Làm th? nào đ? t?o m?t nâng cao an ninh FTP thư m?c mà s? d?ng xác th?c m?t kh?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 239120 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web an ninh cơ s? h? t?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này-by-step v? cách đ? t?o ra m?t phương pháp cho khách hàng đ? t?i lên t?p tin vào thư m?c n?i dung trang Web c?a h? b?ng cách s? d?ng File Transfer Protocol (FTP). Nó c?ng mô t? m?t phương pháp đ? xác nh?n nh?ng ngư?i s? d?ng.

Chú ý Chính sách tên mi?n có th? ghi đè các quy?n c?a chính sách đ?a phương. Đ? bi?t thêm thông tin v? thi?t đ?t chính sách nhóm và v? các chính sách đ?a phương, xem ph?n "Tham kh?o".

Thi?t l?p ho?c thêm ngư?i dùng trong Microsoft Windows NT 4.0

S? d?ng tr?nh qu?n l? ngư?i dùng đ? t?o ra m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i s? s? d?ng FTP ho?c ? tên mi?n c?p, ho?c ? m?c đ? đ?a phương. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý N?u ngư?i dùng đ? t?n t?i, đi đ?n"C?p Nh?t k? ngày t?i đ?a phương ngay trong Windows NT 4.0."
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, b?m Công c? qu?n tr?, b?m Qu?n l? ngư?i dùng cho tên mi?n, và sau đó b?m vào đ? ch?n tên mi?n mà b?n mu?n thêm ngư?i dùng.
 2. Trên các Qu?n l? ngư?i dùng tr?nh đơn, nh?p vào Ngư?i dùng, b?m Ngư?i dùng m?i, r?i g? tên ngư?i dùng trong các Tên ngư?i dùng h?p. Các Tên đ?y đ? l?nh v?c và các Mô tả l?nh v?c này không c?n thi?t. Tuy nhiên, b?n có th? mu?n hoàn t?t các trư?ng này bây gi?, c?ng.
 3. Trong các M?t kh?u h?p, g? m?t kh?u và sau đó g? cùng m?t m?t kh?u trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p.
 4. H?y ch?c ch?n ki?m tra h?p cho Ngư?i dùng ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo đư?c ch?n.
 5. Nh?p vào Thêm.
 6. Đóng c?a s? này ngư?i dùng m?i.

  Chú ý B?n có th? thêm nhi?u hơn m?t ngư?i dùng m?i trư?c khi b?n đóng c?a s? này.

C?p Nh?t k? ngày t?i đ?a phương ngay trong Windows NT 4.0

C?p đăng nh?p trên ngư?i s? d?ng FTP t?i đ?a phương quy?n này m?i ho?c m?t nhóm liên quan đ?n ngư?i s? d?ng m?i thu?c v?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên các Qu?n l? ngư?i dùng tr?nh đơn, nh?p vào Chính sách, và sau đó nh?p vào Ngư?i s? d?ng quy?n.
 2. Trong các Quy?n danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n Đăng nh?p t?i đ?a phương.
 3. Xem s? Grant. N?u ngư?i s? d?ng không đư?c li?t kê, h?y nh?p vào Thêm.
 4. Thêm ngư?i dùng và nhóm c?a s?, b?m m?t trong hai Nhóm ho?c Hi?n th? cho ngư?i dùng vào danh sách ngư?i dùng cá nhân. Nh?n vào đây đ? ch?n ngư?i dùng, và sau đó b?m đúp chu?t vào ngư?i dùng đ? cung c?p cho ngư?i dùng đăng nh?p vào ngay t?i đ?a phương.
 5. Nh?p vào Ok.

  Chú ý B?n có th? cho Nh?t k? ngày t?i đ?a phương ph?i sang nhi?u hơn m?t ngư?i dùng hay nhóm trư?c khi b?n nh?p vào Ok.
 6. Trong các C?p cho h?p, xác đ?nh v? trí ngư?i dùng ho?c nhóm. B?n có th? ph?i di chuy?n xu?ng đ? xem ngư?i dùng ho?c nhóm. Sau khi b?n xác minh r?ng ngư?i dùng ho?c nhóm đư?c li?t kê, b?m Ok.
 7. Đóng ngư?i s? d?ng qu?n l?.

