Làm th? nào đ?: Cài đ?t và g? r?i nhi?u màn h?nh trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 238886 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? c?u h?nh máy tính c?a b?n s? đư?c hi?n th? trên nhi?u màn h?nh trong Windows 2000. H? tr? cho nhi?u màn h?nh đ?i h?i hai hay nhi?u card video và màn h?nh. Bài vi?t này bao g?m các ch? đ? sau:
 • Làm g? trư?c khi b?n thi?t l?p nhi?u màn h?nh.
 • Làm th? nào đ? thi?t l?p nhi?u màn h?nh h? tr?.
 • Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? nhi?u màn h?nh thi?t l?p.
Các đi?u kho?n sau đây đư?c đ?nh ngh?a đ? giúp b?n hi?u nhi?u màn h?nh:
 • V? màn h?nh chính: b? đi?u h?p hi?n th? g?i bài máy tính.
 • V? màn h?nh ph?: b? đi?u h?p hi?n th? b? sung nào trong máy tính.
 • Trên tàu hi?n th? b? đi?u h?p: m?t v? màn h?nh đư?c xây d?ng vào các bo m?ch ch? c?a máy tính.

Yêu c?u

 • Ki?m tra các Windows 2000 ph?n c?ng tương thích danh sách (HCL) đ? đ?m b?o r?ng adapter hi?n th? c?a b?n là tương thích. Đ?i v?i m?t danh sách các b? đi?u h?p hi?n th? có th? làm vi?c v?i nhi?u màn h?nh xem t?p HCL.txt trong c?p h? tr? trên Windows 2000 CD-ROM. r?ng phiên b?n c?a HCL đang có s?n t? www.microsoft.com/hcl không xác đ?nh n?u m?t adapter là tương thích v?i nhi?u màn h?nh.
 • Thi?t l?p video card c?a b?n chính v?i Windows 2000 và đ?m b?o nó là ho?t đ?ng trư?c khi b?n c? g?ng đ? thi?t l?p nhi?u màn h?nh h? tr?.
 • Đ?m b?o r?ng v? màn h?nh chính c?a b?n đư?c cài đ?t trong các khe c?m PCI 0 ho?c 1. Khe c?m này thư?ng là các xa t? khe ISA và g?n nh?t ? r?a c?a bo m?ch ch?. M?t s? bo m?ch ch? cho bi?t có khe c?m đư?c thi?t k? đ? lưu tr? các card video chính. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u đi kèm v?i máy tính c?a b?n.
 • Đ?m b?o r?ng v? m?ng th? c?p c?a b?n h? tr? các tùy ch?n đ? vô hi?u hoá VGA trong tr?nh đi?u khi?n hi?n th? ho?c thông qua m?t jumper ho?c dip chuy?n đ?i trên b? đi?u h?p.
 • N?u b?n thi?t l?p nhi?u, giám sát h? tr? trư?c khi cài đ?t Windows 2000, k?t n?i m?t màn h?nh v?i t?t c? các b? đi?u h?p m?ng đ? đ?m b?o r?ng b?n có th? xem quá tr?nh thi?t l?p trên màn h?nh. Nó có th? thi?t l?p đ? ch?y vào b?t k? b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t hi?n th?. N?u m?t giám sát không đư?c k?t n?i, b?n không th? tương tác v?i thi?t l?p Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, là bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  228247 Windows 2000 thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch màn h?nh chính trong lúc thi?t l?p
 • N?u b?n đ?nh s? d?ng m?t adapter hi?n th? trên tàu, b?n ph?i s? d?ng m?t adapter màn h?nh ph? có jumper ho?c thi?t b? chuy?n m?ch đ? vô hi?u hoá VGA ho?c BIOS c?a máy tính ph?i có m?t tùy ch?n đ? ch?n th? mà nên đăng bài. Các b? chuy?n đ?i trên tàu ph?i là chính v? màn h?nh và đăng VGA. Trong h?u h?t các máy tính v?i m?t v? màn h?nh trên máy bay và b? đi?u h?p th? c?p, các b? chuy?n đ?i th? c?p bài vi?t. BIOS có phương pháp khác nhau cho phát hi?n và vô hi?u hoá b? đi?u h?p m?ng trên tàu đ? m?i ph?n c?ng thi?t l?p có th? yêu c?u các bư?c khác nhau cho nhi?u màn h?nh đ? ch?c năng.

