admins rekviz?tu log? dal?bnieku atlas?ta cilne
 5. P?rbaudiet, vai lietot?js ir ierakst?ts locek?iem sarakstu. Ja lietot?ja nav sarakst?, viens no ?? saraksta dal?bniekus pierakst?ties un lietot?js tos pievienot ?im sarakstam. Vai dal?bnieks ?o sarakstu var izmantot akredit?cijas direktorija sinhroniz??ana r?ks konfigur?cijas vednis.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2386471 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 25. j?nijs - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365m o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade kbgraphic kbmt KB2386471 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2386471

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com