Office Professional Plus zi?ojumi tiek par?d?ti pirms s?kat Office lietojumprogramm?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2390518 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Office Professional Plus zi?ojumi tiek par?d?ti pirms s?kat Office lietojumprogramm?.

Iemesls

?? probl?ma rodas p?c konstrukcijas. Office Professional Plus ir instal?ti lok?lais dators un nav aktiviz?ts, var sa?emt ?os zi?ojumus.

Profilakse

Lai nov?rstu ?o probl?mu, var aktiviz?t Office Professional Plus vai no?emiet Office Professional Plus.

J?aktiviz? Office Professional Plus, r?kojieties ??di:

 1. Noklik??iniet uz S?kt, mekl??anas lauk? ievadiet cmd, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:

  C :\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe /F
 3. Kad tiek par?d?ta uzvedne, ievadiet lietot?ja ID lai aktiviz?tu Office Professional Plus.
Lai no?emtu Office Professional Plus, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, ierakstiet appwiz. programm? Mekl??ana un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Un p?c tam noklik??iniet uz instal?t? produktu sarakst? izv?lieties Office Professional Plus Atinstal??ana vai Izmai?as no uzdevumu joslas.V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2390518 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 6. marts - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Office Professional Plus Subscription
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade kbmt KB2390518 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2390518

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com