L?i khi b?n c? g?ng đ? ch?y thu?t s? Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại đ?ng b? công c? c?u h?nh: "các thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p mà b?n cung c?p là không h?p l?."

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2386471 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng ch?y Microsoft Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại đ?ng b? công c? c?u h?nh thu?t s?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Các thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p mà b?n cung c?p là không h?p l?. Cung c?p thông tin kí nh?p h?p l? và th? l?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n nh?p không chính xác thông tin kí nh?p trên trang m?c tin thư thoại ho?t đ?ng thông tin kí nh?p c?a thu?t s? c?u h?nh công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n cung c?p thông tin kí nh?p cho trương m?c có quy?n truy c?p qu?n tr? doanh nghi?p cho cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại ho?t đ?ng đ?a phương c?a công ty b?n.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng b?n nh?p đúng tên người dùng và m?t kh?u cho tài kho?n ngư?i dùng.
 3. Đ?m b?o r?ng máy tính trên mà thu?t s? c?u h?nh công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đư?c cài đ?t chuyên bi?t có th? giao ti?p v?i b? đi?u khi?n tên mi?n c?a công ty b?n và có th? xác th?c vào m?c tin thư thoại ho?t đ?ng đ?a phương.
Lưu ?: Các tài kho?n ph?i có quy?n truy c?p qu?n tr? doanh nghi?p trong c?m nhánh Thư mục Họat động mà máy tính đang ch?y thu?t s? c?u h?nh công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại là tham gia.

Đ? ki?m tra xem tài kho?n có quy?n truy c?p qu?n tr? doanh nghi?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên m?t b? b? ki?m soát mi?n ho?c máy tính có b? công c? qu?n tr? h? ph?c v? Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t, B?t đ?u ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ngư?i dùng và máy tính. Đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i DSA.msc trong các Open h?p, và sau đó nh?p vào OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a c?a s? ch?y và dsa.msc g?
 2. B?m chu?t ph?i vào tên mi?n và sau đó nh?p vào T?m.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và c?a s? máy tính, tu? ch?n mi?n ph?i nh?p
 3. Trong h?p tên , nh?p qu?n tr? doanh nghi?p, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a t?m ngư?i dùng, danh b? và nhóm, qu?n tr? doanh nghi?p nh?p dư?i tên h?p
 4. Nh?p đúp vào Doanh nghi?p qu?n tr? viên, và sau đó nh?p vào các thành viên tab.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a c?a s? tài s?n doanh nghi?p qu?n tr? viên, thành viên tab đ? ch?n
 5. Ki?m tra xem li?u ngư?i dùng đư?c li?t kê trong các thành viên danh sách. N?u ngư?i dùng không ph?i là trong danh sách, m?t trong các thành viên c?a danh sách này ph?i kí nh?p vào và thêm ngư?i dùng vào danh sách này. Ho?c, m?t thành viên c?a danh sách này có th? s? d?ng thông tin kí nh?p c?a h? trong thu?t s? c?u h?nh công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại.

THÊM THÔNG TIN

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site ho?c các Di?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2386471 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 12.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365m o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade kbgraphic kbmt KB2386471 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2386471

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com