"S?n ph?m không có gi?y phép" l?i khi b?n m? ?ng d?ng Office Professional Plus 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2390460 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Đ? m?t văn ph?ng 2013 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem2899838.

V?N Đ?

Khi b?n m? m?t ?ng d?ng Office Professional Plus 2010, nhi?u tính năng b? vô hi?u hoá. V?n đ? này x?y ra khi ki?m nh?p Office Professional Plus c?a b?n h?t h?n và các ?ng d?ng s? tr? thành không có gi?y phép.

Ngoài ra, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n b?m vào t?p trong ?ng d?ng Office Professional Plus 2010, và sau đó b?n nh?p vào Tr? giúp, b?n nh?n đư?c thông báo sau:

  Kích ho?t s?n ph?m yêu c?u
 • Trong thanh tiêu đề c?a các ?ng d?ng Office Professional Plus 2010, b?n nh?n đư?c thông báo sau:

  Không có gi?y phép s?n ph?m
 • Sau khi b?n kí nh?p đ? kích ho?t Office Professional Plus 2010, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Không có ki?m nh?p t?m th?y

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u Office 365 ProPlus không c?n đư?c mức cấp phép.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau, khi c?n thi?t.

Phương pháp 1: Xác minh r?ng ngư?i dùng b? ?nh hư?ng đư?c gán m?t gi?y phép Office Professional Plus trên c?ng tr?c tuy?n c?a Microsoft


 1. kí nh?p vào c?ng Office 365 khi là ngư?i dùng qu?n tr?.
 2. Trong m?c Office 365 Admin t?ng quan , nh?p vào ngư?i dùng.
 3. Ch?n ngư?i dùng đ? có v?n đ?.
 4. Theo Gi?y phép gán, xác minh r?ng Office Professional Plus đư?c ch?n.

Phương pháp 2: Kích ho?t l?i văn ph?ng b?ng cách s? d?ng c?a b?n ID t? ch?c Office 365

Đ? đư?c chúng tôi gi?i quy?t v?n đ? cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n mu?n t? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y truy c?p ph?n "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho tôi
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Đ? kh?c ph?c s? c? này t? đ?ng, b?m vàos?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó nh?p vào ch?y trong các t?p tin t?i v? hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix nó 51006
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Lưu ý
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Thu?t s? này có th? ch? có b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end


Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Xác đ?nh xem máy tính có các phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit c?a Office 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, m? b?t k? chương tr?nh Office 2010, b?m vào t?p, và sau đó b?m Tr? giúp. Phiên b?n văn ph?ng s? đư?c hi?n th? bên c?nh s? Phiên b?n .
 2. Đóng t?t c? các chương tr?nh Office 2010.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i CMD trong h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n Enter.
 4. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? m?t trong nh?ng l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  • N?u b?n đang ch?y Windows 64-bit v?i 32-bit văn ph?ng:
   "%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /F
  • N?u b?n đang ch?y 32-bit Windows, ho?c ch?y 64-bit Office v?i Windows 64-bit:
   "%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office14\OSAUI.exe" /F
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 3: Xác minh cài đ?t chuyên bi?t đ?ng h? h? th?ng

 1. Đ?m b?o r?ng h? th?ng ngày và gi? đư?c đ?t m?t cách chính xác. S? d?ng nút ch?n m?t Th?i gian bi?u m?u chính Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tài nguyên đ? xác minh r?ng đ?ng h? h? th?ng là đúng.
 2. Đ?m b?o r?ng múi thời gian đư?c đ?t m?t cách chính xác.
 3. Đ?m b?o r?ng các thi?t l?p ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian đư?c c?u h?nh đúng.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i CMD trong h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n Enter.
 5. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? m?t trong nh?ng l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  • N?u b?n đang ch?y Windows 64-bit v?i 32-bit văn ph?ng:
   "%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /K
  • N?u b?n đang ch?y 32-bit Windows, ho?c ch?y 64-bit Office v?i Windows 64-bit:
   "%ProgramFiles%”\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /K

Phương pháp 4: G? b? cài đ?t chuyên bi?t và cài đ?t chuyên bi?t l?i Office 2010

 1. G? cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 b?ng cách s? d?ng m?t Microsoft s?a ch?a nó trong các "g? b? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng t? đ?ng b?ng cách s? d?ng m?t s?a ch?a nó" ph?n c?a các Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? b? Microsoft Office 2010 suites Bài vi?t.
 2. Sau khi s?a ch?a nó hoàn t?t, kí nh?p vào c?ng tr?c tuy?n c?a Microsoft đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i Office 2010.
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2390460 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Office Professional Plus Subscription
 • Microsoft Office 365 ProPlus
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365m kbfixme kbmsifixme kbmt KB2390460 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2390460

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com