Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho cơ s? d? li?u Microsoft Jet 4,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 239114 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
V?a ph?i: Đ?i h?i v? mô cơ b?n, m? hóa, và kh? năng tương tác k? năng.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh m?c đ? phát hành Microsoft Jet 4,0 cơ s? d? li?u hi?n t?i. Bài vi?t này cho b?n thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? gói d?ch v? m?i nh?t cho các máy bay ph?n l?c 4,0 cơ s? d? li?u, cho phép b?n thi?t l?p hư?ng d?n, danh sách các t?p tin mà đư?c bao g?m trong gói d?ch v? m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c và máy bay ph?n l?c b?o m?t b?n, và sau đó cung c?p cho b?n l?ch s? c?a máy bay ph?n l?c 4,0 service pack.

Quan tr?ng B?n ph?i cài đ?t b?n C?p Nh?t máy bay ph?n l?c m?i nh?t đ? gi? cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c trong đi?u ki?n làm vi?c t?t. Đ? bi?t thêm thông tin v? th?c hành t?t nh?t khác, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303528Làm th? nào đ? gi? cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4,0 trong đi?u ki?n làm vi?c hàng đ?u

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? xác đ?nh m?c đ? phát hành hi?n t?i c?a máy bay ph?n l?c 4,0

Đ? xác đ?nh m?c Phiên b?n máy bay ph?n l?c 4,0 hi?n đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? là, xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm.
 2. Trong ngăn k?t qu? t?m ki?m, nh?p vào T?t c? các t?p và c?p theo hư?ng d?n t?m ki?m.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Msjet40.dll, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vào các Msjet40.dll t?p tin này n?m trong thư m?c Windows\System32 ho?c trong thư m?c Windows\System, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

  Chú ý Trên 64-bit phiên b?n c?a h? đi?u hành Windows, các t?p tin Msjet40.dll là trong thư m?c Windows\SysWOW64.
 5. B?m vào các Phiên bản tab, và sau đó s? d?ng b?ng sau đây đ? xác đ?nh ph?n l?c 4,0 d?ch v? gói m?c đ? hi?n t?i:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n Msjet40.dllMáy bay ph?n l?c 4,0 phiên b?n c?p
4.0.2927.4Service Pack 3 (SP3)
4.0.3714.7Service Pack 4 (SP4)
4.0.4431.1 ho?c 4.0.4431.3Service Pack 5 (SP5)
4.0.6218.0Gói d?ch v? 6 (SP6)
4.0.6807.0Service Pack 6 (SP6) v?n chuy?n ch? v?i Windows Server 2003
4.0.7328.0Gói d?ch v? 7 (SP7)
4.0.8015.0Gói d?ch v? 8 (SP8)
4.0.8618.0Windows XP SP2 và Security Bulletin MS04-014
4.0.9025.0Windows Server 2003 SP1 và Update Rollup 1 for Windows 2000 SP4
4.0.9505.0Windows Server 2003 SP2
4.0.9511.0Windows XP SP3 và Security Bulletin MS08-028
4.0.9635.0Windows Vista
4.0.9704.0Windows Vista SP1 và Windows Server 2008
Chú ý N?u b?n có m?t phiên b?n c?a Msjet40.dll mà không đư?c li?t kê trư?c đó, b?n có th? có m?t hotfix đư?c cài đ?t. N?u đây là trư?ng h?p, tr? l?i s?m hơn phiên b?n s? ti?p theo đ? xác đ?nh m?c đ? phát hành c?a b?n.