Cài đ?t c?a nhi?u b? đi?u h?p hi?n th? Windows 2000

LƯU ?: Windows 2000 h? tr? t?i đa là 10 adapter.
 1. B?t máy tính c?a b?n và đăng nh?p vào Windows 2000.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Màn hình.
 3. Trên các Thiết đặt tab, xác nh?n r?ng v? màn h?nh c?a b?n đư?c li?t kê m?t cách chính xác.

  LƯU ?: Không n?u v? màn h?nh c?a b?n đư?c li?t kê như VGA, b?n th? c?u h?nh b?n máy tính cho nhi?u màn h?nh. Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a v? màn h?nh c?a b?n đ? xem n?u b?n có th? có đư?c m?t tr?nh đi?u khi?n Windows 2000.
 4. H?y ch?c ch?n r?ng đ? sâu màu đư?c thi?t l?p đ? ít nh?t là 256 màu (16 BPP khuyên).
 5. T?t máy tính.
 6. Trư?c khi b?n chèn v? màn h?nh ph? c?a b?n, xác nh?n r?ng nó đ? vô hi?u hóa VGA đư?c ch?n. (Đi?u này đư?c th?c hi?n v?i m?t jumper hay m?t chuy?n m?ch dip nh? n?m trên v? màn h?nh th? c?p. N?u b?n không th? xác đ?nh v? trí m?t jumper ho?c chuy?n đ?i, sau đó tài li?u hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t cho bi?t thêm thông tin.)
 7. Chèn v? màn h?nh ph? c?a b?n vào m?t khe c?m PCI có s?n và k?t n?i m?t màn h?nh th? hai cho các b? chuy?n đ?i màn h?nh ph?.
 8. R? vào c? hai màn h?nh, b?t đ?u máy tính và cho phép máy tính đ? b?t đ?u vào Windows 2000. B?n s? th?y máy tính đăng trên th? ?nh chính. Khi đăng nh?p, Windows 2000 phát hi?n m?i c?a b?n hi?n th? adapter và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thích h?p cho v? màn h?nh và màn h?nh c?a b?n n?u màn h?nh c?a b?n là c?m và ch?y.

 9. Nh?p chu?t ph?i vào m?t ph?n tr?ng c?a máy tính đ? bàn c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 10. Trên các Thiết đặt tab hai màn h?nh bi?u tư?ng đư?c hi?n th?. Nh?p vào màn h?nh m?i, và sau đó nh?p vào M? r?ng bàn làm vi?c Windows c?a tôi sang màn h?nh này.
LƯU ?: B?n có th? s? d?ng các bư?c sau đ? cài đ?t các adapter b? sung.


