MS11-011: L? h?ng trong Windows h?t nhân có th? cho phép đ? cao c?a đ?c quy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2393802
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-011. Đ? xem các b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?i g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada, ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p vào trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho b?o m?t thông tin C?p Nh?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

Các vấn đề đã xác định

M?t s? h? th?ng có đ? h?a tích h?p Intel hay AMD ATI HD card đ? h?a có th? s?p đ? sau khi b?n c?p nh?t b?o m?t này đư?c cài đ?t. Khi v?n đ? x?y ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Ng?ng 0x0000007F

Microsoft đ? đi?u tra v?n đ? này trong quan h? đ?i tác v?i Intel và AMD. Chúng tôi đ? xác đ?nh m?t không tương thích gi?a các b?n c?p nh?t này và m?t s? phiên b?n c? c?a tr?nh đi?u khi?n đ? h?a Intel và AMD. Intel và AMD đ? đăng C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n mà gi?i quy?t v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đ? gi?i quy?t v?n đ? này, truy c?p vào các trang web sau đây:

Intel
http://wer.Microsoft.com/Responses/resredir.aspx?Sid=3320

AMD
http://wer.Microsoft.com/Responses/resredir.aspx?Sid=3319


Các thông tin và gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho quan đi?m hi?n t?i c?a t?p đoàn Microsoft v? nh?ng v?n đ? như c?a ngày công b?. Gi?i pháp này là có s?n thông qua Microsoft ho?c thông qua m?t nhà cung c?p bên th? ba. Microsoft không khuyên b?n đ?c bi?t nên b?t k? nhà cung c?p bên th? ba ho?c bên th? ba gi?i pháp bài vi?t này có th? mô t?. Có th? c?ng có các nhà cung c?p bên th? ba ho?c bên th? ba gi?i pháp bài vi?t này mô t? không khác. B?i v? Microsoft ph?i đ?i phó v?i thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này không nên đư?c hi?u là m?t cam k?t b?i Microsoft. Microsoft không th? b?o đ?m ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c c?a b?t k? gi?i pháp đư?c tr?nh bày b?i Microsoft, ho?c b?ng b?t k? nhà cung c?p bên th? ba đư?c đ? c?p.

Microsoft làm cho không có s? b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các đ?i di?n, b?o hành, và các đi?u ki?n cho dù bày t?, ng? ? hay theo lu?t đ?nh. Chúng bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i đ?i di?n, b?o hành ho?c đi?u ki?n c?a tiêu đ?, không vi ph?m, đi?u ki?n th?a đáng, kh? năng bán, và cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? khác v?t li?u hay thông tin. Trong trư?ng h?p không có Microsoft s? ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? gi?i pháp bên th? ba mà bài vi?t này đ? c?p đ?n.

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t các t?p có thu?c tính đư?c li?t kê trong các b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Thông tin v? t?p tin Windows XP và Windows Server 2003

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s? ki?n quan tr?ng c? th? (RTM, SPn) và d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. QFE d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài đ? s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Thêm vào các t?p tin đư?c li?t kê trong nh?ng b?ng bi?u, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ntdll.dll5.1.2600.6055718,33609 Tháng mư?i hai, 201015: 15x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.60552,148,86409 Tháng mư?i hai, 201013: 42x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.60552,069,37609 Tháng mư?i hai, 201013: 07x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.60552,027,00809 Tháng mư?i hai, 201013: 07x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.60552,192,76809 Tháng mư?i hai, 201013: 38x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.6055718,33609 Tháng mư?i hai, 201015: 15x86SP3SP3QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.60552,148,86409 Tháng mư?i hai, 201013: 47x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.60552,069,37610 Tháng mư?i hai, 201002: 39x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.60552,027,00809 Tháng mư?i hai, 201013: 09x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.60552,192,76809 Tháng mư?i hai, 201013: 43x86SP3SP3QFE
Mpsyschk.dll5.1.2600.6055th? này là 16.89609 Tháng mư?i hai, 201015: 15x86Không cóKhông áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 edition

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ntdll.dll5.2.3790.47891,267,20009 Tháng mư?i m?t, 201008: 44x64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47894,592,12809 Tháng mư?i m?t, 201008: 44x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47894,522,49609 Tháng mư?i m?t, 201008: 44x64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009 Tháng mư?i m?t, 201008: 44x86SP2SP2GDR\WOW
Hal.dll5.2.3790.4354280,06409 Tháng mư?i m?t, 201008: 41x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47891,268,22409 Tháng mư?i m?t, 201008: 41x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47894,617,21609 Tháng mư?i m?t, 201008: 41x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47894,544,51209 Tháng mư?i m?t, 201008: 41x64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009 Tháng mư?i m?t, 201008: 41x86SP2SP2QFE\WOW

