Âm thanh ho?c video không B?t đ?u trong m?t h?i ngh? peer-to-peer ho?c đa trong Lync Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2386553 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u âm thanh ho?c video trong m?t peer-to-peer (P2P) ho?c các h?i ngh? đa trong Microsoft Lync Online, b?n g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • K?t n?i không thành công.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Webcam c?a b?n không đư?c c?u h?nh ho?c s? d?ng.
  • Thi?t b? âm thanh c?a b?n không đư?c c?u h?nh ho?c s? d?ng.
  • Không th? B?t đ?u âm thanh/video do các v?n đ? m?ng.
  • M?ng v?n đ? có ?nh hư?ng đ?n ch?t lư?ng âm thanh/video.
 • M?t s? tùy ch?n âm thanh và video không có s?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u âm thanh và video k?t n?i, nhưng b?n tr?i nghi?m ch?t lư?ng kém, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2386655 B?n có kinh nghi?m nghèo âm thanh ho?c video ch?t lư?ng trong Lync Online
 2. Ki?m tra b?ng đi?u khi?n tr?c tuy?n Lync ho?c Lync qu?n l? trung tâm đ? xem li?u kh? năng âm thanh/video b? t?t cho mi?n toàn b? ho?c cho ngư?i dùng ho?c ngư?i s? d?ng đang g?p v?n đ?.
 3. H?y th? s? d?ng m?t thi?t b? âm thanh/video khác nhau trên cùng m?t máy tính và th? b?ng cách s? d?ng cùng m?t thi?t b? âm thanh/video trên m?t máy tính khác nhau. N?u các v?n đ? có th? đư?c thu h?p thi?t b? âm thanh/video c? th?, xác minh r?ng các Thi?t b? USB ngo?i vi đư?c ch?ng nh?n đ? s? d?ng v?i Lync Online.
 4. Ch?y C?p nh?t Windows/Microsoft và cài đ?t b?t k? b?n C?p Nh?t (tùy ch?n ho?c b?t bu?c) cho thi?t b? âm thanh/video c?a b?n.
 5. M? các B?ng đi?u khi?n và đưa lên các Qu?n l? thi?t b?. Nh?n dư?i B? đi?u khi?n âm thanh, video và tr? chơi Đ?i v?i b?t k? thi?t b? có xung đ?t.
 6. Xác minh k?t n?i m?ng cho nh?ng kinh nghi?m t?t nh?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ki?m ch?ng r?ng b?n đang k?t n?i b?i m?t k?t n?i có dây tr?c ti?p, b?ng m?t k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN), b?i m?t k?t n?i Wi-Fi, ho?c b?ng m?t k?t n?i tr?c ti?p Internet nhà văn ph?ng.
  2. Xác đ?nh cho dù m?t ho?c c? hai ngư?i dùng chuy?n t? m?t truy c?p không dây v?i m?t đi?m truy c?p không dây. Trong t?nh hu?ng này, m?t k?ch b?n b? tr? ho?n s? hi?n di?n có th? x?y ra. Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng có th? xu?t hi?n tr?c tuy?n nhưng th?c t? có th? gi?a hai đi?m truy c?p không dây.
  3. C? g?ng đ? t?o l?i s? c? khi c? ngư?i dùng trên m?t k?t n?i có dây, trên m?t k?t n?i VPN, ho?c trên m?t k?t n?i Wi-Fi.
 7. Sao chép các v?n đ? b?ng cách s? d?ng liên h? v?i m?t ho?c nhi?u s? liên l?c. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. N?u v?n đ? là th? sanh s?n nhi?u v?i ch? có m?t s? liên l?c, xác đ?nh cho dù b?t c? ai khác có th? sao chép các v?n đ? v?i cùng m?t s? liên l?c.
  2. N?u v?n đ? x?y ra v?i nhi?u s? liên l?c, ki?m tra commonalities trong s? các nhóm s? liên l?c.
 8. Quan tr?ngBư?c này không áp d?ng cho Office 365 dành riêng đăng k? k? ho?ch. Không s? d?ng các bư?c này đ? kh?c ph?c v?n đ? này n?u b?n có m?t k? ho?ch chuyên d?ng Office 365.

  Công c? Microsoft Office 365 giao thông v?n t?i đáng tin c?y IP thăm d? (TRIPP) cho Lync tr?c tuy?n có th? giúp b?n xác đ?nh cho dù m?ng c?a b?n có th? làm cho m?t k?t n?i đáng tin c?y tr?c tuy?n Lync. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? TRIPP, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? xác minh r?ng t?t c? các yêu c?u v? m?ng tr?c tuy?n Lync đư?c đáp ?ng" c?a bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2409256 B?n không th? k?t n?i tr?c tuy?n Lync, ho?c tính năng nh?t đ?nh không làm vi?c, b?i v? m?t tư?ng l?a trên cơ s? kh?i k?t n?i

BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • Kh? năng âm thanh và video đư?c gi?i h?n cho các tên mi?n toàn b? ho?c cho ngư?i dùng cá nhân.
 • Thi?t b? âm thanh/video c?a m?t ngư?i dùng không ph?i là làm vi?c ho?c đư?c c?u h?nh không chính xác.
 • C?ng 443, 50000-59999 b? ch?n. Lưu lư?ng truy c?p đ?n meet.lync.com ho?c t? meet.lync.com b? ch?n, ho?c c? hai đi?u ki?n là đúng s? th?t.
 • M?ng băng thông h?n ch? ho?c gi?m.
 • Tr?nh đi?u khi?n âm thanh, tr?nh đi?u khi?n video, ho?c tr?nh đi?u khi?n webcam đư?c h?t h?n.

V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng Trang web.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2386553 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office Communications Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365m o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365p kbmt KB2386553 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2386553

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com