Văn ph?ng 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t công c? không th? t?i v? b?n C?p Nh?t ho?c b?n nh?n đư?c m?t "máy tính c?a b?n không đư?c cho phép đ? k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2392274 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Microsoft Office 365 Desktop công c? thi?t l?p không th? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m C?p Nh?t t? Windows Update ho?c Microsoft Update trong m?t môi trư?ng Microsoft Office 365. B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Máy tính c?a b?n không đư?c cho phép đ? k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v? Microsoft Update.

B?n có th? g?p nh?ng tri?u ch?ng này ngay c? khi máy tính đư?c thi?t l?p đ? t? đ?ng nh?n đư?c b?n c?p nh?t Windows.

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau.

Phương pháp 1: xác minhthi?t đ?t chính sách nhóm

Đ?m b?o r?ng máy tính có th? truy c?p vào Windows Update ho?c Microsoft Update.
 1. Kích ho?t tính năng Windows thông tin và c?p nh?t t? đ?ng. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? các nhóm chính sách MMC snap-in, m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Khuôn m?u qu?n tr?, m? r?ng h? th?ng, m? r?ng Internet giao ti?p qu?n l?, và sau đó nh?p vào nút ch?n m?t Liên l?c Internet .
  2. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào t?t quy?n truy c?p vào t?t c? các tính năng Windows Update, nh?p vào Khuy?t t?tvà sau đó nh?p vào OK.
 2. Kích ho?t tính năng Windows thông tin và c?p nh?t t? đ?ng b?ng cách cho phép truy c?p vào Windows Update l?nh. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? các chính sách nhóm snap-in, m? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, bung r?ng Khuôn m?u qu?n tr?, và sau đó nh?p vào nút ch?n m?t Start Menu và thanh công c? .
  2. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào lo?i b? liên k?t và truy c?p vào Windows Update, nh?p vào Khuy?t t?tvà sau đó nh?p vào OK.
Phương pháp 2: Đ?m b?o r?ng b?n có th? k?t n?i t?i Windows Update

H?y ch?c ch?n r?ng b?n có th? truy c?p vào các web site khác. N?u b?n không th? truy c?p các web site khác, kết nối Internet c?a b?n có th? không làm vi?c m?t cách chính xác. Liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? c?a b?n đ? đư?c giúp đ?.

N?u b?n có th? k?t n?i v?i các web site Internet khác và b?n không th? k?t n?i t?i Windows Update ho?c Microsoft Update, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau

836941 B?n có th? g?p ph?i l?i liên quan đ?n k?t n?i t?m th?i khi b?n s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

906602 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? ph? bi?n Windows Update, Microsoft Update, và Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t v?n đ?.


Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? ph?i đi các web site Microsoft Update, và sau đó t? cài đ?t chuyên bi?t các c?u ph?n Windows Update.

THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này thư?ng x?y ra khi truy c?p đ? Windows Update ho?c Microsoft Update b? ch?n. Công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn s? d?ng Windows Update đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t ph?n m?m đư?c yêu c?u đ? k?t n?i v?i Office 365. N?u truy c?p vào Windows Update b? ch?n, công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn không th? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t yêu c?u.

Trong trư?ng h?p này, chính sách nhóm ho?c c?u h?nh b?o m?t khác có th? ngăn ch?n truy c?p đ? Windows Update ho?c Microsoft Update. V?n đ? này c?ng có th? x?y ra khi m?t thành ph?n Windows Update ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính trư?c khi các b?n C?p Nh?t có th? đư?c hoàn thành.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2392274 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365
 • Office 365 User and Domain Management
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2392274 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2392274

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com