T?i v? service pack m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c 4,0

Có 5 Phiên b?n t?i v? máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 (SP8).
 • Vi?c t?i xu?ng đ?u tiên là ch? cho máy tính ch?y Windows 2000.
 • Vi?c t?i xu?ng th? hai là ch? cho các máy tính đang ch?y Windows XP.
 • T?i v? th? ba là ch? cho các máy tính đang ch?y Windows Server 2003.
 • Các t?i v? th? tư là ch? cho các máy tính đang ch?y Windows 95, Windows 98, ho?c Windows NT 4.0.
 • Các t?i v? th? năm là ch? cho các máy tính đang ch?y Windows Millennium Edition.
T?i v? m?i ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a nhi?u .dll t?p đư?c bao g?m trong Windows 2000 và sau này, Access 2000, Access 2002, Microsoft Office 2000 Developer, Microsoft Office XP Developer, Microsoft Visual Basic Phiên b?n 6.0 và sau này, và khác s?n Microsoft ph?m mà k?t h?p cơ s? d? li?u Microsoft Jet 4.0.

Chương tr?nh thi?t l?p truy c?p 2002 ch? C?p nh?t h? th?ng t?p tin trên m?t s? phiên b?n c?a Windows và đ?n m?t m?c nh?t đ?nh. Chương tr?nh Access 2003 Setup không c?p nh?t b?t k? t?p tin h? th?ng. V? v?y, sau khi b?n cài đ?t truy c?p b?n có th? không có phiên b?n m?i nh?t c?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4.0. S? d?ng các liên k?t trong bài vi?t này đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4.0.

N?u b?n đ? cài đ?t trư?c máy bay ph?n l?c service pack m?i nh?t đ? truy c?p ho?c cho m?t ?ng d?ng khác mà s? d?ng cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4.0, b?n không ph?i cài đ?t gói d?ch v? máy bay ph?n l?c m?i nh?t đ? truy c?p m?t l?n n?a n?u b?n cài đ?t m?t phiên b?n sau này c?a truy c?p.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows Vista

N?u b?n đang ch?y Windows Vista, b?n có m?t phiên b?n sau này c?a máy bay ph?n l?c 4,0 hơn phiên b?n đó là bao g?m trong máy bay ph?n l?c 4,0 SP8.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows Server 2008

N?u b?n đang ch?y Windows Server 2008, b?n có m?t phiên b?n sau này c?a máy bay ph?n l?c 4,0 hơn phiên b?n đó là bao g?m trong máy bay ph?n l?c 4,0 SP8.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP

N?u b?n đang ch?y Windows XP SP2, b?n có m?t phiên b?n sau này c?a máy bay ph?n l?c 4,0 hơn phiên b?n đó là bao g?m trong máy bay ph?n l?c 4,0 SP8. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
N?u b?n không th? cài đ?t Windows XP SP2, b?n có th? s? d?ng ENU.exe WindowsXP-KB829558-x 86-ENU.exe cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy tính đang ch?y Windows XP. Nh?p vào liên k?t sau đây đ? t?i v? và đ?n cài đ?t phiên b?n đúng c?a máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy vi tính đư?c d?a trên các Phiên b?n ngôn ng? c?a Windows XP đang ch?y trên máy tính.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003

N?u b?n đang ch?y Windows Server 2003 SP1 hay m?t phiên b?n sau này, b?n có m?t phiên b?n sau này c?a máy bay ph?n l?c 4,0 hơn phiên b?n đó là bao g?m trong máy bay ph?n l?c 4,0 SP8. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003
N?u b?n không th? cài đ?t Windows Server 2003 SP1 hay m?t phiên b?n sau này, b?n có th? s? d?ng ENU.exe WindowsServer2003-KB829558-x 86-ENU.exe cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003. Nh?p vào liên k?t sau đây đ? t?i v? và đ?n cài đ?t phiên b?n đúng c?a máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy vi tính đư?c d?a trên các Phiên b?n ngôn ng? c?a Windows Server 2003 đang ch?y trên máy tính.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000

N?u b?n đang ch?y Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, b?n có m?t phiên b?n sau này c?a máy bay ph?n l?c 4,0 hơn phiên b?n đó là bao g?m trong máy bay ph?n l?c 4,0 SP 8. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
N?u b?n không th? cài đ?t Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, b?n có th? s? d?ng Windows2000-KB829558-x 86-ENU.exe ENU.exe cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy tính đang ch?y Windows 2000. Nh?p vào liên k?t sau đây đ? t?i v? và cài đ?t phiên b?n đúng c?a máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy vi tính đư?c d?a trên phiên b?n ngôn ng? c?a Windows 2000 đang ch?y trên máy tính.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows NT 4.0

