Kh?c ph?c s? c? tên người dùng xu?t hi?n cho ngư?i dùng đ? liên k?t khi h? kí nh?p vào Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2392130 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

A ngư?i dùng đ? liên k?t m?i không th? kí nh?p vào b?n ghi d?ch v? đám mây c?a Microsoft như Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dành. Ngư?i dùng kinh nghi?m m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • Sau khi ngư?i dùng nh?p ID ngư?i dùng c?a h? trên web site login.microsoftonline.com, ID ngư?i dùng không th? đư?c xác đ?nh là ngư?i dùng đ? liên k?t b?ng cách khám phá l?nh v?c nhà và ngư?i dùng không ph?i là t? đ?ng chuy?n hư?ng đ? kí nh?p thông qua đăng nhập đơn (SSO).
 • Xác th?c cho b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS) không thành công, và ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i xác th?c d?a trên h?nh th?c sau:
  tên người dùng ho?c m?t kh?u không đúng
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a tên người dùng ho?c m?t kh?u không đúng
 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau trên web site login.microsoftonline.com:
  Xin l?i, nhưng chúng tôi đang g?p s? c? khi đăng b?n

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng tri?u ch?ng này có th? x?y ra do m?t ID ngư?i dùng kích ho?t SSO n?ng lái. Yêu c?u chung cho thí đi?m m?t ID ngư?i dùng kích ho?t SSO là như sau:
 • Tài kho?n ngư?i dùng Thư mục Họat động t?i ch? nên s? d?ng tên mi?n đ? liên k?t như h?u t? tên chính (UPN) ngư?i s? d?ng.
 • ID ngư?i dùng và địa chỉ email chính cho h?p thư Microsoft Exchange Online liên k?t không chia s? cùng m?t h?u t? mi?n.
 • Công c? Windows Azure Thư mục Họat động Sync ph?i đ?ng b? trương m?c ngư?i dùng Thư mục Họat động t?i ch? đ? m?t ID ngư?i dùng d?a trên đám mây.
 • UPN tài kho?n ngư?i dùng Thư mục Họat động t?i ch? và ID ngư?i dùng d?a trên đám mây ph?i phù h?p v?i.
Trư?c khi b?n gi? s? r?ng m?t ID ngư?i dùng kích ho?t SSO n?ng lái là nguyên nhân c?a v?n đ? này, h?y đ?m b?o r?ng các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Ngư?i dùng không g?p v?n đ? kí nh?p ph? bi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kí nh?p ph? bi?n, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2412085 B?n không th? kí nh?p vào tài kho?n t? ch?c c?a b?n ch?ng h?n như Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dành
 • Mi?n đ? liên k?t chu?n b? m?t cách chính xác đ? h? tr? SSO như sau:
  • Mi?n đ? liên k?t công khai resolvable b?i DNS. (Đi?u này không bao g?m tên mi?n "onmicrosoft.com" m?c đ?nh.)
  • Mi?n đ? liên k?t đ? đư?c chu?n b? cho SSO theo các web site Microsoft sau đây.Lưu ? Vùng liên bang chuy?n đ?i có th? m?t m?t th?i gian đ? truy?n bá. B?n nên ch? đ?i hai gi? sau khi b?n federate m?t tên mi?n trư?c khi b?n gi? s? r?ng c?u h?nh mi?n là b? l?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng tài kho?n ngư?i dùng đi?u khi?n m?t cách chính xác như m?t ID ngư?i dùng kích ho?t SSO. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: Xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c 2615736 n?u ngư?i dùng nh?n đư?c l?i "xin l?i, nhưng chúng tôi đang g?p s? c? khi kí nh?p b?n vào"

N?u ngư?i dùng nh?n đư?c m?t thông báo l?i "xin l?i, nhưng chúng tôi đang g?p s? c? khi kí nh?p b?n vào", s? d?ng bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ?:
2615736 "Xin l?i, nhưng chúng tôi đang g?p s? c? khi kí nh?p b?n vào" l?i khi ngư?i dùng c? kí nh?p vào Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dành

Phương pháp 2: C?p Nh?t UPN c?a tài kho?n ngư?i dùng t?i ch? đ? s? d?ng mi?n đ? liên k?t như là h?u t?

C?nh báo Thay đ?i UPN c?a trương m?c ngư?i dùng Thư mục Họat động có th? có m?t ?nh hư?ng đáng k? ch?c năng Thư mục Họat động t?i ch? cho ngư?i dùng. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng th?n tr?ng và th?o lu?n v? nh?ng thay đ?i UPN.

