E-pasta zi?ojumi tiek nos?t?ti uz nepareiz? konta, kad vair?ki konti ir saist?ti ar Outlook profils

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2391896 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Iestatot vienu vai vair?kus e-pasta kontiem profil? programm? Microsoft Outlook, e-pasta zi?ojumus, kas ir paredz?tas konkr?t? kont? tiek nos?t?ti uz ies?tni citu kontu.

?? probl?ma rodas, ja ost failu, kas izveidots, izmantojot Outlook ke?otais Exchange re??ms satur mapes kart??anas k??da. Konkr?ti, ja ost fails satur vair?k nek? vienu MAPI, pastkasti, pasta var novirz?ti uz nepareizu pastkastes MAPI.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Programm? Outlook, pareizo mapes velciet visas nepareizi nos?t?tos zi?ojumus.
 2. No?emt sekund?rais konts, uz kuru zi?ojumi nepareizi tika novirz?ts programma Outlook. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
  2. Search r?ku josl? ierakstiet pasts.
  3. Veiciet dubultklik??i uz Pasts.
  4. Programm? Pasta iestat??ana dialoglodzi??, noklik??iniet uz E-pasta kontus.
  5. Programm? Konta iestat?jumus dialoglodzi?u, atlasiet kontu, kuru v?laties no?emt, un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.
  6. Noklik??iniet uz izsl?gt.
 3. Aizveriet programmu Outlook.
 4. Ja izmantojat Outlook 2007, varat palaist ScanOST.exe procesu pret atjaunin?ta ost failu pal?dz?t izlabot visas k??das. Lai ieg?tu papildinform?ciju, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Sken?t un remonts boj?ts Outlook datu failus
 5. Ja izmantojat Outlook 2010, v?lreiz ost failu no servera.
 6. V?lreiz j?pievieno sekund?rais konts MAPI profilam. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
  2. Search r?ku josl? ierakstiet pasts.
  3. Veiciet dubultklik??i uz Pasts.
  4. Programm? Pasta iestat??ana dialoglodzi??, noklik??iniet uz E-pasta kontus.
  5. Programm? Konta iestat?jumus dialoglodzi??, noklik??iniet uz Jaun?, un p?c tam izpildiet nor?d?jumus, lai v?lreiz j?pievieno sekund?rais konts.
 7. Send a test message, lai apstiprin?tu, ka konts ir iestat?ts pareizi.
 8. Kontrol?t kontu apstiprin?t k?. ost fails ir veiksm?gi salabots.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2391896 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 31. maijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2391896 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2391896

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com