S? d?ng Jet40SP8_9xNT.exe đ? cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy tính đang ch?y Windows 95, Windows 98, ho?c Windows NT 4.0. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Jet40SP8_9xNT.exe gói bây gi?.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows Millennium Edition

S? d?ng Jet40SP8_WMe.exe đ? cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 trên máy tính đang ch?y Windows Millennium Edition.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Jet40SP8_WMe.exe gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Làm th? nào đ? cài đ?t m?i nh?t Jet 4,0 Service Pack 8

Gói d?ch v? máy bay ph?n l?c 4.0 là self-expanding lưu tr? m? r?ng các t?p tin vào thư m?c thích h?p. Đ? cài đ?t service pack m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c 4.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i phiên b?n thích h?p c?a máy bay ph?n l?c gói d?ch v? cho b?n máy tính.
 2. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào t?p tin mà b?n t?i v? trong bư?c 1 đ? b?t đ?u các gói d?ch v? máy bay ph?n l?c thi?t l?p.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Tác ph?m trong gói d?ch v? máy bay ph?n l?c 4,0 8

Gói d?ch v? m?i nh?t, máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8, ch?a các t?p tin sau đây. Nh?ng t?p tin này đư?c c?p nh?t ngày 15 tháng 10 năm 2003:
  File name      Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.8025.0   561,424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380,957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.8015.0   319,760
  Msjet40.dll    4.0.8015.0  1,507,600
  Msjetoledb40.dll  4.0.8015.0   348,432
  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151,824
  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53,520
  Msjtes40.dll    4.0.8015.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.8015.0   348,432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553,232
  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258,320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672
  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348,432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				
Chú ý Kích thư?c có th? khác nhau m?t chút. Kích thư?c t?p s? ph? thu?c vào các Phiên b?n Windows đang ch?y trên máy tính c?a b?n. Phiên b?n t?p không thay đ?i.

N?u b?n có đư?c t?i v? máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 cho máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0, b?n c?ng s? nh?n đư?c các tr?nh đi?u khi?n ODBC máy tính đ? bàn đi?u khi?n Pack. Các tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m trong h? đi?u hành Windows 2000, h? đi?u hành Windows XP và h? đi?u hành Windows Server 2003. Các tr?nh đi?u khi?n ODBC máy tính đ? bàn đi?u khi?n gói bao g?m các t?p tin sau đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bảnKích thước
Odbcji32.dll4.0.6205.060,224
Odbcjt32.dll4.0.6205.0285,224
Oddbse32.dll4.0.6205.027,464
Odexl32.dll4.0.6205.027,464
Odfox32.dll4.0.6205.027,464
Odpdx32.dll4.0.6205.027,464
Odtext32.dll4.0.6205.027,464
Chú ý Chi?c máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 t?i v? cho máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0 bao g?m các tr?nh đi?u khi?n ODBC máy tính đ? bàn đi?u khi?n gói nhưng không hoàn toàn cài chúng. Đ? đăng k? m?t cách chính xác các tr?nh đi?u khi?n ODBC trên máy tính c?a b?n, b?n c?ng ph?i cài đ?t Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) 2,6 ho?c m?i hơn. MDAC bao g?m nh?ng t?p tin tr?nh đi?u khi?n, nhưng MDAC bao g?m l?i ODBC DLLs đư?c yêu c?u đ? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n và s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n. B?n ph?i cài đ?t MDAC sau khi b?n cài đ?t máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 đúng đăng k? nh?ng t?p tin này.

