Máy tính đ? bàn ho?c chia s? ?ng d?ng không th? k?t n?i vào m?t h?i ngh? tr?c tuy?n Lync

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2386684 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

M?t ngư?i s? d?ng chung c?a ngư?i dùng máy tính đ? bàn ho?c m?t ?ng d?ng v?i ngư?i tham d? khác thông qua tr?c tuy?n Lync. Tuy nhiên, nh?ng ngư?i tham gia trong cu?c đàm tho?i không th? k?t n?i v?i máy tính đ? bàn phiên chia s?. Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau trong Lync 2010 ho?c Lync 2013:

Không th? kh?i đ?ng máy tính đ? bàn/?ng d?ng chia s? do các v?n đ? m?ng.
M?t tin thư thoại tương t? v?i các m?c sau đây đư?c ghi l?i trong Nh?t k? Lync UCCP:

ms-client-diagnostics: 23; reason="
Call failed to establish due to a media connectivity failure when one endpoint is internal and the other is remote"
;CallerMediaDebug="application-sharing:ICEWarn=0x4000320,LocalSite=207.46.5.9:20702, LocalMR=207.46.5.63:54829,RemoteSite=11.1.111.11:62198, RemoteMR=65.55.127.64:51184, PortRange=1025:65000,LocalMRTCPPort=54829, RemoteMRTCPPort=51184,LocalLocation=1, RemoteLocation=2,FederationType=0"

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. C? g?ng đ? t?o l?i s? c? b?ng cách s? d?ng s? liên l?c m?t ho?c nhi?u s? liên l?c. N?u v?n đ? x?y ra cho ch? có m?t s? liên l?c, xác đ?nh cho dù b?t c? ai khác có th? t?o l?i s? c? v?i cùng m?t s? liên l?c. N?u v?n đ? x?y ra đ?i v?i nhi?u s? liên l?c, ki?m tra commonalities trong s? nhóm ngư?i liên h?.
  2. Quan tr?ng Bư?c này áp d?ng ch? cho Office 365 Beta dành cho doanh nghi?p và Office 365 Beta dành cho chuyên gia và doanh nghi?p nh? k? ho?ch. Bư?c này không áp d?ng cho Office 365 dành riêng ki?m nh?p k? ho?ch. Không s? d?ng các bư?c này đ? kh?c ph?c v?n đ? này n?u b?n có m?t k? ho?ch chuyên d?ng Office 365.

    S? d?ng các Lync tr?c tuy?n giao thông v?n t?i đáng tin c?y IP thăm d? (TRIPP) đ? đ?m b?o r?ng m?ng c?a b?n đáp ?ng t?t c? các yêu c?u cho nh?ng kinh nghi?m t?t nh?t v?i Lync Online. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? TRIPP, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? xác minh r?ng t?t c? các yêu c?u v? m?ng tr?c tuy?n Lync đư?c đáp ?ng" c?a bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
    2409256 B?n không th? k?t n?i v?i Lync Online ho?c các tính năng nh?t đ?nh không ho?t đ?ng do tư?ng l?a t?i ch? đ? ch?n k?t n?i
  3. Xác minh r?ng các tr?nh đi?u khi?n video đư?c C?p Nh?t và đang làm vi?c m?t cách chính xác.

THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này thư?ng x?y ra b?i v? m?t ho?c nhi?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • C?ng 443 ho?c c?ng 50040-50059 b? ch?n.
  • Lưu lư?ng truy c?p đ?n ho?c t? meet.lync.com b? ch?n.
N?u thông báo l?i trong ph?n "Tri?u ch?ng" là hi?n di?n trong các b?n ghi khách hàng UCCP cho Lync, đó là có kh? năng m?t l?i giao ti?p gi?a hai Lync edge Server. Đi?u này có ngh?a r?ng hai ngư?i s? d?ng c? g?ng k?t n?i đư?c k?t n?i thông qua máy ch? khác nhau c?nh không th? giao ti?p v?i nhau.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2386684 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365022013 o365p o365m kbmt KB2386684 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2386684

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com