Hi?u qu? có kh? năng bao g?m:
 • T? xa truy c?p vào tài nguyên t?i ch? b?i chuy?n vùng ngư?i s? d?ng kí nh?p vào h? th?ng đi?u hành b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p lưu tr?
 • Công ngh? xác th?c t? xa truy c?p b?ng cách s? d?ng gi?y ch?ng nh?n ngư?i dùng
 • Công ngh? m? hóa d?a trên gi?y ch?ng nh?n ngư?i dùng như Secure MIME (SMIME), thông tin b?n quy?n qu?n l? (IRM) công ngh?, và các tính năng m? hóa t?p tin h? th?ng (EFS) c?a NTFS
 • Ch?c năng th? thông minh
Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n thí đi?m m?t tài kho?n ngư?i dùng đ? có m?t s? hi?u bi?t t?t hơn v? cách C?p Nh?t UPN ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng truy c?p. Các thông tin r?t h?u ích đ? lên k? ho?ch trư?c ho?c gi?m b?t ch?ng ch? reissuance, ph?c h?i d? li?u, và b?t k? kh?c ph?c khác c?n thi?t đ? duy tr? kh? năng truy c?p vào d? li?u b?ng cách s? d?ng các công ngh? này.

B?n ph?i c?p nh?t tài kho?n ngư?i dùng UPN đ? ph?n ánh h?u t? mi?n đ? liên k?t trong môi trư?ng Thư mục Họat động t?i ch? và trong Windows Azure qu?ng cáo. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng tên mi?n đ? liên k?t đư?c thêm vào như là m?t h?u t? UPN:
  1. Trên b? ki?m soát mi?n Thư mục Họat động t?i ch?, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, nh?p vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n và tín thác.
  2. B?m chu?t ph?i vào nút ch?n m?t g?c c?a ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n và tín thác, ch?n Properties, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng tên mi?n đư?c s? d?ng cho SSO là hi?n t?i.
  Lưu ?: M?t h?u t? mi?n không routable, ch?ng h?n như domain.internal, ho?c tên mi?n domain.microsoftonline.com không th? chi?m ưu th? c?a tính năng SSO ho?c b?n ghi d?ch v? đư?c liên k?t. M?t h?u t? mi?n không routable không ph?i đư?c s? d?ng trong bư?c này.
 2. C?p Nh?t th? công h?u t? UPN c?a trương m?c ngư?i dùng c?a v?n đ?:
  1. Trên b? ki?m soát mi?n Thư mục Họat động t?i ch?, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n t?t c? chương tr?nh, nh?p vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
  2. Xác đ?nh v? trí tài kho?n ngư?i dùng c?a v?n đ?, b?m chu?t ph?i vào tài kho?n, và sau đó b?m thu?c tính.
  3. Trên tab tài kho?n , s? d?ng danh sách th? xu?ng ? góc trên bên trái đ? thay đ?i h?u t? UPN thành mi?n tu? ch?nh, và sau đó nh?p vào OK.

Phương pháp 3: H?y ch?c ch?n r?ng ID ngư?i dùng và đ?a ch? chính c?a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) c?a h?p thư Exchange Online có cùng m?t tên mi?n

S? d?ng công c? qu?n l? Exchange t?i ch? đ? đ?t ch? đ?a ch? SMTP chính c?a ngư?i dùng v?i cùng m?t tên mi?n c?a các thu?c tính UPN đư?c mô t? trong phương pháp 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Ch?nh s?a m?t chính sách đ?a ch? E-Mail

C?u h?nh ngư?i dùng và các thu?c tính h?p thư tài nguyên
N?u Exchange không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong môi trư?ng t?i ch?, b?n có th? qu?n l? giá tr? đ?a ch? SMTP b?ng cách s? d?ng ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ngư?i dùng và máy tính, b?m chu?t ph?i vào đ?i tư?ng ngư?i dùng, và sau đó b?m thu?c tính.
 2. Trên tab chung , C?p nh?t các E-Mail l?nh v?c, và sau đó nh?p vào OK.

Phương pháp 4: Thi?t l?p đ?ng b? hoá Thư mục Họat động cho trương m?c ngư?i dùng UPN

Đ? làm cho SSO làm vi?c m?t cách chính xác, b?n ph?i thi?t l?p m?c tin thư thoại ho?t đ?ng đ?ng b? hóa khách hàng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p đ?ng b? hoá Thư mục Họat động, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Đ?ng b? hoá Active Directory: l? tr?nh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?c lư?ng và xác minh đ?ng b? hóa, h?y vào web site Microsoft sau đây:

Cách 5: G? r?i các v?n đ? c?p nh?t UPN cho trương m?c ngư?i dùng c? th?

N?u vi?c đ?ng b? hóa có th? đư?c xác nh?n nhưng UPN ngư?i dùng lái ID v?n không C?p Nh?t, v?n đ? đ?ng b? có th? x?y ra cho ngư?i dùng c? th?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? ti?m năng v?i đ?ng b? hoá đ?i tư?ng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng c? th?, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2643629 M?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng không đ?ng b? khi s? d?ng công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Azure

THÊM THÔNG TIN

Video: BPOS: qu?n l? ngư?i dùng tài kho?n cho liên k?t nh?n d?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =b977ebd0-706c-4c4e-9cfd-419c0634575d VideoUrl =http://aka.MS/mid5od
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site ho?c các Windows Azure Thư mục Họat động di?n đàn .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2392130 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 17.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
T? khóa: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbgraphic kbmt KB2392130 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2392130

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com