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ntdll.dll5.2.3790.4789777,21622 Tháng Mư?i 201012: 27x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47892,491,39219 Tháng mư?i, 201014: 48Không áp d?ngSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.47892,303,48819 Tháng mư?i, 201014: 01x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.47892,342,91209 Tháng mư?i m?t, 201008: 13Không áp d?ngSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47892,452,48019 Tháng mư?i, 201014: 48x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4789777,21622 Tháng Mư?i 201012: 19x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47892,502,65619 Tháng mư?i, 201013: 48Không áp d?ngSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.47892,313,21619 Tháng mư?i, 201012: 49x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.47892,353,66419 Tháng mư?i, 201012: 49Không áp d?ngSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47892,461,69619 Tháng mư?i, 201013: 48x86SP2SP2QFE
Mpsyschk.dll5.2.3790.479517,40808 Tháng mư?i m?t, 201017: 34x86Không cóKhông áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Ntdll.dll5.2.3790.47891,651,71209 Tháng mư?i m?t, 201008: 40IA-64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47896,558,20809 Tháng mư?i m?t, 201008: 40IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009 Tháng mư?i m?t, 201008: 40x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdll.dll5.2.3790.47891,652,22409 Tháng mư?i m?t, 201008: 37IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47896,586,36809 Tháng mư?i m?t, 201008: 37IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009 Tháng mư?i m?t, 201008: 37x86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMĐÔNG Đ?C
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1ĐÔNG Đ?C
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 tích h?p vào b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000. xxxxxx s? phiên b?n.
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng. MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ntdll.dll6.0.6001.185381,205,08015 Tháng mư?i, 201013: 48x86
Ntdll.dll6.0.6001.227771,205,59215 Tháng mư?i, 201013: 48x86
Ntdll.dll6.0.6002.183271,205,08015 Tháng mư?i, 201013: 48x86
Ntdll.dll6.0.6002.225051,206,10415 Tháng mư?i, 201013: 48x86
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.185383,600,27215 Tháng mư?i, 201014: 08Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6001.185383,548,04815 Tháng mư?i, 201014: 08Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.227773,602,83215 Tháng mư?i, 201014: 08Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6001.227773,550,60815 Tháng mư?i, 201014: 08Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.183273,602,32015 Tháng mư?i, 201014: 08Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.183273,550,09615 Tháng mư?i, 201014: 08Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.225053,603,85615 Tháng mư?i, 201014: 08Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.225053,552,14415 Tháng mư?i, 201014: 08Không áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ntdll.dll6.0.6001.185381,560,96015 Tháng mư?i, 201013: 43x64
Ntdll.dll6.0.6001.227771,562,00815 Tháng mư?i, 201013: 43x64
Ntdll.dll6.0.6002.183271,585,16815 Tháng mư?i, 201013: 43x64
Ntdll.dll6.0.6002.225051,585,70415 Tháng mư?i, 201013: 43x64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.185384,692,36815 Tháng mư?i, 201014: 02x64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.227774,678,03215 Tháng mư?i, 201014: 02x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.183274,699,02415 Tháng mư?i, 201014: 02x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.225054,689,80815 Tháng mư?i, 201014: 02x64
Ntdll.dll6.0.6001.185381,167,48815 Tháng mư?i, 201013: 43x86
Ntdll.dll6.0.6001.227771,168,00015 Tháng mư?i, 201013: 43x86
Ntdll.dll6.0.6002.183271,168,51215 Tháng mư?i, 201013: 43x86
Ntdll.dll6.0.6002.225051,168,51215 Tháng mư?i, 201013: 43x86

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ntdll.dll6.0.6001.185382,567,57615 Tháng mư?i, 201013: 39IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.227772,567,06415 Tháng mư?i, 201013: 39IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.183272,567,06415 Tháng mư?i, 201013: 39IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.225052,569,11215 Tháng mư?i, 201013: 39IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.185389,497,48815 Tháng mư?i, 201013: 56IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.227779,490,32015 Tháng mư?i, 201013: 56IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.183279,473,93615 Tháng mư?i, 201013: 56IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.225059,468,30415 Tháng mư?i, 201013: 56IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.185381,167,48815 Tháng mư?i, 201013: 39x86
Ntdll.dll6.0.6001.227771,168,00015 Tháng mư?i, 201013: 39x86
Ntdll.dll6.0.6002.183271,168,51215 Tháng mư?i, 201013: 39x86
Ntdll.dll6.0.6002.225051,168,51215 Tháng mư?i, 201013: 39x86