Thông tin v? máy bay ph?n l?c Microsoft Security Bulletin MS04-014

Ngày 13 tháng 4 năm 2004, Microsoft phát hành Máy bay ph?n l?c Security Bulletin MS04-014. Đây là m?t C?p Nh?t b?o m?t cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4.0. B?n phát hành này hoàn toàn thay th? các máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8.Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft Jet Security Bulletin MS04-014, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
837001MS04-014: L? h?ng trong cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c có th? cho phép m? th?c hi?n
Chú ý B?n tin b?o m?t này ch? áp d?ng cho sau đây:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4,0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 ph?c v? đ?u cu?i Edition Service Pack 6
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 và Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Phiên b?n 2003
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 64-Bit Edition

Tác ph?m trong Windows XP SP2 và máy bay ph?n l?c Microsoft Security Bulletin MS04-014

Windows XP SP2 và Microsoft Jet Security Bulletin MS04-014: l? h?ng trong cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c có th? cho phép m? th?c hi?n có các t?p tin sau đây. Nh?ng t?p tin này đư?c c?p nh?t l?n đ?u tiên vào ngày 13 tháng 4 năm 2004:
  File name      Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.8618.0   561,424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380,957
  Msexch40.dll    4.0.8313.0   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.8618.0   319,760
  Msjet40.dll    4.0.8618.0  1,507,600
  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   352,528
  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53,520
  Msjtes40.dll    4.0.8618.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.8015.0   348,432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553,232
  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258,320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672
  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348,432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				
Chú ý Kích thư?c có th? khác nhau m?t chút. Kích thư?c t?p s? ph? thu?c vào các Phiên b?n Windows đang ch?y trên máy tính c?a b?n. Phiên b?n t?p không thay đ?i.

T?p trong Windows Server 2003 SP1 và Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1

Windows Server 2003 SP1 và Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1 ch?a các t?p tin sau đây:
  File name     Version    Size
  ------------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.8618.0   561,179
  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380,957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,029
  Msexcl40.dll    4.0.9025.0   319,519
  Msjet40.dll    4.0.9025.0  1,507,358
  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   358,976
  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151,583
  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53,279
  Msjtes40.dll    4.0.9025.0   241,695
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,023
  Mspbde40.dll    4.0.9025.0   348,189
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   421,919
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,423
  Msrepl40.dll    4.0.9025.0   552,991
  Mstext40.dll    4.0.9401.0   258,077
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,519
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,431
  Msxbde40.dll    4.0.9025.0   348,191
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				

Chú ý Kích thư?c có th? khác nhau. Kích thư?c t?p s? ph? thu?c vào phiên b?n Windows đang ch?y trên máy tính c?a b?n. Phiên b?n t?p không thay đ?i.

L?ch s? gói d?ch v? máy bay ph?n l?c 4,0

Có sáu C?p Nh?t trư?c c?a máy bay ph?n l?c 4.0. Máy bay ph?n l?c hi?n t?i C?p Nh?t, máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8, bao g?m các b?n C?p Nh?t t? máy bay ph?n l?c 4,0 service pack trư?c đó. B?n phát hành đáng k? đ?u tiên, máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 3, ch?a các t?p tin sau đây:
  File name     Version    Size
  ------------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.2927.4  557,328 
  Jetcomp.exe    4.0.1532.0  65,536 
  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1,495,312
  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348,342
  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237,840
  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315,664
  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  557,056 
  Mstext40.dll    4.00.2927.6  241,936
				
B?n phát hành th? hai là m?t C?p Nh?t nh? cho máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 3 (11 tháng 10 năm 1999) và ch?a các t?p tin theo đây:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     03.60.2927.4  557,328
  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65,536
  Msexcl40.dll    4.00.2927.9  323,856
  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1,495,312
  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348,432
  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237,840
  Msltus40.dll    4.00.2927.9  209,168
  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315,664
  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  553,232
  Mstext40.dll    4.00.2927.11  250,128
				
