Thi?t l?p my ch? c?p php d?ch v? ?u cu?i Windows 2000 a thch

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 239107 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Ch ?
Bi vi?t ny p d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thc vo ngy 13 thng 7 nm 2010. Cc Trung tm gi?i php k?t thc h? tr? Windows 2000 l m?t i?m kh?i ?u ? l?p k? ho?ch chi?n l?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. ? bi?t thm thng tin xem cc Chnh sch v?ng ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

? ch?n m?t my ch? c? th? gi?y php ? s? d?ng v?i cc my ch? Microsoft d?ch v? ?u cu?i Windows 2000 khc nhau trong m?t tn mi?n ho?c trang web, b?n c th? s?a ?i registry ? tr? ?n m?t my ch? c?p php ?c bi?t. B?n c th? lm i?u ny ch? ra r?ng t?t c? cc d?ch v? ?u cu?i my ch? lm vi?c v?i m?t my ch? c? th? gi?y php cho cc m?c ch k? ton, ho?c n?u m?t my ch? d?ch v? ?u cu?i v my ch? gi?y php c tr ? tn mi?n khc nhau. Microsoft khuy?n co r?ng b?n s? d?ng gi tr? ng k? DefaultLicenseServer ? gi?m thi?u cc v?n ? v?i h? ph?c v? ?u cu?i c?p gi?y php qu tr?nh khm ph.

THNG TIN THM

Quan tr?ng Ph?n ny, phng php, ho?c cng vi?c c b?c m cho b?n bi?t lm th? no ? ch?nh s?a registry. Tuy nhin, v?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lm theo cc b?c sau m?t cch c?n th?n. ? b?o v? ?c thm vo, sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u m?t v?n ? x?y ra. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v lu tr? s? ng k trong Windows


? ch?n m?t my ch? c?p php c? th?, xc ?nh v? tr cc kha sau trong registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
Thm gi tr? sau y:
Tn: DefaultLicenseServer
Ki?u d? li?u: REG_SZ
D? li?u gi tr?: Tn may chu
Thay th? tn NetBIOS c?a my ch? c?p php thch h?p cho Tn may chu. N?u my ch? c?p php ny t?a l?c trn con t? xa, h?y ch?c ch?n r?ng my tnh d?a trn d?ch v? ?u cu?i c th? gi?i quy?t tn NetBIOS.
Ch?n m?t gi?y php c? th? my ch? cho php qu?n tr? vin ? ch?n m?t my ch? c?p php t?i m?t trang web v c d?ch v? ?u cu?i my ch? t? tn mi?n khc nhau n?m ? cng m?t trang. i?u ny cho php cc my ch? d?ch v? ?u cu?i ? s? d?ng m?t gi?y php my ch?, thay v? ?i h?i ph?i c m?t my ch? ?a phng gi?y php cho m?i tn mi?n. Hi?n nay, cc my ch? d?ch v? ?u cu?i lm vi?c v?i cc my ch? c?p php mi?n ring c?a h?, trong c th? bu?c h? ? s? d?ng lin k?t m?ng (WAN) khu v?c r?ng ? t?m m?t my ch? c?p php, ngay c? n?u l m?t my ch? c?p php t? m?t tn mi?n n?m ? cng m?t trang. Cc phng php m t? ? trn cho php i qua c?a cc tn mi?n cho gi?y php theo d?i v k? ton.

Chu y Cch xc ?nh gi tr? ng k? DefaultLicenseServer cho bi?t thm m?t b?c b? sung ? tr?nh khm ph tiu bi?u. Ngay c? khi gi tr? ng k? DefaultLicenseServer tr? t?i m?t my ch? c?p php h?p l?, tr?nh khm ph i?n h?nh v?n c?n x?y ra. N?u n khng thnh cng, m?t l?i ?c ghi l?i.

Microsoft Windows Server 2003 s? d?ng m?t gi tr? ng k? khc nhau ? xc ?nh m?t my ch? c?p php.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
279561Lm th? no ? ghi gi?y php my ch? pht hi?n trong qu tr?nh d?ch v? ?u cu?i Windows Server 2003

Thu?c tnh

ID c?a bi: 239107 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? kha:
kbenv kbinfo kbmt KB239107 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:239107

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com