Thi?t l?p ho?c thêm ngư?i dùng trong Microsoft Windows 2000

S? d?ng máy tính qu?n l? đ? t?o ra m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i s? s? d?ng FTP ? m?c đ? đ?a phương. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý N?u ngư?i dùng đ? t?n t?i, đi đ?n"C?p Nh?t k? ngày t?i đ?a phương ngay trong Windows 2000."
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? máy tính.
 2. Dư?i Công c? h? th?ng, m? r?ng Nhóm và ngư?i dùng c?c b?.
 3. Nh?p chu?t ph?i Người dùng, b?m Ngư?i dùng m?i, r?i g? tên ngư?i dùng trong các Tên ngư?i dùng h?p. Các Tên đ?y đ? l?nh v?c và các Mô tả l?nh v?c này không c?n thi?t. Tuy nhiên, b?n có th? mu?n hoàn t?t các trư?ng này bây gi?, c?ng.
 4. Trong các M?t kh?u h?p, g? m?t kh?u và sau đó g? cùng m?t m?t kh?u trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p.
 5. H?y ch?c ch?n ki?m tra h?p cho Ngư?i dùng ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo đư?c ch?n.
 6. Nh?p vào Tạo.
 7. Nh?p vào Đóng.

  Chú ý B?n có th? thêm nhi?u hơn m?t ngư?i dùng m?i trư?c khi b?n đóng c?a s? này.
 8. Đóng c?a s? qu?n l? máy tính.

C?p Nh?t k? ngày t?i đ?a phương ngay trong Windows 2000

C?p đăng nh?p trên ngư?i s? d?ng FTP t?i đ?a phương quy?n này m?i ho?c m?t nhóm liên quan đ?n ngư?i s? d?ng m?i thu?c v?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong công c? qu?n tr?, b?m đúp vào Chính sách b?o m?t c?c b?, và sau đó m? r?ng Chính sách đ?a phương trong ngăn bên trái c?a c?a s? đ?a phương thi?t đ?t b?o m?t.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào các Đăng nh?p t?i đ?a phương chính sách.
 3. Nh?p vào Thêm. Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm c?a s? s? m? ra.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm trong danh sách, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong các Phân công h?p, xác đ?nh v? trí ngư?i dùng ho?c nhóm. B?n có th? ph?i di chuy?n xu?ng đ? xem ngư?i dùng ho?c nhóm. Sau khi b?n xác minh r?ng ngư?i dùng ho?c nhóm đư?c li?t kê, b?m Ok.
 6. Đóng c?a s? cài đ?t an ninh đ?a phương, và sau đó đóng Administrative Tools.

Thi?t l?p ho?c thêm ngư?i dùng trong Microsoft Windows Server 2003

S? d?ng ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm Microsoft Management Console (MMC)-theo đ? t?o m?t ngư?i dùng nh?ng ngư?i s? s? d?ng FTP ? m?c đ? đ?a phương.

Chú ý N?u ngư?i dùng đ? t?n t?i, đi đ?n"C?p Nh?t k? ngày t?i đ?a phương ngay trong Windows Server 2003."
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Lusrmgr.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Nh?p chu?t ph?i Người dùng, và sau đó nh?p vào Ngư?i dùng m?i.
 3. Trong các Tên ngư?i dùng h?p, g? tên ngư?i dùng. Các Tên đ?y đ? l?nh v?c và các Mô tả l?nh v?c này không c?n thi?t. Tuy nhiên, b?n có th? mu?n hoàn t?t các trư?ng này bây gi?, c?ng.
 4. Trong các M?t kh?u h?p, g? m?t kh?u và sau đó g? cùng m?t m?t kh?u trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p.
 5. H?y ch?c ch?n ki?m tra h?p cho Ngư?i dùng ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo đư?c ch?n.
 6. Nh?p vào Tạo.
 7. Nh?p vào Đóng.

  Chú ý B?n có th? thêm nhi?u hơn m?t ngư?i dùng m?i trư?c khi b?n đóng c?a s? này.
 8. Đóng c?a s? ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm.