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPackage_10_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,437
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_10_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4.758 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_11_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,752
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_11_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.863 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.183 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,345
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.696 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,805
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,117
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,428
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,188
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,352
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,188
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,352
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_6_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.594
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_6_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,919
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_7_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.751 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_7_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,862
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_8_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.436 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_8_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,757
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_9_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.751 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_9_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,862
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.770 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,807
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.144
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.187 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.699
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.730 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,418
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.437 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.142 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.185 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.687
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,718
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.421
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.441
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.144
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.187 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.699
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.730 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,418
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.437 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.426
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.445 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3843 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_0be2eff9269bd4d8b834dad979827cb1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8f2b7b3aec71926d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.034
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_2fadc198ecbe9a4a7d8080488a741e51_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_ee6dd50b56cade60.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_53838952dfec126dd68994685e60d1d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_844b7db6575726c8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.395
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_628869a77b45d782a9d2b907eecea80e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_a0fdbc971309d03d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.034
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_872c81cd87621b0a270f01bdee65d9c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_01b5f9ec2facbc96.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_8f3dcf03f0b31e0dabf8802b224ee494_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_0d677becf9b065b9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.395
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_9f4da71b4477059754fd5ed693189b01_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_e668de12db0d4b42.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_b7d46133be7b74dbbbc7aa83a49aaee3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_1f317064c45f7975.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_bb018b0c570fb86514be2658055da4a1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_bfa4a95503455a95.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.034
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_e6d309a60f73fe8f3ebb6d92a88507d6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c44851e340ffe30c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.034
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_58be7a4bfc3ebc64.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,257
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_591bd903157dafc2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,257
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_5aaebdbbf95dd967.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,257
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_5b4bfbb1126d0bc8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,257
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_6c17fdaab43422b6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp18,682
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_6c755c61cd731614.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp18,682
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_6e08411ab1533fb9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp18,682
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_6ea57f0fca62721a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp18,682
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_83e5959d2e792d50.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,654
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)16: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8442f45447b820ae.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,654
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)16: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_85d5d90d2b984a53.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,654
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)17: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8673170244a77cb4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,654
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)18: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_1059d9c25c476b416f1c4ff904491f62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_b13c1ecd79366653.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.379 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_2a76ed59b7057266be775041f6951fe9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_9a14c63b2aba385d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,403
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_5f2d12a690b5340f6f0d77a688cca67b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_2edb32c584e6b0f4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.379 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_60debd855124e998b55b935ed1b63044_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_234397191f9f13b9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.379 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_8ec38bb42cc537633d3c7fe588050d34_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_96400de30026b76a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_ad5f1691c4e600f3904026285d43b70f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_09b0598266d9397b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_b72d5725b8a6014a1095546a8db27a88_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_aefa77563d911e0b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.379 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_cf2adcdce7d67ea54f5360f7523d81d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_be2e3b1c37dd2d58.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,742
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_d27fafe28db12afa5fd22899e15f87b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_eb25017544ef496b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,403
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_e53145682a8f4789574d287c1d6c4a08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8a48e761e69f3416.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_f149db48903495cd9623cda4489f6c13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf771a82e9a9b3f2.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,742
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_f445cfc78c4a952a1662a65b87d47d44_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_acf832086462bdf4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_b4dd15cfb49c2d9a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,263
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_b53a7486cddb20f8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,263
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_b6cd593fb1bb4a9d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,263
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_b76a9734caca7cfe.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,263
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c836992e6c9193ec.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,282
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c893f7e585d0874a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,282
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_ca26dc9e69b0b0ef.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,282
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_cac41a9382bfe350.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,282
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_e0043120e6d69e86.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,656
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)17: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_e0618fd8001591e4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,656
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)17: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_e1f47490e3f5bb89.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,656
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)18: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_e291b285fd04edea.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,656
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)18: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_10_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,662
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_10_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,429
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_11_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,762
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_11_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,098
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.197 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,367
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.706 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4.040 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,338
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,095
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,409
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,800
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,409
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,800
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_6_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.821 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_6_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,592
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_7_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.761
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_7_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,097
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_8_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.661
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_8_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,428
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_9_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.761
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_9_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,097
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,782
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,819
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,160
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,203
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.709 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,740
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.426
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.445 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,158
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.201 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,697
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,728
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.429 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.449 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,160
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,203
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.709 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,740
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.426
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.445 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.434
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,453
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,875
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf31c021e8fcef95.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,829
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf8f1ed9023be2f3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,829
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c1220391e61c0c98.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,829
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1bf4186ff2b3ef9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,829
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng

Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_1c2569ad9b6cac09f19da87cdfe4d90e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_98ea3c958e4cdbb5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.376
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_2fb22cbc8b426b37630a1dd1714eb05e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_47a57753f78563ee.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.738
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_354dda8f8006fe27dd1019d8057227bf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_da21a6182f9768da.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.738
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_8a147db00cd5c65d52d420d80240aab9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_a3a0581817e76940.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.399 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_bcb397c85cd364a8026dbad96d7dbb32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_8d7996df58899d19.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.376
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_e447af420d015e202e18a2f47dec2299_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_875d76c2fef86087.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.399 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_fbcd2073f470fb8c3983ef41a27f39e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_acb87b89cf54f963.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_fecf8bf1c68d6c08078fcd23324a5c07_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_1ec1cb937cacf6d0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_58c01e41fc3cc560.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,260
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_591d7cf9157bb8be.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,260
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_5ab061b1f95be263.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,260
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_5b4d9fa7126b14c4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,260
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_6c19a1a0b4322bb2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,606
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_6c770057cd711f10.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,606
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_6e09e510b15148b5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,606
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_6ea72305ca607b16.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,606
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_83e739932e77364c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,655
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)16: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8444984a47b629aa.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,655
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)11: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_85d77d032b96534f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,655
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)18: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8674baf844a585b0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,655
Ngày (UTC)14 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)18: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.190 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.356 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2402
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,787
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2402
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,787
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,489
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,246
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,755
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,086
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_6_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.490 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_6_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,246
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_7_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,756
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_7_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,086
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.421
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.440 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,986
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.025
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,692
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.723
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,425
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,444
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,989
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,029
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.704 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.735
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,422
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.441
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.430
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.3.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.449 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,906
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)14: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf31c021e8fcef95.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,829
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf8f1ed9023be2f3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,829
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c1220391e61c0c98.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,829
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1bf4186ff2b3ef9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp5,829
Ngày (UTC)15 Tháng mư?i, 2010
Th?i gian (UTC)14: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.7600.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.7600.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.166951,289,5362 Tháng mư?i hai 201004: 40x86
Ntdll.dll6.1.7600.208261,290,0482 Tháng mư?i hai 201004: 30x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.166953,957,1202 Tháng mư?i hai 201004: 43Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166953,901,8242 Tháng mư?i hai 201004: 43Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.208263,966,8482 Tháng mư?i hai 201004: 33Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208263,911,5522 Tháng mư?i hai 201004: 33Không áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.166951,739,1762 Tháng mư?i hai 201005: 16x64
Ntdll.dll6.1.7600.208261,739,1762 Tháng mư?i hai 201005: 21x64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166955,510,5282 Tháng mư?i hai 201005: 18x64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208265,477,2482 Tháng mư?i hai 201005: 23x64
Ntdll.dll6.1.7600.166951,293,1202 Tháng mư?i hai 201004: 40x86
Ntdll.dll6.1.7600.208261,293,6322 Tháng mư?i hai 201004: 30x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.166953,957,1202 Tháng mư?i hai 201004: 43Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166953,901,8242 Tháng mư?i hai 201004: 43Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.208263,966,8482 Tháng mư?i hai 201004: 33Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208263,911,5522 Tháng mư?i hai 201004: 33Không áp d?ng