B?n phát hành th? ba, máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 4 (26 tháng 4 năm 2000), ch?a các t?p tin theo đây:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.3714.5  557,328
  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65,536
  Msexcl40.dll    4.0.3714.0   323,856
  Msjet40.dll    4.0.3714.7   1,499,408
  Msjetoledb40.dll  4.0.3714.0   348,432
  Msjtes40.dll    4.0.3714.5   241,936
  Msltus40.dll    4.0.3714.0   213,264
  Msrd3x40.dll    4.0.3714.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.3714.0   553,232
  Msrpfs40.dll    4.0.3714.0   74,000
  Mstext40.dll    4.0.3714.5   250,128
  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37,136
  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45,328
				
B?n phát hành th? tư, máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 5 (26 tháng 10 năm 2000), ch?a các t?p tin theo đây:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.3714.5  557,328
  Msexch40.dll    4.0.4331.7   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.4331.3   319,760
  Msjet40.dll    4.0.4431.1   1,503,504
  Msjetoledb40.dll  4.0.4331.4   348,432
  Msjtes40.dll    4.0.4229.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.4331.3   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.4331.6   348,432
  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.4331.0   553,232
  Msrpfs40.dll    4.0.4314.0   74,000
  Mstext40.dll    4.0.4331.5   254,224
  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37,136
  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45,328
  Msxbde40.dll    4.0.4331.6   344,336
				
B?n phát hành th? năm, máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 6 (15 tháng 4 năm 2002), ch?a các t?p tin theo đây:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.3714.5  557,328
  Expsrv.dll     6.0.72.9414  397,072
  Msexch40.dll    4.0.5325.0   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.5919.0   319,760
  Msjet40.dll    4.0.6218.0   1,503,504
  Msjetoledb40.dll  4.0.5919.0   348,432
  Msjtes40.dll    4.0.5914.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.5325.0   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.5325.0   348,432
  Msrd2x40.dll    4.0.4910.0   422,160
  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.6226.0   553,232
  Mstext40.dll    4.0.5325.0   254,224
  Msxbde40.dll    4.0.5427.0   344,336
				
B?n phát hành th? sáu, máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 7 (11 tháng 6, 2003), ch?a các t?p tin theo đây:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.6508.2  561,424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380,957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319,760
  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1,507,600
  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348,432
  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151,824
  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53,520
  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348,432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553,232
  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258,320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672
  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348,432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30,749
				

THAM KH?O

C?p Nh?t trư?c đó c?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c bao g?m máy bay ph?n l?c Ti?n ích (JetComp) nh? g?n. Ti?n ích này không ph?i là bao g?m trong máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 5 và sau này. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c JetComp, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
273956Máy bay ph?n l?c nh? g?n utility có s?n trong t?i v? Trung tâm
Máy bay ph?n l?c 4,0 sao nhân b?n t?p sau có c?ng đư?c C?p Nh?t:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
N?u b?n có k? ho?ch s? d?ng máy bay ph?n l?c nhân r?ng giám đ?c v?i máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 7 ho?c sau này, và b?n không có Mstran40.exe Phiên b?n 4.0.6508.0, b?n c?ng ph?i t?i v? và cài đ?t Jet4Repl.exe. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Jet4Repl.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
320805Phiên b?n C?p Nh?t c?a Microsoft ph?n l?c 4,0 sao nhân b?n t?p có s?n trong các trung tâm t?i v?
B?t đ?u v?i các thành ph?n d? li?u Microsoft Access (MDAC) Phiên b?n 2.6, MDAC không c?n ch?a các thành ph?n máy bay ph?n l?c. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t các thành ph?n máy bay ph?n l?c trên m?t máy tính mà chưa có máy bay ph?n l?c 4.0, b?n ph?i có đư?c nh?ng thành ph?n t? bài vi?t sau đây:
271908 MDAC Phiên b?n 2,6 và sau này không ch?a tr?nh đi?u khi?n máy bay ph?n l?c ho?c máy tính đ? bàn ODBC
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hi?n t?i các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i service pack m?i nh?t c?a Microsoft Jet, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829558Thông tin v? máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8

Thu?c tính

ID c?a bài: 239114 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbgetsp kbhowtomaster kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo kbmt KB239114 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:239114

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com