C?p Nh?t k? ngày t?i đ?a phương ngay trong Windows Server 2003

Th?i gian duy nh?t mà Nh?t k? ngày t?i đ?a phương ngay không c?p b?i m?c đ?nh cho t?t c? m?i ngư?i là khi h? ph?c v? đ?u cu?i đư?c cài đ?t như m?t BDC. Theo m?c đ?nh, t?t c? nhóm đư?c đăng nh?p vào ? đ?a phương ph?i n?u Terminal Server đư?c cài đ?t như m?t PDC ho?c như m?t máy ch? thành viên trong m?t tên mi?n, ho?c n?u nó đư?c cài đ?t như m?t máy ch? đ?c l?p trong m?t nhóm làm vi?c.

Đ? thêm thông tin v? đăng nh?p vào ? đ?a phương ngay trong Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
187166Ngư?i dùng không th? k?t n?i mà không c?n thi?t quy?n truy c?p đ?a phương đăng nh?p

T?o thư m?c ?o cho ngư?i dùng

 1. T?o m?t thư m?c trên m?t phân vùng h? th?ng t?p NTFS. C?p này s? ch?a t?t c? các file và thư m?c ?o mà ngư?i dùng s? có th? truy c?p.
 2. T?o m?t thư m?c ?o trong trang web FTP b?ng cách s? d?ng MMC snap-in. Trong the MMC snap-in, b?m chu?t ph?i vào trang web FTP m?c đ?nh, b?m M?i, b?m Thư m?c ?o, và sau đó làm theo các bư?c trong thu?t s?. N?u b?n mu?n đ?t ngư?i s? d?ng trong riêng c?a m?nh ho?c thư m?c "g?c" c?a riêng m?nh, cung c?p cho các thư m?c ?o cùng tên v?i trương m?c ngư?i dùng.

  Chú ý Tên thư m?c ?o là ch?. N?u b?n đang t?o thư m?c ?o cho t?i lên t?p tin, b?n ph?i c?ng c?p quy?n ghi vào các Thư m?c ?o tab.
 3. C?p quy?n truy c?p NTFS thông qua Windows Explorer vào các thư m?c ?o cho các tài kho?n qu?n tr? viên (toàn quy?n) và cho ngư?i dùng c?a các thư m?c ?o. H?y ch?c ch?n r?ng b?n lo?i b? t?t c? nhóm và ngư?i khác dùng b?t k? ai có th? có quy?n nhưng ngư?i không yêu c?u các quy?n này. Tùy ch?n, b?n có th? c?p cho qu?n tr? viên ki?m soát đ? thư m?c ?o này. Ngư?i dùng ph?i có t?i thi?u ph?i cho phép ngư?i dùng th?c hi?n thao tác đ? yêu c?u. Ví d?, ngư?i dùng ph?i có quy?n thêm/đ?c ho?c thay đ?i quy?n.
 4. Trên các B?o m?t tài kho?n tab cho các trang web FTP, h?y ch?c ch?n r?ng các Cho phép k?t n?i vô danh không đư?c ch?n h?p ki?m. Tùy ch?n này cho phép ngư?i dùng đăng nh?p vào thư m?c ?o đó b?ng cách s? d?ng văn b?n r? ràng xác th?c. Khi ngư?i dùng đăng nh?p trang web FTP, thư m?c ?o đư?c thi?t l?p là thư m?c g?c cho ngư?i dùng đó. Ch? ngư?i dùng đó có quy?n đ?i v?i các thư m?c ?o.

  Quan tr?ng Khi b?n s? d?ng văn b?n r? ràng xác th?c, m?t kh?u s? đư?c g?i trong văn b?n r? ràng và không đư?c m? hóa. Phương pháp này có th? t?o ra m?t l? h?ng b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an ninh, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Security

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
142853Thư m?c ?o không th? nh?n th?y trên FTP khách hàng
172138 Làm th? nào đ? t?o m?t thư m?c ?o trong Internet Information Services (IIS)
185874 Làm th? nào đ? kh?c ph?c quy?n trong Internet thông tin Server 4.0
185587 Hư?ng d?n đ? c?u h?nh Windows NT 4.0 và chính sách (ph?n 2/6)
221930 Chính sách b?o m?t tên mi?n trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 239120 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB239120 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:239120

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com