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.166952,786,2962 Tháng mư?i hai 201004: 13IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.208262,787,3202 Tháng mư?i hai 201004: 13IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.1669511,177,8562 Tháng mư?i hai 201004: 15IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.2082611,132,8002 Tháng mư?i hai 201004: 15IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.166951,293,1202 Tháng mư?i hai 201004: 40x86
Ntdll.dll6.1.7600.208261,293,6322 Tháng mư?i hai 201004: 30x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.166953,957,1202 Tháng mư?i hai 201004: 43Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166953,901,8242 Tháng mư?i hai 201004: 43Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.208263,966,8482 Tháng mư?i hai 201004: 33Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208263,911,5522 Tháng mư?i hai 201004: 33Không áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.418
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,815
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,423
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,820
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,403
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,803
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,807
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,537
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,787
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.517 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,921
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.997 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.860 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_329f0811b16ff7e47d1ab17bdb903122_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_b8181bb6a0fc915d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp693
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_cbf0c218bd591a94.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_c56ee28767cf279e1e000bc0b3f9a83d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_406efe1b3dae8f29.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_9f83fa756b0f36a9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_e60cd0a4a86d956d3c56a9b4f234a928_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_e8f1091634467565.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp693
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_f29b7f90258483a8ab508484d2fbed87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_41e31166dd0eccbf.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_58a26a2b5d8954ed.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,802
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_5978b89a766d479e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,802
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,151
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,151
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_83c9857c8fc3c5d9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,047
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_849fd3eba8a7b88a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,047
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)04: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_236ac66abfee7eb4e977f6efcb716ea1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_4cb5a408eb3be681.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.042
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_280f5d9c75b68bca.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_3bd26632aaddd3433435f76f2feb51de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_7d4a90d559b0c3fa.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,036
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_4ab37302d7cea34241148e01b149b9df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0740fdf097fbbcf7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_4faa51da7b88bac84f0bc35dc6602139_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0e0207b57066c64c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_9b3d76fb49e6c4e9733b1618d8df873e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_009cccd6901153ed.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,036
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_9bca87cbd65766eaa447aa2fd6390327_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0dd28060a5b98936.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.042
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_b27a8289aa62b793bd8725c901930298_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_c72f26069941735a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_b5d2281d041ca0aab6f9294e02ac8a1e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_dde3bccca27421a3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_b5e83d5424bd02e37cb0abcf2c3d83b8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_aa125c44d778ad77.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_d9baaa74ccf80b8a513d18425e24a16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_fc2416c69b6f5b7c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_fba295f9236ca7df.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_dbaba6133f8ee9e50e1de30a02e5c96a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_88c4b0506ce8161a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_ee53bed22a30680da656f004d292f8f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_20a4da90f3e813b9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_b4c105af15e6c623.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,806
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)06: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_b597541e2ecab8d4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,806
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_c81a890dcddc2c75.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp15,291
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)06: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_c8f0d77ce6c01f26.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp15,291
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_dfe821004821370f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,049
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_e0be6f6f610529c0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,049
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,432
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.837 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,212
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,077
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.800
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,666
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,655
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp6,382
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,833
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_5_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,682
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_6_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,035
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_6_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,773
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_7_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.798 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_7_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,531
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,108
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,219
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,504
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_bf15b0014a47881e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.566 ngư?i
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_bfebfe70632b7acf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.566 ngư?i
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)04: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,151
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,151
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_030b37995e100e727b8f78c196eb5525_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_f912fb95836d3156.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_cbf2660ebd572390.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_4984311a0e85f4ee933b0907d9320de5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_8d7e4cb96bf06786.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_7447cbfea55c09973090f8404cb246e7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_b592029077ab1791.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_97015368caf4a8a0059f5c0cd55482f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_232b21058f3ff7a0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_bdf44800bbfb637b738aebc97147ca15_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_ed8bbe4540eb71a9.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_d0e1605c868117a5f42406562607cb22_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_215b7d9fc7124bcd.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_d9baaa74ccf80b8a513d18425e24a16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_a0071f38e30ff342.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_9f859e6b6b0d3fa5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_dbaba6133f8ee9e50e1de30a02e5c96a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_2ca7b8c2b488ade0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_58a40e215d875de9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,804
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_597a5c90766b509a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,804
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfd9180157cc43b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp15289
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)06: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd3dfef2e60b6ec.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp15289
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_83cb29728fc1ced5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,048
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_84a177e1a8a5c186.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,048
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.430
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp6,139
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.647
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp6,363
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,029
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2393802 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.765
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.205 ngư?i
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2393802_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,255
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,673
Ngày (UTC)Tháng mư?i m?t, 2010
Th?i gian (UTC)18: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_bf15b0014a47881e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.566 ngư?i
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_bfebfe70632b7acf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.566 ngư?i
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)04: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,151
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp16,151
Ngày (UTC)2 Tháng mư?i hai 2010
Th?i gian (UTC)05: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2393802 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2393802 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2393802

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com