E-pasta zi?ojumi tiek nos?t?ti uz nepareiz? konta, kad vair?ki konti ir saist?ti ar Outlook profils

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2391896 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Iestatot vienu vai vair?kus e-pasta konts Microsoft Outlook profils, e-pasta zi?ojumiem, kas paredz?ti noteiktu kontu tiek s?t?ti uz citu kontu ies?tni.

?? probl?ma rodas, ja ost failu, kas izveidots, izmantojot Outlook ke?otais Exchange re??ms ir mape kart??anas k??da. Konkr?ti, ja ost fails satur vair?k nek? vienu MAPI, pastkasti, pasta var novirz?ti uz nepareizu pastkastes MAPI.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Programm? Outlook, pareizo mapes velciet visas nepareizi nos?t?tos zi?ojumus.
 2. No?emt sekund?rais konts, uz kuru zi?ojumi nepareizi tika novirz?ts programma Outlook. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
  2. Search r?ku josl? ierakstiet pasts.
  3. Veiciet dubultklik??i uz Pasts.
  4. Programm? Pasta iestat??ana dialoglodzi??, noklik??iniet uz E-pasta kontus.
  5. Programm? Konta iestat?jumus dialoglodzi?u, atlasiet kontu, kuru v?laties no?emt, un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.
  6. Noklik??iniet uz izsl?gt.
 3. Aizveriet programmu Outlook.
 4. Ja izmantojat Outlook 2007, varat palaist ScanOST.exe procesu pret atjaunin?ta ost failu, lai var?tu izlabot visas k??das. Lai ieg?tu papildinform?ciju, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Sken?t un remonts boj?ts Outlook datu failus
 5. Ja izmantojat Outlook 2010, v?lreiz ost failu no servera.
 6. Atk?rtoti pievienojiet sekund?ro MAPI kontu profilu. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
  2. Search r?ku josl? ierakstiet pasts.
  3. Veiciet dubultklik??i uz Pasts.
  4. Programm? Pasta iestat??ana dialoglodzi??, noklik??iniet uz E-pasta kontus.
  5. Programm? Konta iestat?jumus dialoglodzi?? noklik??iniet uz Jaunsun p?c tam veiciet nor?d?t?s darb?bas, lai atk?rtoti pievienotu sekund?ro kont?.
 7. Nos?t?t testa zi?ojums, lai apstiprin?tu, ka konts ir iestat?ts pareizi.
 8. Kontrol?t kontu apstiprin?t k?. ost fails ir veiksm?gi salabots.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2391896 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 11. j?lijs - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2391896 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2391896

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com