Khắc phục sự cố

LƯU ?: Trên các máy tính xách tay, Windows XP h? tr? nhi?u màn h?nh khi b?n s? d?ng c?a máy tính đư?c xây d?ng trong màn h?nh và m?t màn h?nh bên ngoài. Theo m?c đ?nh, Windows 2000 không bao g?m kh? năng này. Tuy nhiên, manufacterers hi?n th? adapter có th? bao g?m kh? năng này trong các tr?nh đi?u khi?n hi?n th? không ph?i c?a Microsoft.
 • B?n thi?t l?p m?t adapter trung h?c trên máy tính, nhưng các b? chuy?n đ?i không đư?c phát hi?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.
  B?n đ? ch?n không h? tr? ph? adapter, ho?c m?t trong đó đ?i h?i tr?nh đi?u khi?n bên th? ba.
 • B?n thi?t l?p máy tính v?i m?t adapter trung h?c và khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, màn h?nh kh?i đ?ng đư?c hi?n th? trên màn h?nh chính và máy tính đ? bàn c?a b?n đư?c hi?n th? trên màn h?nh th? c?p.
  VGA không vô hi?u hóa trên v? màn h?nh ph?, m?t v?n đ? tương thích t?n t?i gi?a hai hi?n th? adapter, ho?c m?t cu?c xung đ?t tài nguyên t?n t?i gi?a các b? chuy?n đ?i th? c?p và thi?t b? ph?n c?ng khác trong máy tính c?a b?n.
 • Màn h?nh hi?n th? ch? trên các màn h?nh chính khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  H?y ch?c ch?n r?ng các M? r?ng bàn làm vi?c Windows c?a tôi vào màn h?nh này ki?m tra h?p đư?c ch?n cho m?i màn h?nh. N?u hai màn h?nh bi?u tư?ng không đư?c hi?n th? trên các Thiết đặt tab, b?n đ? ch?n m?t b? đi?u h?p không h? tr? màn h?nh ph? ho?c s? k?t h?p ti?u h?c và trung b? đi?u h?p b?n đ? ch?n là không tương thích. Trong qu?n l? thi?t b? ki?m tra đ? xem n?u b? đi?u h?p hi?n th? nào có m?t d?u ch?m đi?m trong m?t h?p màu vàng hi?n th? bên c?nh chúng (đi?u này cho th?y m?t v?n đ? v?i thi?t b?).
 • B?n có v?n đ? redraw màn h?nh trên m?t màn h?nh, nhưng không m?t.
  Có m?t s? v?n đ? v?i màn h?nh tham nh?ng v? c?a phiên b?n BIOS c?, đ?c bi?t là v?i các máy tính m?i hơn. N?u b?n có kinh nghi?m các lo?i v?n đ?, liên h? v?i nhà s?n xu?t bo m?ch ch? c?a b?n và có đư?c c?p nh?t BIOS.
 • Sau khi b?n nâng c?p t? Windows 98 hay Windows 98 Second Edition, nhi?u màn h?nh thi?t l?p c?a b?n s? b? m?t.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, là bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  197259 Nâng c?p t? Windows 98 không gi? l?i nhi?u màn h?nh
 • B?n g?p v?n đ? nh?n đư?c nhi?u màn h?nh đ? làm vi?c v?i v? trên tàu c?a b?n.
  H?y th? s? d?ng m?t adapter màn h?nh ph? đư?c h? tr? đ? h? tr? cho các tùy ch?n đ? vô hi?u hoá VGA (ví d?, Thiên niên k? Matrox, tư?ng tư?ng 128, h?y tư?ng tư?ng 128v2, Revolution32, ho?c Revolution4). Ki?m tra v?i nhà s?n xu?t v? màn h?nh đ? xem n?u h? h? tr? b?ng cách s? d?ng th? video c?a h? trong m?t đa-màn h?nh thi?t l?p v?i Windows 2000.
 • Màn h?nh c?a b?n nhi?u thi?t l?p ho?t đ?ng v?i Windows 98, nhưng không ph?i v?i Windows 2000.
  Windows 2000 đ?i h?i r?ng các card video không th? vô hi?u hóa VGA đư?c b? đi?u h?p mà bài vi?t h? th?ng. Windows 98 không c?n đi?u này.
 • Làm th? nào đ? xác đ?nh màn h?nh đang đư?c s? d?ng v?i m?i v? màn h?nh.
  Trên các Thiết đặt tab trong thu?c tính hi?n th?, b?m vào Xác đ?nh đ? xác đ?nh m?i màn h?nh v?i m?t s? trên màn h?nh.
 • Làm th? nào đ? xem m?t tiêu đ? phim DVD trên màn h?nh th? c?p.
  B?n ph?i xem tiêu đ? phim DVD trên màn h?nh chính.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.


Thu?c tính

ID c?a bài: 238886 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kbhardware kbhowto kbhowtomaster kbmt KB238886 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:238886

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com